DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 3-4/1967 str. 41     <-- 41 -->        PDF

Naučno ispravno bi bilo i uz postotak šumovitosti pisati njegovu srednju
pogrešku. Ako je npr. rezultat 30,8 opterećen recimo srednjom pogreškom
m = ±2, trebalo bi pisati (30,8 ±2J%. A ako se srednja pogreška ne piše, a
signifikantno je mnogo veća od decimala, ispravnije je decimale uopće izostavljati,
odnosno vrijednost pokazatelja zaokružiti samo na cijela mjesta. Iz
razloga, koje ćemo niže još razmatrati, sumnjamo u vrijednost decimala 0,8
iznosa 30,8, ako ne i u iznos jediničnih mjesta toga iznosa. Naime, postotak
30,8 nije rezultat jednog jedinstvenog, istovrsnog i istodobnog statističkog
istraživanja jedinstveno, istovrsno i istodobno sakupljenog materijala. Ako
npr. jedna politička općina ima zbrojeve površina sviju svojih katastarskih
općina, a katastarska izmjera bila je prije 100 godina, usprkos evidentiranju
promjena, jasno je, da su teškoće velike i svakako takve, da se bez dugotrajnih,
skupih i detaljnih istraživanja ne može doći do srednje pogreške zbroja
sviju općina u državi. Ne smijemo zaboraviti da su se u toku posljednjih 100
godina i granice mijenjale ratovima i spajala područja različitog dotadašnjeg
razvoja. Evidenciju zemljišta na temelju starog katastra teško je staviti pod
zajednički nazivnik s evidencijom zemljišta novog katastra ili s evidencijom
zemljišta onih krajeva gdje uopće nema još katastra.


Godine 1964. izašla je knjiga »Ekonomika Jugoislavije II«. U dijelu »Ekonomika
šumarstva« prof, dr B. Kraljić a dani su (str. 84) ovi noviji podaci:
od ukupne površine zemljišta SFRJ (bez vode) ukupno šumsko zemljište
40,6° o i to 34,2°/o obraslo šumom i 6,4% neobraslo. Razlika između podatka
30,8 i 34,2 iznosi 3,4. Iz tablice 1 nadalje izlazi, da od ukupnih šumskih površina
na neobraslo otpada 21% tj. cea 115 čitave šumske površine, dok bi po
malo prije citiranim podacima izašlo 15,8% ili 5,2 manje. Očito pojam neo brasl
o šumske površine dovodi do znatne nesigurnosti, što se može uočiti
i prostom komparacijom pripadnih brojeva za pojedine narodne republike.
Crna Gora po tablici 1 ima najmanje a Makedonija u postotku najviše neobraslih
šumskih površina.


Premda s nevjericom treba gledati na decimale postotka šumovitosti 30,8
ili 34,2, ipak ćemo i sami u slijdeećem poglavlju podatke računati na prvu
decimalu. A dobit ćemo ih na temelju vrlo grubih izvornih podataka; na temelju
samo pitanja »da« ili »ne« najprije samo za po jednu tačku svake topo
grafske sekcije 1 :100.000. Te sekcije su također prošle kroz minulo stoljeće
put stvaranja, spajanja raznovrsnog i raznodobnog kartografskog materijala.
Stoga je pitanje možda potpuno analogno kao kod katastra ili još teže, jer kod
katastarske izmjere šume su izlučivane kao privredn i objekti, dok kod
vojno-topografskih izmjera uglavnom sa sasvim drugog tj. vojničko g aspekta.
Osim toga je mjerilo planova starog katastra pretežno 1 : 2880, novog,


1 : 2500, dok je razmjer karata, koje ćemo statistički koristiti vrlo sitan tj.
J -100.000.
Dakle ostaje nevjerica u decimale kako dosadašnjih postotaka šumovitosti
tako i postotaka i njihovih srednjih pogrešaka koje ćemo pokušati izračunati.
I baš ta nevjerica pokreće na istraživanje. Najprije ćemo na postojećim
kartama 1 :100.000 ustanoviti 5 na osnovu jednostavnih statističkih metoda.
Takav postotak, ako je donekle nezavisan od katastarskih podataka,
može eventualno i da podigne vjeru u pouzdanost rezultata baš dosadašnjih
podataka. Osim toga Jugoslavija će morati prije ili kasnije izvršiti jedin stveno
taksiranje svojih šuma, analogno kako su to izvršile i vrše neke
druge zemlje.