DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1967 str. 51     <-- 51 -->        PDF

PRILOG POZNAVANJU PROIZVODNIH MOGUĆNOSTI TALA
U ŠUMSKIM KULTURAMA BOSILJEVO


J. MAKTINOVIĆ, dipl. inž. šumarstva i magistar iz područja pedologije
Uvod*


Šumske kulture »Bosiljevo« nalaze se 18 km istočno od Ogulina i 23 km
jugozapadno od Karlovca i predstavljaju jedan od najvećih (pov. oko 350 ha)
nasada četinjača u Hrvatskoj. Ekološki se nalaze u središnjem dijelu klimazonalnog
područja šume hrasta kitnjaka i običnog graba (Querco-Carpinetum
croaticum Horv.) i osnovane su u vrištini (Genisto-Callunetum croaticum
Horv.) koja uz bujadnice prema S. Bertoviću (1967.) predstavlja ovdašnji najrasprostranjeniji
degradacijski stadij šume. U ovom kompleksu kultura nalazimo
obični bor (Pinus silvestris L.), crni bor (Pinus nigra Arn.), ob. smreku
(Picea abies Karst,) a od listača prvenstveno prirodno pridolaze hrast kitnjak
(Quercus petraea Liebl.), obični grab (Carpinus betulus L.) i obična breza (Betula
verrucosa Ehrh.).


Prvi nasadi običnog i crnog bora stari su oko 150 godina i oko njih su grupirane
mlađe kulture, na koje se nadovezuje prirodni podmladak različite starosti.
U starim sastojinama (120—150 g.) koje se nalaze u pojedinim fazama
oplodne sječe najvećim se dijelom i najbolje pomlađuje smreka dok se obični
bor veoma dobro prirodno pomlađuje uz rubove starih kultura naletom sjemena
na susjedne travnjačke površine koje se ne obrađuju.


Ekološke prilike i sastav nasada u Bosiljevu čine ove kulture veoma zanimljivim
za sistematska, vegetacijsko tipološka, klimatcloška, pedološka, fiziološka,
šumsko uzgojna, prirasno prihodna i druga šumarska proučavanja u
cilju unapređenja proizvodnje drveta na tamošnjim veoma prostranim šumskim
staništima. Unatoč svih aktuelnosti kulture u Bosiljevu nisu do sada
nažalost sistematski proučavane, a ostala su stručnoj javnosti nepristupačna i
neka pojedinačna istraživanja. Smatramo stoga korisnim da prikazemo neke
rezultate vlastitih ekološko pedoloških istraživanja.


Naša smo istraživanja počeli 1963. godine i nastavili u 1966. godini sa zadatkom
da se pobliže ekološko pedološki prouče tla kultura »Bosiljevo« prvenstveno
u starim kulturama običnog bora i obične smreke i posebno promjene
u tlima nastale utjecajem kultura obične smreke, kultura običnog bora, te prirodne
travnjačke vegetacije u usporedbi s prirodnom šumskom vegetacijom.


Istraživanja u ovom pravcu na području Bosiljeva nisu vršena i ona se


nastavljaju kao dio nedavno započetih dugoročnih istraživanja (S. Vanjković,


* Zahvaljujem Šumskom gospodarstvu Karlovac i generalnom direktoru drugu
B. Rkmanu što su omogućili ova istraživanja osiguravši potrebna financijska sredstva.
Jednako se zahvaljujem i drugovima inženjerima S. Vanjkoviću, Z. Novaku,
I. Mrzljaku i V. Vučetiću na pomoći i korisnoj razmjeni mišljenja o problemu istraživanja.