DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1967 str. 51     <-- 51 -->        PDF

PRILOG POZNAVANJU PROIZVODNIH MOGUĆNOSTI TALA
U ŠUMSKIM KULTURAMA BOSILJEVO


J. MAKTINOVIĆ, dipl. inž. šumarstva i magistar iz područja pedologije
Uvod*


Šumske kulture »Bosiljevo« nalaze se 18 km istočno od Ogulina i 23 km
jugozapadno od Karlovca i predstavljaju jedan od najvećih (pov. oko 350 ha)
nasada četinjača u Hrvatskoj. Ekološki se nalaze u središnjem dijelu klimazonalnog
područja šume hrasta kitnjaka i običnog graba (Querco-Carpinetum
croaticum Horv.) i osnovane su u vrištini (Genisto-Callunetum croaticum
Horv.) koja uz bujadnice prema S. Bertoviću (1967.) predstavlja ovdašnji najrasprostranjeniji
degradacijski stadij šume. U ovom kompleksu kultura nalazimo
obični bor (Pinus silvestris L.), crni bor (Pinus nigra Arn.), ob. smreku
(Picea abies Karst,) a od listača prvenstveno prirodno pridolaze hrast kitnjak
(Quercus petraea Liebl.), obični grab (Carpinus betulus L.) i obična breza (Betula
verrucosa Ehrh.).


Prvi nasadi običnog i crnog bora stari su oko 150 godina i oko njih su grupirane
mlađe kulture, na koje se nadovezuje prirodni podmladak različite starosti.
U starim sastojinama (120—150 g.) koje se nalaze u pojedinim fazama
oplodne sječe najvećim se dijelom i najbolje pomlađuje smreka dok se obični
bor veoma dobro prirodno pomlađuje uz rubove starih kultura naletom sjemena
na susjedne travnjačke površine koje se ne obrađuju.


Ekološke prilike i sastav nasada u Bosiljevu čine ove kulture veoma zanimljivim
za sistematska, vegetacijsko tipološka, klimatcloška, pedološka, fiziološka,
šumsko uzgojna, prirasno prihodna i druga šumarska proučavanja u
cilju unapređenja proizvodnje drveta na tamošnjim veoma prostranim šumskim
staništima. Unatoč svih aktuelnosti kulture u Bosiljevu nisu do sada
nažalost sistematski proučavane, a ostala su stručnoj javnosti nepristupačna i
neka pojedinačna istraživanja. Smatramo stoga korisnim da prikazemo neke
rezultate vlastitih ekološko pedoloških istraživanja.


Naša smo istraživanja počeli 1963. godine i nastavili u 1966. godini sa zadatkom
da se pobliže ekološko pedološki prouče tla kultura »Bosiljevo« prvenstveno
u starim kulturama običnog bora i obične smreke i posebno promjene
u tlima nastale utjecajem kultura obične smreke, kultura običnog bora, te prirodne
travnjačke vegetacije u usporedbi s prirodnom šumskom vegetacijom.


Istraživanja u ovom pravcu na području Bosiljeva nisu vršena i ona se


nastavljaju kao dio nedavno započetih dugoročnih istraživanja (S. Vanjković,


* Zahvaljujem Šumskom gospodarstvu Karlovac i generalnom direktoru drugu
B. Rkmanu što su omogućili ova istraživanja osiguravši potrebna financijska sredstva.
Jednako se zahvaljujem i drugovima inženjerima S. Vanjkoviću, Z. Novaku,
I. Mrzljaku i V. Vučetiću na pomoći i korisnoj razmjeni mišljenja o problemu istraživanja.


ŠUMARSKI LIST 3-4/1967 str. 52     <-- 52 -->        PDF

J. Martinović, N. Komlenović) o ekološkim osnovama unapređenja produkcije
drveta posebno četinjača na nekim staništima područja Šumskog gospodarstva
Karlovac.
Na ovom mjestu prikazujemo rezultate proučavanja fiziografskih osobina
tala nekih kultura u Bosiljevu s osvrtom na njihove šumsko proizvodne mogućnosti
dok će u jednom drugom radu biti riječi o utjecaju kultura običnog
bora, kultura obične smreke i prirodne travnjačke vegetacije na nivo plodnosti
tla.


II. EKOLOŠKE ZNAČAJKE KULTURA BOSILJEVO
Općenito klimatske prilike na istraživanom području Bosiljevo mogu se
prema S. Bertoviću (1967.) predočiti s podacima najbliže meteorološke stanice
(iz razdoblja motrenja 1948—1960. god.) Ogulin. Prema Köppenovoj klasifikaciji
klime stanica Ogulin i objekt Bosiljevo nose oznaku Cfwbx". Najsuši dio
godine pada u toplo godišnje doba. Maksimumu oborina u početku toplog dijela
godine pridružuje se maksimum u kasnoj jeseni koji je veći od prvog.


Prema Thornthwaitovoj klasifikaciji Ogulin ima indeks efektivnosti oborine
P/E = 157 tj. klima je perhumidna.
Na osobitosti .klimatskih prilika iz okoliša Bosiljeva koja su zanimljiva s


O
ekološkog gledišta ukazuju: Montonn-ov indeks ariditeta I = ,
T + 10


O
Embergerov pluviotermički kvocijent (Q = 100), Langov kišni


(T + t) (T — t)


O O
faktor (KF = —) i Gračanin-ovi mjesečni faktori (RFiü = —). (Tabela 1.)
T t


Tab. 1.


KF m
Stanica I Q KF I II III IV V VI VII V1U IX X XI XII
Karlovac 53,4 148,2 101,9 — 116,0 11,5 7,5 6.0 5,5 4,6 3,8 5,3 9,3 19,2 40,0


— ph h h sh sh sa sa sh h ph ph
n hl uhl vt t t V V t vt vhl hl
Ogulin 75,1 232,2 148,7 — 240,0 22,7 12,6 8,4 6,3 4,8 5,3 7,8 14,6 28,6 51,8


— ph Ph h h sh sa ?h h Ph ph ph
n hl uhl ut t t t t t ut uhl hl
Prema F. Kochu (1933) teren na području Bosiljeva izgrađen je iz kredinih
vapnenaca. U istraživanim kulturama stijene vapnenaca prekrivene su reliktnim
crvenicama koje služe kao supstrat za razvoj tala.


III. TLA U KULTURAMA OBIČNOG BORA I OBIČNE SMREKE
a) Fiziografske osobine tala


Na osnovu detaljnih terenskih istraživanja u kulturama »Bosiljevo« koja
su u prvom redu obuhvatila odjele 3, 4 i 5 utvrđena je s gledišta genetsko pedološkog
velika jednoličnost tala u predjelu Bosiljeva. Temeljem provedenih
ŠUMARSKI LIST 3-4/1967 str. 53     <-- 53 -->        PDF

pedoloških istraživanja označili smo ova tla u smislu nove klasifikacije tala
Jugoslavije (V. Nojgebauer et. al. 1963.) i novijih radova koji se tiču geneze
ovih tala (Đ. Janeković, 1963.); Z. Racz (1964.) kao kisela smeđa tla na reliktnoj
crvenici poznata i pod nazivom »podzolirano smeđe vrištinsko tlo» (M.
Gračanin, 1951.). Za bolje razumijevanje osnovnih fiziografskih osobina ovih
tala dajemo uz podatke laboratorijskih analiza (tab. 2 i 3) opise dvaju tipičnih
profila tla:


Kiselo smeđe tlo na rcliktnoj crvenici —


Profil 7 Bosiljevo


U 130 godišnjoj prorijeđenoj kulturi ob. bora. jugozapadne ekspozicija,
nagiba 4° i na oko 240 m n. v. tlo pokazuje ove osobine:


A„ 2—0
sloj četinjka, češera i grančica bora prelazi u


Ai 0—25 praškastu ilovaču tamno sive boje, sitno poroznu, proraslu korijenjem
bujadi i žiljem običnog bora, mrvičaste strukture. Prisutni
hodnici i kaproliti kišnih glista. Prelazi izrazito u


(B) 25—65—75 Praškastu
ilovaču, zutosive boje, poroznu i u vlažnom stanju
na prirodnoj plohi strukturnih agregata uočava se svjetlo smeđa
nijansa. Tlo se nožem lako odvaljuje u krupno grudaste agregate,
koji se raspadaju u sitnije agregate. Korijenje bora pretežno se
nalazi u ovom sloju. U gornjem dijelu vidljivi plići humusni džepovi.
U ovom sloju dolazi po koja sitna tačkasta crna mazotina i
u nižem dijelu po koja mekana crna konkrecija veličine 1—2 mm.
Prelazi postepeno u reliktno tlo
C/D 65—75—100—110 glinastu ilovaču, blijedocrvene boje krupno grudaste
strukture. Strukturni se agregati u vlažnom tlu raspadaju na
oštrobridne i na prirodnoj plohi sjajne agregate veličine 1—2 cm.
U ovaj sloj prodire i po koji korjenčić bora i breze. Dvije sivkaste
pruge piužaju se u vertikalnom pravcu. Prelazi u još


D 110—240 zbijeniju tešku glinu; krupno grudasti agregati na prirodnoj
plohi imaju manganski nahuk i raspadaju se u manje, koji su na
prirodnoj plohi potpuno vlažni. Boje su sivkastocrvene, crvenosmeđe
i tamne. Nožem izglađen profil pokazuje mramoriranost,
sive i prljavo žute pruge i jezičci širine od 1—3 cm pružaju se
vertikalno do dubine profila.


Kiselo smeđe tlo na reliktno) crvenici —


Profil 5 Bosiljevo


U srednjodobnoj kulturi obične smreke i običnog bora, sjeverozapadne
ekspozicije i nagiba 7°, na oko 230 m n. v. tlo ima ove morfološke osobine:


A,, 1—0
tanki i isprekidani sloj iglica smreke i običnog bora prelazi u


Ai 0—30 praškastu ilovaču u vlažnom stanju tamno sive boje, gusto prorasla
korijenjem drveća i grmlja, mrvičaste strukture, rahla i porozna
izrazito prelazi u
ŠUMARSKI LIST 3-4/1967 str. 54     <-- 54 -->        PDF

(B) 30—90—95 ilovaču
poroznu, rahlu, lesolikog izgleda. Tlo se lako nožem
odvaljuje i raspada u mrvičaste agregate. Osnovna boja žućkastosiva,
jestimično svjetlo smeđa i blijedo crvena (pc boji ovaj horizont
nije homogen). Drveće se dobro ukorjenjuje nalazi se tanko
i deblje žilje običnog bora. Difuzno prelazi u
C 90—95 120—125 ilovaču iste boje kao gore samo neštc zbijeniju i grudaste
strukture. Ovaj sloj leži na


D 120—225
glinastoj ilovači crvene boje sa žuto-sivim prugama koje teku u
vertikalnom pravcu, ali se i horizontalno pružaju. Krupno grudasti
agregati presvučeni su manganskim nahukom, i potpuno su
vlažni i sjajni. U dubljem dijelu ovog sloja ima prošlojaka žuto
sive do sive, zbijene, masne gline. U ovom sloju ima i pukotina
zasutih materijalom iz (B)-horizonta i u ovim pukotinama nalazi
se tanko žilje bora, koje na ovaj način prodire do dubine profila.


Kiselo smeđe tlo na reliktnoj crvenici — profil 7
Tab. 2.


OZNAKA DUBTNE TLA I HORIZONATA
Ai (B) CD D
OSOBINE TLA 10—20 35—55 80—90 170—190
u procentima


Fizikalne osobine
Teksturna, frakcija u 0,4N Na4P2Q
2,0—0,2 2,6 2,0 1,5 0,1
0,2—0,02 26,8 34,0 29,3 4,6
0,02—0,002 48,0 36,0 36,1 21,0
0,002 22,6 28,0 33,1 74,0
Retencioni kapacitet za vodu 39,8±0,2 48,3+1,3 — 52,6±0,5
Kapacitet za zrak 11,5+0,5 8,61±1,7 — 1,0±0,5
Porozitet 52,1±0,3 57,o±l,3 — 53,8+0,2


Kemijske osobine
pH u H2O 5.7 5.4 5,6 5.8
n-KCl 4,4 4 1 4.1 4.0
Humus 5.8 0,9 0,03 —
Vrijednost adsorpcijskog (S) 11,26 7,46 9,64 17,71
kompleksa po Kappenu (T) 27,40 21,25 22,49 34,32
(T-S) 16,14 13,79 12,85 16,61


(V) 41,10 35,05 42,85 51,60
Sadržaj P?0.-> 0 0 0 -—
K2O u mg/100 gr tla po AI-metodi 12,5 7.0 8,2 —
Elementarni sastav tla S1O2 78,4 73,6 — —
FeOs 6,5 7.9 — —


AI2O3 9,6 13,5 — —
P2O5


Elementarni sastav gline S1O2 52,8 6,0
F2O3 50,0 6.1
AI2O3 23.8 23,9


P2O5 0,09 0,08
Odnos Ch : Cf (po metodi
Ponomareve) 0,73
ŠUMARSKI LIST 3-4/1967 str. 55     <-- 55 -->        PDF

Kiselo smeđe tlo na reliktnoj crvenici — profil 8


Tab. 3.


OZNAKA DUBINE TLA I HORIZONATA
Ai (B) CD D
OSOBINE TLA 10—20 50—70 170—190 190—200
u procentima


Fizikalne osobine
Tekstuina, frakcija u 0,4N NaiP207


2,0—0,2 1.8 1,8 1,7 0,2
0,2—0,02 19,4 27,2 12,2 9,5
0,02—0,002 48,0 44,9 44,8 14,9


0,002 30,8 26,1 41,3 75,4
Retencioni kapacitet za vodu 49,8 43.1 44,8 —
Minimalni kapacitet za zrak 5,7 2 8 0,4 —
Ukupni porozitet 55,5 45,9 45,2 —
ijske osobine
pH u ao 5,0 5.4 5 7 —
pH u n-KCl 4,0 4,0 3,8 —
Sadržaj humusa 3.9 0,9 0,3 —
Sadržaj ukupnog N 0,13 0,05 — —
Sadržaj P2O5 0,1 0,1 — —
K2O u mg/100 gr tla po AI-metodi 6,0 i. 3 — —
Sadržaj ukupnog PnOr, 0,09 0,09 — —
Vrijednost adsorpcijskog (S) 5,37 4,99 9,93 19,33
kompleksa po Kappenu (T) 28,72 29,19 22,58 48,43


(T-i 23,35 15,20 12,65 29,10


(V) 18,70 24,70 43,95 40,00
Podaci fizikalnih i kemijskih analiza (tab. 2 i 3) pokazuju da se tla u kulturama
ob. bora i ob. smreke po svojim fizikalnim i kemijskim osobinama
bitno ne razlikuju. To su duboka, u površinskom dijelu praškasto glinasta tla
dok su najdublji slojevi teške gline. Tla su porozna, imaju osrednji kapacitet
za vodu i u površinskom dijelu (0—50—80 cm) povoljan kapacitet za zrak.


Reakcija istraživanih tala je u svim slojevima kisela (pH u H2O 5,3—5,8)
osim u Ai horizontu profila 8 gdje tlo ima jaku kiselu reakciju. Ai horizonti
(0—-30 cm) su vrlo humozni i dobro opskrbljeni ukupnim dušikom. Dublji slojevi
tla su slabo humozni i vrlo siromašni i siromašni ukupnim dušikom.
Prema raspoloživim podacima o sadržaju fiziološki aktivnog i ukupnog fosfora
u tlu nejasna je situacija o stupnju opskrbljenosti fosforom ovih tala s obzirom
na proučavane vrste drveća pa će se proučavanje ovih odnosa s posebnom
pažnjom nastaviti. Fiziološki aktivnim kalijem ova su tla srednje opskrbljena.
Tla su slabo zasićena bazama (profil 8) odnosno nalaze se (profil 7) na donjoj
granici srednje zasićenosti bazama adsorpcijskog kompleksa.


b) Ocjena proizvodnih mogućnosti kiselih
smeđih tala na reliktnoj crvenici


Na osnovu tipskih fiziografskih osobina šumskih tala i u prvom redu faktora
plodnosti izvršio je M. Ćirić (1962) proizvodno grupiranje šumskih tala
Jugoslavije u četiri proizvodne grupe:


I Zemljišta sposobna za. gajenje intenzivnih šumskih kultura;
a) Zemljišta koja se mogu iskorištavati bez prethodnih melioracija i
b) Zemljišta koja zahtijevaju prethodne melioracije.


II Šumska zemljišta visokog proizvodnog potencijala.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1967 str. 56     <-- 56 -->        PDF

III Šumska zemljišta ograničenih proizvodnih mogućnosti.


IV Neprodukciona zemljišta na kojima šuma ima pretežno zaštitnu ili melio


rativnu funkciju.


Prema ovoj proizvodnoj klasifikaciji šumskih tala u kojoj svaka grupa
ima definirana proizvodna obilježja pripadaju kisela smeđa tla na reliktnoj
crvenici u predjelu Bosiljeva u Ia grupu. Ova tla imaju povoljne sve fizikalne
i neke kemijske osobine i nesumljivo spadaju u grupu šumskih tala koja pružaju
u našim prilikama velike mogućnosti za proizvodnju drveta.


Za postizanje što većih gospodarskih dobitaka iskorištavanjem proučavanih
tala u intenzivnoj proizvodnji drveta osnovno je ovo: a) izabrati vrstu drveća
koja će najpovoljnije iskorištavati energetske izvore s kojim tlo učestvuje u
produkciji drveta; b) izvršiti popravku onih osobina tala koje ograničavaju
visok prinos (prirast) izabranih vrsta drveća i c) pravilnim izborom, vrsta
drveća usmjeriti njihov utjecaj u pravcu održanja i po mogućnosti povećanja
postojećeg nivoa plodnosti tla.


Premda su naša pedološka istraživanja usmjerena na rješavanje navedenih
problema nisu ona još stigla dotle da bi se moglo odgovoriti na ova složena
pitanja koja zahtijevaju dug i sistematski rad. Ipak u prilog boljeg poznavanja
stvari i racionalnijeg iskorištavanja proizvodnog potencijala kiselog
smeđeg tla na reliktnoj crvenici u predjelu Bosiljeva razmotrit ćemo neke
veoma zanimljive podatke o prirastu obične smreke i običnog bora na ovim
tlima u šumskom predjelu Bosiljevo. Uz utvrđenu ophodnju od 40 godina a
prema podacima analize stabala, broja stabala i prirasta u šumskim kulturama
Bosiljevo te njemačkih prirasno prihodnih tabela sastavio je D. Cestar (1966.)
za ovdašnje prilike orijentacijsku prirasno prihodnu tabelu za obični bor i
običnu smreku (tab. 4).


Orijentacijska prirasno-prihođna tabela


(D. Cestar, Zagreb, 1966.)
Tab. 4.


Prore d e Poprečni prirast


a


C3


al u Ö o Š1=
o
>-> u w L 01
c ´2 a ca.S cu


a a fa h


« a ft ffl


o a Ö rt cd C cß o; ÖT3
g T3 L > w S ft OJ 3 O
SH CO OJ 1 SS X >


´o-S 01 o «ta


-*-» o


u u Q L m to W ft Ü S


W W> W ft a w a


Ob ični bor — Pinus silvestris


20 3.400 27 10 102 1.000 2 5,0 9 9 111 5,1 5.5
25 1.800 28 14 206 1.600 10 9,0 32 41 257 8,6 10,2
30 1.100 28 18 220 700 11 13,0 66 107 327 7.3 10,9
35 750 28 22 225 350 8 17.0 63 170 395 6 4 11,2
40 500 29 27 230 250 8 21,0 67 237 467 5,7 11,0
Smrča — Picea abies


20 3.200 25 10 118 1.000 3 7,0 6 6 124 5.9 6.2
25 1.600 28 .15 168 1.600 18 12,0 98 104 272 6.7 10,8
30 1.000 31 20 200 600 12 16,0 74 178 378 6.7 14,6
35 600 34 27 228 400 14 21,0 88 266 494 6.5 14,1
40 400 34 33 257 200 11 26,0 70 336 593 6,6 14,8
Ukup
drvne
mase


Podaci iz prirasno prihodne tabele (tab 4) pokazuju da se na istraživanom
(Bosiljevo) i sličnom području uz odgovarajući način gospodarenja može oče
ŠUMARSKI LIST 3-4/1967 str. 57     <-- 57 -->        PDF

kivati poprečni prirast obične smreke oko 15 m3 i običnog bora oko 12 m3/ha
Iz ovih podataka slijedi da na opisanom staništu obična smreka bolje iskorištava
prirodnu plodnost kiselih smeđih tala na reliktnoj crvenici nego obični
bo.-.


IV. ZAKLJUČCI
Na osnovu naprijed iznesenih podataka u tekstu i tabelama možemo za
sada zaključiti slijedeće:


1. Na opisanom staništu u šumskom predjelu Bosiljevo pod kulturama
običnog bora i obične smreke zastupljeno je kiselo smeđe tlo na reliktnoj crvenici.
Po svojim fizikalnim i nekim kemijskim osobinama ova tla imaju veliku
šumsko proizvodnu vrijednost i prikladna su za iskorištavanje u intenzivnoj
proizvodnji drveta.
2. Utvrđeni prirast obične smreke i običnog bora u kulturama Bosiljevo i
na temelju toga izvršena procjena poprečnog prirasta ukupne drvne mase za
ophodnju 40 godina u iznosu od oko 12 m3/ha za obični bor i oko 15 m3/ha za
običnu smreku upućuju na to da se prirodni proizvodni potencijal kiselih smeđih
tala na reliktnoj crvenici na ovom staništu, bolje iskorištava uzgajanjem
obične smreke nego uzgojem običnog bora. Način gospodarenja predložen za
područje Veljun — Tržička Šikara — Zalije (D. Cestar, 1966.) s ekološko pedološkog
gledišta zaslužuje pažnju i pri radovima u predjelu Bosiljeva.
LITERATURA


B er tov i ć S.: Ekološke značajke Bosiljeva. Vodič ekskurzije III Kongresa Jugoslavenskog
društva za proučavanje zemljišta, Zagreb, 1967.


Cestar D., Kalinić M., Milković S., Pelcer Z.: Tipolosko istraživanje i
kartiranje šuma i šumskih staništa SR Hrvatske. Gospodarske jedinice Veljun,
Tržička Šikara i Zalije. Ekološko-gospodarski tipovi i meliorativni zahvati, Zagreb,
1966.


Ciri ć M.: Zemljišta Jugoslavije sa gledišta iskorištavanja u šumskoj proizvodnji
»Agrohemi´a« No 1, 1962.


Ciri ć M.: Mogućnost povećanja produktivnosti zemljišta u našim prirodnim šumama.
»Narodni šumar«, str. 1—2, Sarajevo, 1966.


Grac a ni n M.: Pedologija III dio. Zagreb, 1951.


Janekovi ć Đ.: O Starosti nekih forma tla Jugoslavije, Zemljište i biljka, god.
XII No 1—3. Beograd, 1963.


Koch F.: Geološka karta, list Ogulin Stari Trg (1 : 75.000), Izd. Geol. Inst. Kr. Jugoslav.,
Beograd, 1933.


Noj gebauer V., Ćirić M., Filipovski G., Škorić A., Živković M.:
Klasifikacija zemljišta Jugoslavije, Zemljište i biljka, No 1—3, Beograd, 1963.


Peliše k J.: Lesnicke pudoznanstvi, Praha, 1964.


Rac z Z.: Vrištinsko bujadična tla Korduna. Arhiva za poljoprivredne nauke. Sv.
55, str. 3—27, Beograd, 1964.


Škori ć A.: Predavanja iz pedologije (III stupanj nastave, prema bilješkama J. M.
1962/63).


139
ŠUMARSKI LIST 3-4/1967 str. 58     <-- 58 -->        PDF

POTENTIAL PRODUCTION OF SOILS IN THE FOREST CULTURES
OF THE REGION OF BOSILJEVO


Summary


The forest cultures in the area of Bosiljevo represent one of the most interesting
and largest conifer plantings (350 ha) in Croatia. They are situated 23 km. southwest
of Karlovac, in the central part of the climazonal area of Pedunculate Oak and
Hornbeam (Querco-Carpinetum Horv.), and were established on the heathland (Genisto-
Callunetum croaticum Horv.). The parent rock consists of Cretaceous limestones.
The climate is perhumid (Tab. 1). The altitude of the region ranges from
230 to 250 m.


On the basis of the pedological investigations and the presented physiographic
properties (Tabl. 2 and 3), the investigated soils were designated as acid brown soils
lying on »terra rossa« (described in more detail under ihe name of »podzolized
brown heath soil«, by M. Gračanin, 1951), and assessed from the standpoint of modern
wood production to possess a high production potential..


By comparing the increment of Norway Spruce (Picea abies (L.) Karst) with that
of Scots Pine (Pinus silvestris L.) on these soils (Tab. 1) the conclusion was drawn
that the natural production potential of acid brown soils on the relict »terra rossa«
in the mentioned locality is by 25% better utilized when growing Norway Spruce
than Scots Pine.