DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1967 str. 84     <-- 84 -->        PDF

Zahvaljujući bogatstvu šuma i odličnim saobraćajnim prilikama, — plodna
rijeka Sava, i izgrađena željeznica — rano se osniva i prerađivačka drvr.a
industrija. Već 1895. g. bila je na prostoru kraj brodske željezničke stanice
pilana. Kasnije su podignute dvije velike pilane i tvornica furnira (u ono vrijeme
veoma renomirana poduzeća »Slavex« i »Slavonija«). Poslije je sagrađena
pilana »Našička« d. d. u D. Andrijevcima a godine 1935. »Impregnacija
drva« u Slavonskom Brodu.


Dakle i drvna industrija na ovom području ima mnogogodišnju tradiciju
i određeni razvoj, no o tome će biti riječi u posebnom referatu.


II. O RAZVOJNIM MOGUĆNOSTIMA ŠUMARSTVA
NA SUMSKOPRIVREDNOM PODRUČJU »DILJ« I RADU
ŠUMARSKIH STRUČNJAKA ŠUMSKOG GOSPODARSTVA — SL. BROD
(Skraćeni koreferat ing. Ive Borevkovića)


Protekli decenij bio je i za šumarstvo
ovog područja vjerojatno najznačajniji period,
s najdubljim i najvećim kvalitetnim
promjenama.


Za Brod je karakteristično da drvarska
industrija igra važniju ulogu od šumarstva,
jer u svojim kapacitetima zapošljava više
radnika, ostvaruje veći bruto produkt, osim
toga ima i bogatu 70-godišnju tradiciju.
Upravo je, možda, taj odnos snaga drv. industrije
i šumarstva zahtijevao i veće napore
na intenzifikaciji proizvodnje u šumarstvu.
Tako je na našem području trebalo,
iz relativno slabe sirovinske baze i kvaliteta
iskoristiti maksimalnu drvnu masu
za ind. preradu uz povećanje kvalitete prirodnih
šuma i uvođenje novih metoda u
proizvodnji nove mase putem podizanja
kultura i plantaža drveća brzog rasta.


Sumo vi tost područja iznosi 23n/<>, te na
šume i šumska zemljišta otpada 25.340 ha
društvenih i privatnih šuma. Pod upravom
Šumskog gospodarstva SI. Brod danas se
nalazi oko 22.500 ha.


Do 1959. g. ovim šumama samostalno su
upravljale 4 šumarije, ustanove sa samostalnim
financiranjem tadašnjih općina.
Spajanjem šumarija stvoreno je krajem
1959. g. Šumsko gospodarstvo kao privredna
organizacija.


Prema površini ovo gospodarstvo je
jedno od manjih u Hrvatskoj. Gospodari
šumama koje su 3a:Vo na nizinskom području,
u Posavini, a 65iD/o na južnim obroncima
Dilja. Na očuvane i produktivne šume
otpada 15.750 ha, oko 1.400 ha su plantaže,
900 ha poljoprivredna zemljišta, a
ostalo tj. oko 4.450 ha su degradirana, neobrasla
ili neplodna zemljišta.


Ni stanje dobnih razreda nije normalno.
Najmanje je starih šuma, najviše srednjodobnih
i mladih. Najveće disproporcije nastaju
već nakon 10 godina, tada dolazi do
pomanjkanja sastojina zrelih za sječu, zato
je i stavljen najveći akcent na podizanju
šumskih plantaža koje bi u to vrijeme
dale drvnu masu za sječu.


Stanje drvne mase po kvaliteti također
ne zadovoljava, naročito u brdskim šumama.
Jedino je dobro to što ima priličan
procent učešća hrasta kao vrednije vrsti.
Osiromašenje šuma na masi i kvaliteti je
rezultat prekomjernih sječa za vrijeme i
odmah poslije rata, jer je dosta valjanih
sastojina tada bilo u blizini željezničke
pruge i drugih komunikacija, te su bile na
dohvatu eksploatacije a bez velikih ulaganja.
Ukupna zaliha cijeni se na 2,600.000
m3, prosječno 143 m-Vha. Prirast se ocjenjuje
s oko 4 m3/ha, od čega se siječe 3,4
ms/ha a ostalo ostavlja za akumulaciju. U
drvnoj zalihi učestvuje hrast s 57"/o, bukva
25ü/o, ostale listaće 16´Vo, četinjače 2%.


Sječivi etat kretao bi se u narednom
periodu oko 85.000 m3 drvne mase, od toga


36.000 m3 tehničkog drva. Taj etat koristi
se od 1966. godine, ranije je bio za oko
20.000 m3 manji. Povećan je radi toga što
ima dosta loših sastojina i malog prirasta,
koje se moraju što prije iskoristiti radi
opadanja njihove kvalitete.
Radi takvog stanja svojih šuma Šumsko
gospodarstvo SI. Brod usmjerilo je
najveće napore i ulaganja na šumskouzgojne
radove. U tu svrhu utrošeno je
u 7 godina postojanja Gospodarstva 459
mil. st. dinara. Godišnje je pošumljavano
oko 70 ha, njegovano i čišćeno mladih sa
ŠUMARSKI LIST 3-4/1967 str. 85     <-- 85 -->        PDF

stojina oko 800 ha, itd. U amortizaciju za
regeneraciju šuma ulagano je l.OOO—1.800
dinara/m3.


Još veći napori upravljeni su na investicije,
naročito na biološke, tj. na proizvodnju
materijala za plantažiranje i na
podizanje plantaže topola i četinjača. I
ulaganja u tehničke investicije su bila
visoka. Do kraja 1986. podignuto je 1.400
ha plantaža: četinjača 135 ha, topola 1265
ha. Za ovo je utrošeno 376 mil. dinara,
od čega 277 mil. (73,5%) su vlastita sredstva.
To su za mogućnosti malog gospodarstva
znatna sredstva i velika naprezanja.
Veća ulaganja u plantaže imali su
kombinat »Spačva« i Šumsko gospodarstvo
Osijek, no prvo s daleko većim i boljim
šumama, a drugo s dobivenim zajmovima.
Troškovi podizanja plantaža iznose do sada
oko 270.000 dinara po ha. Plantažirano je
najviše na čistim površinama, tj. na bivšim
pašnjacima ili na otkupljenom poljoprivrednom
zemljištu.


Kod topola računa se s prinosom oko
25 m;) po ha u ophodnji od 12 do 15 godina,
kod četinjača s prirastom 15 m;! i
ophodnjom 30 do 50 godina. S već podignutim
plantažama podignut je prirast
drvne mase područja za barem 25.000 m3
godišnje. Ovim bi se imalo popuniti manjak
na drvnoj masi iz prirodnih šuma,
koji će nastati u doba dozrijevanja plantaža,
i tako zadržati nivo proizvodnje u
šumarstvu a ublažiti potrebe preradbenih
kapaciteta. Pored toga sve veća potreba
drva za kemijsku preradu nalaže orijentaciju
na proizvodnju nekih listača i četinjača.


Za nabavku mehanizacije Šumsko gospodarstvo
je uložilo prošlih 7 godina 417
mil. dinara, sa 45Vo vlastitih sredstava.
Sada gospodarstvo raspolaže s dovoljno
traktora i priključnih strojeva, motornih
pila i dr. kojima može kompletno obaviti
radove na eksploataciji šuma i u svojoj
poljoprivredi. Sječa, izrada i transport drvnog
materijala su potpuno mehanizirani,
djelomično i privlačenje i utovar, te radovi
na podizanju plantaža. Jedino nisu
mehanizirani radovi na klasičnom šumskom
uzgoju.


Za stambene objekte i poslovne zgrade
utrošeno je 143 mil. dinara, za komunikacije
165 mil., za kupovinu zemljišta radi
proširenja površina za plantažiranje i radi
arondacije utrošeno je 46 mil. dinara (kupljeno
oko 700 ha zemljišta). U zadnjih je
15 godina izgrađeno 42 km tvrdih i 20 km
mekih putova. Suma ulaganja i investiranja
u proteklih 7 godina doseže 1.149 mil.
dinara, od čega su vlastita sredstva 735
mil. (64i:´/u), ostalo zajmovi.


I u bližoj budućnosti ostaju ulaganja u
plantaže najinteresantnija. Tome pogoduju
povoljni prihodni uvjeti ovog područja za
brzi rast drveća i mogućnost da se iz
društvenog zemljišnog fonda povoljno dobiju
do sada slabo korištena poljoprivredna
zemljišta, pašnjaci i si. Međutim, Gospodarstvo
s vlastitim sredstvima ne bi moglo
financirati sve ovo, i pošto su izgledi za
zajmove mali, preostaje da se privuče poslovne
partnere sa strane, da se angažiraju
sredstva zainteresiranih prerađivačkih kapaciteta.
Takve mogućnosti do sada su
slabo korištene iz subjektivnih i objektivnih
razloga, zbog poteškoća u kojima se nalazi
i naša drvna industrija, no ubuduće
takva suradnja mogla bi donijeti velike i
obostrane koristi.


Poljoprivredna proizvodnja Gospodarstva
angažirala je u priličnoj mjeri kapacitete
i napore Gospodarstva u proteklom
razdoblju. Radi se zapravo o tome da se
privremeno obrađuju površine sposobne za
poljoprivredu, dok se ne posade plantaže.
Do sada je u tom postignut zadovoljavajući
rezultat, no odustaje se od međuredne sjetve
poljoprivrednih kultura u plantažama,
jer se ne isplaćuje. Gospodarstvo je učinilo
dosta i na unapređenju lovstva. Ima
poznato lovište »Merolino«, u kojem uzgaja
jelene, te »Guševac« za nisku divljač, naročito
za fazane.


Ukupni prihodi Gospodarstva rastu iz
godine u godinu. Prihod 1965. bio je dvostruko
veći od onoga od I960, g. To je,
uz ostalo, rezultat razvoja djelatnosti. Prema
nekim pokazateljima Gospodarstvo je
ostvarilo veći neto produkt po jednom zaposlenom
od većine gospodarstava u Hrvatskoj.
Isto tako je to Gospodarstvo među
onima koja su ostvarila najveća sredstva
u fondove i amortizaciju za regeneraciju
šuma, naravno uzimajući u obzir mogućnosti
malog Gospodarstva.


Sve što je prije navedeno pokazuje da
je Šumsko gospodarstvo Brod usmjerilo sva
svoja nastojanja na povećanje proizvodnje
i produktivnosti, bilo uvođenjem mehanizacije,
bilo boljom organizacijom rada,
štednjom ili drugim vidovima smanjivanja
troškova, kako bi se radnom kolektivu
osigurali što bolji uvjeti za trajan rad i
životni standard. Zasluga za postignuto
pripada cijelom kolektivu, no pravac razvoja,
ono napredno gledanje i ekonomično
poslovanje rezultat je rada kvalificiranih
stručnjaka inžinjera i tehničara. Sada Šumsko
gospodarstvo ima 11 šumarskih i 1
poljoprivrednog inžinjera, te 8 šumarskih
i 3 poljoprivredna tehničara, uz to još 3
s visokom stručnom spremom. Budući razvoj
ide na to da će se smanjivati broj


167