DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1967 str. 89     <-- 89 -->        PDF

domaća 6tcućna liteeatuca


Marić Luka: TERRA ROSSA V
KARSTU JUGOSLAVIJE (Terra rossa
dans le karst de Yougoslavie). Jugoslavenska
akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb
1964.


Proučavanja zemlje crvenice (»terra
rossa) odavno su već okupirala nemiraloge
i petrologe, a također i pedologe. Rad
akademika Luke Maric a »Terra rossa
u karstu Jugoslavije« od posebnog je interesa
za naše šumarstvo i pedologiju, jer
crvenica kao i njezini stadiji razvoja (braunizirana
crvenica, lesivirana crvenica itd.)
zaprema znatne površine šumskih predjela
mediteranskog i kontinentalnog Krša.


U području jugoslavenskih Dinarida,
kako napominje autor, susrećemo se s kompleksnim,
problemom »ne samo ispitivanja
terra rosse, zasebno i neovisno, već i ispitivanza
vapnenjaka i dolomita i drugih
stijena s kojima je terra rossa usko udružena,
vremenski i prostorno, kao najzad i
boksita, koji s pomenutim stijenama i terra
rossom čini petrološku i geokemijsku
asocijaciju međusobno genetski povezanu.


Rad akademika Luke Marica podijeljen
je u nekoliko poglavlja.


Prv o poglavlje obuhvata u kraćim crtama
geološko-petrograsku građu Dinarida
Jugoslavije.


U drugo m su poglavlju iznesena, prvo,
ranija mineraloška i petrografska istraživanja
vapnenjaka ili krečnjaka, a zatim
savremena mineraloška istraživanja »netopljivog
ostatka«. Ispitivanja uzoraka netopljivog
ostatka vapnenaca i dolomita s područja
istočne obale Kvarnera (Crikvenica),
zatim Istre (Zminj), Like (Kobiljak) koja
je vršio L. Marić modernim metodama većeg
kvalitativnog dosega (elektronska mikroskopija,
DTA i TB, infracrvena apsorpciiska
spektrografija, spektralna analiza
itd.. znatno su dopunila ranija istraživanja


F. Tucana (1912) i M. Kišpatića
(1912) nizom minerala najfinijih frakcija.
Tako su u netopljivom ostatku utvrđeni
kao najčešći sastojci kvare, hematit, limo-
nit, muskovit (sericit), rjeđe turmalin, feldspat,
granat, cirkon, rutil i pored drugih
sastojaka »rendgenski amorfna supstanca«.
Značajan uspjeh postignut je izdvajanjem
»glinovitih minerala« kaolinita, haloizita,
monmorionita, klorita, minerala 10 Angströma
i 14 Angströma i dr. U rezultatima
starijih istraživanja F. Tucana i M. Kišpatića
ovi novi minerali bili su nepoznati.


Terra rossa u Dinaridima Jugoslavije
obrađena je u treće m poglavlju ovoga
rada. Nakon kraćeg osvrta na ranija mineraloško
petrografska istraživanja terra
rosse u Dinaridima, prikazani su rezultati
savremenih istraživanja terra rosse. Posebno
je razmatran problem »rendgen amorfne
supstancije« u vapnenjaku ili krečnjaku,
dolomitu i terra rossi dinarskog krša.
Problem »amorfnog« dijela među mineralnim
sastojcima vapnenaca, dolomita i terra
rosse od posebnog je značaja ne samo za
mineraloge i petrologe, nego i za pedologe,
naročito kod ispitivanja kemijskih svojstava,
koloidne frakcije crvenica.


Pogledi na probleme, naslov je četvr to
g poglavlja ovoga rada. Veoma iscrpno
izneseni su problemi autigenih i alotigenih
minerala«, kao i geokemija Si, Al i
Fe u vapnenjacima, dolomitima i terra rossi
dinarskog krša.


U peto m poglavlju iznosi autor
ukratko Tućanov u teoriju postanka
boksita iz terra rosse u svjetlosti savremenih
istraživanja. Da bi dopunio istraživanja
Tucana i Kišpatića mineralima i njihovim
asocijacijama koje u vrijeme klasične
mineralogije i petrografije nisu bile
poznate, kao i da osvijetli stav spomenutih
autora u pitanju geneze terra rosse i boksita,
L. Mari ć je istražio novim, modernim
metodama veći broj uzoraka tih
materijala iz područja dinarskog krša. Tako
su ova istraživanja, pored ostalog, pokazala
da u mineralnom sastavu netopljivih
ostataka vapnenjaka i terra rosse u
kršu Dinarida ima i niz minerala kao što
su kaolinit, hidrargilit, haloizit, monmorir"
iit, ilit. kloriti i još nepoznati sastojci dijela
»rendgenski amorfne supstancije«.


Rad je opremljen s 5 tabela, 4 table i
9 slika. Veoma je zapažen i u naučnom svijetu
izvan naše zemlje.


Dipl. ing. Mirjana Kalinić