DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1967 str. 91     <-- 91 -->        PDF

vedeni su ekvivalenti na engleskom, njemačkom
i francuskom jeziku. Tabela zaprema
160 stranica. Iza toga slijede alfabetskim
redom složeni registri termina na
engleskom, njemačkom i francuskom jeziku.
Kod svakog termina označen je njegov
broj u ruskom alfabetaru.


U Rječniku su obuhvaćeni termini koji
se u odnosnim jezicima najviše koriste.
Obuhvaćeni su djelomično i rjeđi termini,
koji se u novije vrijeme sve više proširuju.
U Rječniku su sadržani i mnogi stručni
nazivi koji su bili primarno korišćeni u
Latinskoj Americi, a koji se u zadnje vrijeme
proširuju kao internacionalni. Kod
poznatih i rjeđih, a važnih stručnih termina
navedene su i kraće definicije. Kod tumačenja
tih termina Rječnik se ograničio
na poglede koji se primjenjuju u SSSR-u.
Geografsko rasprostranjenje specifičnih
biljnih formacija označeno je u zagradi. U
slučajevima kada pojedini važniji termin
još ne postoji u nekom od rječnikovih jezika,
opisan je deskriptivno. Ako se ekvivalenti
u raznim jezicima samo djelomično
podudaraju, upotrebljen je znak za oznaku
približnog značenja. Složeni termini iskazani
su u sastavu kakav se koristi u
dotičnom jeziku.


Kao izvori za izbor stručnih termina
korišćena su najvažnija sovjetska, kao i
velik broj stranih djela. Najvažnija od njih
navedena su u popiju literature. Citirano
je iz ruske jezične oblasti 35, a iz ostalih
jezičnih oblasti 60 djela.


Rječnik je vrlo praktičan i u njem je
snalaženje vrlo brzo i jednostavno. Međutim,
primijetili smo da iz oblasti ekologije,
geomorfologije, dendrogeografije i si. nema
nekih običnijih izraza. Unatoč tome
smatramo da je djelo važan prilog razvoju
evropske stručne terminologije, kao i da je
solidna osnova za daljnje njeno proširivanje
i usavršavanje.


Prof. dr M. Anić


Korbel S. — Vinš B.: PESTOVANIE
JEDLE (uzgajanje jele). Slovenske vydavatelstvo
podohospodarskej literatury.
Bratislava, 1965. Strana 340, slika i crteža
160, liter, naslova 450. Cijena Kčs 30.


Učešće jele u gotovo čitavoj Evropi se
smanjuje. To i velika proizvodnost jelovih
sastojina utjecali su i utječu da se stručnjaci
sve više bave tom vrstom drveća.
Tako i u Cehoslovačkoj. U CSSR jelove sastojine
zauzimaju oko 166.000 ha ili 5,l">/o
površine visokih šuma. U vezi s problemom
uzmicanja jele, godine 1958. održano je uBanjskoj Štiavnici savjetovanje na kojemu


su sudjelovali evropski poznavaoci jele. To
savjetovanje bilo je poticaj da autori napisu
veliko djelo o uzgajanju jelovih sastojina.
U tom djelu autori su se znatno
služili rezultatima opažanja i istraživanja
koja su izvršena na Dinaridima Hrvatske.
Knjiga ima dva dijela: Biološki osnovi za
uzgajanje jele (str. 130) i Uzgajanje jele
(str. 220).


U prvom dijelu iznesena je sistematika,
historija proširivanja, horizontalna i vertikalna
rasprostranjenost s posebnim osvrtima
na Čehoslovačku, činioci koji ograničavaju
proširivanje jele. U poglavlju o biološkim
svojstvima opisane su morfološke,
fiziološke i ekološke značajke. Opširno su
obrađena pitanja uroda sjemena, podmlađivanja,
prirasta, razvitka korijena i zastarčenosti
te promjenljivost vrste i rase.
U vezi s problemom odumiranja jele vrlo
su interesantni podaci o genetskoj selekciji,
spontanom i umjetnom stvaranju križanaca,
o fitocenozama. Obrađena je pojava
»odumiranja jele«. Opširno su opisani uzročnici
šteta na jeli: gljive, kukci, divljač,
antropozoički i klimatski faktori, načini
zaštite i obrane. Na temelju starijih i novijih
taksacijskih podataka, pisci nas informiraiu
o katastrofalnom ugibanju i uzmicanju
jele, razmatraju perspektive i mogućnosti
za održavanje i stvaranje biološki
stab;lniiih sastojina.


U drugom dijelu knjige pisci dolaze do
zakliučka r!a su preborni način gospodarev
a u čistim sastojinama i preborno-skurvna^
t u mješovitim sastojinama najbolji sa
gledišta ekološkog i ekonomskog. U vezi s
problemom jele, razmjerno velik dio (110
strana) obuhvaća prirodna i umjetna obnova:
urod, prihvatanje i održavanje ponika,
rast i osamostaljivanje novog naraštaja,
metode prirodne obnove, prirodna izmjena
jele bukvom, smrčom, borom i dr.,
siemenarska rajonizacija, sakupljanje i uskladištavanje
sjemena, setva, sadnja, njegovanje
kultura. Odlično su obrađena poglavlja
o razvitku i njegovanju spontanog
podmlatka, mladika i dr. u čistim i mješovitim
sastojinama, o razvitku smjese,
strukture, drvne mase, prirasta i kakvoće
stabala; način i utjecaj umjetnog čišćenja
debla od grana, prorede, uzgojni postupci u
pojedinim tipovima sastojina.


Značajna je činjenica: ma da je učešće
drvne mase jele u čehoslovackim šumama
razmjerno vrlo maleno, ipak (ili baš zato)
pisci su čehoslovačkom i evropskom šumarstvu
dali o toj četinjači vrlo veliko i veoma
vrijedno djelo. Zadatak koji su si postavili
bio je prvenstveno taj da se, na temelju
opsežne literature i vlastitih rezultata
opažanja, pokusa i istraživanja, što


173