DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1967 str. 93     <-- 93 -->        PDF

cSttano SumaeStvo


SUME i ŠUMARSTVO SPANIJE


To je zemlja sa 24 miliona ha šumskog
tla, a pod šumom je danas samo 7,3 miliona
ha. Trećina je državnih šuma, a ostalo
su privatne. Od ukupne površine 13,5D/o je
pod šumom. Čelinarskih je šuma 35,9Vo od
šumske površine i to uglavnom raznih vrsta
bora, ostalo je bjelogorica.


Listače se sasto;e iz 23,4´Vo hrasta crnike


(Q. ilex); 18°/o su bukove šume, a sve drugo
(22,4´Vo) su ostale bjelogorične šume pirinejskog
hrasta, breze i dr.
Godišnje se posiječe oko 7 miliona kub.
m drvne mase, ali se i uvozi. Borove šume
daju godišnje prosječno 40 tisuća tona smole.
Šume su otvorene napasivanju marve
gdje je redovno oko 6 miliona rogate stoke.


Nizinski pojas (ravnice i predgorja Si-
era Gvadarame — koja se protežu sjeverno
nad Madridom — i Pirineja) pokriven
je crnikom, kojoj se pridružuje smrdljika
(Pistacia vera), borovica, alepski bor, pinija
i primorski bor sa mnogo grmlja (lavandula,
trušljika, glog i dr.). Rijedak je obrast
karakterističan za te šume, a naročito
travni pokrov veoma bujan i visok (što
podsjeća na savane). Tako slabom obrastu
uzrok je pomanjkanje vlage, osobito za
sušnih ljeta. Prirodna obnova, kao i u savanama,
moguća je samo pod krošnjama,
jer je tu manje trave nego je ima između
stabala, vlažnost je tla veća, a ponik bolje
zaštićen od sunčane radijacije.


Te se šume sastoje (za razliku od savanskih,
koje za vrijeme suše odbacuju
lišće) iz vazdazelenih vrsta, koje podnose
ljetnu sušu zahvaljujući osobini da zatvaraju
puci i prelaze u stanje mirovanja. Topla
i vlažnija jesen i zima predstavljaju
aktivnost vegetacije. Na ta godišnja doba
vezano je cvjetanje, rast i đr. Stabla su crnike
niska, čvorugasta pa nemaju vrijednosti
za industrijsko iskorišćavanje. Ove se
šume uglavnom iskorišćuju za pašu ili se
krče za vinograde i plantaciju maslinika i
badema. Terra rossa je ovdje plodna. Šume
toga tipa sižu do 800 i 1000 m. U gornjim
je položajima učešće crnike manje, a
pinije i primorskog bora veće.


Ciste se sječe u tim područjima pošum-
Ijavaju. Šumske kulture u sušnim pojasima
sastoje se uglavnom iz alepskog bora,
pinije, čempresa, a ponekad se unosi u
smjesu i badem. Sve su te vrste otporne


spram suše i u određenim uvjetima rastu
prilično dobro. U vlažnom dijelu (sjeverozapad
Spanije) kulture se sastoje iz Pinus
radiata, primorskog bora, a te vrste veoma
brzo rastu. Cesto se sadi i eukaliptus
(globulus i rostrata). Kulture se odlikuju
velikim prirastom. Tako na pr. srednji prirast
po ha sastojine P. radiata iznosi 25 m:i,
a eukaliptusa 20. Drvo svih tih vrsta služi
kao sirovinska baza celulozno-papirne industrije.


Iznad 800 — 1000 m počinju šume pirinejskog
hrasta koje mnogo podsjećaju na
šume hrasta medunca (Q. pubescens), a sižu
do 1200 i 1300 m. Zapremaju 6,4´Vo od
ukupne šumske površine. Ciste su sastojine
pirinejskog hrasta (na sjevernim i sjeverozapadnim
padinama i ravnicama Stare
Kastilije) slaba prirasta i kakvoće. Ipak,
pirinejskom se hrastu često pridružuje crnika,
primorski bor i druge vrste.


Više, na padinama Pirineja, pojas je
bukve, a još više omorike obične. Ipak, te
se sastojine nalaze na najvlažnijim tlima,
pretežno na sjevernim kosinama. Prirast
zadovoljava. Uslijed kontinentalne klime i
malo padavina, veći je dio tih nizbrdica
pokriven boricima. Na strminama su te šume
polusklopljene, raznodobne i slaba prirasta,
a na blagonagnutim položajima —
sklopljene, jednodobne i znatna prirasta.


Veoma su rasprostranjene borove šume
s podstojnim šimširom, koji priječi obnovu
borika. Proti te smetnje šumari se bore
benzomotornim agregatima (američke proizvodnje).
Sječe su postupne u dva zahvata,
koji se ravnaju po drvnoj masi koja
iza prve sječe treba ostati na panju.


U bukovim šumama i sastojinama ob.
omorike vodi se preborna sječa. Uređivanje
šuma i sastav planova obavljaju šumari
sami, a ne uređajne ekipe. Svaki je šumski
areal u kom se provodi preborna sječa
razdijeljen u 10 jednakih dijelova (koje
nazivaju »tramese«), koji se sječom prođu
za 10 godina.


Uporedo sa intenzivnim, postoje i ekstenzivne
forme gospodarenja. Tako na obronoima
oko rijeke Aragon (Navara) na
strminama 25 — 30° u boricima posječena
su sva stabla iznad 30 cm promjera (sa ha
izvađeno je 50 m3, a ostalo je tek 30 na
panju). To je veoma snizilo obrast i one
ŠUMARSKI LIST 3-4/1967 str. 94     <-- 94 -->        PDF

mogućilo zaštitnu funkciju šume i njezinu
sposobnost akumulacije vode. Površine nekad
prostranih borovih šuma, uslijed čistih
sječa, ogoljene su, obešumljene i izložene
eroziji. Uglavnom su to šikare polugrmova:
žutilovke sa malo šimšira i podstojnog bora.
Takvih je površina na milione hektara
(zovu ih »tomilaresi«). Ponegdje se i sade
kulture, a tlo obrađuje na terase 4 m široke
sa razmakom od 4 m. Radi se američkim
teraserom Allis Kanmers koji može
raditi i do 40° nagiba terena. Sade se dvogodišnje
borove biljke sa razmakom u redu
75 cm i 2 m među redovima. Na 4 m
širokim terasama sade se samo 2, a ne 3
reda. Na hektar se posadi 1500 — 1800 biljaka,
a to je premalo za brzo zbijanje biljaka.
Do 1000 m visine sadi se crni bor, a
više, obični, što je posve opravdano. Sadnja
se vrši u ožujku, kad okopni snijeg.
Kulture dobro prirašćuju.


Naravno, obešumljene strmine negativno
se odrazuju na poljoprivredi. Zato brđani
bježe u gradove. Šumarima je zadatak
da organiziraju stočarske farme, kako
bi u planinama zadržali bar jedan dio stanovnika.
Ruski su stručnjaci vidjeli dobro
udešene farme za stoku, koje su izgradili
sami šumari.


Zaslužuje pažnju i borba s bujicama i
lavinama, gdje svi tehnički radovi ne bi
pomogli, da se nije počelo zaštitom tla sadnjom
ariša, bora i jasena.


Godišnje se ukupno zasadi 150 — 170
tisuća ha kultura, ali s obzirom na gole
obešumljene površine, i to je premalo. Zato
šumari Španije imaju velik zadatak: podići
šume na golemim prostorima gorskih
strmina na kojima se vodile gole, čiste
sječe.
Iz Les. hozj. 3—1967. V. Z. Gulisašvili


Đ. K.