DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1967 str. 94     <-- 94 -->        PDF

mogućilo zaštitnu funkciju šume i njezinu
sposobnost akumulacije vode. Površine nekad
prostranih borovih šuma, uslijed čistih
sječa, ogoljene su, obešumljene i izložene
eroziji. Uglavnom su to šikare polugrmova:
žutilovke sa malo šimšira i podstojnog bora.
Takvih je površina na milione hektara
(zovu ih »tomilaresi«). Ponegdje se i sade
kulture, a tlo obrađuje na terase 4 m široke
sa razmakom od 4 m. Radi se američkim
teraserom Allis Kanmers koji može
raditi i do 40° nagiba terena. Sade se dvogodišnje
borove biljke sa razmakom u redu
75 cm i 2 m među redovima. Na 4 m
širokim terasama sade se samo 2, a ne 3
reda. Na hektar se posadi 1500 — 1800 biljaka,
a to je premalo za brzo zbijanje biljaka.
Do 1000 m visine sadi se crni bor, a
više, obični, što je posve opravdano. Sadnja
se vrši u ožujku, kad okopni snijeg.
Kulture dobro prirašćuju.


Naravno, obešumljene strmine negativno
se odrazuju na poljoprivredi. Zato brđani
bježe u gradove. Šumarima je zadatak
da organiziraju stočarske farme, kako
bi u planinama zadržali bar jedan dio stanovnika.
Ruski su stručnjaci vidjeli dobro
udešene farme za stoku, koje su izgradili
sami šumari.


Zaslužuje pažnju i borba s bujicama i
lavinama, gdje svi tehnički radovi ne bi
pomogli, da se nije počelo zaštitom tla sadnjom
ariša, bora i jasena.


Godišnje se ukupno zasadi 150 — 170
tisuća ha kultura, ali s obzirom na gole
obešumljene površine, i to je premalo. Zato
šumari Španije imaju velik zadatak: podići
šume na golemim prostorima gorskih
strmina na kojima se vodile gole, čiste
sječe.
Iz Les. hozj. 3—1967. V. Z. Gulisašvili


Đ. K.