DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1969 str. 16     <-- 16 -->        PDF

UDK 634.0.114.521.5;.7


PRILOG POZNAVANJU PROMJENA PLODNOSTI TLA POD UTJECAJEM
ŠUMSKOG DRVEĆA


Mr ing. JAKOB MARTINOVIĆ


UVOD


Djelovanju šume i šumskog drveća na procese formiranja šumskih tala i
njihovu plodnost oduvijek se i kod nas poklanjala pažnja (Gračanin 1931, Čirić
1962, Anić 1959, Antić 1962, Škorić 1960, Šafar 1963 i drugi) i isticala njihova
pedogenetska i ekološko-pedološka važnost. No unatoč tome činjeničnog materijala
u toj oblasti naše pedologije i ekologije imamo vrlo malo. Radova sa područja
Hrvatske koji bi se izravno tim pitanjima bavili i nemamo. Stoga smo,
predlažući Fondu za naučni rad SR Hrvatske temu: »Ispitivanje promjene plodnosti
tla pod utjecajem šume i šumskog drveća s naročitim obzirom na kulture
četinjača«, imali pred očima prvenstveno potrebu da se i kod nas pokrenu ova
u svijetu već tradicionalna šumarsko pedološka istraživanja. Ovo tim više jer
se strana iskustva iz tog područja nauke veoma teško mogu prenositi u naše
uvjete. Ovaj rad predstavlja završni izvještaj o navedenoj temi.


Velika se aktuelnost predloženih istraživanja temelji na činjenici da nema
takvog svojstva šumskog tla i procesa u šumskom tlu na koje životna aktivnost
šume i šumskog drveća ne ostavlja svoj snažan pečat (Zonn 1964, Braun-Blanquet
1964, Remezov-Pogrebnjak 1965, Pelišek 1964, Lutz-Chandler 1959, Karpačevskij
et. al. 1968, Sobolev 1966, Z. Gračanin 1962 i drugi). Već sama stratigrafija
šumskih tala a osobito zapremnina pojedinih horizonata tla mnogo
zavisi o sastavu šuma (po vrstama drveća i ostalog bilja), starosti šuma i drugim
svojstvima šumskih sastojina. Kemijski stav i druga svojstva šumske prostirke,
sadržaj humusa u tlu i njegova svojstva mnogo zavise o prirodi šumskih
sastojina. Nadalje, šuma i šumsko drveće utječe na fizikalna svojstva tla
(primjerice mehanički sastav tla, volumnu težinu tla, porozitet tla, strukturu
i stabilnost strukturnih agregata tla i druga fizikalna svojstva tla). Sadržaj
biogenih elemenata u tlu i njihova migracija u znatnoj mjeri zavise o životnoj
aktivnosti šume i šumskog drveća. Reakcija tla, kapacitet adsorpcijskog kompleksa
tla i njegov sastav također su pod snažnim utjecajem vegetacijskog
pokrova tla. Stanje mikroorganizama u tlu i mikrobiološki procesi u tlu u velikoj
su mjeri utjecani vegetacijskim uvjetima šumskih staništa.


Premda su navedena samo najvažnija svojstva tla i procesi u tlu na koje
izravni utjecaj vrši šuma i šumsko drveće očigledno je, da su ovi utjecaji raznovrsni
i veoma složeni. Sa gledišta šumske proizvodnje navedeni utjecaji i
promjene u tlu imaju izravno proizvodno značenje. Ono se ogleda u formiranju


Ovaj rad financirao je Republički fond za naučni rad SR Hrvatske, a izvršen
je u Jug. institutu za četinjače, Jastrebarsko.


242