DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1969 str. 38     <-- 38 -->        PDF

uzgojile u više rasadnika i u većem broju. Orahov e biljke uzgajale su se u
rasadnicima na području Bjelovara, Koprivnice i Kutine u manjim količinama


— svega oko 19.130 komada.
Neki naši rasadnici obiluju sa razmjerno mnogo vrsta parkovnog i ukrasnog
drveća i grmlja. Mi ćemo ovdje navesti za neke rasandike broj vrsta tog
bilja, koje se tu nalazilo koncem godine 1968. Tako se npr. u rasadnicima na
području Vinkovaca nalazilo 60 vrsta, Osijeka 34, Slavonskog Broda 30, Senja
64, Zadra 66, Šibenika 67, Buzeta 215 a u svim rasadnicima na području Zagreba
nalazilo se čak 838 vrsta, dakako mnogi su od tih rasadnika imali i više
zajedničkih vrsta.


Iz rekapitulacija brojčanih podataka za godine 1967. i 1968. vidimo, da je
ukupno brojčano stanje crnogorični h biljaka bilo u tim godinama približno
jednako. Ali, ako ga usporedimo sa godinom 1966. tada je u godini 1968.
bilo biljaka četinjača za 17,0% manje. Svrstamo li količine biljaka crnogoričnog
drveća po vrstama, koje su rasadnici imali u prošle tri godine, tada dobivamo
ove pregledne podatke:


Ostale
God. Smreka Bijeli bor Crni bor Borovac Ariš Duglazija vrste
1966. 22,308.500 5,095.040 2,100.610 7,515.940 4.560.300 1,932.900 1,370.490
1967. 14,473.450 8,460.410 1,880.730 7,763.350 4,325.750 1,076.360 699.340
1968. 13,995.080 7,757.260 2,690.240 7,350.600 4,010.620 1,062.510 1,295.010


Iz ovog brojčanog pregleda možemo općenito zaključiti da je brojčano
stanje biljaka četinjača bilo koncem godine 1968. kod nekih vrsta znatno manje
nego godine 1966. Ističe se, da je najviše smanjen broj smrekovi h i duglazijini
h biljaka i to smrekovih za 37,2% a duglazijinih za 45,2%. Broj
biljaka bijelog a bor a porastao je u odnosu na godinu 1966. za 52,2%
a crnog bora za 28%. Broj borovčevih biljaka približno je ostao na
istoj visini, dok je broj ariševi h manji za 12%. Broj biljaka ostalih crnogoričnih
vrsta drveća (jela, omorika, alepski i primorski bor i dr.) pao je u godini
1967. gotovo na polovicu od onog u godini 1966., ali je u 1968. skoro dostigao
brojčano stanje od prije dvije godine.


ZDRAVSTVENO STANJE ŠUMSKIH RASADNIKA U GODINI 1967. I 1968.


Iako raspoloživi podaci o zdravstvenom stanju naših šumskih rasadnika u
posljednje dvije godine nisu potpuni, ipak možema zaključiti, da je ono bilo
općenito uzevši zadovoljavajuće. Primjećuje se, da i ovoga puta nije u nekim
rasadnicima obraćena pažnja i onim manjim štetnicima i štetama, koje je također
trebalo u izvještajima navesti, tako da su ti štetnici i štete iz ovog pregleda
izostali.


Podatke o uzročnicima šteta, bolesti i šetnicima prikazat ćemo prema
vrstama drveća na kojima su ustanovljeni i lokalitetima na kojima su nađeni.


LISTACE


Štetne gljive
Cryptodiaporthe populea (Sacc.) Butin — Syn. Dothichiza populea Sacc et
Biard. god. 1967. — ŠG Osijek, Podravska Slatina, Zagreb. — God. 1968.
ŠG Osijek i Bilje.