DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1969 str. 65     <-- 65 -->        PDF

Rukama razvlači vučno uže preko prednje »štice« do složaja debala i veže
deblo na debljem kraju. Na isti način razvlači drugo vučno uže preko zadnje
»štice« do složaja debala i veže odnonso deblo na tanjem (zadnjem) kraju. Pošto
je vozač svezao deblo, šalje komande putem radio-odašiljača do radio-prijemnika,
a taj ih prenosi na magnetsko-pneumatski uređaj koji zadane komande
prenosi dalje na vitlo. Vitlo zatim pomoću užeta vuče deblo na kamion. Na
kamionu vozač poravnava utovareno deblo s ostalim utovarenim deblima. To
poravnavanje vozač vrši pomoću vučne užadi koje pokreće pomoću radio-odašiljača
(slika 8). Utovareno deblo vozač odvezuje pomoću lokota koji se nalazi
na krajevima užadi. Pri tem se vozač ne penje na kamion. Ako su debla malih
dimenzija (do 20 cm prsnog promjera i do 15 m duljine), može se odjednom
vezati i tovariti po tri ili četiri debla. Na opisani način može vozač tovariti na
kamion debla koja su udaljena od njega do 30 metara. Pošto je kamion utovaren,
vozač namotava užad na vitlo, veže tovar pomoću lanaca, skida lege, skida
sa sebe radio-odašiljač i stavlja ga u kabinu.


Slika 8. Utovar cijelih debala sa tla u kamion uz upotrebu radio-tebnike


Radeći na opisani način, vozač utroši za utovar 9 minuta po 1 toni drva,
odnosno 62% ukupnog vremena transporta drva*. Ako vozaču pomaže pri utovaru
radnik, koji inače radi na stovarištu — njih dvojica utroše za utovar
5,11 radniko-minuta po 1 toni drva, odnosno 49% ukupnog vremena transporta
drva (9). Postavlja se pitanje, da li je bolje da vozač sam tovari ili da mu se
dodijeli pomoćnik? Kalkulacijom utovara i transporta zajedno — utvrdit će se
koji je način rada jeftiniji. U slučajevima skupe radne snage i jeftine mehani


* Ukupno vrijeme transporta čini: utovar, puna vožnja na 20 km udaljenosti,
istovar, okretanje, prazna vožnja na 20 km udaljenosti i postavljanje kamiona pored
složaja debala.