DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1969 str. 74     <-- 74 -->        PDF

^cuSt&ene izifedti


SA 85. GODIŠNJE SKUPŠTINE


Dana 20. lipnja održana je 85. godišnja
skupština Saveza inženjera i tehničara
šumarstva i drvne industrije Hrvatske.
Na skupštini je izabran novi predsjednik
Saveza, novi Upravni i Nadzorni odbor
Saveza. Svi su ovi organi Saveza izabrani
aklamacijom.


Novi predsjednik je Ante Mudrovčić,
dipl. ing. šumarstva, direktor Šumskog
gospodarstva Zagreb.


članovi novog Upravnog odbora su:


Bartovčak ing. Dragutin


Crvenković ing. Josip


Kirasić ing. Drago


cftcano $umat6l&a


POLUSTOLJETNI PUT ŠUMARSKE


Prateći razvitak šumarske nauke, ne
smijemo smetnuti s uma njezinu neraskidljivu
vezu s tehničkim progresom.
Izvori su joj još u dorevolucionoj prošlosti
i vezani prije svega sa radovima
velikog ruskog učenjaka M. V. Lomonosova
(1711—1765) koji je postavio temelje
proučavanju uzajamnog djelovanja šume
i tla, ishrane bilja i drugim problemima,
pa zatim djelu Bolotova i Nartova. Naročitu
je ulogu odigrao Šumarski institut
(osn. 1805. god.) kao prvi naučni centar
u kom se rodila ideja samostalnosti
ruskog šumarstva (od 1835. god. sa 14 pokusnih
šumarija i šumskih dobara). Tu
su bili najbolji stručnjaci, tražeći nove
putove napretku šumarstva. Na tim su
šumarijama radili i istaknuti učenjaci:
Morozov, Vysocki, Rudzki, Orlov, Tov-
stoles, Tol´ski, Molčanov, Tjurin i dr.
Veoma oskudna sredstva bila su data za
njihov rad. Naučni i praktični rezultati
bili su ovisni uglavnom o kreativnom entuzijazmu
i talentu tih šumara-istraživača.


Nakon Vel. soc. revol. oštro su se izmijenili
uvjeti za razvitak šumarstva i šumarske
nauke. U vezi sa neodložnim planskim
i punim iskorišćavanjem šumskog
bogatstva i podizanja šuma, bila je potrebna
naučna razrada mnogih novih pro


Komlenović mr ing. Nikola
Krstinić mr ing. Ante
Petković ing. Živko
Potočić dr ing. Zvonimir
Prpić dr ing. Branimir
Videc ing. Drago
Zorić Zdravko
Članovi novog Nadzornog odbora su:
Fašaić ing. Vid
Haj din ing. Žarko
Vanjković ing. Srećko
Materijali sa godišnje skupštine Save


za donijet će se u idućem broju Šumarskog
lista.
(Iz redakcije lista)


NAUKE U SOVJETSKOM SAVEZU


blema šumoprivredne proizvodnje, osnivanje
novih naučno-istraživačkih ustanova:
pokusnih stanica i instituta. Već početkom
tridesetih godina osnovani su ovi
naučno-istraživački instituti: Moskovski
(danas Svcsavezni), Bjeloruski, Ukrajinski,
Centralni (danas Lenjingradski) i
DaJeko-istočni u Habarovsku. Posljednjih
su godina osnovane naučne ustanove u
Arhangelsku, Petrozavodsku, Sverdlovsku,
na Kavkazu, Krimu, u Moldaviji, u
Srednjoj Aziji i dr. Za razradu teoretskih
problema osnovan je 1944. god. Institut
za drvo Akademije nauka SSSR,
koji je 1959. god. prenesen u Krasnojarsk
i ušao među institute Sibirskog odjeljenja
Akademije nauka SSSR i dobio ime:
Institut za drvo i drvarstvo. Pri Svesaveznoj
akademiji poljoprivrednih nauka
Lenjina, osnovan je 1956. god. Odjel za
šumarstvo i agrošumomelioracije.


Danas vodi šumarska naučna istraživanja
18 naučno-istraživačkih ustanova,
među kojima i Svesavezni institut za šumarstvo
i mehanizaciju šumoprivrede
(VNIILM). U nadležnost naučnih organizacija
spadaju 54 pokusne stanice po raznim
područjima zemlje. Šumoprivrednu
tematiku razrađuju također katedre 14
visokih škola.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1969 str. 75     <-- 75 -->        PDF

Samo u naučnoistraživačkim ustanovama
(ne računajući visoke škole) uposleno
je 3.730 lica (1660 naučnih radnika).
Do Revolucije, u azijskom dijelu zemlje
nije bilo ni pokusnih šumarija. Za vrijeme
sovjetske vlasti, tamo su osnovane
krupne naučne ustanove, koje sižu u najdalje
rajone Sibirije i Dalekog istoka uključujući
Jakutsku i Magadansku oblast,
Sahalin i Kamčatku. Nauka o šumi
za vrijeme sovj. vlasti dalje se razvila
poslije njezina osnivača Morozova. Velik
prilog unijeli su sovj. učenjaci u produbljavanje
šumske tipologije, klasifikacijskog
sistema šuma na prirodno-historij-
Skoj osnovici nužnoj za razradu šumoprivrednih
mjera. Paralelno su se razvila
dva smjera: edafski na osnovici plodnosti
i vlažnosti tla i biogeofitocenotski, koji
uzima u obzir sav kompleks uvjeta
sredine i šumu u njezinoj cjelokupnosti
zajedno sa sredinom.


Date su naučne klasifikacije tipova šuma
za mnoge rajone Sov. Sav. od zanadnih
granica do Dalekog istoka. Velika je
raznolikost tipova šuma tražila njihovo
sistematsko grupiranje, što je i razrađeno
za razne rajone SSSR. Genetska je tipologija
šuma nikla u Sov. Sav. i uspješno
se dalje razvija.


Velikim dostignućem sovjetske nauke
ističe se učenje akademika Sukačeva o
biogeocenozi u čijem je temelju pojam o
šumi kao jedinstvu sastojina i uvjeta
vanjske sredine (atmosfere, tla itd.), koji
se nalaze u uzajamnoj vezi i uzajamnom
utjecanju. To učenje na suvremenoj
naučnoj bazi razvija postavke Dokučaeva,
Berga, Morozovä i Vysockoga i najbolje
odgovara šumarskoj praksi.


Osnovna je komponenta biogeocenoze


— tlo. Istraživanja sovj. učenjaka oboeatila
su nauku o šumskim tlima. Nauka o
apsorpcijskoj sposobnosti tla (akad. Ge
arojc), o ulozi šume u procesu stvaranja
tla, vezana je sa radovima Vysockoga,
Tjurina, Remezova, Stepanova, Rode, Žena,
Rogovoga i mnogih drugih. Istraživanja
u šum. pedologiji daju naučnu osnovicu
za rješavanje najvažnijih praktičnih
zadataka šumarstva — učenja o kvalitetnom
sastavu i povišenju produktivnosti
šuma.
U Sov. Sav. s njegovom raznovrsnošću
dendroflore, nastala je nauka o smjenjivanju
vrsta. Početo Morozovom Koržinskim
i Tanfil´evom, dalje se razvijalo u
radovima sovj. učenjaka. Pokazana je biološka
bitnost te pojave, određena njezina
ekonomska ocjena, predložene mjere
za preveniranje nepoželjne izmjene vrsta.


U posljedjih 20 godina, uslijed primjene
najsavršenijih fizioloških i bioloških
metoda istraživanja, znatno je dopunjena
naša spoznaja o biologiij i ekologu drvnih
vrsta i sastojina, eksperimentalno Dokazana
bitnost uzajamnih veza među raznim
vrstama drveća. Dobiveni su eksperimentalni
podaci o režimu ishrane raznih
vrsta drveća, ulozi rizosfernih organizama,
izbojaka iz korijena itd. Publicirani
su radovi o mikroklimatskim i hidrološkim
osobinama u raznim sastojinama,
a s tim u vezi i poduzimanie potrebnih
mjera.


Detaljno su proučene u uzsioinom i ekonomskom
odnosu najvrednije šumske
formacije: borove, hrastove, jasikove, brezove,
omorikove, limbe i ariša. Izvršena
je analiza suvremenog stanja šuma, razrađene
naučne osnove njihovoe podizanja
i predložene mjere za povišenje njihove
produktivnosti. Publicirane su monografije:
Hrastici SSSR (u 4 knüProblemi povišenja produktivnosti šuma
(4 kniige). Izlazi veliko djelo: Šume
SSSR inicijativom akad. Žukova.


Važno teoretsko i praktično značen´e
imaju naučna dostignuća o hidrolo";;i
""ina. Tridesetih godina početa su stacionarna
i ekspedicijska istraživanja
šumskohidrološlća po raznim rajonima
Sov. Sav. objelodanjivanjem o^će hidrološke
uloge šume u proučavanju režima
voda u sastoijnama pod utiecaiem šumsko-
gospodarskih mjera (sječa šuma. isu
«ivanie, pošumljavanje golih površin^V
Vrijednim prilogom nauci o hidrologiji v,>ma bile su razrađene klasifikacije šuma
prema niihovoi apsorpcijskoj i vo1
-"titnoj ulozi. Naročit interes ^ra


stavlja klasifikacija akad. Tiurina, koja


se osniva na kompleksu pozitivnih svoi


stava šume o ovisnosti o reljefu, tlu, ve


getaciji itd. i dat je sistem miera o saou


vaniu i pojačanju pozitivnih svoistava


n a vodni režim teritoriia. Veliko


7načenie u poznavanju apsorpciiske i vo


r´ozaštitne uloge šuma ima rad Tkačen


ka: Uzgajanje šuma (Obščee lesovod


stvo). izdanja 1939, 1950, 1955 itd. u kom


se nalaze svjetski i domaći podaci o za


štitnim i vodozadržavajućim šumama. U


toku su radovi o ustanovljivanju optimal


ne šumovitosti za razne raione Sov. Sav.


Kad se završe, u blizoj budućnosti, moći


re se planirati podizanje šuma i iskori


štavanje s obzirom na regionalno znače


nje njihovo kao izvora za dobivanje drva


i značenje s obzirom na stupanj utjecaja


na klimu i tlo u ovisnosti o šumovitosti


teritorija.


Na području šumske hidrologije plodno
radi laboratorij za uzgajanje šuma A


301
ŠUMARSKI LIST 7-8/1969 str. 76     <-- 76 -->        PDF

kademije nauka SSSR pod vodstvom
prof. Molčanova. Po naučnim dostignućima
u šumskoj hidrologiji Sov. Sav. zauzeo
je prvo mjesto u svijetu.


Uspjesi sovj. nauke u industrijalizaciji
zemlje, ubrojivši amo iskorišćavanje mašinske
tehnike u eksploataciji šuma stvoreni
su uvjeti za reviziju i usavršavanje
načina i tehnologije glavnih sječa i uzgojnih
proreda. U zoni glavnih iskorišćavanja
uvelike se primjenjuju koncentrirane
gole sječe. Sovj. učenjaci (Tkačenko
i dr.) naučno su obrazložili veličine
sječina u ovisnosti o šumskim formacijama,
tipu šume, načinu obnove i transportnim
uvjetima. Razrađena je tehnologija
mehaniziranih radova na sječi šuma
s očuvanjem crnogoričnog podmlatka. Na
množini eksperimentalnog materijala ustanovljena
je zakonitost rađanja siemenom
i prirodne obnove šuma na s´ečinama,
a to je omogućilo naučno obrazloženje
optimalne širine sječina, vrijeme sklapanja,
oblik i razmještaj sjemenjaka četinjača
po sječini. Istražen je karakter i
specifičnosti obnove šuma glavnih vrsta
drveća (bor, omorika ob., limba, ariš,
hrast) u ovisnosti o geografskoj sredini
i uvjetima rastenja.


Radovima sovj. učenjaka osnovana je
nova grana šumarske nauke — uzgajanje
tajge. U toj su nauci prikazane specifičnosti
uvjeta pod kojima rastu te šume,
starosne strukture, formiranje i proizvodnost
šuma u zoni tajge u evropskom
i azijskom dijelu SSSR.


Novim u teoriji uzgajanja i važnim za
praksu, valja priznati učenje akad. Melehova
o tipovima sječa, koji se klasificiraju
po karakteru promjena koje nastaju
u pokrovu tla. Prognoziranje tih promjena
može se iskoristiti u izabiranju rokova,
načina i izmjene obima mjera u obnovi
šuma pri određenim uvjetima staništa.


Postignuti su vrijedni rezultati u preciziranju
vođenja postupnih i prebornih
sječa za razne geogr. rajone. Predložene
su bitno nove varijante tih sječa za limbine
šume Dalekog istoka, raznodobnih
borika 1st. Sibirije (prof. Pobedinski),
za mješovite omorikove šume Litve (Kajrjukštis)
i za druge rajone.


Budući da Sovj. Sav. ima velike površine
planinskih šuma, trebalo je naučno
razraditi problem planinskog uzgajanja
šuma. U tom je Tbiliski institut postigao
znatne uspjehe (zakonitost proširenja
šumskih vrsta po vertikalnim pojasima;
rajoniranje planinskih šuma Karpata,
Krima, Kavkaza, Urala, Tjen-Šana, Sibirije,
Dalekog istoka; tehnologija sječa u


tim šumama koje služe zaštiti tla i vodnog
režima).


Opsežna su istraživanja provedena u
izučavanju erozije u brdima (način pošuml
javan ja i vezanja golih brdskih padina,
jaruga i uvala, a i pijesaka). Pronađene
iza rata mašine i alat .omogućuju
kompleksnu mehanizaciju radova na pošumljavanju
brdskih padina.


Sovj. stručnjaci naučno su razradili načine
čišćenja sječina za razne geografske
rajone, zavisno o načinu sječe, stanišnim
uvjetima i tehnologiji izrade drva, što je
veoma važno za obnovu šuma; zatim zaštitu
od požara i poboljšanje sanitarnog
stanja sječina i sastojina.


Među mjerama za poboljšanje kvaliteta
šuma i njihove produktivnosti, jedno
od prvih mjesta zauzimaju uzgojne prorede.
Naporima teoretičara i praktičara,
izrađena je originalna metoda njege šuma
kojoj je osnova diferencirano prilaženje
odabiranju za sječu stabala s obzirom
na uzajaman odnos među vrstama
i ulogom posebnih kategorija stabala za
dalji rast sastojine, koje odgovaraju po
svom sastavu i kvalitetu cilju gospodarenja.
Obrazložena je intenzivnost proređivanja
na raznim etapama života sastojine,
razrađene su forme organizacije i provođenje
uzgojnih proreda u raznim prirodnim
i ekonomskim uvjetima. Od tih
proreda zemlja dobiva godišnje preko 25
mil. m:i likvidne drvne mase. Svoj doorinos
naučnoj razradi uzgojnih proreda doprinijeli
su: Guman, Ejtingen, Timofeev,
Gorgievski, Žukov, Izjumski i mnogi drugi-


Mnogo se radilo i na proučavanju metode
podizanja šuma i osnivanja šumskih
kultura. Prije svega valja spomenuti niz
pionira tih radova počev od Graffa do
Vysockoga i Molčanova, a u sovj. vrijeme
ta su istraživanja postigla velike uspjehe.
Stručnjaci su razradili tipove šumskih
kultura, agrotehniku njihova osnivanja
i tehnologiju radova u različitim nedološko-
klimatskim uvjetima iskorišćavajući
dostignuća domaće biološke nauke,
naročito selekcije i šumskog sjemenarstva.
Pored razrade naučne osnovice umjetne
obnove šuma na sječinama u šumskoj
zoni znatno su produbljene teoretske
osnove pošumljavanja golih površina
u šumostcpi i stepi. Razvijajući postavke
Dokučaeva i Vysockoga, teoretici i praktičari
šumarstva i agrošumomelioracije
osnovali su novu granu: šumarsku i poljoprivrednu
nauku o pošumljavanju stepa.
Ni u jednoj zemlji nisu tako svestrano
razrađena pitanja podizanja šuma u
sušnim uslovima stepskih i polupustinjskih
razona. Šume, koje su tu podignute,
ŠUMARSKI LIST 7-8/1969 str. 77     <-- 77 -->        PDF

aktivan su potporanj dobivanju visokog
i postojanog uroda poljoprivrednih kultura.


U carskoj Rusiji radovi na selekciji
šumskih vrsta drveća ograničavali su se
na pokusne sa najboljim stablima odabranim
u prirodnim uvjetima. U sovj. periodi
od 30-tih godina izvode se selekcijski
radovi planski sa mnogim vrstama
šumskog drveća. Pojedinačno odabiranje
osnovano na pojavi i proučavanju unutarvrsnih
promjena kod drveća, omogućilo
je da se odvoje mnoge forme koje se
odlikuju brzim rastom, kvalitetom drveta
i ploda, količinom smole, otpornošću
spram trulenja i dr. Znatni su uspjesi
postignuti dobivanjem novih formi i sorti
putem hibridizacije i usmjerenog uzgoja
hibridnog potomstva. Naročito plodnim
pokazali su se radovi na selekciji topola,
ariša i hrasta. Sa genetskog gledišta
kao teorijske osnovice selekcije, dobiveni
su zanimljiiv podaci o umjetnoj
mutagenezi i poliploidiji, a tako i u proučavanju
heterozisa.


Mnogo se radi na organizaciij elitnog
sjemenarstva (uglavnom četinjača) na osnovici
odabiranja plus-stabala u sastounama
i osnivanju sjemenskih plantaciia.
Razrađene su originalne metode kalemljenja
četinjača.


Velika dostignuća na području selekcije
i sjemenarstva, vezana su sa radovima
Sukačeva, Jablokova, Aljbenskog, Pjatnickog,
Pravdina, Bogdanova i dr.


Vindo mjesto u šumarskoj nauci zauzima
taksacija i uređivanja šuma. Velik
doprinos u njihov razvitak unijeli su učenjaci
starijeg pokoljenja: Orlov, Tjurin,
Šustov, Tolstoles, Zaharov i dr. Oni su
20-tih i 30-tih godina izvršili obilna istraživanja
o zakonitosti strukture sastojina
i na toj osnovici sastavili tablice prirasta,
drvnih masa i sortimenata. Tridesetih
godina oblikovalo se i počelo razvijati
učenje Tret´jakova o elementima šume.
U to je doba i Tjurin otkrio zakon
raspodjele stabala po debljinskim stepenima
i relativnim veličinama.


Iskorišćavanje zakonitosti u izmjeni
obličnih brojeva i zavisnosti o visini i
obličnom koeficijentu omogućilo je primjenu
monografske metode za određivanje
drvne mase dubećih stabala i sastojina
(akad. Anučin). Sovj. je nauka predložila
originalne metode određivanja tekućeg
prirasta pojedinačnih stabala i sastojina.


Učenjaci i pronalazači (Lesproe´kt) konstruirali
su nove mjerače pribore i instrumente
iskorišćavajući fizičke zakone:
optičke visinomjere, visinodaljinomjere,
dendometre, optičku prizmu Anučina za


određivanje kružne plohe stabala i drvne
mase po kružnim primjernim plohama
i dr. Novi pribori povisuju tačnost procjene
šuma i skraćuju vrijeme kod taksacije.
Za izmjeru areala šuma uvelike
služi avijacija i primjena spektrozonalne
aero-fotosnimke. Razrađene su i usavršavaju
se nove metode taksacije. Kroz cijelu
periodu razvoja sovj. uređivanja šuma,
usavršavala se instrukcija o uređivanju
šuma, tako, da danas odrazuje najnovija
dostignuća nauke.


Poslije Revolucije osnovana je ekonomika
šumarstva, a prije su se rjojedina
ekonomska istraživanja osnivala na postavkama
vulgarne političke ekonomije.
Reforma ekonomike i organizacije šumoprivrede
na bazi marksističko-lenjinističke
teorije, počela je koncem 20-tih godina.
U to su doba u centru pažnje bila pitanja
zrelosti šuma i eksploatacija. Daljnja
se istraživanja tiču ekonomske klasifikacije
šuma, strukture, razmještaja i
diamike potrošnje drva, metoda planiranja
šumoprivrede, organizacije rada i
tehničkog normiranja itd. Danas su ekonomski
problemi postali neraskidljivo
vezani sa istraživanjima u šumoprivredi.
Osobito su vrijedni radovi prof. Bogoslovskoga
o zrelosti šume i o ekonomskoj
ocjeni šumskog fonda; akad. Perehod´a
o osnovama šumarske ekonomike;
Ivaškeviča i Cymenka o eksploataciji i
obnovi šumskog fonda Dalekog istoka.


Udžbenike o ekonomici šumarstva izdali
su: prof. Vasiljev, Voronin, Motovilov
i Sudačkov (1959 i 1965).


Momentano ekonomisti obrađuju pitanja
intenzifikacije šumoprivrede, povišenja
efektivnosti šumskogospodarskih
mjera i usavršavanja planiranja.


Veći su uspjesi postignuti i u zaštiti
šuma od kukaca i bolesti. Sada se provode
istraživanja biološkim metodama
borbe i u kombinaciji sa kemijskim mjerama.
Tu su se pojavila dva smjera: iskorišćavanje
entomofaga kao prirodnih
bioregulatora broja štetnika i razrada
bakterioloških metoda. Počelo se i sa virusnim
preparatima. Predložene su i metode
borbe sa štetnicima u kombinaciji
sa šumoprivrednim mjerama (prof. Voroncov)
što će osigurati povišenje biološke
otpornosti šume.


Razrađene su i efektivne mjere (agrotehničke
i kemijske) borbe sa bolestima
biljaka u rasadnicima (Lophodermium
pinastri). Posljednjih je godina predložen
specijalni sistem mjera proti nekrozno-
kanceroznih bolesti.


U carskoj se Rusiji nisu provodila istraživanja
o borbi sa šumskim požarima.
Počelo se tek 30-tih godina našeg vijeka.


303
ŠUMARSKI LIST 7-8/1969 str. 78     <-- 78 -->        PDF

Provedena su opsežna teorijska istraživanja
šumske pirologije (akad. Melchov,
prof. Kurbatski, prof. Nesterov i dr.) i
razrađene efektivne mjere borbe sa šumskim
požarima primjenom avijacije i kemije;
konstruirani su tipovi specijalnih
protupožarnih mašina i alata za gašenie
metodom protuvatre itd. Razrađene su
skale požarne opasnosti prema vremenskim
uvjetima, pa je sve to iskorišćeno u
proizvodnji.


Naučnom razradom mehanizacije u šumarstvu
do Revolucije nije se nitko bavio.
Lopata, motika, Kolesovljev mač,
svrdlo Rozanova — to je bila sva mehanizacija.
Pokretač novog smjera bio je
prof. Guman, Čaškin i Belan.


U posljednjih 10—12 godina postignuti
su ozbiljni rezultati ne samo u izgradnji
novih mašina i strojeva, nego i u obradi
teorijskih problema šumarske mašinogradnje.
Postoji već više od 70 vrsta mašina
i strojeva razne namjene i raznih
tipova: plugovi, kultivatori, sijaljke, sadila,
kapalice kanala, teraseri, mehanizmi
za njegu mladika, zaštitu šuma i obranu
od požara itd. Neke se od tih mašina
proizvode serijski i iskorišćuju u šumarstvu.
Riješen je problem kompleksne mehanizacije
uzgoja biljaka u rasadnicima,
osnivanju kultura na dreniranim tlima i
pošumljavanja golih brdskih padina.


Velika je uloga nauke u SSSR. To je
istaknuto i na 23. kongresu KPSS (nužnost
ubrzanja naučno-tehničpog progresa
na osnovici široko razvijenih naučnih
istraživanja i brzog iskorišćenja njihovih
rezultata u proizvodnji). Svake godine
raste uloga nauke i u šumoprivredi:
poboljšava se kvalitet radova u šumi,
povisuje proizvodnost rada. Važeća tehnička
dokumentacija osniva se na "odacima
naučnih institucija i izrađuju se
obično pri neposrednom sudjelovanju
naučnika. Nijedna se tema ili neko naročito
pitanje ne može tretirati, a da njezini
rezultati ne bi našli razumijevanja u
praksi šumoprivrede. To se tiče svih "rana
šumarskih nauka: bioloških, tehničkih
i ekonomskih. Iskorišćavanje naučnih dostignuća
daje znatan šumarski i ekonomski
efekat, koji 8—10 puta premašuje godišnja
ulaganja u naučna istraživanja.
Efektivnost tih troškova očituje se također
i u poboljšanju uvjeta rada i kvaliteta
radova, kao i jačanju uloge šume
kao prirodne pojave; pri zaštiti poljoprivrednih
kultura od suše i bura nrašine,
u funkciji zaštite tla i reguliranja vodnog
režima, u poboljšanju uslova života
ljudi.


Za proteklih je 50 godina mnogo učinjeno
za razvoj šumarske nauke, a pred


stoji još više. Sada naučne ustanove rade
na ispunjavanju svoga petogodišnje?
plana, koji obuhvaća svesavezne i regionalne
teme. Tu je: razrada naučno fundiranih
normativa optimalne šumovitosti,
prncipa razdiobe šuma u grupe, primjena
načina sječa i podizanja šuma po raznim
kategorijama, razrada najsuvremenije
tehnologije podizanja šuma u raznoliikm
uvjetima rastenja i visokoproizvodnih
mašina za kulturne radove, razrada
kompleksa šumsko-meliorativnih mjera
u borbi sa erozijom od vode i vjetra, a
tako i sa suvišnom vlagom u tlu na osnovici
široko mehaniziranih radova, razrada
načina efikasne zaštite šuma od štetnika
i bolesti, obrana od požara, razrada
ekonomskih osnovica šumskog gospodarstva,
intenzifikacija i racionalno vođenje
šumarstva na temeljima naučne organizacije
proizvodnje i rada u raznim zonama
zemlje. Tematika instituta i pokusnih
stanica uključuje i pitanja usavršavanja
tehnologije sječa, razvoja elitnog s´emenarstva,
selekcije vrsta drveća, taksaciie
i uređivanja, šumske pedologije, primjene
kemijskih tvari i dr.


Slijedećih će se godina naročita pažnja
pokloniti istraživanju ekonomike, mehanizacije
i automatizacije u šumskoj r>roizvodnji.
Ubrzanje tehničkog nrogresa ne
može se zamisliti bez mehanizacije. Uslijed
toga, gotovo da je najvažniji zadatak
šumoprivredne nauke proširenje istraživanja
na području mehanizacije i konstruiranja
ekonomičnih i efikasnih mašina
i alata koji će biti sposobni da vrše
sve tehnološke operacije u šumi. Osobito
važno značenje ima mehanizacija radova
u podizanju šuma pri različitim uvjetima
— od suviše mokrih područja u tajgi do
sušnih južnih stepa. Proizvodnja očekuje
od naučno-istraživačkih i konstruktorskih
organizacija najsavršenije mehanizme,
lagane i udobne pri baratanju za uzgojne
sječe u mladićima. Veoma je važno
da šumska gospodarstva budu snabdjevena
priborom za otkrivanje šumskih požara
i mehanizacijom za njihovu likvidaciju.
Treba znatno pojačati istraživanja
mehanizacije i automatizacije šumskogospodarskih
i kulturnih radova i evidentiranja
šuma i drvnih masa.


Posljednjih je decenija značajno za nauku
u svijetu sve šire iskorišćavanje matematike,
fizike i kemije. Nešto je u tom
smislu urađeno i u šumarskoj nauci: aerofoto-
snimanje i fotogrametrija kod uređivanja,
optički pribori u taksaciji, nove
statističke metode evidencije sirovinskih
baza, originalna rješenja izgradnje
mašina, primjena otrovnih kemikalija,
herbicida, arboricida, polimernih materi
ŠUMARSKI LIST 7-8/1969 str. 79     <-- 79 -->        PDF

jala i dr. Ali to je tek početak. Automatika
treba da postane dušom tehnologije.
Dostignuća srodnih nauka treba da brže
opstanu svojina šumoprivredne nauke.


Mnogo pažnje zaslužuju radovi laboratorija
kibernetike žive prirode TSHA
(prof. V. G. Nesterov) i istraživanja o
primjeni tehnike elektronskog obračunavanja
u šumarstvu, koja se vrše u Ukrajinskoj
poljoprivrednoj akademiji (prof.


K. E. Nikitin). Došlo je vrijeme da naučne
ustanove, projektne i proizvodne organizacije
šumarstva imaju svoje računske
centre, koji mogu izvršavati potrebne
obračune i razrade brzo i sa velikom
tačnošću. Jedan se od tih centara organizira
u Svesaveznom naučno-istraživačkom
institutu (VNIILM). Predviđa se, da
će se 1968. god. snabdjeti najnovijom
elektronsko-računalačkom aparaturom i
raznim drugim strojevima, da bi se osigurale
potrebe koje traži nauka i proizvodnja
u centralnim oblastima RSFSR.
Neophodno je potrebno proširiti ekonomska
istraživanja. Zadatak prelaženja
poduzeća šumoprivrede na novi sistem
planiranja i ekonomskog stimuliranja,
otkriva pred naukom nove horizonte isstraživanja
i ne može se pravilno riješiti
bez naučne razrade. Istraživanja putem
ostvarivanja ekonomskog računa u šumoprivredi,
usavršavanje tipa šumoprivrednog
poduzeća, naučna organizacija
proizvodnosti rada — to su za sada najaktualniji
problemi. Ekonomska pitanja
moraiu biti odlučna pri izboru ontimalne
varijante tehnološke sheme, pri izboru
mašina, naročito načina rada i određenog
usavršavanja. Istraživanja se ne
mogu smatrati okončanim, bez ekonomske
ocjene efikasnosti razrađivanih prijedloga
ili preporuka.


Veoma važnim ostaju još pitanja biologije,
koja su direktno vezana s problemom
povišenja produktivnosti šuma.
Treba osobito istaći neminovnost znatno
većeg proučavanja fiziologije šumskih sa


stojina i biogeocenoze uopće, smjelijeg
iskorišćavanja sabranih činjenica u praksi
šumoprivrede. Treba proširiti istraživanja
bioloških medota borbe sa štetnim
insektima i bolestima drveta, mikrobiologije,
šumske pedologije.


Naučne su ustanove dužne što prije
realizirati ono, što se odnosi na borbu s
vodnom i eolskom erozijom tla. Treba
pojačati istraživanja koja se provoderazviti nova o zaštitnom pošumljavanju,
vezanju pijesaka, zaštiti rijeka i slivova,
pošumljavanju tala neupotrebljivih za
obradu.


Predstoji ozbiljan rad oko dovođenja
u red čitave mreže naučnih ustanova, organizacije
novih instituta i pokusnih stanica,
koordinacije djelatnosti naučnika,
širokog povezivanja visokokvalificiranih
kadrova viših naučnih ustanova, sporazuma
u tematici i organizaciji laboratorija
za pojedine grane i probleme.


Karakteristika je suvremene nauke —
kolektivnost stvaralaštva. To naročito osjecaju
naučni radnici u šumoprivredi, u
nauci o zakonitostima i putovima iskorišćavanja
mnogostranih bogatstava šuma:
Potrebne su nove naučne škole i kolektivi
koji razrađuju osnovne smjerove naučno-
tehničkog progresa. Sada je, radi
rješenja nekog problema, potrebna kooperacija
nekoliko naučnih ustanova, ponekad
raznog profila.


Šumarske naučne ustanove treba da
koncentriraju pažnju na rješavanju krupnih
teoretskih pitanja uzgoja i šumarstva
u svim njihovim mnogostranostima, da
bi podigle sovj. nauku o šumi na viši stepen
i pojačale njezinu ulogu kao efikasnu
proizvodnu snagu u razvoju šumarstva.


Prema:


E. S. Pavlovski, prof. K. B. Losicki
— Leshoz. 10. 1967.
Đ. Knežević


(iz ostavštine)