DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1969 str. 75     <-- 75 -->        PDF

Samo u naučnoistraživačkim ustanovama
(ne računajući visoke škole) uposleno
je 3.730 lica (1660 naučnih radnika).
Do Revolucije, u azijskom dijelu zemlje
nije bilo ni pokusnih šumarija. Za vrijeme
sovjetske vlasti, tamo su osnovane
krupne naučne ustanove, koje sižu u najdalje
rajone Sibirije i Dalekog istoka uključujući
Jakutsku i Magadansku oblast,
Sahalin i Kamčatku. Nauka o šumi
za vrijeme sovj. vlasti dalje se razvila
poslije njezina osnivača Morozova. Velik
prilog unijeli su sovj. učenjaci u produbljavanje
šumske tipologije, klasifikacijskog
sistema šuma na prirodno-historij-
Skoj osnovici nužnoj za razradu šumoprivrednih
mjera. Paralelno su se razvila
dva smjera: edafski na osnovici plodnosti
i vlažnosti tla i biogeofitocenotski, koji
uzima u obzir sav kompleks uvjeta
sredine i šumu u njezinoj cjelokupnosti
zajedno sa sredinom.


Date su naučne klasifikacije tipova šuma
za mnoge rajone Sov. Sav. od zanadnih
granica do Dalekog istoka. Velika je
raznolikost tipova šuma tražila njihovo
sistematsko grupiranje, što je i razrađeno
za razne rajone SSSR. Genetska je tipologija
šuma nikla u Sov. Sav. i uspješno
se dalje razvija.


Velikim dostignućem sovjetske nauke
ističe se učenje akademika Sukačeva o
biogeocenozi u čijem je temelju pojam o
šumi kao jedinstvu sastojina i uvjeta
vanjske sredine (atmosfere, tla itd.), koji
se nalaze u uzajamnoj vezi i uzajamnom
utjecanju. To učenje na suvremenoj
naučnoj bazi razvija postavke Dokučaeva,
Berga, Morozovä i Vysockoga i najbolje
odgovara šumarskoj praksi.


Osnovna je komponenta biogeocenoze


— tlo. Istraživanja sovj. učenjaka oboeatila
su nauku o šumskim tlima. Nauka o
apsorpcijskoj sposobnosti tla (akad. Ge
arojc), o ulozi šume u procesu stvaranja
tla, vezana je sa radovima Vysockoga,
Tjurina, Remezova, Stepanova, Rode, Žena,
Rogovoga i mnogih drugih. Istraživanja
u šum. pedologiji daju naučnu osnovicu
za rješavanje najvažnijih praktičnih
zadataka šumarstva — učenja o kvalitetnom
sastavu i povišenju produktivnosti
šuma.
U Sov. Sav. s njegovom raznovrsnošću
dendroflore, nastala je nauka o smjenjivanju
vrsta. Početo Morozovom Koržinskim
i Tanfil´evom, dalje se razvijalo u
radovima sovj. učenjaka. Pokazana je biološka
bitnost te pojave, određena njezina
ekonomska ocjena, predložene mjere
za preveniranje nepoželjne izmjene vrsta.


U posljedjih 20 godina, uslijed primjene
najsavršenijih fizioloških i bioloških
metoda istraživanja, znatno je dopunjena
naša spoznaja o biologiij i ekologu drvnih
vrsta i sastojina, eksperimentalno Dokazana
bitnost uzajamnih veza među raznim
vrstama drveća. Dobiveni su eksperimentalni
podaci o režimu ishrane raznih
vrsta drveća, ulozi rizosfernih organizama,
izbojaka iz korijena itd. Publicirani
su radovi o mikroklimatskim i hidrološkim
osobinama u raznim sastojinama,
a s tim u vezi i poduzimanie potrebnih
mjera.


Detaljno su proučene u uzsioinom i ekonomskom
odnosu najvrednije šumske
formacije: borove, hrastove, jasikove, brezove,
omorikove, limbe i ariša. Izvršena
je analiza suvremenog stanja šuma, razrađene
naučne osnove njihovoe podizanja
i predložene mjere za povišenje njihove
produktivnosti. Publicirane su monografije:
Hrastici SSSR (u 4 knüProblemi povišenja produktivnosti šuma
(4 kniige). Izlazi veliko djelo: Šume
SSSR inicijativom akad. Žukova.


Važno teoretsko i praktično značen´e
imaju naučna dostignuća o hidrolo";;i
""ina. Tridesetih godina početa su stacionarna
i ekspedicijska istraživanja
šumskohidrološlća po raznim rajonima
Sov. Sav. objelodanjivanjem o^će hidrološke
uloge šume u proučavanju režima
voda u sastoijnama pod utiecaiem šumsko-
gospodarskih mjera (sječa šuma. isu
«ivanie, pošumljavanje golih površin^V
Vrijednim prilogom nauci o hidrologiji v,>ma bile su razrađene klasifikacije šuma
prema niihovoi apsorpcijskoj i vo1
-"titnoj ulozi. Naročit interes ^ra


stavlja klasifikacija akad. Tiurina, koja


se osniva na kompleksu pozitivnih svoi


stava šume o ovisnosti o reljefu, tlu, ve


getaciji itd. i dat je sistem miera o saou


vaniu i pojačanju pozitivnih svoistava


n a vodni režim teritoriia. Veliko


7načenie u poznavanju apsorpciiske i vo


r´ozaštitne uloge šuma ima rad Tkačen


ka: Uzgajanje šuma (Obščee lesovod


stvo). izdanja 1939, 1950, 1955 itd. u kom


se nalaze svjetski i domaći podaci o za


štitnim i vodozadržavajućim šumama. U


toku su radovi o ustanovljivanju optimal


ne šumovitosti za razne raione Sov. Sav.


Kad se završe, u blizoj budućnosti, moći


re se planirati podizanje šuma i iskori


štavanje s obzirom na regionalno znače


nje njihovo kao izvora za dobivanje drva


i značenje s obzirom na stupanj utjecaja


na klimu i tlo u ovisnosti o šumovitosti


teritorija.


Na području šumske hidrologije plodno
radi laboratorij za uzgajanje šuma A


301