DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1969 str. 79     <-- 79 -->        PDF

jala i dr. Ali to je tek početak. Automatika
treba da postane dušom tehnologije.
Dostignuća srodnih nauka treba da brže
opstanu svojina šumoprivredne nauke.


Mnogo pažnje zaslužuju radovi laboratorija
kibernetike žive prirode TSHA
(prof. V. G. Nesterov) i istraživanja o
primjeni tehnike elektronskog obračunavanja
u šumarstvu, koja se vrše u Ukrajinskoj
poljoprivrednoj akademiji (prof.


K. E. Nikitin). Došlo je vrijeme da naučne
ustanove, projektne i proizvodne organizacije
šumarstva imaju svoje računske
centre, koji mogu izvršavati potrebne
obračune i razrade brzo i sa velikom
tačnošću. Jedan se od tih centara organizira
u Svesaveznom naučno-istraživačkom
institutu (VNIILM). Predviđa se, da
će se 1968. god. snabdjeti najnovijom
elektronsko-računalačkom aparaturom i
raznim drugim strojevima, da bi se osigurale
potrebe koje traži nauka i proizvodnja
u centralnim oblastima RSFSR.
Neophodno je potrebno proširiti ekonomska
istraživanja. Zadatak prelaženja
poduzeća šumoprivrede na novi sistem
planiranja i ekonomskog stimuliranja,
otkriva pred naukom nove horizonte isstraživanja
i ne može se pravilno riješiti
bez naučne razrade. Istraživanja putem
ostvarivanja ekonomskog računa u šumoprivredi,
usavršavanje tipa šumoprivrednog
poduzeća, naučna organizacija
proizvodnosti rada — to su za sada najaktualniji
problemi. Ekonomska pitanja
moraiu biti odlučna pri izboru ontimalne
varijante tehnološke sheme, pri izboru
mašina, naročito načina rada i određenog
usavršavanja. Istraživanja se ne
mogu smatrati okončanim, bez ekonomske
ocjene efikasnosti razrađivanih prijedloga
ili preporuka.


Veoma važnim ostaju još pitanja biologije,
koja su direktno vezana s problemom
povišenja produktivnosti šuma.
Treba osobito istaći neminovnost znatno
većeg proučavanja fiziologije šumskih sa


stojina i biogeocenoze uopće, smjelijeg
iskorišćavanja sabranih činjenica u praksi
šumoprivrede. Treba proširiti istraživanja
bioloških medota borbe sa štetnim
insektima i bolestima drveta, mikrobiologije,
šumske pedologije.


Naučne su ustanove dužne što prije
realizirati ono, što se odnosi na borbu s
vodnom i eolskom erozijom tla. Treba
pojačati istraživanja koja se provoderazviti nova o zaštitnom pošumljavanju,
vezanju pijesaka, zaštiti rijeka i slivova,
pošumljavanju tala neupotrebljivih za
obradu.


Predstoji ozbiljan rad oko dovođenja
u red čitave mreže naučnih ustanova, organizacije
novih instituta i pokusnih stanica,
koordinacije djelatnosti naučnika,
širokog povezivanja visokokvalificiranih
kadrova viših naučnih ustanova, sporazuma
u tematici i organizaciji laboratorija
za pojedine grane i probleme.


Karakteristika je suvremene nauke —
kolektivnost stvaralaštva. To naročito osjecaju
naučni radnici u šumoprivredi, u
nauci o zakonitostima i putovima iskorišćavanja
mnogostranih bogatstava šuma:
Potrebne su nove naučne škole i kolektivi
koji razrađuju osnovne smjerove naučno-
tehničkog progresa. Sada je, radi
rješenja nekog problema, potrebna kooperacija
nekoliko naučnih ustanova, ponekad
raznog profila.


Šumarske naučne ustanove treba da
koncentriraju pažnju na rješavanju krupnih
teoretskih pitanja uzgoja i šumarstva
u svim njihovim mnogostranostima, da
bi podigle sovj. nauku o šumi na viši stepen
i pojačale njezinu ulogu kao efikasnu
proizvodnu snagu u razvoju šumarstva.


Prema:


E. S. Pavlovski, prof. K. B. Losicki
— Leshoz. 10. 1967.
Đ. Knežević


(iz ostavštine)