DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1969 str. 80     <-- 80 -->        PDF

cStcana Alcucna lilecatuca


Köstlcr J. N., Brückner E., B ibelriethex
H.: Die Wurzeln der Waldbäume,
Untersuchungen zur Morphologie
der Waldbäume in Mitteleuropa (Korijenje
šumskog drveća, Prilog izučavanju
morfologije šumskog drveća srednje Evrope).
Nakladnik Paul Parey, Hamburg-
Berlin 1968. Knjiga ima 135 fotografija,
crteža i grafikona, 20 tabela i ukupno 284
stranice.


Ova je knjiga prvi iscrpan prikaz dosadašnjih
saznanja o zakorjeniivanju
šumskog drveća srednje Evrope. To je
djelo rezultat 12-godišnjeg napora profesora
Köstlera i njegovih suradnika u Institutu
za šumarska istraživanja u Münchenu.
U predgovoru knjige profesor Köstlcr
opisuje historijat istraživanja zakorjenjivanja
šumskog drveća i napominje,
da je već pred 100 godina K. Gayer
postavio zahtjev da se sprovedu komparativni
pokusi s ciljem da se utvrdi kako
tvore korijenje različite vrste šumsko»
drveća, različite starost i u raznim tikovima
tala. Osim Gavera autor snominje
brojne istraživače (Duhamel du Monceau,


G. L. Hartig, H. Cotta, G. König) i naglašava
da problem proučavanja zakorienjivanja
šumskog drveća datira od samoa
početka šumarske struke.
U našem je stoljeću takvih istraživanja
sve više. Na XII kongresu IUFRO, održanom
1956. godine u Oxfordu, predlaže
Köstler u 23. sekciji te organizacije da se
proučavanja zakorjenjivanja šumskog drveća
intenziviraju. Prijedlog je nrihvaćen
i ta istraživanja dobivaju iza toga posebno
mjesto i značaj.


Profesor Köstler napominje da su
Brückner i Bibelriether znatno doprinijeli
izlaženju knjige. Brückner je 1950.
godine predložio da se izda atlas korijenja
najvažnijih vrsta šumskog drveća. To
je prihvaćeno ,a materijal koji ie pripreman
za atlas poslužio je, prema dogovoru,
kao građa za ovu knjigu.


Bibelriether je radio na sistematskom
prikupljanju materijala. Kod to^a su mu
pomogli asistenti i naučni suradnici Instituta
za šumarska istraživanja u Munchenu.


Uvod u knjigu obrađuje pojmove, metode
rada i način prikazivanja korijenja
s pomoću fotografija i crteža. Iza uvoda
slijede tri poglavlja i to:


— A. Općenito o korijenju šumskog drveća
— B. Zakorjenjivanje šumskog drveća
— C. Njega korijenja u uzgaianm šuma
U prvom poglavlju autori govore o nasljednim
svojstvima i rastu korijenja.
Opisani su tipovi korijenove mreže, ritam
života, fiziološki i genetski problemi
kao i bolesti korijenja šumskog drveća.
U tome se poglavlju govori o utjecaju
prilika u tlu na tvorbu i rast korijenove
mreže šumskog drveća i to o utjecaju vode
u tlu, mehaničkih otpora u tlu i kemijskih
svojstava tla. U ekološkoj komponenti
koja se odnosi na zakorjenjivanje
šumskog drveća opisani su utjecaji
korijenove mreže na tlo koji se ogledaju
u mehaničkom djelovanju (različito prodiranje
korijenja raznih vrsta drveća u
slojeve tla raznolikog mehaničkog sastava),
promjeni kapaciteta tla na zrak, kemijskom
djelovanju i dr. U istom je poglavlju
govora o srašćivanju korijenia,
konkurenciji korijenja, prorašćivanui
prostora između stabala korijenjem kao
i o mikorizi.


U drugom, najopširnijem poglavlju obrađen
je način zakorjenjivanja obične
smreke, obične jele, običnog (crvehoa)
bora, američkog borovca, evropskog i Japanskog
ariša ,hrsta lužnjaka, hrasta kitnjaka,
crvenog hrasta, obične bukve, običnog
graba, malolisne lipe, obične breze,
crne johe, običnog jasena, gorskog javora,
javora mliječa, klena, gorskog brijesta,
nizinskog brijesta, veza i trepetliike.
Tu je iscrpno obrađena tendencija
razvoja zakorjenjivanja s obzirom na različite
razvojne stadije šumskog drveća
kao i reagiranje korijenja pojedinih vrsta
na prilike u tlu.


Manje detaljno je opisano zakoriennvanje
crnog bora, sitkanske smreke, nekih
forma eurameričkih topola, jarebike,
divlje trešnje i bagrema.


Treće poglavlje — »Njega korijenja u
uzgajanju šuma«, daje upute o onim
šumsko-uzgojnim postupcima kod kohh
je, za njihovo uspješno rješenie, nužno
znanje o zakorjenjivanju šumskog drveća.
To je poglavlje podijeljeno u pet dijelova
i to: Izbor vrsta drveća Pomlađivanje,
Obrada i melioracija tla, Učinak
njege sastojina i Problemi genetske prirode.


Kod izbora vrsta drveća posebno je opisan
razvoj korijenja u mješovitim sastojinama.
Tu je opisano prodiranje korijenja
pojedinih vrsta drveća u čistim
kulturama i u mješovitim sastojinama,