DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1969 str. 52     <-- 52 -->        PDF

hanizacije radova na sječi i izradi u budućnosti.


1.0 Pregled literature
U ovom poglavlju navodi se da je 1855


g. izdana prva knjiga u kojoj je bilo riječi
o potrebi poboljšanja rada u eksploataciji
šuma. Prvi moderni pokusi kod radova
na sječi i izradi započeti su 1927.
g. Prikupljanje statističkih podataka o
radovima na sječi i izradi na području cijele
države poduzeto je 1938—39. godine.
1947—4-8 Institut za šumarska istraživanja
je poduzeo prve studije vremena, pri
čemu je mjeren utrošak vremena 17 radnika,
kod sječe i izrade 6.373 smrekova
stabla. Mjerenje utroška vremena je vršeno
odvojeno za pojedine radne zahvate.
Određivanja oblika stabala i dimenzija
krošnje je vršeno pomoću relativnih visina
stabala. Predloženo je da se tarifni
stavci za plaćanje radnika odrede po 1 m3
s dodatkom po stablu, ovisno o kubaturi
stabala i relativnoj visini. Posebna je pažnja
posvećena učinku rada ručnih i motornih
pila. Utrošak energije određen je
mjerenjem frekvencije pulsa.


Istraživanja su nastavljena od 1948 do
1965 !g. Važan događaj je da se 1963. godine
za kresanje grana počela upotrebljavati
motorna pila. Konstatira se, da se
zbog poboljšanja oruđa, tehnike sječe i
izvlačenja dnevni učinak radnika kod sječe
i izrade povećao od 3,85 rn3 na 9,90 m3.


2.0 Terenska
istraživanja i obrada
podataka
U ovom poglavlju se navodi da su sastojine
u kojima su vršena najnovija istraživanja
klasificirane na slijedeći način:
1. Sastojine s kvalitetnim, punodrvnim
stablima slabe granatosti; 2. Sastojine
sa stablima prosječnog kvaliteta,
znatne granatosti; 3. Planinski tip sastojina
s jako granatim i malodrvnim stablima.
Istraživanjem su obuhvaćene stare
sastojine kao i one u kojima su vršene
prorede. Ova istraživanja su vršena za
vrijeme ljetne i zimske sječe u 1965. godini.


Studijem vremena je obuhvaćeno vrijeme
radnog mjesta (Work place time) te
vrijeme obroka. Utrošak vremena je mjeren
posebno za svaki radni zahvat. Kod
istraživanja su sudjelovala 24 radnika.
Radna je sposobnost radnika ispitivana
fiziološkim metodama: potroškom kisika
i mjerenjem frekvencije pulsa.


Dok je kod istraživanja 1947—48. istraživan
rad ručnom pilom, prilikom ovih se
istraživanja radilo isključivo motornom
pilom; od 1963. motorna se pila upotreb


ljava i za kresanje grana. Guljenje kore
se od 1960. većinom vrši polupokretnim
strojevima.


U šumi su izrađivani tehnički sortimenti,
celulozno drvo okorano i nedkorano,
zatim debla potpuno i djelomično okresana
sjekirom ili motornom pilom te cijela
stabla (samo obaranje). Stabla su podijeljena
po obliku, granatosti i debljini
kore u tri klase. Širina krošnje je uzeta
kao indikator debljine grana. Posvećena
je pažnja dimenzijama krošnje kao faktoru
o kome ovisi utrošak vremena za
kresanje grana. Također je posvećena pažnja
istraživanju odnosa između relativne
visine stabla i dužine te širine krošnje.
Relativna visina stabla i Di,s pokazali su
se potpuno pouzdani faktori o kojima ovisi
proizvodnost rada kod sječe i izrade.


Teren je podijeljen u dvije grupe: ravan
i neravan teren. Uzeto je u obzir i
debljina sniježnog pokrova te temperatura
zraka. Mjerenje utroška vremena je
vršeno kronometrom, povratnom metodom.
Cilj je bio utvrditi utjecaj metode
rada i uvjeta rada na učinak radnika.
Kao mjerilo učinka radnika nije uzet normalni
učinak, pa stepen učinka nije procjenjivan.
Kao mjerilo učinka uzet je prosječni
učinak koji se određuje pomoću
tzv. »standard stands« (standardne sastojine).
Kod ispitivanja mjeren je učinaik
standardnih »kontrolnih« radnika, koji su
radili uz razne sastojinske i terenske uvjete.


Podjela ukupnog vremena (total time)
razlikuje se donekle od podjele u Njemačkoj.
Suština je i ovdje u tome da se
radna operacija dijeli na radne zahvate i
prekide. Vrijeme koje se utroši u toku
trajanja radnog dana kao efektivno vrijeme
i prekidi je tzv. vrijeme radnog mjesta
(Work place time).


Detaljnim studijem vremena obuhvaćeno
je 25.363 posječena stabla. Utrošak
vremena je mjeren i kod radnika u redovitoj
proizvodnji. Ovim dopunskim istraživanjem
je obuhvaćeno 59 radnika u toku
2.766 radnika-dana.


Obračun podataka je izvršen kompjuterima.
Za pojedine radne zahvate pomoću
jednadžbi za jednostavnu i multiplu
korelaciju izračunata je korelaciona veza
između utroška vremena kao ovisne varijable
i uvjeta rada kao neovisnih varijabli.


Istraživanja opterećenja radnika za vrijeme
rada vršena su mjerenjem frekvencije
pulsa i utroškom kisika. Kod mjerenja
pulsa, primijenjena je za studij vremena
metoda trenutačnih opažanja s intervalom
o.d 1 minute.