DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1969 str. 6     <-- 6 -->        PDF

3.1.3. Hidrološki odnosi
Na površinama gdje se nalaze pokusne plohe iznosi udaljenost od lijeve
Obale Kupe do desne obale Save 350 do 500 metara. Zbog toga za visokih vodostaja
utječu na čitavu površinu poplavna voda odnosno podzemne vode koje
su u direktnoj vezi s nivoom vodostaja tih rijeka.


3.1.4. Tlo
Na cijeloj površini istraživanog područja pruža se aluvijaln o tlo.
Pedogenetski procesi još se nalaze u početnoj fazi tako da je slojevitost uvjetovana
sedimentacijom čestica. Endomorfološka svojstva tih tala nisu rezultat
pedogenetskih procesa pa se po nekim klasifikacijama ubrajaju u a tipska tla.
U tanjurastim mikrodepresijama gdje je tlo izloženo prekomjerno napajanju
vodom (stagnacija vode) takva se tla označuju i kao aluvijalna slabo zamočvarena
tla.


4. POKUSNE PLOHE
Radovi na osnivanju pokusnih ploha obavljeni su za mirovanja vegetacije
1961/62. godine. Tlo se izoralo na dubinu od cea 40 cm da se omogući uništenje
travnog pokrivača. Obradom je zaoran humozni površinski sloj i time je omogućeno
ubrzavanje bioloških procesa u tlu. Dublje oranje nije bilo potrebno jer
su prirodna svojstva tla takva da omogućuju dobar razvoj korijenova sistema,
tlo je bez nepropusnog sloja, rahlo i dobro drenirano.


U proljeće 1962. godine zasađene su na 5 hektara evroameričke topole. Na
pokusnoj plohi 11 zasađena je P. x E. cv. marilandica, na pokusnoj plohi
13 P x E. cv. robusta, na pokusnoj plohi 14 P. x E. klon 1-214, a na pokusnim
plohama 15 i 21 P. x E. cv. serotina (si. 3.). Sadnja je obavljena u trokutnom
odnosu šesterokutnom rasporedu sa stranicama 6,5 m, tj. 273 topole/ha.