DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1970 str. 26     <-- 26 -->        PDF

prikupiti i ocijeniti sve podatke o postojećim utjecajima kao i ostalima koji
mogu nastupiti u toku eksploatacije šumskog puta. Tako dobiveni podaci o svim
utjecajima omogućit će nam odgovarajući izbor kolničke konstrukcije i njezinih
elemenata (slojeva) kao i određenu izvedbu fundiranja kolnika na donjem
stroju puta. Gornji se podaci odnose na sadašnje i predvidivo opterećenje od
prometnih vozila (tj. opterećenje po kotaču, intenzitet prometa, gustoća prometa),
karakteristike ugrađenog materijala u zemljani trup i kolničku konstrukciju,
na klimatske i hidrološke faktore te ostale utjecaje u danim prilikama.
Pojedine podatke prikupljamo i odabiremo prema potrebi na temelju koje
vršimo dimenzioniranje kolnika.


Kako je već naprijed spomenuto, jedan od važnih podataka za dimenzioni


ranje jest opterećenje od prometnih odnosno motornih vozila. Ta opterećenja


kao izvanjske sile uzrokuju naprezanja i deformacije u kolničkoj konstrukciji


i na njezinoj podlozi. U svrhu dimenzioniranja nužno je ustanoviti te deforma


cije a s tim u vezi najveća opterećenja jednog kotača ili dvostrukog kotača mo


tornih vozila, zatim veličina dodirne površine kotača i kolnika, tlak u pneuma


tiku i njegov koeficijent te ostalo. To opterećenje često iznosi 4,5 pa i 5 tona po


kotaču za motorna vozila na šumskim putevima. Napominje se da maksimalno


dozvoljeno opterećenje na javnim putevima iznosi 5 t po kotaču (tj. 10 t po oso


vini).


Dinamično djelovanje opterećenja je utjecajnije od statičkog opterećenja,


a utvrđuje se uzimanjem u obzir prometnog opterećenja (intenzitet prometa)


i gustoće prometa. Pri tome je potrebno obratiti pažnju i na strukturu prometa.


Kod šumskih puteva redovno je u prometu malen broj tipova vozila za razliku


od javnog prometa gdje se pojavljuje mnogo različitih tipova. Zbog toga je u


usporedbi s javnim cestama pojednostavnjeno dimenzioniranje šumskih puteva.


Pošto vozila većeg osovinskog opterećenja zahtjevaju znatno deblje od


nosno skupocjenije kolničke konstrukcije, stoga je potrebno kod dimenzionira


nja obaviti izbor mjerodavnih proračunskih vozila na osnovu računa rentabili


teta izgradnje i eksploatacije puta.


Kod šumskog transporta dugih sortimenata drva dolazi do upotrebe speci


jalnih motornih vozila s povišenim dinamičkim djelovanjem. To djelovanje


uzima se u obzir prigodom proračuna na taj način da se poveća prometno op


terećenje, odnosno gustoća prometa.


Spomenuti elementi dimenzioniranja, tj. prometno opterećenje i gustoća
prometa odredit će se prema podacima gospodarenja iz uređajnog elaborata za
gospodarsku jedinicu kroz koju prolazi put.


Prilikom dimenzioniranja mora se obratiti naročita pažnja na nosivost tla,
odnosno čvrstoću ugrađenog materijala donjega i gornjeg stroja puta. S tim u
vezi potrebno je prikupiti i analizirati podatke o utjecajima o kojima ovisi navedena
nosivost kao npr. geomehaničke osebine ugrađenog materijala, način
izvedbe, klimatski i hidrološki uvjeti i drugo. Već prilikom projektiranja potrebno
je odrediti kakav će biti utjecaj spomenutih i drugih faktora na izvedenu
gradnju kako ne bi došlo do nepovoljnih deformacija gornjega i donjeg
stroja. Način na koji se ti utjecaji uzimaju u obzir prilikom dimenzioniranja
ovisi o primijenjenoj metodi. Postoji više metoda za određivanje spomenute nosivosti
koje baziraju na određenim terenskim i laboratorijskim pokusima (npr.
pokusi nosivosti kružnom pločom i CBB-pokus*).


* Kalifornijski indeks nosivosti (California Bearing Ratio).