DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1970 str. 31     <-- 31 -->        PDF

aktualna problematika


UDK 634.0.416.1:634.0.161.31:634.0.174.7 Abies alba Mill.


KAKO UTVRDITI POSTOTAK SMANJENJA ASIMILACIJSKE POVRŠINE
U ZARAŽENIM JELOVIM ŠUMAMA?


Prof. đr DUŠAN KLEPAC (Zagreb)


U mnogim našim jelovim šumama može se vidjeti da neka jelova stabla
imaju oštećenu krošnju. U stvari radi se o tome da su neke grane a ponegdje i
po čitava stabla izgubila iglice. To se pripisuje različitim štetnicima od kojih
su najzapaženije ove vrste:


Argyresthia fundela F. R. — moljac jelinih iglica;
Epiblema (syn. Epinotia) nigricana H. S. — savijač jelinih pupova;
Argyresthia illuminatella F. R. (Tinea Blastodere Bergiella Ratz.) — moljac


jelinih pupova;
Cacoecia (syn. Choristoneura) murinana H. B. — crnoglavi savijač jelinih
izbojaka;
Semasia (Zeiraphera rufimitrana H. S.) — crvenoglavi savijač jelinih izbojaka;
Sernasia (Zeiraphera) subsequana Hw. — savijač jelinih iglica. (K. Opa lički,
1970.)


Ti su štetnici uništili negdje više negdje manje jelovih pupova, izbojaka i
iglica pa se već poduzimaju vrlo uspješne akcije ne samo za suzbijanje tih štet"
nika nego i uopće za sprečavanje sušenja jelovih šuma, jer je neminovno, da se
jelova stabla, koja su izgubila preko 60l0/o iglica moraju osušiti (A n d r o i ć
1969.). Tu se — prema tome —nameće pitanje određivanja stupnja ili postotka
smanjenja iglica. Jasno je, da bi bilo dobro primjenjivati jedinstvene kriterije
pri utvrđivanju postotka smanjenja asimilacijske površine kao što je Spai ć
(1968.) predložio jedinstveni način utvrđivanja postotka zaraze jelovim moljcem.
No postotak zaraze je jedan fenomen a postotak smanjenja asimilacijske površine
je druga stvar. Naravno, da između tih dviju veličina postoji korelacija,
jer je smanjenje asimilacijske površine direktna posljedica napada jelovog
moljca i ostalih naprijed spomenutih štetnika. Puštajući po strani prvi fenomen,
ograničit ćemo se ovdje na to kako utvrditi postotak smanjenja asimilacijske
površine. Da bi barem donekle uklonio subjektivnost pri utvrđivanju postotka
smanjenja asimilacijske površine, predlažem jedan postupak koji ću opisati i
demonstrirati na jednom primjeru.


Objekt za demonstraciju nalazi se u fakultetskoj šumi Zalesini. To je odsjek
VII, 4, b, zvan »Tuški Laz« u površini od 21,00 ha čiste jelove šume koja je već
u nekoliko navrata opisana u našim šumarskim publikacijama (Glasnik za šumske
pokuse br. 11/1953. i Šumarski list br. 2—3/1954.) iz kojih se vidi da se ovdje
radi o jelovoj acidofilnoj šumi (Abieto — Blechnetum, Horvat) koja je svojevremeno
bila zdrava, lijepa i produktivna. Nedavno sam u njoj primijetio da pojedine
jele imaju tu i tamo po koju suhu granu ili da na po kojoj grani ili grančici
nema iglica. Ipak većina stabala je zdrava bez ikakovih oštećenja. Tu i tamo
može se naći i po koje suho jelovo stablo bez ijedne iglice. Na oko je vrlo


Ovaj je rad financijski omogućio Institut za šumarska istraživanja SRH.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1970 str. 32     <-- 32 -->        PDF

teško procijeniti postotak smanjenja asimilacijske površine. Jasno je da se ovdje
ne radi o vrlo velikom smanjenju asimilacijske površine, ali je ipak neizvjesno
i nesigurno brzom procjenom na prečac utvrditi postotak smanjenja iglica u tojsastojini. Zato sam pristupio mjerenju i observaciji. U odsjeku VII, 4, b, položene
su po principu slučajnosti 3 primjerne pruge, širine od 10 metara, s ukupnom,
duljinom od 1000 metara, što će reći 1 ha ili po prilici 5% od ukupne površine
odsjeka. Na tim prugama mjereni su prsni promjeri svih stabala iznad taksacijske
granice od 10 cm. No pored toga dalekozoro m su motrene krošnje
svakog izmjerenog stabla i pritom je ocjenjivan gubitak iglica u postocima
od 0 do 100, gdje 0 znači zdravo stablo a 100 znači suho jelovo stablo bez iglica;
10% znači da je uništeno 10% iglica odnosno da sadašnja asimilacijska povr-


TabcLa 1


5umarija Zat esina odi eL: VII 4 b (Tuš ki Laz) Mjereno: 1´ . 5.13 6 9.


12,5 17,5 2 2,5 27,5 32,5 37,5 42,5 47,5 52,5 57,5 6 2,5 67,5 72,5 77 5 82,5


r^
r


UM ilii ml
Uli Uli uu Lili liU UU
1*1 trn (Ft Ftrf iTtl ml


trt


0 III Kl HUK m nm ™ Iffl * m ni i Uli i II« i III Ml 1 iHl i U I
II I


-(43


Uli uii iui


-IO «I I III H mm M im i IH Ml «mm mi i« i m Iffl Kl I
II m I
II I -100

II
20 I I i H Uli ni m» I i I 25
30 I
II ni I 1 7
40
50 i 1


60


70


ÖO
30


100 I i I 3
-M 17 16 25 30 2

r


11,6 16,5 15,5 2 4,0 2 7,3 22,1 3 7,6 2,2,6 30,8 10,5 -11,» 7.8 6,7 2 1 2 58*


r


A 2,* 0.5 °,5 1,0 2,1 1,3 2,*

Vi M,0 2,3 3.1 h,0 7 0 2,3 6,0 io,a 9,* 1,5 3,2 2,5 1,x 0 0 738


Primjerne pruoe :
Obr 1x 113=1<|3,0 273
0,3 x ^00 = 30,0 2 5 8,1 pz z0´6 .ioo=7 4 Ji Dužina: 1000 m
0,8 x 25 = 20,0


273 Širina : 10 m


0,7 x 7 = Vs
05 X 1 = 0 5 Površina: 1 ha
ST 258,<,


D= prsni promjer stabLa.


J<= postotak smanjenja. kroSnje iboa napada jelovoo molira


šina iznosi 0,9 u odnosu na punu krošnju, 20% znači da je uništeno 20% iglica
itd. Za tu svrhu konstruirao sam posebni manual u formi tabele 1. Iz te se tabele
vidi postotak smanjenja asimilacijske površine. Od ukupno 279 stabala/ha
ima


s neoštećnom krošnjom 143 stabla
sa 10% smanjenom asimilacijskom površinom 100 »
sa 20% » » » 25 »
sa 30% » » » 7 »
sa 50% » » » 1 »
sa 100% » » » 3 »


UKUPNO: 279 »
ŠUMARSKI LIST 7-8/1970 str. 33     <-- 33 -->        PDF

Ovo se može napisati i na ovaj način:


1 X 143 = 143
0,9 X 100 = 90,0
0,8 X 25 = 20,0
0,7 X 7 = 4,9
0,5 X 1 = 0,5


Ukupno: 258,4


Brojka od 258,4 znači sadašnje stanje asimilacijske površine. Ako to stanje
usporedimo sa stanjem prije oštećenja (279), dobit ćemo razliku od 20,6. Ta raz~
lika nam daje podatak o smanjenju asimilacijske površine, koji u postocima


20,6
iznosi: — . 100 = 7,4%.
279


To znači da je u istraživanoj sastojini asimilacijska površina smanjena za
7,4%. Na analogan način dobili smo postotke smanjenja asimilacijske površine
u pojedinim debljinskim stepenicam kako slijedi:


D 12,5 17,5 22,5 27,5 32,5 37,5 42,5 47,5 52,5 57,5 62,5 67,5 72,5 77,5 82,5
% 17 2,9 3,1 4,0 7,0 7,9 8,2 10,8 6,6 4,5 9,2 2,5 4,2 0 0


Po istom postupku utvrdili smo postotak smanjenja asimilacijske površine
u cijeloj gospodarskoj jedinici »Belevine« šumarije Zalesina. Dobili smo podatke
koji su prikazani u tabeli 2.


Šumsk ski pre ijel Odjel Površina Smanjenje asimilacijske
ha površine u %
VII, 1 a 11,3 6
VII, 1 b 21,5 7
VII, 1 c 19,7 5
VII, 1 d 23,2 10
VII, 1 e 8,7 5
VII, 1 f 18,4 7
VII, 2 a 22,4 7
VII, 2 b 25,0 7
VII, 2 c 22,1 8
VII, 3 a 17,6 7
VII, 3 b 18,6 Ü
vn, 3
VII, 4
c
a
18,1
12,7
7
13
VII, 4 b 21,0 7
VII, 4 c 11,2 8
Ukupno: 271,15


Na stalnim pokusnim plohama gdje su sva stabla numerirana, može se utvrditi
postotak gubitka asimilacijske površine na isti način. Uzeli smo u razma
ŠUMARSKI LIST 7-8/1970 str. 34     <-- 34 -->        PDF

tranje pokusnu plohu u Sungerskom Lugu, gdje na površini od 1 ha ima 300
stabala. Po istom postupku smo utvrdili da je stanje (22. V 1969.) ovakovo:


zdravih stabala s neoštećenom krošnjom ima 214


sa 5% smanjenom asimilacijskom površinom ima 50 stabala


sa 10% » » » 16 »


sa 15% » » » 13 »


sa 20% » » » 5 »


sa 25% » 1 »


sa 30% » 1 »


Ukupno: 300 stabala


Iz ovih se podataka može izraunati da se na pokusnoj plohi »Sungerski Lug«
radi o smanjenju asimilacijske površine od 5%. Ovo je primjer neznatnog oštećenja.
U takvom slučaju treba ocjenjivanje gubitka iglice procjenjivati u % od
0—5, od 5—10, od 10—15 itd.


Na drugoj stalnoj pokusnoj plohi u Belevinama utvrdili smo postotak sma


njenja asimilacijske površine u iznosu od 10.


Postavlja se pitanje čemu nam služe takvi podaci. Odgovor se nazire tako
reći sam od sebe. Na temelju podataka o smanjenju asimilacijske površine jelovih
šuma po odjelima i gospodarskim jedinicama imat će operativa čvrstu dokumentaciju
o oštećenju koje su jelov moljac i ostali štetnici prouzrokovali. Na
temelju takve dokumentacije može se napraviti plan za neposrednu akciju u
pogledu zaštite i šumsko-uzgojnog tretmana. Istovremeno će nauka imati također
čvrstu osnovicu da istraži korelaciju između smanjenja asimilacijskog aparata
i gubitka prirasta. To će se moći dobro izvršiti na stalnim pokusnim plohama
gdje su sva stabla numerirana i za koje postoje podaci o njihovom individualnom
prirastu a od sada imamo podatke i o postotku gubitka iglica. Pored
toga moći ćemo sa više sigurnosti pratiti da li oštećenja krošnje dalje napreduju,
da li se krošnje oporavljaju, koji postotak gubitka iglica je kritičan, kakve
intervencije su korisne itd. itd.


LITERATURA


Androi ć M.: Važnost poznavanja gustoće populacije i njeno određivanje kod bo


rova četnjaka, Šumarski List br. 9—10, str. 320—323, 1969. god.
Androi ć M. i Klepa c D.: Problem sušenja jele u Gorskom Kotaru, Lici i Slo


veniji, Šumarski List br. 1—2, str. 1—13, 1969. god.
Opaličk i K.: Mineri i defolijateri jele i njihovo učešće u procesu sušenja sasto


jine jele, Šumarski List br. 3—4, str. 69—84, 1970. god.
Sp a i ć I.: Neka ekološka opažanja i rezultati suzbijanja moljca jelinih iglica (Argyresthia
funđella F. R.), Šumarski List br. 5—6, str. 165—189, 1968. godina.
Spai ć I.: Stanje zaraze i´suzbijanje moljca jelinih iglica (Argyresthia funđella F.


R.) u 1969. godini, Šum. List br. 11—12, str. 387—397, 1969. god.