DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1970 str. 45     <-- 45 -->        PDF

(L>ce>blemi »i&oko&kalske. nastave u SumacStiiu i dcitnoj Indu&tclfl


OBRAZOVNE PCTREBE U ŠUMARSTVU I DAVNOJ INDUSTRY
S OBZIROM NA TEHNlS;KOTEHNOLOŠKE I DRUŠTVENE TRANSFORMACIJE
U SVJETLU SREDNJOROČNOG PLANA RAZVOJA


Prof. dr DU SAN KLEPAC
Šumarski fakultet — Zagreb


Važnost šumarske privrede uočena je u našoj zemlji vrlo rano. U vezi s time
osnovano je u Križevcima »Gospodarsko i šumarsko učilište« već pred 110
godina (1860). Iz tog učilišta razvila se Šumarska akademija (1898—1919) koja
je bila priključena uz tadašnji Mudroslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
Poslije Prvog svjetskog rata Šumarska akademija je izrasla 1919. u Poljoprivredno-
šumarski fakultet koji je 1960 razdijeljen na dva samostalna fakulteta:
Poljoprivredni i Šumarski. Eto tako se u Hrvatskoj visokoškolska nastava postepeno
razvijala da bi danas na Zagrebačkom sveučilištu imali veliki Šumarski
fakultet sa dva odjela: Šumarski i Drvno-industrijski koji osposobljavaju
dvije vrste kadrova: inženjere šumarstva i inženjere drvne industrije.


Gledajući retrospektivno unatrag 110 godina obrazovanja kadrova, vidimo
da su spomenute škole formirale onakve kadrove kakve je društvo trebalo počevši
od starih šumarnika do suvremenih inženjera. Mislim da nije neskromno
reći da su te obrazovne ustanove uspješno izvršile svoj zadatak i da su naši
stručni kadrovi dobro obavljali svoj posao u zemlji a mnogi od njih dobili su
veliko priznanje radeći u inostranstvu, u razvijenim ili u još nerazvijenim zemljama.
Ipak to naše zadovoljstvo ne bi trebalo da zakoči daljnji kontinuirani
razvoj obrazovanja u šumarstvu i drvnoj industriji, utoliko više, što živimo u
vremenu tehnološke revolucije pa se moramo zapitati hoće li i dalje u budućnosti
šume i drvna industrija igrati važnu ulogu u ekonomskom razvoju naše
zemlje? O tome ovisi potreba za kadrovima. Pored toga treba ispitati kakvu će
funkciju imati šume u budućnosti a kakva će izgledati ili kakva bi trebala da
bude drvna industrija. Ako uzmognemo odgovoriti na ova pitanja, tada ćemo
znati kakve će kadrove u šumarstvu i drvnoj industriji trebati naše društvo.
Zato smatram potrebnim analizirati perspektivu šumarstva i drvne industrije
ali ne samo za SR Hrvatsku nego to moramo učiniti u širim okvirima po principu
»iz velikoga u malo«. Zato ćemo proučiti kakva je uopće perspektiva šumarstva
i drvne industrije u svijetu, u Evropi, u Jugoslaviji i konačno u Hrvatskoj.
Pritom ćemo uzeti u razmatranje neke pokazatelje o kojima direktno ovisi
šumarstvo i drvna industrija.


Od različitih pokazatelja najodlučniji su porast stanovništva i povećanjenacionalnog dohotka per capita, jer o njima zavisi potrošnja drva za industrijsku
preradu. Danas je naučno dokazano da postoji pozitivna korelacija između
povećanja nacionalnog dohotka i potrošnje drva za industrijsku preradu. Pred
25 godina i više mislili smo da će razvojem industrijalizacije, mehanizacije i
elektrifikacije opasti potrošnja drva. Danas je jasno da to vrijedi samo za


* Predavanje održano na Savjetovanju: »Novi društveno-ekonomski odnosi u
oblasti obrazovanja za potrebe šumarstva i drvne industrije« 18. VI 1970. u Zagrebu.
243
ŠUMARSKI LIST 7-8/1970 str. 46     <-- 46 -->        PDF

ogrjevno drvo dok za industrijsko drvo vrijedi upravo obrnuto, te se za neke
Sortimente — kao npr. celulozno drvo — može reći da je krivulja porasta potrošnje
tog drva paralelna s krivuljom porasta nacionalnog dohotka. Na temelju
podataka o dosadašnjoj potrošnji drva u zavisnosti od navedenih pokazatelja
može se metodom projiciranja doći do trendova buduće potrošnje i na taj
način odrediti funkcija šume i drvne industrije u slijedećoj periodi. Analizirat
ćemo kako to izgleda za svijet u cjelini, kako je to u Evropi a kako u Jugoslaviji,
te konačno kakva je perspektiva u SR Hrvatskoj.


SVJETSKA PERSPEKTIVA


Ritam Svjetske demografske ekspanzije je spektakularan. U 1930. godini
bilo je na svijetu oko 2 milijarde ljudi. U 1950. ta se brojka popela na dvije i
pola milijarde, tako da je svijet već u 1960. imao skoro 3 milijarde ljudi. Ako
se taj ritam porasta pučanstva nastavi, možemo računati da će u 1975. na svijetu
biti blizu 4 milijarde ljudi dok bi se na koncu ovog stoljeća ta brojka povećala
na 6 milijardi. U tom ritmu demografske ekspanzije veliki udio imaju
zemlje u razvoju, gdje se može očekivati da će se porast pučanstva zbog naglog
pada postotka mortaliteta nastaviti. Stoga je opravdana prognoza da će stanovništvo
zemalja u razvoju brojiti oko 3 milijarde u 1975. a oko 4,5 milijarde u


2.000 godini. To je prikazano u tabeli 1
TABELA 1


Regije svijeta 1920. 1930. 1940. 1950. 1960. 1975. 2.000
Miliona stanovnika


razvijene zemlje 662 742 801 834 947 1097 1388
zemlje u razvoju 1201 1328 1494 1683 2043 2810 4577
Ukupno: 1863 2070 2295 2517 2990 3907 5965


U gotovo svim zemljama svijeta nacionalni dohodak stalno raste. U mnogim
razvijenim zemljama porast nacionalnog dohotka u apsolutnom iznosu daleko
nadmašuje porast tog dohotka u nerazvijenim zemljama. Na taj se način još više
povećavaju razlike između razvijenih i nerazvijenih zemalja.


Bilo kako bilo, porast stanovništva imat će svoju reperkusiju na potrošnju
drva s jedne strane, dok će porast nacionalnog dohotka zahtijevati dodatnu po~
trošnju drva za industrijsku preradu. To je danas nedvojbena činjenica.


U 1961. godini potrošnja drva za industrijsku preradu iznosila je oko 1,043
miliona m3 a potrošnja ogrjeva oko 1.088 m3 što ukupno iznosi oko 2,13 milijarde
m3. Bazirajući se na trendovima porasta stanovništva, kretanja nacionalnog
dohotka, cijena i ostalih faktora Organizacija FAO Ujedinjenih Nacija
došla je metodom projiciranja do zaključka da će u 1975. godini potrošnja drva
za industrijsku preradu iznositi oko 1.490 miliona m3 a potrošnja ogrjeva oko


1.199 miliona m3 što je ukupno oko 2,69 milijardi m3. To znači da bi u 1975.
godini svijet trošio za 560 miliona ms odnosno za 25°/o viSe nego 1961. godine!
Takav trend potrošnje drva značio bi potrošnju oko 0,7 m3 po stanovniku, što
se može smatrati kao nužna količina drvne mase za podmirenje potreba čovjeka.
Dakako, da će se struktura potrošnje drva za industrijsku potrebu promijeniti.
Imajući pred očima dosadašnji trend potrošnje, možemo reći da je
stopa porasta potrošnje drva za celulozu i papir na prvom mjestu dok je potrošnja
pragovske oblovine, pilota, stupova itd. na posljednjem. Jasno je da se
ŠUMARSKI LIST 7-8/1970 str. 47     <-- 47 -->        PDF

ne bi smjeli čvrsto vezati uz te brojke, no ipak je prilično sigurno, da je svjetska
potražnja za drvom i drvnim produktima u stalnom porastu bez obzira na
moguću zamjenu drugim artiklima. A kakvo je stanje šuma koje bi trebalo da
podmire potrebe čovječanstva za drvom?


Na svijetu ima oko 4.229 miliona ha šuma ili okruglo oko 4,2 milijarde ha
što je oko 32;U/o od ukupne površine tla na zemlji. Od toga otpada na Sovjetski
Savez 26´%, na Južnu Ameriku 22%, na Afriku 17%, na Sjevernu Ameriku
10%, na Aziju 12%, na Evropu 3%, na Pacifičku regiju 2´% i na Centralnu
Ameriku 2%. Od 4,2 milijarde ha šuma na svijetu samo oko 1 milijardu ha
šuma je uređeno. U suhim tropskim šumama kao i u velikom dijelu Mediterana
drvna zaliha po hektaru je neznatna. Sjeverna Afrika, Bliski Istok, veći
dio južne Azije i Kina su regije s vrlo malom sirovinskom bazom, premda tamo
živi jedna trećina cjelokupnog stanovništva svijeta.


U tim regijama došle su do izražaja umjetno podignute šume ili takozvane
»Man — made forets«, koje su rezultat intenzivne sadnje, pripreme tla, fertilizacije,
navodnjavanja i ostalih agrotehničkih mjera. Ta je tehnika dalje nadopunjena
križanjem i oplemenjivanjem pojedinih vrsta koje su otporne na
određene štetnike a koje brzo rastu i istovremeno daju velike prihode odlične
kvalitete. U tom pogledu eukaliptus je odigrao važnu ulogu. Samo u Latinskoj
Americi ima ga oko 900.000 ha gdje računaju s 20 do 30 m3 prosječnog godišnjeg
prirasta.


U Novoj Zelandiji zasađeno je preko pola milijuna ha borovih kultura,
uglavnom s monterejskim borom (Pinus radiata). Južna Afrika, Ćile i Nova
Zelandija danas već uvelike koriste prihode svojih borovih plantaža. Analogno
tome u Evropi se javio pokret »topolarstva« na čelu s Italijom koja svojim topolovim
plantažama podmiruje 40% svojih potreba za industrijskim drvom.
No dok brzo rastući borovi, eukalipti i topole pružaju uglavnom uz ogrjev samo
jedan određeni postotak drva za industrijsku preradu, dotle tikovina predstavlja
drvo veće kvalitete.


U Indoneziji i Burmi danas već ima oko 1 milion hektara plantaža tikovine.


Kako vidimo porast pučanstva i porast nacionalnog dohotka po glavi ima
svoju očitu reperkusiju na povećanje potrošnje drva za industrijsku preradu
pa prema tome utječe i na razvoj šumarstva i drvne industrije u tom smjeru.
Jasno je, dakle, da će osnovna funkcija šume — produkcija kvalitetne drvne
mase — još više doći do izražaja u budućnosti. Ali ne samo to! I ostale funkcije
šume kao što su zaštitna, estetska, rekreativna i si. dolaze svaki dan sve
više do izražaja. Zašto? Zato što ne samo da se stanovništvo svijeta tako rapid-
no razmnožava i što se nacionalni dohodak po glavi stalno povećava nego se
mijenja struktura stanovništva. Postoji stalna tendencija opadanja ruralnog
stanovništva u prilog gradskog pučanstva. U Jugoslaviji se poljoprivredno stanovništvo
smanjilo u kratkom vremenu od 75% na 50%. U SAD-u u periodu od
1910—1960. stanovništvo se podvostručilo, no gradsko stanovništvo se potrostručilo.
U tom istom vremenskom razmaku npr. broj stanovništva Los Angelosa
se povećalo 8 puta. Gradovi, industrijski i trgovački centri se gigantski
povećavaju tako da se u velikim aglomeracijama osjeća naglo zagađenje zraka.
Jedna nova riječ SMOG obogatila je rječnik da bi označila otrovnu smjesu u
zraku. Nedavna historija o zagađenju zraka daje nam žalosne primjere. Ilustracije
radi spomenut ćemo decembar 1930. godine kad je velika koncentracija
SMOGA uništila 60 ljudi u industrijskoj dolini MEUSE u Belgiji.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1970 str. 48     <-- 48 -->        PDF

U Donori, u Pensilvaniji, u oktobru 1948, velika koncentracija »SMOGA«
prouzrokovala je bolest respiratornih organa iz koje je rezultiralo 17 mrtvih
slučajeva. U Londonu je 1952. umrlo oko 4.000 ljudi od respiratornih teškoća,
prouzrokovanih od SMOGA. U najnovije vrijeme zrak je pored tog zagađen radioaktivnim
česticama kojih posljedice još i ne slutimo. Sve je to razlog da
gradsko stanovništvo traži u slobodno vrijeme zaštitu u prirodi, u šumi na čistom
i svježem zraku. U tom pogledu šum?, treba da odigra odgovarajuću ulogu.


EVROPSKA PERSPEKTIVA


U Evropi se predviđa ovakav tempo porasta stanovništva:


Godina Milioni stanovnika


1960. 450,3
1965. 474,3
1970. 496,4
1975. 519,8
1980. 543,8


To znači da će se u vremenu od 1960—1980. stanovništvo Evrope povećati
za 93,5 ili okruglo za 100 miliona ljudi. Uz pretpostavku takvog trenda povećavanja
pučanstva, može se računati da će se evropsko stanovništvo podvostručiti
za vrijeme jednog stoljeća.


Sto se tiče porasta nacionalnog dohotka predviđa se prosječni godišnji prirast
od 4,3% u vremenu od 1960—1970. godine.


U tabeli 2. prikazana je potrošnja drva u Evropi u vremenu od 1950—1965.
razlučena na drvo za industrijsku preradu i ogrjev. Iz te tabele se vidi da je u
toku 15 godina, tj. od 1950—1965. potrošnja šumskih produkata za industrijsku
proizvodnju porasla za 112 miliona m3 ili za 63%. U istom vremenu potrošnja
ogrjeva je pala za oko 20 miliona m3, prema tome je sveukupna potrošnja drva
porasla u toku 15 godina za 86 miliona m3 ili za oko 30%


TABELA 2


Godina Drvo za industrijsku preradu Ogrjev Ukupno
milioni m3


1950. 178 120 298
1955. 213 104 317
1960. 246 107 353
1965. 290 94 384


Postavlja se pitanje kakva će biti potrošnja drva narednih 15 godina, tj.
od 1965—1980. godine? Imajući pred očima trend potrošnje drva u prošlih 15
godina i trendove porasta stanovništva i nacionalnog dohotka u Evropi, navode
se ovdje između različitih mogućnosti tri vjerojatne trend-linije o potrošnji
šumskih produkata za industrijsku proizvodnju — visoka (a), srednja (b), niska
(c). To je prikazano u tabeli 3.


TABELA 3


Godina milioni m3 s korom
a b


1970. 330 326 324
1975. 382 371 359
1980. 437 421 398


246
ŠUMARSKI LIST 7-8/1970 str. 49     <-- 49 -->        PDF

Smatra se da bi potrošnja šumskih produkata u Evropi u 1980. godini mogla
biti za 5% veća ili manja od srednje projekcije (b). To znači, da se može računati
s porastom potrošnje šumskih produkata za industrijsku preradu u
Evropi u iznosu od 131 miliona m3 u vremenu od 1965—1980. godine ili u po~
stotnom iznosu od 45%.


Razumljivo je da su trendovi potrošnje različiti za pojedine Sortimente. U
tom pogledu je zanimljiva tabela 4, u kojoj su prikazani podaci o potrošnji produkata
u Evropi u toku 1950—1965. kao i podaci o projekcijama te potrošnje za
vrijeme od 1970—1980. s obzirom na tri grupe šumskih produkata:


A = trupci
za piljenje i furnir


B = drvo za celulozu, papir i ploče


C = rudno
drvo i ostalo


TABELA 4


odina A B C A + B + C


milioni m3


1950. 103 37 38 178
1955. 122 53 38 213
1960. 137 74 35 246
1965. 157 105 28 290
1970. 164 138 24 326
1975. 173 178 20 371
1980. 178 227 16 421


Iz te tabele se vidi da je potrošnja drva za pilansku i furnirsku preradu
porasla za 54 miliona m3 ili za 52% u vremenu od 1950—1965. U istom vremenu
porasla je potrošnja drva za celulozu, papir i ploče za 68 miliona m3.


Kontrast između postotka porasta potrošnje drva za pilansku i furnirsku
preradu i ostalih produkata bit će još jače naglašen u vremenu od 1965—1980.
Prema izrađenoj projekciji procjenjuje se porast potrošnje drva za pilansku i
furnirsku preradu za 21 milion m3 ili za 13% u vremenu od 1965—1980.; u istom
će vremenu porasti potrošnja drva za celulozu, papir i ploče za 122 miliona m3
ili za 116´%. Što se tiče rudnog drva i ostalih šumskih produkata, predviđa se
osjetljivi pad potrošnje od 12 miliona m3 u vremenu od 1965—1980.


Za podmirenje svojih potreba Evropa crpe sirovine iz evropskih šuma, iz
nasada stabala izvan šuma kao i iz otpadaka drvne industrije. Manjak se pokriva
uvozom. Kao primjer za to spominjemo godinu 1965, u kojoj je potrošeno
290 miliona m3 drva za industrijsku preradu i to kako slijedi:


— prosječno u evropskim šumama 237 miliona m3
— iskorišćeno je otpadaka
21 milion m3

uvezeno je u Evropu 32 miliona m3
Ukupno: 290 miliona m3
Računa se da će se manjak od 32 miliona m3 na šumskim produktima povećati
kako je prikazano u tabeli 5. Iz te tabele se vidi da bi spomenuti manjak
u 1980. godini dosegnuo iznos od 56 miliona m3.


U 1965. godini manjak od 32 miliona m3 podmiren je uvozom četinjača iz
Sovjetskog Saveza i liščara iz nekih tropskih zemalja. Što se tiče ogrjevnog
drva predviđa se osjetljivo opadanje potrošnje. (Vidi tabelu 6).


247
ŠUMARSKI LIST 7-8/1970 str. 50     <-- 50 -->        PDF

TABELA 5 TABELA 6


Godina milioni m3 Godina milioni ma
1965. 32 1965. 94
1970. 38 1970. 85
1975. 46 1975. 78
1980. 56 1980. 70


Uzimajući u obzir ukupnu potrošnju, evo prognoze potrošnje drva za
Evropu:


— 411 miliona m3 u 1970. godini
— 449 miliona m3 u 1975. godini
— 491 miliona m3 u 1980. godini
Iz toga slijedi da će za 15 godina Evropa trošiti oko 100 miliona m? drvne
mase više nego je trošila 1965. godine.
Kako podmiriti povećanu potrošnju drva u Evropi? Kakva je situacija sirovinske
baze u Evropi?


Prema statističkim podacima Evropske ekonomske Komisije i Evropske
Komisije za šume FAO šumska površina u Evropi se povećala za oko 10´% u
vremenu od 1950—1965. godine. U istom vremenu povećao se drvni fond za oko
10% kako je to naznačeno u tabeli 7.


TABELA 7


Godina Površine šuma Drvna zaliha Prirast
milioni ha milioni ms bez kore


1950. 150,5 11360 331,0


1960. 153,0 11405 348,7


1965. 166,4 11900 366,2


Povećanje površine evropskih šuma u iznosu od 16 miliona ha u vremenu
od 1950—1965. pripisuje se u prvom redu intenzivnom pošumljavanju u nekim
zemljama kao npr. u Španiji, Engleskoj i drugdje. No povećanje drvne mase
i prirasta može se pripisati također i poboljšanju statističkih metoda. Bilo kako
bilo, povećanje prirasta od 35 miliona m3 od 1950—1965. zaostaje za porastom
potrošnje koja za to isto vrijeme u Evropi iznosi 86 miliona m3. Premda se po~
daći o prirastu moraju uzeti s rezervom, ipak nam pokazuju da je potrošnja
drva u Evropi veća od prirasta. Prema tome će osnivanje novih sirovinskih baza
u formi šumskih kultura i plantaža imati svoj smisao. Dakako da ni uvoz sirovina
iz ostalih dijelova svijeta neće izostati. No ne treba podcijeniti niti modernu
industriju koja će potpunije iskoristiti sirovinu i upotrijebiti dobar dio
otpadaka.


No pored toga ne treba zaboraviti da indirektne koristi evropskih šuma sve
više dolaze do izražaja. Sve veći broj šuma u Evropi poprima rekreativni, estetski
i zaštitni karakter te se čuju glasovi da će u budućnosti evropske šume u
većini slučajeva promijeniti svoju ulogu, tj. da će mnoge sadašnje privredne
šume postati rekreativni, turistički i zaštitni objekti. U industrijskoj ekspanziji
Evrope indirektne koristi mnogih evropskih šuma danas već premašuju vrijednost
koja se dobiva od prirasta drvne mase tih šuma. To naročito dolazi do izražaja
u okolici industrijskih aglomeracija gdje se djelovanje šume pokazalo
vrlo korisno za reguliranje režima voda i vodotoka, za održavanje čistoće zraka
i svježine zraka, za smanjivanje radioaktivnih taloženja itd. Prema tome jedan
dio dosadašnjeg tradicionalnog uređivanja šuma morat će se preorjentirati u
estetsko i rekreativno uređivanje.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1970 str. 51     <-- 51 -->        PDF

JUGOSLAVENSKA PERSPEKTIVA


Kakva je situacija u Jugoslaviji, koja je prema nekim novijim studijama
svrstana s Austrijom i Švicarskom u regiju Centralne Evrope?


Porast stanovništva u Jugoslaviji u procentualnom iznosu nešto je veći od
evropskih prosjeka. U tabeli 8 navedena je prognoza broja stanovnika u Jugoslaviji
u pojedinim godinama od 1967—1977.


TABELA 8


Godina u hiljadama Godina u hiljadama


1967. 19 958 1973. 21289
1968. 20186 1974. 21498
1969. 20 416 1975. 21 709
1970. 20 648 1976. 21 920
1971. 20 881 1977. 22 132
1972. 21084


Što se tiče nacionalnog dohotka on je također u Jugoslaviji u stalnom porastu.
Prema tome je jasno da će i Jugoslavija — kao evropska zemlja — sli"
jediti evropski trend potrošnje drva za industrijsku preradu.


Jasno je da će se i od jugoslavenskih šuma tražiti da u budućnosti pokrivaju
sve veće potrebe na drvu za industrijsku preradu. To naročito vrijedi za
potrošnju drva za celulozu i papir. Kako pripadamo među zemlje s vrlo malenom
potrošnjom papira, može se pretpostaviti da će porast potrošnje papira u
Jugoslaviji slijediti u najmanju ruku tok svjetskog godišnjeg porasta od 4,7%.


Jugoslavija učestvuje u evropskom stanovništvu s nekih 5%. Što se tiče
šuma, naša zemlja participira u šumskoj površini Evrope također s oko 5%.
(Ukupna površina šuma u Jugoslaviji iznosi 8,831.000 ha). U drvnom fondu
Evrope — kao i u godišnjoj sječi — učešće naše zemlje iznosi oko 7%. No dok
je evropski prosjek za drvni fond oko 75 m3/ha, analogni jugoslavenski prosjek
je znatno veći, jer prelazi brojku od 100 m´Vha. U pogledu potrošnje drva po
stanovniku Jugoslavija također premašuje evropski prosjek od 0,8 m3. U Jugoslaviji
se godišnje sjeklo u prosjeku oko 23 miliona m3 brutto mase u vremenu
od 1947—1965. godine. Ako usporedimo evropske zemlje s obzirom na
opseg godišnje sječe, onda se Jugoslavija nalazi na četvrtom mjestu i tako predstavlja
u Evropi značajnu zemlju u šumarstvu i drvnoj industriji. Nema sumnje
da će i naša zemlja neminovno slijediti tokove razvoja šumarstva i drvne
industrije koji su ovdje izneseni u svjetskim i evropskim razmjerima.


U vezi s time Savezna privredna Komora, Savjet za šumarstvo i drvnu industriju
izradio je prijedlog »Projekcije razvoja šumarstva i drvne industrije
od 1966—1985. godine«. Taj je prijedlog sažet u tabeli br. 9 s obzirom na šu~
marstvo. U toj tabeli su navedeni podaci o društveno-organiziranoj proizvodnji
u 1965., 1975. i 1985 godini u SFRJ. Prema tome će samo u društveno-organiziranoj
proizvodnji biti potrebna ova brutto drvna masa:


19,3 miliona u 1975. godini


26,9 miliona u 1985. godini


Iz toga slijedi da bi Jugoslavija trošila za 20 godina 2 puta veću količinu
drvne mase.


To znači da će se i u neposrednoj budućnosti tražiti od jugoslavenskih šuma
mnogo veći prihodi pa prema tome i veća aktivnost što će tim šumama dati još
veće značenje nego što ga imaju danas. Danas je općenito priznata velika uloga
ŠUMARSKI LIST 7-8/1970 str. 52     <-- 52 -->        PDF

šume ne samo u proizvodnji drva nego u lovstvu, poljoprivredi, turizmu a naročito
u elektroprivredi i industriji, jer šuma regulira tokove voda, sprečava
eroziju, poplave i bujice i tako poboljšava efikasnost vodenih izvora za gotovo
sve ljudske aktivnosti od kojih spominjemo samo neke, kao što su navodnjavanje,
kućna potrošnja vode, industrija, hidroelektrični radovi itd. Moderni
gradovi i industrija trebaju svakog dana goleme količine vode, no čovjek je rijetko
kada svjestan kako velik udio imaju šume u tom kompliciranom procesu
koji osigurava redovnu opskrbu vodom.


Pored toga mnoge šume u Jugoslaviji iz dana u dan poprimaju novu funkciju
kao što je rekreacija, tur´zam, sport itd., što je uvjetovano industrijskom
ekspanzijom naše zemlje i naglim povećanjem gradskog stanovništva.


Sve u svemu, na koncu možemo reći da će Jugoslavija u najmanju ruku
slijediti trend svjetskog i evropskog razvoja šumarstva i drvne industrije a to
znači da će u slijedećoj periodi od 20 godina šume i šumarstvo odigrati važnu
ulogu u daljnjem ekonomskom razvoju naše zemlje.


TABELA 9


u 000 m3


Red. br. Naimenovanje In d e k s Stopa rast;
1
1965.
2
1975.
3
1985.
4
1975/65.
5
1985/65.
6
1965-1985
7
A. INDUSTR. TEHN. DRVO 8.147 11.659 18.730 143,1 230,0 4,28
I. Industrijsko drvo 7.200 10.592 17.460 147,1 242,5 4,56
1. Drv o za m e h. pr e r. 4.823 6.198 8.073 128,5 167,2 2,60
Trupci za— hrasta
rezanje
390 489 614 125,5 157,4 2,30
— bukve 1.411 1.898 2.546 134,5 180,6 3,00
— četinara 2.211 2.620 3.120 118,4 141,2 1,70
Trupci FLS (syi)
Trupci za rez. ostat.
Ost. drvo za meh. prer.
413
272
126
555
487
149
743
875
175
134,5
179,1
118,4
180,0
321,5
139,0
3,00
6,00
1,70
2. Drvozahemij .
Celuloz. drvo čet.
pr. 2.377
842
4.394
1.108
9.387
1.453
198,5
131,6
394,0
172,5
7,10
2,70
Celul. drvo bukve 971 2.588 6.859 266,5 707,0 10,30
Celul. drvo ost. liš. 312 542 945 174,0 302,6 5,70
Taninsko drvo 119 83 58 70,1 48,7 —3,50
DrvoDrvo
za
za
destilaciju
drveni ugalj
76
57
73

72

97,1

94,5

—0,30

II. Tehničko drvo 947 1.067 1.270 116,0 134,1 1,50
Jamsko drvo četinara 300 279 264 93,2 88,0 —0,70
Jamsko drvo liščara 318 428 581 134,5 182,6 3,00
Stubovi za vodove 98 76 60 78,4 61,2 —2,40
Oblovina za tes. prag.
Tesano i cjepano drvo
Ostala obla građa
86
22
123
134
16
134
206
13
146
156,0
76,9
109,4
239,0
59,2
118,6
4,50
—2,60
0,90
B. OGREVNO DRVO 3.551 3.767 3.985 106,1 112,3 0,60
A + B ukupno
neto masa
od toga: meki lišč.
Bruto masa četin.
Bruto masa ost. lišč.
11.698
483
4.289
9.042
15.426
977
5.186
12.998
22.715
1.995
6.076
18.514
131,9
202,3
119,5
143,7
193,5
413,0
141,6
204,6
3,4
7,3
1,8
3,6
Bruto masa mek. lišč. 568 1.149 2.347 202,3 413,0 7,3
Svega bruto masa 13.899 19.333 26.937 139,1 193,5 3,4
ŠUMARSKI LIST 7-8/1970 str. 53     <-- 53 -->        PDF

PERSPEKTIVA SR HRVATSKE


Kakva je situacija u SR Hrvatskoj s obzirom na šumsku proizvodnju u pro"
teklih 5 godina? Kretanje šumske proizvodnje u eksploataciji po grupama važnijih
proizvoda u toj republici prikazano je u tabeli 10.


TABELA 10


3


u 000 mGrupa proizvoda 1965 1966. 1967. 1968. 1969. 1970.
Ukupna proizvodnja
— trupci za pilj.
— celulozno drvo
3.623
1.166
505
3.443
1.099
473
3.030
1.258
357
3.016
1.175
436
3.020
1.160
410
3.075
1.180
430
— rudno drvo 270 261 183 175 220 220
— ogrjevno drvo 1.370 1.201 953 970 950 970


Iz tih podataka vidimo da je kretanje šumske proizvodnje u eksploataciji
opadalo u spomenutoj periodi te predviđeni plan nije ostvaren niti u globalu
niti za pojedine proizvode. Proizvodnja trupaca za piljenje je doduše održana
na gotovo istom nivou no svi ostali proizvodi su u opadanju. Najviše je podbačen
plan u celuloznom drvu.


To je imalo svoju reperkusiju na šumsko-uzgojne radove pa je ukupno pošumljavanje
izvedeno samo s indeksom (1970/1965) 117,6 umjesto sa 161,3; melioracija
šuma s indeksom 76,2 umjesto sa 118,1 i njega šuma s indeksom 100
umjesto s 137,2. Potpuno je podbacilo podizanje plantaža topola i introdukcija.
Tako su plantaže podignute s indeksom 35,5 umjesto sa 200,0 a introdukcija sa
18,9 umjesto 217,4.


Izvoz šumskih sortimana nije se kretao prema predviđenoj strukturi, niti
je ostvaren po predviđenoj stopi (0,6) nego je za 1,6 poena niži (stopa —0,2).
Prema tome treba istaći da je osobito podbacio izvoz ogrjevnog, a i celuloznog
drveta, dok je došlo do znatnog povećanja izvoza oblog neobrađenog drveta
(rudnog i trupaca za piljenje nižih klasa).


Izvoz ljekovitog bilja je porastao s većim indeksom (144,5) od planiranog
(130,0) tako da je ukupni izvoz šumskih proizvoda (drvo + lov + ljekovito bilje)
porastao za 3 poena iznad očekivanog po srednjoročnom planu 1966—1970.
godine.


Investiciona ulaganja se nisu ostvarila niti po opsegu niti po predviđenoj
strukturi.


Integraciona kretanja u toj oblasti nisu bila pokretana sve dok nije donesena
odluka Izvršnog vijeća u 1969. godini o obaveznom formiranju novih šunr
sko-privrednih područja.


Razvoj drvne industrije u 5-godišnjoj periodi, tj. u vremenu od 1965—1970.
prikazan je u tabeli 11 u kojoj je proizvodnja u 1965. godini označena sa 100.


TABELA 11


Grupa proizvoda 1964. 1965. 1966. 1967. 1968. 1969. 1970.
Ostvarena proizvodnja u god. Ocjena


Drvna ind. ukupno 94,6 100,0 102,3 99,2 100,8 109,2 117,0


— rezana građa 95,4 100,0 112,2 106,7 106,7 103,7 106,5
— furnir i ploče 90,9 100,0 97,6 84,1 65,8 79,3 88,4
— finalna industr. 94,4 100,0 97,7 97,7 103,6 120,7 129,7
— namještaj 95,4 100,0 94,0 92,0 97,7 111,2 125,8
— grad. stolarija 81,8 100,0 104,4 104,8 137,7 155,7 162,0
— parket 102,1 100,0 102,1 98,6 124,5 128,2 133,4
— kemijska prerada 104,0 100,0 110,7 93,9 93,9 94,2 96,2


ŠUMARSKI LIST 7-8/1970 str. 54     <-- 54 -->        PDF

Iz tabele 11 vidimo da je proizvodnja drvne industrije (1965—1970.) — uzevši
u globalu — uglavnom stagnirala s neznatnim porastom u posljednjim
godinama. Predviđeni plan razvoja drvne industrije nije ostvaren. Što više,
proizvodnja se odvijala u gotovo svim grupacijama suprotno od očekivanog
razvoja po srednjoročnom planu 1965—1970. godine.


Tako, npr. u grupaciji furnira i ploča bilo je srednjoročnim planom predviđeno
povećanje proizvodnje u 1970. godini s indeksom 144,2 dok će se proizvodnja
ostvariti s indeksom oko 88,4.


Iz ovih podataka jasno vidimo da niti šumarstvo niti drvna industrija nisu
slijedili trendove svjetskog i evropskog razvoja te nisu ostvarili predviđeni
plan razvoja u proteklih 5 godina. Tome ima više razloga među kojima se spominju
slaba organizacija i tehnička zaostalost obiju grana koje se moraju unaprijediti
da bi zadovoljile društvene potrebe zajednice, tj. da bi ispunile plan
razvoja šumarstva i drvne industrije u slijedećih 5 godina, tj. u vremenu od
1970—1975. godine.


A kakav je plan razvoja šumarstva za slijedeću 5_godišnju periodu od
1970—1975. Prikazat ćemo prijedlog toga plana u tabeli 12.


TABLETA 12


u 000 m3
Važniji proizvodi Ocj ena Plan Indeks
1968. 1970. 1975. 1975/1970.


1. Ukupna proizvod. 3.016 3.090 3.211 103,9
2. Trupci za piljen. 1.175 1.180 1.215 103.0
3. Trupci za furnir i Iju štenje 151 175 190 108,6
4. Celulozno i ost. dr. za kemij. prer adu 477 470 560 119,1
5. Rudno drvo 175 220 230 104,5
6. Ogrjevno drvo 970 970 971 100,0
Iz tabele 12 se vidi da prijedlog plana razvoja šumarstva za slijedećih 5
godina nije jako ambiciozan te da u svom globalu ne predstavlja neko izrazitije
povećanje. Ono je predviđeno jedino za celulozno drvo kao i za drvo za kemijsku
preradu.


Imajući pred očima svjetske, evropske i jugoslavenske trendove potrošnje


drva mislim da je prijedlog razvoja šumarstva Hrvatske skroman te smatram


da bi u 1975. godini mogao doseći iznos od 3,5 miliona m3 a možda i više.


Što se tiče šumsko-kulturnih radova prijedlog 5-godišnjeg plana (1970—
1975) prikazan je u tabeli 13.
TABELA 13


u ha
Vrsta radova Indeks
1968. 1969. 1970. 1975. 1975./70.


Pošumljavanje ukupno 7.077 5.900 6.500 6.800 104,6


— redovno pošumljavanje 4.789 4.250 4.700 4.500 96,1
— plantaže i intenzivne kulture 2.288 1.650 1.750 2.300 131,4
u tome:
— plan. i intenz. kul. top. 1.508 900 1.000 1.500 150,0
Njega šume 20.438 20.500 24.500 24.500 100,0
Melioracija šuma 3.487 3.500 3.500 4.000 114,3
Introdukcija 505 550 1.550 1.000 181,8
Prijedlog plana šumsko-kulturnih radova čini mi se također skroman.
Prijedlog plana razvoja drvne industrije prikazan je u tabeli 14.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1970 str. 55     <-- 55 -->        PDF

TABELA 14


Grupa važnijih proizvoda


Drvna industrija ukupno


— piljena građa
— furnir i ploče
— namještaj
— grad. stolarija i parket
— kemijska prerada drveta
Indeks Stopa rasta


1975/1970. 1971/1975.
148,9 8,2
102,7 0,5
168,3 11,0
189,5 13,6
126,4 4,8
131,1 5,5


I ovaj prijedlog plana razvoja drvne industrije nije ambiciozan. To smatram
zbog toga što projekcija razvoja u SR Hrvatskoj predviđa mogućnost da
se u narednih 15 godina društveni proizvod po stanovniku poveća za više od
2,5 puta, tj. od oko 800 na više od 2.100 dolara. A kako postoji pozitivna korelacija
između porasta nacionalnog dohotka i potrošnje drva za industrijsku potrošnju,
jasno je, da bi stopa rasta prikazana u tabeli 14 trebala da bude veća.


Predviđeni razvoj drvne industrije ovisi u prvom redu o organizacionom
sređivanju, te bržem i jačem međusobnom povezivanju. Materijalna osnova
razjedinjenih i samostalnih organizacija ne predstavlja polaznu osnovu koja bi
mogla garantirati kvalitetni napredak i stimulat;vnije nagrađivanje. Sitna pro"
izvodnja, pomanjkanje dugoročnih programa razvoja, neorganizirana podjela
rada, nekompleksno rješavanje investicione izgradnje, te nedovoljno stimuliranje
izvoza, su problemi koji sprečavaju brži razvoj ove industrijske grane.


Predviđeni razvoj do 1975. godine pretpostavio je, da se ti problemi unutar
i između poduzeća, moraju prvenstveno riješiti i traži stvaranje takvih privrednih
organizacija koje bi širom podjelom rada, primjenom suvremene tehnologije
i užom specijalizacijom bile nosioci razvojnog programa na jednom širem
području.


U proizvodnji celuloze i papira osjeća se veliki tempo porasta. Primjera
radi spominjemo da se u Jugoslaviji od 1939—1968. godine proizvodnja vlakanaca
povećala od 38.000 na 494.000 tona a proizvodnja papira od 35.000 na 467.000
tona. Pa ipak ta industrija u našoj zemlji zaostaje za svjetskim i evropskim dostignućima.


No uz sve teškoće zacrtani plan razvoja industrije celuloze i papira u SRH
za periodu 1966—1970. nije podbačen u globalu, iako je u toj industriji bilo
teškoća zbog rekonstrukcije pojedinih kapaciteta. Plan razvoja te industrije za


preradu 1970—1975. prikazan je u tabeli 15.
TABELA 15
u tonama
Grupacija
Proizvodnja vlakanaca
Proizvodnja papira i kartona
Prerada papira
1970.
60.700
105.000
180.000
1975.
169.100
260.800
260.000
Svega : 345.700 689.900


Takovu ocjenu proizvodnje između ostalih faktora, omogućuje i predviđeno
povećanje potrošnje po glavi stanovnika od 24 kg u 1968. na oko 40 kg u
1975. godini. S takvom bi potrošnjom Jugoslavija bila u 1975. godini na nivou
Italije i ČSR-a 1964. godine, odnosno ispod prosjeka potrošnje Evrope u 1966.
godini (52,1 kg).


Iz svega što je ovdje izneseno, jasno slijedi da razvoj šumarstva i drvne
industrije u SR Hrvatskoj ne slijedi ritam svjetskog i evropskog razvoja. Raz~
ŠUMARSKI LIST 7-8/1970 str. 56     <-- 56 -->        PDF

lozi za to su raznovrsni i nema sumnje da i obrazovanje kadrova ima u tome
svoj udio. Zato smatram da su obrazovne potrebe danas još veće nego prije no
ne više u kvantitativnom nego u kvalitetnom pogledu ili još tačnije rečeno u
pogledu specijalizacije i usavršavanja. Zagrebački šumarski fakultet sagledao je
taj problem pa je u najnovije vrijeme uveo postdiplomsku nastavu koja se organizira
u tri smjera: 1. magisterski studij za znanstveno usavršavanje, 2. magisterski
studij za specijalizaciju i 3. postdiplomska nastava za stručno usavršavanje.
Ta postdiplomska nastava na Zagrebačkom šumarskom fakultetu uspješno
se odvija.


Dakako, da naše šumarstvo i drvna industrija SR Hrvatske još ne osjeća
korist od tih kadrova, jer su prvi magistri Zagrebačkog šumarskog fakulteta
tek nedavno proizvedeni.


Što se tiče redovite nastave koja se odnosi na obrazovanje visokoškolskih


kadrova u šumarstvu i drvnoj industriji upravo je u toku reforma nastavnih


planova i programa koji će se modernizirati i uskladiti sa suvremenim stanjem


znanosti i praktičnih dostignuća u šumarstvu i drvnoj industriji.


Prema tome obrazovna politika Zagrebačkog šumarskog fakulteta mogla
bi se zacrtati ovako: Razvijati i još više pojačati postdiplomsku nastavu za diplomirane
inženjere šumarstva i drvne industrije; modernizirati, reorganizirati
i unaprijediti postojeću redovitu nastavu. U pogledu postdiplomske nastave razviti
djelatnost na federalnom, evropskom i svjetskom nivou uključujući u tu
nastavu najistaknutije specijaliste i znanstvene radnike iz sektora šumarstva i
drvne industrije. U pogledu redovite nastave izvršiti temeljitu reorganizaciju
imajući pred očima promijenjenu ulogu i funkciju šuma i drvne industrije.


Naravno da će obrazovne ustanove za to trebati mnogo veća sredstva za
povećanje i proširenje laboratorija, radionica, biblioteka, instrumentarije i slično.
Danas postoje mogućnosti, da se Novim Zakonom o financiranju riješe ti
problemi, jer će sami proizvođači putem svojih predstavnika, dakle, u duhu sa"
moupravljanja moći da unaprijede razvoj onakvog obrazovanja kakvo je danas
našem društvu potrebno. U tom smjeru očekujemo u procesu obrazovanja kadrova
novu pozitivnu etapu našeg razvoja.


LITERATURA


1.
Wood : World trends and prospects, Unasylva, vol. 20 (1—2), Rome 1966.
2.
Iva r Samset : Trends in forestry and their challenge to research, Unasylva,
vol. 22, Rome 1968.
3.
Interim review of the projections made in the FAO (Ece study »European timber
and prospects«), 1950—1975, Genova 1968.
4.
Glesinge r E.: The role of forestry in world economic development, Proceedings
fifth world forestry congress, 1960.
5.
Statistički godišnjak SFRJ, Beograd 1967.
6.
Prijedlog projekcije razvoja šumarstva i drvne industrije od 1966—1985. godine,
Savezna Privredna Komora, Beograd, oktobra 1969.
7.
Raymon d F. Dasmann : Environmental conservation, Washington 1968.
8.
De V a i s s i e r e J.: Politique forestiere et utilisation des terres en Europe (sauf
URSS). Proceedings fifths world forestry Congress, 1960.
9.
World Demand for Paper to 1975, FAO, Rome 1961.
10.
SRH — Republički Zavod za planiranje: Pripremni materijal za izradu društvenog
plana razvoja SR Hrvatske za period 1971—1975. godine, Informator, Zagreb,
1970. br. 4—5.
11.
SRH — Republički Zavod za planiranje: Pripremni materijal za izradu društvenog
plana razvoja SR Hrvatske za period od 1971—1975. godine, Informator,
Zagreb 1970. br. 6.