DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1970 str. 67     <-- 67 -->        PDF

REŽIM STUDIJA KAO SREDSTVO ZA PODIZANJE KVALITETE NASTAVE


Prof. dr DRAGOLJUB MIRKOVIC


Pod režimom studija obično se podrazumeva krajnja konsekvenca organizacije
školskog rada, izražena već poznatim definicijama »studiranje godina
za god.nom« i »slobodno studiranje« kao graničnim, s eventualnim međuoblicima
za čitavo vreme studija ili samo za određene godine. Međutim, pojam režima
studija je daleko složeniji i obuhvata niz elemenata koji — načinom kako
su rešeni — u stvari određuju njegovu faktičku definiciju i mogućnost sprovođenja.


Režim studija ima za cilj da reguliše proces »proizvodnje kadrova« određenog
profila i nivoa znanja. Jedan od njegovih elemenata je i kvalitet nastave,
te se čini da je problem o kome se govori, bar po naslovu, suprotno postavljen.
No kada se zna da uzrok i posledica mogu da »izmene mesta«, tada se i ovako
postavljeno pitanje može uspešno analizirati.


U ovoj analizi učinili smo pokušaj da potražimo zavisnost između rezultata
i uslova studiranja, pri čemu je rezultat predstavljen brojem diplomiranih studenata,
a ušlo vi nekim karakterističnim elementima režima studija. Konkretni
podaci potiču sa Šumarskog fakulteta u Beogradu za period od oslobođenja
do kraja prošle (1968/69.) školske godine, dakle za poslednjih 20 godina.


Elementi koji su obuhvaćeni pojmom režima studija su u našem slučaju
sledeći:


— uslovi upisa (prethodna sprema potrebna za upis i konkretni uslovi, na
pr. prijemni ispit),
— karakter studija (redovne, vanredne),
— propisana dužina trajanja studija,
— ispitni rokovi (određeni, slobodni),
— način i vreme polaganja ispita (grupni, pojedinačni, pismeni, usmeni,
zavisnost ispita),
— diplomski rad (ima ga ili nema),
— karakter nastavnog plana (jedinstven, smerovi, odseci),
— uslovi upisa u naredni semestar ili godinu studija (svi položeni ispiti iz
prethodnog semestra ili godine, određen broj ispita iz bilo kojih ili iz određenih
predmeta itd.).
Svi ovi elementi regulišu se propisom (zakon, uredba, statut). Za potrebe
naše analize je povoljna okolnost da se režim studija — po navedenim elementima
— više puta promenio u toku perioda posmatranja, često vrlo korenito,
tako da se može posmatrati odraz tih promena i eventualno izvlačiti određen
zaključak.


S druge strane prikazano je kretanje broja diplomiranih studenata (ukupno
i po smerovima odnosno odsecima) (graf. 1), dužina trajanj astudija za one
smerove i odseke kojih više nema u nastavnim planovima (graf. 2), a zatim tok
studija generacija studenata iz nekih školskih godina, praćen preko broja re
ŠUMARSKI LIST 7-8/1970 str. 68     <-- 68 -->        PDF

dovno upisanih u pojedine semestre i broja diplomiranih po vremenu posle redovnog
apsolviranja — overe poslednjeg semestra (graf. 3—6).


Kompletna analiza prikazanih podataka i iznalaženje objektivnih pokazatelja
stepena zavisnosti između uslova i rezultata jedva da je moguća bez
primene numeričkih odnosno statističkih metoda. Ovakav pristup problemu bio
bi svakako veoma interesantan — i koristan — ali se ovoga puta od njega odustalo
iz razloga nedostatka vremena i potrebe da se po jedinstvenom metodu uradi
za sve fakultete, da bi se dobile pouzdane osnove za manje-više konačne
zaključke.


´9*5 *t 47 ^a 49 so si 52 5i 5l4 55 s* 5? 58 59 60 6t »^MtSSiMM LK goß


46 |3


Graf. 1


No iz saopštenih podataka ipak se mogu izvesti neki preliminarni zaključci
i iskustva. Jedan od njih je vrlo instruktivan: grafikon 2 pokazuje da i pored
različitih uslova studiranja (»režima studija« u smislu kako se upotrebljava)
procenat diplomiranih u odnosu na broj upisanih u prvi semestar iznosi oko
50% (za šumsko-uzgojni i šumsko-industrijski smer odnosno opšti smer šumarskog
odseka), što pokazuje da je »proizvodnja kadrova« neracionalna i neekonomična,
ali i to da škola ne može jedino propisima, strožim ili blažim, obezbediti
veći procenat diplomiranih. Na to ukazuje i variranje procenta diplomiranih
u pojedinim školskim godinama odnosno generacijama.


Druga pojava koja zaslužuje pažnju je zavisnost faktičnog trajanja studija
od »strogosti« propisa kompletnog režima studija. Tako se iz grafikona 2 vidi
da je za smerove šum.-uzgojni i šum.-industrijski opšti prošek trajanja studija
ŠUMARSKI LIST 7-8/1970 str. 69     <-- 69 -->        PDF

ORI
ŠUMARSKI LIST 7-8/1970 str. 70     <-- 70 -->        PDF

za skoro 3 godine preko propisanog (4 god.) a za opšti šumarski (5 god. trajanje
studija) nešto više od 2 godine — verovatno kao posledica liberalnijih propisa
u pogledu ispitnih rokova i uslova upisa u naredne godine, pošto je nastavni
plan opšteg smera bio obimniji nego za prethodne smerove. Još je upečatljiviji
podatak za drvno-industrijski odsek na istom grafikonu, mada je ovde rezultat
pod uticajem okolnosti da su studenti upisani na ovaj odsek prelazili — formalno
— na nešto drugačiji oblikovan odsek mehaničke prerade drveta koji je
zamenio prethodni. Otuda se može shvatiti nizak procenat diplomiranih (43,2%
od upisanih).


Podaci grafikona 3, 4, 5 i 6 potvrđuju gornju postavku, jer — sein jednog
izuzetka — pokazuju naglo opadanje broja studenata na prelazu iz prve u drugu
godinu studija zbog uslova upisa u drugu godinu.


tCAClJA UH-.*HA 1964/6S. ŠKOLSKE GODiNE
GEHERACUA UPISAWA I966/Ć 7 tK. GOÖINE
50
OBitK za iUMMts.T\JO
(T) 03SEK. ZA tUHASSTVO
©=OOSEK-ZA MEM PRERABU
@ a CĐSEU 2Jk HORTIKULTURU
© " ODSEK. ZA EOOn´jU i M6U0RACME
« 1


i


TL


´ 1 INF


1 i i


OD&EK ZA EROZIJU 1


OLSEK ZO. WORTIW


l. i. A »*. 1. 1. * A. MH. 1. 1. 1 A. }M 1. 1. J A.
Hl


Graf. 5 Graf. 6


Jednostran bi bio zaključak da liberalniji propisi daju povoljniji krajnji
rezultat. Od značaja je, šta se kojom merom želi postići. Ako je usvojen stav da
je prva godina studija »selektivna«, onda podaci pokazuju da odgovarajući propisi
o uslovima upisa u drugu godinu studija vrše u potpunosti namenjenu im
funkciju (bar u pogledu broja upisanih). Drugo je pitanje da li je korisno da se
selekcija zavodi tek na fakultetu, za šta su navedeni podaci takođe instruktivni.


Podaci na graf. 1 predstavljaju sumarne linije broja diplomiranih studenata
po smerovima i odsecima, koji su postojali ili sada postoje na fakultetu, i
ukupno. Njihova je karakteristika da svojim »stepenom penjanja« (strminom)
odražavaju tempo điplonrranja, bez obzira na apsolutni broj diplomiranih. Upoređenjem
linija obeleženih rednim brojevima 5, 7, 8 i 9 — koje linije odgovaraju
sada postojećim odsecima — može se zaključiti da je najpovoljniji tem
ŠUMARSKI LIST 7-8/1970 str. 71     <-- 71 -->        PDF

po diplomiranja na Šumarskom odseku (linija 5), jer ona ima najveći stepen
penjanja; najsporije se penje linija 9 koja odgovara Odseku za eroziju i melioracije.
Ako se ove konstatacije dovedu u vezu sa vremenom osnivanja odseka,
onda se može zaključiti da su ova dva elementa u zavisnosti, tj. uvođenje novih
nastavnih planova ili formiranje novih odseka uopšte, remeti ritam završavanja
studija.


Prosečna dužina trajanja studija za pojedine generacije ili za diplomirane
u toku jedne školske godine je najviše primenjivano merilo o uspešnosti nastavnog
procesa nekog fakulteta. Ovaj pokazatelj je najlakše sračunati, ali je
veliko pitanje da li mu treba pripisivati objedinjavajući karakter, kao što se to
čini. Detaljnije analize većeg broja generacija pokazale su da velika većina
studenata diplomira za 1—1,5 godina posle apsolviranja, a da računski prošek
trajanja studija diže na zastrašujuću visinu onaj mali broj apsolvenata koji iz
najrazličitijih razloga, sa 1—3 nepoložena ispita, godinama okleva sa završavanjem
studija. Ako se s druge strane pogleda za neke generacije, u kojim su
sve radnim organizacijama zaposleni, onda se može da konstatuje da se inženjeri
(i apsolventi) sa Šumarskog fakulteta zapošljavaju u iznenađujući velikom
broju struka, tako da ta pojava treba da predstavlja svojevrstan problem.
Opšti materijalni i socijalni aspekti studiranja i zapošljavanja imaju izgleda
daleko veći uticaj, nego što se pretpostavlja ili računa. Činjenica da se među
redovno (znači po prvi put) upisanim u VII semestar mogu da nađu studenti iz
4 i više generacija, upisanih prvi put na fakultet u razmaku i do 6 godina, govori
u prilog zaključku da formalni propisi o pravu upisa u narednu godinu
nisu jedini, čak ni najjači regulativ toka studija, nego da postoji niz drugih
uticaja, nepoznatih i poznatih, o kojima — tako se čini — ne vodimo računa.
Ne treba dokazivati korisnost detaljnijeg istraživanja ovih uticaja, kako po intenzitetu
tako i po pravcu dejstva.


Sva prethodna razmatranja, iako po problematici naoko heterogena, ipak
gravitiraju osnovnoj temi, zavisnosti između režima studija i kvaliteta nastave
(u širem smislu). Opšti zaključak — ili bar određeni utisak -— iz iznetih podataka
i analiza govori u prilog tome da kvalitetnija nastava, izvođena pod povoljnijim
uslovima, može da »izdrži« oštriji (u formalnom smislu) režim studija.
Imajući u vidu ono što je rečeno o dvosmernom dejstvu uzroka i posledice
mogu se, u prvom momentu, istaći uslovi koje treba ispuniti da se ostvari
režim »godina za godinom«. Prihvatamo mišljenje da je za to potrebno1):


— kvalitetna predavanja i vežbanja
— kontinuirani rad sa studentima (male grupe studenata),
— rešeni uslovi rada studenata, uključiv i dovoljno velike biblioteke.
Ako se složimo da je društveno korisno i da za to postoje opšti uslovi da
se zadatak fakulteta kratko definiše navedenim režimom studija, onda — u drugom
momentu — obaveza je svakog pojedinca i fakultetskih kolektiva kao celine
da konkretno rade na ostvarenju navedenih grupa zadataka. Šta sve u tom
pogledu treba uraditi — posebno su teme koje se, uostalom, stalno diskutuju.
No ne treba gubiti iz vida da se pojam režima studija — bilo da se shvati kao
uzrok, bilo kao posledica — odnosi na fakultet u celini, a ne samo, kako može
da izgleda, na studente. Nije li to, možda delimično, novo iskustvo?


´) Horvat, B.: »Gledišta«, br. 1/1970.