DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 7-8/1970 str. 81     <-- 81 -->        PDF

Pri vuči s debljim krajem naprijed koeficijent
vuče je nešto preko 200 kp po 1 t
težine tovara za debla svih dimenzija. Pri
vuči s tanjim krajem naprijed koeficijent
vuče naglo raste s povećanjem dimenzija
debala. Pri konstantnoj visini vješanja tovara
o jaram, postotak težine tovara koji
se vuče — povećava se s duljinom debla.
Kod prsnog promjera debla od 24 cm — za
tovar s debljim krajem naprijed treba svega
pola one vučne snage koju bi trebali za
vuču istog tovara s tanjim krajem naprijed.
Nadalje, tovar s debljim krajem naprijed
vrši dvostruko veći pritisak na pogonjene
kotače traktora u odnosu na pritisak
koji čini isti tovar s tanjim krajem naprijed.
To povećava maksimalnu vučnu silu i
stabilnost traktora te sposobnost kretanja
po terenu. Za vuču cijelih stabala smreke
po čistom i ravnom terenu, treba 3—4 puta
veća vučna sila po jedinici korisne težine
tovara — nego za vuču okresanih debala
pri istim uvjetima.


Različite metode organizacije rada analizirale
su se u okviru studije toka rada.
Ovdje će se prikazati kako jedan tim radi
na sječi, izradi i privlačenju drva.


Mogu biti 2 ili 3 sjekača u sječini za obaranje
i kresanje stabala. Svaki sjekač
ima svoju liniju. Te linije trebaju stalno
biti ravne i međusobno paralelne, a njihov
smjer treba biti uzbrdo. Stabla treba obarati
paralelno, okomito na liniju sječe i na
stranu gdje su tabla već posječena i odvučena.
Kada traktor dođe u siečinu, sjekač
i vozač zajedno vežu i vješaju tovar.
U principu, kada traktor dođe do sjekača,
treba odvući sva debla koja je sjekač u
međuvremenu oborio. U slučajevima kada
se debla prepiljuju na stovarištu pored puta
— traktor treba biti opremljen hidrauličnim
prednjim hvatačem. Takvo stovarište
treba biti dugačko i pripremljeno na
dnu obronka pored puta. Na stovarištu
moraju stalno biti dva mjesta za istovar.
Jedno od tih mjesta je uvijek prazno kadgod
traktor stigne s tovarom iz sječine.
Na drugome mjestu, radnik koji radi na
stovarištu, dovršit će kresanje i prepiliti
debla prethodne ture. To mora biti gotovo
za sortiranje i slaganje prednjim hvatačem
traktora, prije njegova povratka u
sječinu.


Kod sječe, privlačenja i dorade na stovarištu
— koji se izvode kao jedna radna
faza — zadovoljavajući rezultat apsolutno
ovisi o plaćanju cijelog tima po jedinici
učinka na stovarištu (kolektivni način plaćanja).
Pri toj metodi rada radne operacije
mogu biti podijeljene između članova tima
na najprikladniji način ovisno o promjenama
transportnih udaljenosti i drugih


radnih uvjeta — tako da su cijelo vrijeme
svi zaposleni proizvodnim radom.


Prijelaz na timski rad s kolektivnim učinkom
predstavlja veliki prijelom tradicionalne
metode organizacije rada u iskorišćivanju
šuma. U prijelaznom razdoblju
mnogi šumovlasnici su sprovodili takvu
organizaciju rada s individualnim cijenama
za svaku radnu operaciju. Komparativnim
istraživanjima timskog i klasičnog
načina rada utvrdilo se je da je proizvodnost
timskog rada na terenu pod snijegom
u prosjeku 24Vi; veća nego pri klasičnom
načinu rađa. Na čistom terenu bez snijega
ta se razlika smanjuje na 5*/o.


6. Rezultati studija
vremena i snimanja
rada tahografima
Pri obradi podataka snimanja tahografima
i studija vremena — prikazani su
način obračuna, međusobna ovisnost veličine
tovara i dimenzija stabala, puna vuča
i povratak, uzimanje i ostavljanje tovara
te dnevna (dodatna) vremena.


Sav snimljeni materijal prenio se je na
bušene kartice, a zatim obradio matematsko-
statistički pomoću elektronskog digitalnog
računara. Velika važnost posvetila
se traženju, putem regresijske analize,
funkcionalnih ovisnosti između utrošenog
vremna i radnih uvjeta. Pokušalo se je također
kombinirati rezultate detaljne studije
vremena s rezultatima snimanja tahografima.


Podaci detaljnih studija vremena upotrijebili
su se za utvrđivanje funkcionalne
ovisnosti veličine tovara i dimenzija srednjeg
debla u tovaru. Ta ovisnost izražena
je jednadžbom općeg oblika


V = b2 . v + bs . v2 + a


pri čemu je:
V — veličina tovara u m3
v — kubatura srednjeg debla u tovaru


3


u
m.


Parametri za gornju jednadžbu izračunati
za 8 različitih uvjeta rada .prikazani
su u posebnoj tabeli.


Podaci tahografskih snimanja pokazuju
potpunu funkcionalnu ovisnost veličine
tovara o broju sječnih stabala po dekaru
i daljini izvlačenja. Ta ovisnost predstavljena
je jednadžbom općeg oblika


V = b2 . v + bs . v2 + bi . log (D . ndek) -f-a


pri čemu je:
D — daljina privlačenja u km
ndek — Dr°J sječnih stabala po 1 dekaru.