DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1970 str. 81     <-- 81 -->        PDF

Pri vuči s debljim krajem naprijed koeficijent
vuče je nešto preko 200 kp po 1 t
težine tovara za debla svih dimenzija. Pri
vuči s tanjim krajem naprijed koeficijent
vuče naglo raste s povećanjem dimenzija
debala. Pri konstantnoj visini vješanja tovara
o jaram, postotak težine tovara koji
se vuče — povećava se s duljinom debla.
Kod prsnog promjera debla od 24 cm — za
tovar s debljim krajem naprijed treba svega
pola one vučne snage koju bi trebali za
vuču istog tovara s tanjim krajem naprijed.
Nadalje, tovar s debljim krajem naprijed
vrši dvostruko veći pritisak na pogonjene
kotače traktora u odnosu na pritisak
koji čini isti tovar s tanjim krajem naprijed.
To povećava maksimalnu vučnu silu i
stabilnost traktora te sposobnost kretanja
po terenu. Za vuču cijelih stabala smreke
po čistom i ravnom terenu, treba 3—4 puta
veća vučna sila po jedinici korisne težine
tovara — nego za vuču okresanih debala
pri istim uvjetima.


Različite metode organizacije rada analizirale
su se u okviru studije toka rada.
Ovdje će se prikazati kako jedan tim radi
na sječi, izradi i privlačenju drva.


Mogu biti 2 ili 3 sjekača u sječini za obaranje
i kresanje stabala. Svaki sjekač
ima svoju liniju. Te linije trebaju stalno
biti ravne i međusobno paralelne, a njihov
smjer treba biti uzbrdo. Stabla treba obarati
paralelno, okomito na liniju sječe i na
stranu gdje su tabla već posječena i odvučena.
Kada traktor dođe u siečinu, sjekač
i vozač zajedno vežu i vješaju tovar.
U principu, kada traktor dođe do sjekača,
treba odvući sva debla koja je sjekač u
međuvremenu oborio. U slučajevima kada
se debla prepiljuju na stovarištu pored puta
— traktor treba biti opremljen hidrauličnim
prednjim hvatačem. Takvo stovarište
treba biti dugačko i pripremljeno na
dnu obronka pored puta. Na stovarištu
moraju stalno biti dva mjesta za istovar.
Jedno od tih mjesta je uvijek prazno kadgod
traktor stigne s tovarom iz sječine.
Na drugome mjestu, radnik koji radi na
stovarištu, dovršit će kresanje i prepiliti
debla prethodne ture. To mora biti gotovo
za sortiranje i slaganje prednjim hvatačem
traktora, prije njegova povratka u
sječinu.


Kod sječe, privlačenja i dorade na stovarištu
— koji se izvode kao jedna radna
faza — zadovoljavajući rezultat apsolutno
ovisi o plaćanju cijelog tima po jedinici
učinka na stovarištu (kolektivni način plaćanja).
Pri toj metodi rada radne operacije
mogu biti podijeljene između članova tima
na najprikladniji način ovisno o promjenama
transportnih udaljenosti i drugih


radnih uvjeta — tako da su cijelo vrijeme
svi zaposleni proizvodnim radom.


Prijelaz na timski rad s kolektivnim učinkom
predstavlja veliki prijelom tradicionalne
metode organizacije rada u iskorišćivanju
šuma. U prijelaznom razdoblju
mnogi šumovlasnici su sprovodili takvu
organizaciju rada s individualnim cijenama
za svaku radnu operaciju. Komparativnim
istraživanjima timskog i klasičnog
načina rada utvrdilo se je da je proizvodnost
timskog rada na terenu pod snijegom
u prosjeku 24Vi; veća nego pri klasičnom
načinu rađa. Na čistom terenu bez snijega
ta se razlika smanjuje na 5*/o.


6. Rezultati studija
vremena i snimanja
rada tahografima
Pri obradi podataka snimanja tahografima
i studija vremena — prikazani su
način obračuna, međusobna ovisnost veličine
tovara i dimenzija stabala, puna vuča
i povratak, uzimanje i ostavljanje tovara
te dnevna (dodatna) vremena.


Sav snimljeni materijal prenio se je na
bušene kartice, a zatim obradio matematsko-
statistički pomoću elektronskog digitalnog
računara. Velika važnost posvetila
se traženju, putem regresijske analize,
funkcionalnih ovisnosti između utrošenog
vremna i radnih uvjeta. Pokušalo se je također
kombinirati rezultate detaljne studije
vremena s rezultatima snimanja tahografima.


Podaci detaljnih studija vremena upotrijebili
su se za utvrđivanje funkcionalne
ovisnosti veličine tovara i dimenzija srednjeg
debla u tovaru. Ta ovisnost izražena
je jednadžbom općeg oblika


V = b2 . v + bs . v2 + a


pri čemu je:
V — veličina tovara u m3
v — kubatura srednjeg debla u tovaru


3


u
m.


Parametri za gornju jednadžbu izračunati
za 8 različitih uvjeta rada .prikazani
su u posebnoj tabeli.


Podaci tahografskih snimanja pokazuju
potpunu funkcionalnu ovisnost veličine
tovara o broju sječnih stabala po dekaru
i daljini izvlačenja. Ta ovisnost predstavljena
je jednadžbom općeg oblika


V = b2 . v + bs . v2 + bi . log (D . ndek) -f-a


pri čemu je:
D — daljina privlačenja u km
ndek — Dr°J sječnih stabala po 1 dekaru.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1970 str. 82     <-- 82 -->        PDF

Vrijeme trajanja pune vuče po 1 km
izračunava se po ovoj formuli


0,222


y-(fR HK + fH V-s -sina) Q2 +
E
0,222
H (HK ± sina) Qi
E


pri čemu je:


V2 — vrijeme trajanja pune vuče po 1 km


E — vučna sila


fR — dio težine tovara koji nosi traktor


fg — dio težine tovara koji se vuče po tlu


H!L — koeficijent trenja koturanja izme


đu kotača traktora i tla


/us — koeficijent trenja klizanja između


tovara i tla


a — nagib terena


Qi — težina praznog traktora


Q2 — težina tovara.


Kada je u gornjoj formuli Q2 jednako
nuli, bit će


a to predstavlja vrijeme trajanja prazne
vožnje po 1 km (yi). Parametri za gornje
jednadžbe kao i vremena trajanja pune
vuče i prazne vožnje — utvrdili su se za
različite uvjete terena, različite uvjete
traktorskih putova, po veličinama tovara,
po kubaturi srednjeg debla u tovaru, za
različite uvjete snijega, za tri tipa traktora.


Ukupno vrijeme sakupljanja debala i
njihova vješanja o traktor ovisi o daljini
privlačenja debala vitlom, broju debala u
tovaru, kubaturi srednjeg debla u tovaru
i gustoći sastojine koja se siječe. To vrijeme
trajanja izračunava se po ovoj formuli


b2 . n + b.i + bi . v . n + a
´ M


pri čemu je:
T — efektivno vrijeme trajanja sakuplja


nja, vezanja, privlačenja vitlom i


vješanja tovara po jednom tovaru
n — broj debala po tovaru


v — kubatura srednjeg debla u tovaru


M — gustoća sastojine za sječu (m3/l de


kar).


Po toj formuli izračunava se T po vrsta


ma traktora za prosječne vremenske i te


renske uvjete u ljetnom razdoblju, a za


tim u zimskom razdoblju.


Vrijeme otkvačivanja tovara na stovari


štu pri konstantnim uvjetima može se iz


računati po formuli


tL = b . n 4-a


pri čemu je:


tL — vrijeme odkačivanja tovara na sto


varištu


n — broj debala u tovaru


Regresijskom analizom utvrdilo se da


nema signifikantne razlike između tL za


poljoprivredne i odnosnog tL za šumske


traktore.


Vrijeme mjerenja i prepiljivanja debala
te klasiranja izrađenih sortimenata izračunava
se po formuli koja se primijenila
za te radne operacije u knjizi »Studij
rada pri sječi i izradi drva u norveškim
šumama smreke i bora« (Samset i dr. 1969).


Iz podataka studija vremena izračunati
su postoci dnevnih vremena koje treba
dodati efektivnom vremenu u ime održavanja
stroja, pripravljanja omči, zastoja
kod vitla, zastoja pri uzimanju tovara, osobnih
i ostalih potrebnih vremena. To dodatno
vrijeme iznosi 23,38%) od efektivnog
vremena za poljoprivredne traktore, a
lf!.04,J/o za šumske traktore.


Izvlačenje cijelih debala zglobnim šumskim
traktorima i primjena timskog rada
pri sječi, izradi i transportu drva u Jugoslaviji
— primjenjuje se samo u rijetkim
slučajevima. To su prvi pokušaji radikalnog
mijenjanja tradicionalnih metoda sječe,
izrade i transporta drva kod nas. Budući
da te promjene pružaju niz mogućnosti
racionalizacije rada i uopće povećanja
proizvodnosti rada u iskorišćivanju šuma


— treba im dati punu podršku i pomoć.
Stoga je rad koji smo prikazali vrlo interesantan
i koristan za sve stručnjake, koji
se bave problematikom sječe, izrade i
transporta drva kod nas.
Simeun Tomanić
ŠUMARSKI LIST 7-8/1970 str. 83     <-- 83 -->        PDF

POLJOPRIVREDNI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
u suradnji sa
VODOPRIVREDNIM I POLJOPRIVREDNO PROIZVODNIM PODUZEĆIMA SRH


organizira


SAVJETOVANJE O POSAVINI


od 25—29. 1. 1971.


Prijavljeni referati i koreferati podijeljeni su po temama, a obuhvatit će:


1.
Hidrotehničku problematiku savske doline
2.
Odvodnju i transformaciju tala na melioracionom području Save i njenih glavnih
pritoka
3.
Biljnu i stočarsku proizvodnju u Posavini (uključivo šumsko-uzgojnu problematiku)
4.
Ekonomske i agrarno-političke aspekte melioracija i poljoprivredne proizvodnje
u Posavini.
Pozivamo sve zainteresirane stručnjake da dostave prijave najkasnije do 31. 12.
1970. god., na adresu: Organizacioni odbor za Savjetovanje o Posavini, Poljoprivredni
fakultet Zagreb, p. p. 1009.


Kotizacija za učestvovanje na Savjetovanju iznosi 300 N. din, a namijenjena je
za štampanje posebne publikacije i ostalih organizacionih troškova. Uplate se mogu
izvršiti odmah, ili najkasnije do 5. 1. 1971. god. Broj žiro-računa 301-3-2045, Poljoprivredni
fakultet Zagreb, uz naznaku za Savjetovanje o Posavini.


ORGANIZACIONI ODBOR
ŠUMARSKI LIST 7-8/1970 str. 84     <-- 84 -->        PDF

POSLOVNO UDRUŽENJE
DRVNE INDUSTRIJE I
ŠUMARSTVA


„DRVO"


RIJEKA, Luja Adamića l/I


TELEFONI: direktor 23-664, izvoz 23-785, uvoz 23-996, šumrastvo i drvna
industrija 22-521, telex 24-145 YU DRVO


DJELATNOSTI:


IZVOZ


— proizvodi šumarstva i drvne industrije
UVOZ
— oprema za šumarstvo i drvnu industriju, reprodukcioni materijal,
rezervni dijelovi potrebni za proizvodnju u drvnoj industriji
i šumarstvu


— građevni i sanitarni materijal
— kućanski aparati
Poslovi lovnog turizma
— organiziranje lovnog turizma.


U tuzemnom prometu Udruženje vrši preprodaju proizvoda svojih
članova, te nabavu sirovina, opreme i reprodukcionog materijala
za potrebe svojih članova.


Prodaje finalne proizvode svojih članova i ostalih u vlastitim
prodavaonicama i stovarištima građevnog materijala.


Projektiranje i izrada elaborata i projekata uređivanja — gospodarenja
šumama.


ZASTUPANJE INOZEMNIH FIRMI:


— MC CULLOCH — USA
Motorne pile, razni priključci, elektroagregati za zavarivanje (pokretni
na motorni pogon), elektroagregati za osvjetljenje.


— DAVID DOMINICUS — SR NJEMAČKA
Kompletan šumski alat i pribor za iskoriscavanjc, uzgoj, uređivanje
i zaštitu šuma.


— KOCKUM — ŠVEDSKA
Zglobni traktori za vuču stabala i trupaca, kompletna postrojenja
za pilane, guljači kore stabala i transportni uređaji.


ŠUMARSKI LIST — glasilo inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske — Izdavač:
Savez inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije u Zagrebu — Uprava i uredništvo: Zagreb,
Mažuranićev trg 11, tel. br. 36-473 — Račun kod Narodne banke Zagreb 301-8-2359 — Godišnja pretplata
na Šumarski list: Tuzemstv o Ustanove i poduzeća 100,00 N. d. Pojedinci 20,00 N. d., studenti i učenici
5,00 N. d. Inozemstv o 10 dolara USA — Tisak : Izdav. tisk. poduzeće »A. G. Matoš« Samobor