DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1970 str. 82     <-- 82 -->        PDF

Vrijeme trajanja pune vuče po 1 km
izračunava se po ovoj formuli


0,222


y-(fR HK + fH V-s -sina) Q2 +
E
0,222
H (HK ± sina) Qi
E


pri čemu je:


V2 — vrijeme trajanja pune vuče po 1 km


E — vučna sila


fR — dio težine tovara koji nosi traktor


fg — dio težine tovara koji se vuče po tlu


H!L — koeficijent trenja koturanja izme


đu kotača traktora i tla


/us — koeficijent trenja klizanja između


tovara i tla


a — nagib terena


Qi — težina praznog traktora


Q2 — težina tovara.


Kada je u gornjoj formuli Q2 jednako
nuli, bit će


a to predstavlja vrijeme trajanja prazne
vožnje po 1 km (yi). Parametri za gornje
jednadžbe kao i vremena trajanja pune
vuče i prazne vožnje — utvrdili su se za
različite uvjete terena, različite uvjete
traktorskih putova, po veličinama tovara,
po kubaturi srednjeg debla u tovaru, za
različite uvjete snijega, za tri tipa traktora.


Ukupno vrijeme sakupljanja debala i
njihova vješanja o traktor ovisi o daljini
privlačenja debala vitlom, broju debala u
tovaru, kubaturi srednjeg debla u tovaru
i gustoći sastojine koja se siječe. To vrijeme
trajanja izračunava se po ovoj formuli


b2 . n + b.i + bi . v . n + a
´ M


pri čemu je:
T — efektivno vrijeme trajanja sakuplja


nja, vezanja, privlačenja vitlom i


vješanja tovara po jednom tovaru
n — broj debala po tovaru


v — kubatura srednjeg debla u tovaru


M — gustoća sastojine za sječu (m3/l de


kar).


Po toj formuli izračunava se T po vrsta


ma traktora za prosječne vremenske i te


renske uvjete u ljetnom razdoblju, a za


tim u zimskom razdoblju.


Vrijeme otkvačivanja tovara na stovari


štu pri konstantnim uvjetima može se iz


računati po formuli


tL = b . n 4-a


pri čemu je:


tL — vrijeme odkačivanja tovara na sto


varištu


n — broj debala u tovaru


Regresijskom analizom utvrdilo se da


nema signifikantne razlike između tL za


poljoprivredne i odnosnog tL za šumske


traktore.


Vrijeme mjerenja i prepiljivanja debala
te klasiranja izrađenih sortimenata izračunava
se po formuli koja se primijenila
za te radne operacije u knjizi »Studij
rada pri sječi i izradi drva u norveškim
šumama smreke i bora« (Samset i dr. 1969).


Iz podataka studija vremena izračunati
su postoci dnevnih vremena koje treba
dodati efektivnom vremenu u ime održavanja
stroja, pripravljanja omči, zastoja
kod vitla, zastoja pri uzimanju tovara, osobnih
i ostalih potrebnih vremena. To dodatno
vrijeme iznosi 23,38%) od efektivnog
vremena za poljoprivredne traktore, a
lf!.04,J/o za šumske traktore.


Izvlačenje cijelih debala zglobnim šumskim
traktorima i primjena timskog rada
pri sječi, izradi i transportu drva u Jugoslaviji
— primjenjuje se samo u rijetkim
slučajevima. To su prvi pokušaji radikalnog
mijenjanja tradicionalnih metoda sječe,
izrade i transporta drva kod nas. Budući
da te promjene pružaju niz mogućnosti
racionalizacije rada i uopće povećanja
proizvodnosti rada u iskorišćivanju šuma


— treba im dati punu podršku i pomoć.
Stoga je rad koji smo prikazali vrlo interesantan
i koristan za sve stručnjake, koji
se bave problematikom sječe, izrade i
transporta drva kod nas.
Simeun Tomanić