DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1971 str. 126     <-- 126 -->        PDF

^cuStaene &ije6tL


ZAPISNIK


sa 18. sjednice U. O. Saveza ITŠIDH-e
održane dne 16. XII 1971. godine.


Prisutni članovi: Ing. A. Mudrovčić, Ing.


J. Crvenković, Prof. dr. Z. Potočić, dr. B.
Prnić, Ing. Ž. Petković i Mr A. Krstinić.
Prisutni članovi N. O.: Ing. Ž. Hajdin.
Dnevni red:


1. Saopćenja
2. Problemi najamnina u zgradi Saveza
3. Razno
ad 1)
Ing. A. Mudrovčić je predložio da se na
dnevni red sastanka U. O. stavi i razmatranje
situacije u našem U. 0. te u teritorijalnim
društvima SR Hrvatske u svijetlu
21. Sjednice Predsjedništva SK Jugoslavije
i 23. sjednice CK SK Hrvatske.
Svi prisutni članovi U. O. su se jednoglasno
složili s konstatacijom predsjedavajućeg
da šovinističkih ili nacionalističkih ispada
nije bilo, kako u našem Upravnom
i Nadzornom odboru tako i u teritorijalnim
društvima naše Republike. Putem
tiska te sredstava javnog informiranja,
članovi U. O. te naše članstvo na terenu
unoznati su sa tematikom spomenutih
sjednica i daju im podršku.


— Ing. A. Mudrovčić je izvijestio prisutne
članove U. O. da je Komisija za
ustavne amandmane Sabora SR Hrvatske
prihvatila prijedlog ustavnog amandmana
o šumarstvu kojeg je podniielo Poslovno
udruženje šumsko privrednih organizacija
u šumarstvu SR Hrvatske, u svoje ime
i u ime Saveza ITŠIDH-e.
— Pošto je prijedlog zakona o lovstvu
već u razmatranju, a ovaj Savez spomenuti
dokument nije do sada dobio. U. O.
je mišljenja da treba hitno uputiti dopis
Republičkom sekretarijatu za poljoprivredu,
prehrambenu industriju i šumarstvo,
kako ovaj Savez nebi bio mimoiđen
i kod budućih rasprava vezanih za prednacrt
zakona o šumama. Treba zamoliti
spomenuti sekretarijat da jedan primjerak
spomenutog prednacrta dostavi i
ovom Savezu.
— Ing. A. Mudrovčić predlaže da se od
nadležnih zamoli i jedan primjerak zaključaka
sa sindikalne konferencije o šumarstvu,
koja je održana u Karlovcu 4. i


5. studenog 1971. godine.
— Dr B. Prpić se imenuje za delegata
našeg Saveza u Savezu IT SR Hrvatske
u vezi izrade novog Statuta Saveza ITH.
U. O. je mišljenja da bi u buduće trebao
postojati samo jedan »Koordinacioni odbor
« kojeg bi sačinjavali svi republički
Savezi, a sazivao bi se onda, kada se pojave
problemi koji tangiraju određene
privredne grane. Dakle, na sjednici »Koordinacionog
odbora« sudjelovali bi samo
oni predstavnici pojedinih republičkih Saveza
koji su i neposredno zainteresirani
za određenu problematiku.
— U vezi dopisa Saveza IT Hrvatske
koji se odnosi na prijem Saveza IT sigurnosti
pri radu u Savez IT Hrvatske, U. O.
ovog Saveza daje suglasnost za prijem
u Savez ITH te ujedno i pozdravlja nove
članove. j
— U. O. ovog Saveza se u potpunosti
slaže sa stavom Republičkog Sekretarijata
za poljoprivredu, prehrambenu industriju
i šumarstvo u vezi plaćanja doprinose
za nerazvijene krajeve putem kamata
na osnovna sredstva u šumarstvu.
Smatramo da društvo i dosada nije imalo
ovakav tretman prema šumarstvu, s
obzirom na direktne i indirektne koristi
koje ono daje društvu, pa bi u buduće
šumarstvu trebalo više davati, a ne još i
oduzimati. I dosada je šumarstvo bilo
oslobođeno plaćanja kamata na osnovna
sredstva pa bi bar takav tretman trebalo
zadržati prema šumarstvu i u buduće.
Osim toga, treba napomenuti da pred šumarstvom
a i pred društvom stoie zadaci
vezani za podizanje šuma na submediteranskom
i litoralnom diielu krša, privođenje
šumskoj kulturi bujadnica i vriština
te konverziji šikara u produktivne
šume u kontinentalnom dijelu zemlje, budući
da do sada šumarstvo zbog svoje
niske akumulativnosti nije ništa ulagalo
ili je ulagalo jako malo u ove svrhe.
Ova činjenica postaje tim akutnija kada
se zna da je većina nedovoljno razvijenih
općina u SR Hrvatskoj smještena baš
na ovim područjima pa bi ulaganja u