DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1971 str. 99     <-- 99 -->        PDF

UDK 634.0.156:526.8


LQVNQKARTOGRAFSK1 ZNAKOVI


Dr DRAGO ANDRAŠIĆ, Zagreb


,
y |


U lovištu s kojim se pravilno upravlja i gospodari, a dobro je ur e de


ri o postoje razni objekti za uzgajanje, zaštitu i lovove divljači.


Kolektiv, kojemu je lovište dato na upravljanje i gospodarenje, bilježi
sve promjene u lovištu s lovno uređajnog gledišta posebni m lovn o
kartografski m znakovima u lovnogospodarske karte lovišta. Poznato
je da u kartografiji postoje konvencionalno-međunarodni znakovi. Pomoću
njih se u geografske karte označavaju razni objekti na zemljinoj površini.


U cilju da bi se to vršilo posebno u lovištu, osnovani su prema Andra šić
dr D., lovnokartografsk i znakovi. Lovnokartografski znakovi
kombinirani su tako da se nemotehnički lakše pamte, pogotovo za onoga
tko poznaje konvencionalno-međunarodne znakove za kartiranje karata.
Osim posebnih lovnokartografskih znakova za lovnotehničke objekte osnovani
su posebni lovnokartografski znakovi za razne tehnik e lovov a
divljači.


Prema citiranom autoru lovnokartografski znakovi se grupiraju u slijedeće
grupe:
a) za ucrtavanje granice lovišta,
b) za ucrtavanje lovnih komunikacija,
c) za ucrtavanje lovnih prihvatilišta,
d) za ucrtavanje lovnotehničkih objekata koji služe za uzgajanje, zaštitu
i lovove divljači,
e) za ucrtavanje lovnotehničkih objekata koji služe za umjetni uzgojdivljači,
f) za ucrtavanje izvođenja raznih tehnika lovova divljači .


LOVNOKARTOGRAFSKI ZNAKOVI ZA UCRTAVANJE
GRANICE LOVIŠTA


Svaka lovačka organizacija koja ima lovište s kojim upravlja i gospodari
na osnovi Zakona o lovstvu i propisa ima i lovnogospodarsku kartu
lovišta. U nju je, pored ostalog, ucrtana i granica lovišta. U cilju
da bi granica lovišta bila što uočljivija u lovnogospodarskim kartama osnovani
su posebni lovnokartografski znakovi za njihovo ucrtavanje.


U označavanju granice lovišta mogu biti dva slučaja i to:


— može biti da je granica lovišta na terenu toliko markantna (uočljiva),
da nije potrebno postavljati neke posebne granične znakove. U takovom
slučaju upotrebljava se za ucrtavanje granice lovišta lovnokartografski znak
koji se sastoji od cik-cak linije iznad koje se ucrtava simbol srnečih rogova
(crtež br. 1).