DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1972 str. 38     <-- 38 -->        PDF

Garmuš , V.: Iskustva s prvih tečajeva
za rukovodioce hidrauličkih utovarivača
GSC Postojna, s. 317—323.


Turk , Z.: Savjetovanje o »industrijaliziranom
« iskorišćivanju šuma, s. 323—325.


B. B.
NARODNI ŠUMAR, 25 :1—12, 1971.


Kazalo članaka, prikaza, stručnih informacija
i izvještaja


Broj 1—2:


Beg ović, B.: Planina Kozara i »Afera
Kalina« u svjetlu arhivske građe iz prvih
godina Austro-Ugarske uprave u Bosni
i Hercegovim, s. 1—7.


Bujukalić, F.: Uloga i značaj službe
naučnih informacija u naučno-istraživačkom
radu, s. 9—13.


Pintarić , K.: Brzi metod pripremanja
komposta, s, 15—21.


Radovanović, 2.: Uticaj faktora
sredine u različitim stanišnim uslovima na
sadašnje stanje sastojina i perspektive
njihovog razvitka u ´budućnosti, s. 23—37.


Vojmović, R.: Maksimalni ugib pri
opterećenju jednog polja žičare sa više pokretnih
koncentričnih tereta, s. 39—52.


Bratić , M.: Veliki šumski puh, s. 53—


56.
Broj 3—4:


Klemenčić, I.: Polaganje putova na
erodiranim kosama, s. 81—96.


Radovanović, 2.: Ukamaćivanje uloženog
kapitala u proizvodnju drvne mase
u šumi, s. 97—102.


Bujukalić, H., Murko, D.: Ispitivanje
nekih svojstava preparata »Bitulol
« kao sredstva za zaštitu drveta, s. 103—


109.
M e š i ć, A.: Položaj šumarstva i drvne
industrije i proširena reprodukcija, s. 111—


118.
Kri s to, M.: O nekim aktuelnim pitanjima
i problemima spoljnotrgovinskog
režima vezanim za drvnu industriju, s.
118—119.


Broj 5—6:


Pintarić , K.: Uslovljenost ritma prirašćivanja
u visinu od sume temperature,


s. 141—151.
Bujukalić, H., Vidović, N.: Ispitivanja
trajnosti bukovog jamskog drveta
impregnisanog domaćim preparatima četiri
godine nakon ugradnje u jamske pod-
grade, s. 153—160.


J e v t i ć, M.: Kuda idemo i kako stići
do cilja? Neka razmišljanja povodom iz


rade perspektivnih planova razvoja šumarstva,
s. 161—169.
Radovčić, A.: Sve veći značaj rekreativne
vrijednosti šuma, ,s. 171—174.


Žita, V.: Zdravstvena kontrola objekata
za proizvodnju sadnog materijala na
području Bosne i Hercegovine u 1970. godini,
kao i u periodu od 1966. do 1970. godine,
s. 174—180.


Broj 7—8:


Bego v i ć, B.: Lov pomoću sokola i sokolarstvo
u prošlosti Bosne i Hercegovine,


s.
205—215.
B u t u 1 i j a, S.: Dimenzioniranje kolovoza
na šumskim putovima, s. 217—221.
Bujukalić, H, Vidović, N.: Ispitivanje
čvrstoće jamskog drveta graba,
hrasta i bagrema impregnisanog domaćim
preparatima — četiri godine nakon ugradnje
u jamske podgrade, s. 223—227.


Curić , R.: O prirodnoj rasprostrnjenosti
i učešću jele (Abies pectinata) u šumama
zapadne Bosne, s. 229—240.


J u r k o v i ć, Z.: Uticaj izbora proizvodnog
programa na poslovanje finalne prerade
drveta u ŠIP »Stupčanica« Olovo, s.
241—246.


N e d o v i ć, V.: O nekim aktuelnim problemima
proizvodnje sadnog materijala,


s. 247—253.
Bujukalić, H., Murko, D., Vidović,
N.: Efikasnost bakarnog naftenata
kao sredstvo za zaštitu drveta, ,s. 254—259.


E i ć, N.: Kuda ide naše šumarstvo?, s.
260—266.


Murko, D., Džanić, H., P a š i ć, T.:
Ispitivanje sadržaja taninskih materija i
uslova njihove optimalne ekstrakcije iz
hrastove šiške (Calla quercina), s. 267—271.


P e j o s k i, B.: Šumska i drvna privreda
Turske, s. 272—274.


Broj 9—10:


Begović, B.: Akcije i rad na zaštiti
prirode i izdvajanju šumskh rezervata i
nacionalnih parkova u BiH za vrijeme
austrougarske uprave, s. 289—294.


Kapetanović, S., D e v e t a k, Z.,
Đ u g u m o v i ć, S.: Mogućnost uvođenja
kultura geranijuma u Hercegovini u cilju
proizvodnje eteričnog ulja, s. 295—302.


Bujukalić, H., Vidović, N.: Trajnost
jamske građe impregnisane preparatima
Bitusil I, II i HI, s. 303—308.


V u č i j a k, S.: Primjena kombinovane
metode trenutačnih zapažanja pri sječi i
izradi drvnih sortimenata, s. 309—315.


Jovković, B.: Plantaže s kombinovanom
proizvodnjom novogodišnjih drvaca
i intenzivnih kultura celuloznog drveta,
s. 315—318.