DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1972 str. 39     <-- 39 -->        PDF

R a d o v a n o v i ć, 2.: Problematika naučno-
istraživačkog rada u šumarstvu BiH,


s.
319—326.
Vidović , N.: Termiti i oštećenja na
drvetu, s. 327—335.
Trifković , R.: Izgradnja šumskih putova,
s. 335—337.
Terzić, D.: Brika — novi vid sadnog
materijala sa zatvorenim kor j eno vim sistemom,
s. 327—341.


Begović , B.: Jarebika — zapostavljena
vrsta našeg šumskog drveća, s. 341—


344.
R a d u 1 o v i ć, S.: Seminar o intenziviranju
gazdovanja u izdanačkim i devastiranim
visokim šumama lišćara, s. 345—346.


A 1 i k a 1 f i ć, F.: Granice i mogućnosti
prevencije protiv katastrofa od vremenskih
nepogoda u alpskom prostoru, s. 346—


349.
K u 1 u š i ć, B.: Zaključci savjetovanja
o utvrđivanju i društvenom vrednovanju
opštekorisnih funkcija šuma, s. 349—354.
Begović , B.: Ispitivanje metoda privlčenja
cetinskog drveta, s posebnim pogledom
na izradu sortimenata na centralnim
stovarištima, s. 354—356.


Broj 11—12:


Begović , B.: Povodom 25-gođišnjice
Saveza ITSID BiH, s. 365—372.
P i n t a r i ć, K: Uzgoj crne johe, ,s. 373—


378.
Bujukalić, H., Vidović, N., Kovač
e vi ć, F.: Ispitivanje trajnosti jamske
građe impregnirane solima Boliden
K-33 šest godina nakon ugradnje u jamske
podgrade, s. 379—387.


Jovković , B.: Slobodna uzgojna tehnika
u gospodarenju šumama Bosne i Hercegovine,
s. 389—396.


Ć u r i ć, R.: Još jednom o temi »Kuda ide
naše šumarstvo«, s. 397—406.


Momirović, B.: Mehaničko dejstvo
na stablo i njegov odnos prema rezanju
grana kao mjeri njege šuma, s. 407—417.


R a d i v o j e v i ć, A.: Faktori koji mogu
smanjiti vibracije kod motornih pila,


s. 417—424.
Terzić , D.: Primjena drvnog zelenila
i Cetina kao biološki aktivnih materija za
prihranjivanje domaćih životinja, s. 425—


436.
Radovanović, 2.: Uticaj vrste drveta
i koncentracije sječe na produktivnost
rada pri sječi i izradi drveta u šumi,
s. 437—445.


Bujukalić, H: SIT BiH u izgradnji
i razvoju Republike, s. 445—448.


R a d u 1 o v i ć, S.: Prodaja motornih pila
od strane šumskih i šumsko-industrijskih
preduzeća u vlasništvo radnicima —
štetno je po zdravlje radnika, s. 448—454.


J e v t i ć, M.: Evolucija postupka transformacije
izdanaćkih šuma u visoke šume
jele s lišćarima na Juri (Francuska), s.
454—458.


V u č i j a k, S.: Efikasnost primjene nekih
tehnoloških procesa u praksi iskorišćivanja
šuma u SSSR-u, s. 459—460.


Grbavac , M.: Šumarstvo ukorak s
razvojem savremene nauke i tehnologije,


s. 461—467.
B. B.
ŠUMARSTVO, 24 :1—12, 1971.


Kazalo članaka, prikaza, stručnih informacija
i izvještaja


Broj 1—2:


***: 50 godina Šumarskog fakulteta Univerziteta
u Beogradu, s. 3—15.


P e t r o v i ć, Lj.: Doprinos Šumarskog
fakulteta u Beogradu razvoju nastave, nauke
i unapređenju privrede, s. 15—20.


P i n t a r i ć, K: Fenološka opažanja na
duglaziji (Pseudotsuga taxifolia Britt) raznih
provinijencija, s. 21—37.


Šimunović , N.: Ispitivanje ekonomičnosti
proizvodnje topolovine po tipovima
kultura i razmaku sadnje, s. 39—57.


K o v a č e v i ć, J.: Fi+ocenološka karakteristika
brdsko-planinskih travnjaka Jugoslavije
s osvrtom na područje Like i
Gorskog Kotara, s. 59—66.


Ryookiti Toda: Kratak istorijat japanskog
šumarstva u pogledu selekcije
sadnog materijala, s. 67—72.


Tanasković, S.: Tehnologija eksploatacije
šuma u Francuskoj, s. 73—78.


Broj 3—4:
P a v i ć, J., M a r i n k o v i ć, P.: Toplotna
obrada bukove piljene građe u zidanim
parionicama klasičnog tipa pri upuštanju
vodene pare sa jednog kraja komore, s.
3—15.
Antić, M., Marković, L\, To palo
vi ć, M.: Geneza i osobine zemljišta u
slivu potoka Voljevice — z. Boran ja, s.
17—26.
P o p o v i ć, V.: O potrebi podele prve
faze transporta drveta u eksploataciji šuma
na dve podfaze, s. 27—34.
Zubović, J.: Imovina u šumarstvu i
drvarstvu, s. 35—38.
P o p o v i ć, V., Jevtić, Lj.: Povodom
problema kadrova u rešavanju vodoprivrednih
poduhvata u našoj zemlji, s. 39—


41.
Galečić, M., Pa vi is, S., Ješić, S.:
Savremeni mehanizovani proces u iskorišćivanju
nizinskih šuma, s. 43—74.


303