DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1972 str. 40     <-- 40 -->        PDF

S t o j a n o v i ć, R.: Prilog uspešnom
suzbijanju korova pri nezi kultura, s. 75—


78.
Č c m a 1 o v i ć, M.: Istraživačko razvojni
centar za hortikulturu pri HEPOK-u u
Mostaru, već se afirmisao i izvan maše
zemlje, s. 79—82


Popčetović, R.: Proizvodnja i promet
cveća u Pljevljima, s. 83—85.
B o j a d ž i ć, N.: Društvena aktivnost
studenata šumarstva Jugoslavije, s. 87—90.


Broj 5—6:


Mirković, D.: Kvalitet stabala u bu


kovim šumama Srbije, s. 3—16.


P i n t a r i ć, K.: Prirašćivanje u visinu
sijanaca duglazije (Pseudotsuga taxifcflia
Britt) raznih provinijencija u drugoj godini
života i njegova ovisnost od uslova topline,
s. 17—27.


V e s e 1 i n o v i ć, N., P e n o, M.: Zastupljenost
mikroorganizama antagonista ore-
ma Fusarium oxysporum var. orthoceras
soj 12 u raznim tipovima zemljišta, s. 29—


36.
Vojnović , R.: Osvrt na eksploataciju
auto-dizalica na međustovarištima, s.
37—40.


R a d u 1 o v i ć, S.: Povodom članka »Prilog
preciziranju nekih pojmova iz oblasti
prorede«, s. 41—46.


P e c o v i ć, M.: Opremanje traktora točkaša
za rad na nrivlačenju i sakupljanju
oblovine, s. 47—57.


Tošić , B.: Privlačenje drveta transporterom
PGS »Đungla«, s. 59—77.
V u 1 o v i ć, B.: Šumarstvo i drvna industrija
Irana, s. 79—84.
J i n d r a, J.: 50 godina češkog šumarskog
istraživanja, s. 85—88.


Broj 7—8:


S t a m e n k o v i ć, V., M i š ć e v i ć, V.:
Uporedna istraživanja toka rastenja u debljinu
kod raznih vrsta šumskog drveća, s.
3—14.


Spirovski, J.: Zemljišta na andezitima
i andeziskim tufovima pod šumskom
vegetacijom na Kožuf planini, s. 15—22.


T u c o v i ć. A.: Obrazovanje cvasti i
cvetova na deblu bezlisnim granama kod
Malus floribunda Sieb., s. 23—28.


Kamenović, S.: Primena vektora u
određivanju pravca glavnog nagiba projektovane
površine, s. 29—40.


Lukić-Simonović, N.: Prilog ispitivanju
tehnoloških svojstava bukovine
u Jugoslaviji, s. 41—54.


K u k i n, S.: Uticaj vremena prevoženja
transportnih jedinica na (strukturu radnog
vremena) kapacitet i proizvodnost mašina
i uređaja, s. 55—60.


Nikolić , M.: Karakteristike i pripre


ma orahove furnirske oblovine, s. 61—68.


T o d o r o v i ć, D.: Norme, njihova ulo


ga i značaj u poslovanju šumskog gazdin


stva, s. 69—72.


P o t i ć, M.: Korišćenje sirovina i ka


paciteta ŠIK-a »Kopaonik« u Kuršumliji,


s. 73—84.
Broj 9—10:


N i k o 1 i ć, Đ.: Proučavanje uticaja in


korporiranog radioaktivnog fosfora (32p)


tokom embriogeneze, na mladice nekih


šumskih vrsta drveća, s. 3—13.


N i k o 1 i ć. M.: Struktura otpadaka kod
sečenog orahovog furnira, s. 15—24.
V e s e 1 i n o v i ć, V.: Gašenje šumskih
požara miniranjem, s. 25—34.


Tanasković, S.: Klasični ili fleksibilni
šumski traktori za privlačenje drveta,
s. 35—39.


Popčetović, R.: Vrbina muva galica
,Helicomyia saliciperda Duf.) štetočina
vrba na dekoratvnim zasadama, s. 41—44.


Panić , Đ.: Neke biološke i morfološke
odlike Quercus rotour var. tardissima Mat.,


s. 45—53.
Đ o k o v i ć, P.: O jednom fenotipu smrfie,
s. 55—58.
Jevtić , M.: Neka objašnjenja povodom
diskusije o proredi, s. 59—62.


K o s t i n. E.: Sadašnji aspekti šumarstva
Rumunije, s. 63—70.


Broi 11—12:


Mirković , D.: Određivanje zapreminskog
prirasta sastojine iz zbira omotača
staba´a sastojine, s. 3—8.


Vukičević, E., 2 u j o v i ć, K.: Magnolia
grandifolia L. — nova zimzelena vrsta
za alohtonu dendrofloru Srbije, s. 9—


14.
N i k o 1 i ć, S.: Prilog metodici ustanovljavanja
troškova transporta šumskih sortimenata,
s. 15—26.


T u c o v i ć, A.: Sadašnje stanje genetike
u svetu i kod nas, s. 27—38.


Jevtić , Lj.: Projektovanje prelivnih
brana i mogućnosti primene ovog sistema
u nas, s. 39—48.


Kamenović, S.: Stepenaste terase s
horizontalnim platoom i njihova primena
kod podizanja plantažnih zasada na padinama,
s. 49—58.


G r u j i ć, D.: Saopštenja u vezi proučavanja
osa drvenarica (Siricidae) i njenih
oarazita Rhyssa persuasoria L. i Ibalia
leucosnoides Hoch. s. 59—62.


K u k i n, S.: Uticaj mehanizacije na
produktivnost rada na stovarištima .sirovina,
s. 63—70.


M i 1 o s a v 1 j e v i ć, R.: Uloga aviona i
helikoptera u zaštiti šuma od požara, s.
71—73. B. B.