DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1973 str. 5     <-- 5 -->        PDF

U izboru hrane kod ovih štetnika dolazimo do jedne vrlo interesantne
činjenice. Pojedine populacije iraaga mogu na nekim određenim prostorima
počiniti velike štete oštećivanjem pupova ili mladih listova u proljeće, da se
kroz 2—3 nedjelje izgube i eventualno pojave na istom ili drugom biotopu
i počine štetu ne na istoj, već na posve drugoj biljci u razmaku od desetak
pa i više godina.


Kao primjer za navedenu činjenicu može nam poslužiti baš Ot. apfelbecki,
koju je vrstu pred 85 godina našao Apfelbeck na bukvi i hrastu, a 1972. g. pojavila
se na jednom manjem prostoru na kulturi ariša. Ovo jasno pokazuje
da se radi o jednom polifagnom štetniku u kojega generacije pokazuju različiti
ukus u izboru hrane. Ta je pojava česta ne samo kod ovih polifagnih pipa
već i kod mnogih drugih štetnika. Iako najveći broj polifagnih štetnika preferira
u svom izboru hrane jednu vrstu, kao npr. gubar razne vrste hrastova,
ipak on u stanovitim prilikama kod mijenjanja biotopa mijenja i svoj ukus
pa će u brdskoj šumi prvenstveno napasti bukvu, a onda hrast. Zlatokraj jednako
na kontinentu napada hrast i voćke, dok u Primorju javlja se samo u
makiji na planici. Ovo smo samo spomenuli radi usporedbe u tumačenju jedne
biološke činjenice.


Što se tiče pipa Otiorrhynchus-roäa. tu nažalost nemamo veći broj nekih
autentičnih podataka, jer zbog sporadičnog i mjestimičnog pojavljivanja biologija
tih pipa ni u nas pa ni u svijetu nije, osim za neke tipične štetnike, dovoljno
poznata {Ol. ligustici. Ot. alutaceus i Ot. niger). Najviše podataka možemo
prikupiti za one vrste koje se češće javljaju i eventualno na jednom određenom
području. Evo npr. nekih osnovnih podataka za spomenute tri vrste.


Ot. ligustici ne dolazi u obzir kao šumski štetnik jer mu ličinka živi na
korijenu lucerne, a imago oštećuje lišće šećerne repe i lucerne te pupove vinove
loze. Mužjaci su dosta rijetki pa se vrsta razmnaža i partenogenetski.
Biologija ove vrste je dobro poznata.


Ot. alutaceus je poljoprivredni štetnik koji izgriza pupove vinove loze na
Jadranskom pojasu, ali se hrani i lišćem voćaka i crnike (Quercus ilex) u
makiji. Nije, međutim, poznato gdje se zadržava njegova ličinka.


Ot. niger je poznat kao štetnik u šumskim rasadnicima, u kojima ličinka
izgriza korijenje mladih biljčica, a imago se hrani iglicama smreke i lišćem
johe. Spada među vrste sa jačim potencijalom razmnažanja, jer ženka može
odložiti 40—240 jaja. Imago može živjeti i tri godine. Ta vrsta dolazi pojedinačno
na brdskim terenima i hrani se lišćem raznog drveća, odnosno iglicama
smreke.


Spomenut ćemo još nekoliko vrsta, koje su poznate kao povremeni štetnici
u šumama, šumskim rasadnicima i kulturama.


Ot. cardiniger je vrlo raširena vrsta na Jadranskom pojasu i poznata kao
ljubitelj slatkih plodova smokve i kruške, ali može u jačoj mjeri oštetiti lišće:
crnog i alepskog bora (P. nigra i P. halepensis), jasena (Fraxinus ornus), graba
bijelog i crnog (Carpinus betulus i Ostrya carpinifolia), te gloga (Crataegus
oxyacantha).


Ot. ovatus je jedna mala pipa (5 mm), koje ličinka nagriza u šumskim
rasadnicima korijenje, a imago koru i nadzemne dijelove smreke.


Ot. bisulcatus javlja se češće u brdskim šumama kao štetnik lišća bukve.


Ot. perdix dolazi, također, u brdskim šumama na bukvi, jasenu i grabu,
ali se javlja i u makiji.
Ot. sensitivus poznat kao štetnik na smreki, jeli i boru.