DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1973 str. 62     <-- 62 -->        PDF

UDK 634.0.686.3:034.0.945.31(075.5)


PLANIRANJE MREŽE ŠUMSKIH PUTEVA
U OKVIRU NASTAVNOG PROGRAMA ZAGREBAČKOG ŠUMARSKOG
FAKULTETA


Prof. NINOSLAV LOVRlC, dipl. inž. Zagreb


UVOD


Neophodno je potrebna uska povezanost šumarskoga stručnog obrazovanja
u okviru nastavnog programa na Šumarskom fakultetu s djelatnosti
stručnjaka u šumskoj privredi. Ta povezanost je nužna ako se želi postići
glavni cilj studija, a to je osposobiti apsolvente, koji će optimalno zadovoljiti
u svojoj stručnoj djelatnosti na bilo kojem području šumske privrede.
Prema tome je za sastav nastavnog programa studija potrebno upoznati područje
šumarske djelatnosti u šumskoj privredi. Tek nakon toga treba pristupiti
analizi nastavnog programa na području planiranja mreže šumskih
puteva.


1.
Djelatnost šumarskih stručnjaka na području planiranja
mreže šumskih puteva
Matična područja šumarske djelatnosti su slijedeća: uzgoj, zaštita, iskorišćivanje,
uređivanje šuma i lovstvo. S njima su manje ili više povezana ostala
područja kao što su ekonomika, šumska (prometala) transportna sredstva
(građevinarstvo), strojarstvo itd. Jasno je, da se ne može povući oštra granica
između pojedinih struka. Postoje prelazna odnosno granična područja,
gdje pojedinačna područja struka prelaze jedna u druga. Za rad na tim prelaznim
područjima potrebni su odgovarajući stručnjaci, no, njihov broj ne
smije biti prevelik, da se ne bi zanemarilo matično područje rada odnosno
jezgra dotične struke.


Razumljivo je, da se pri tome nameće pitanje kriterija izbora djelatnosti
stručnjaka pojedine struke, odnosno razgraničavan ja na graničnom području
te djelatnosti. Izbor glavnog činioca na polju djelatnosti u dotičnom
području pripast će onoj struci, koja ima najviše elemenata djelatnosti svoga
glavnog područja rada. Kod toga se može dogoditi da su ti elementi polovično
zastupani, odnosno s neznatnom prevagom jednog područja. U tom
slučaju pripast će dotično područje struci, stručnjaci koje se pokažu sposobnijima
i boljima na izvršavanju zadataka iz toga graničnog područja. Svakako,
da zbog izvanrednih prilika mogu nastati privremene poremetnje u po


*) Koreierat održan na VIII kongresu Jugoslavenskog društva za putove u Skopju
od 2—5. XI 1972. g.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1973 str. 63     <-- 63 -->        PDF

gledu raspodjele djelatnosti stručnjaka, ali ipak ostaje uglavnom mjerodavan
navedeni kriterij. Nepovoljno je, ako stručnjaci jedne struke prijeđu na područje
djelatnosti druge struke utoliko, što neče moći uspješno izvršiti povjerene
in; zadatke, a pored toga njihova struka gubi korisno upotrebljive
snage.


Na osnovi izloženoga vidi se, da je planiranje mreže šumskih puteva,
koje pripada području šumskih transportnih sredstava, granično područje
između šumarstva i građevinske struke. Pri tome je mreža šumskih puteva
uglavnom osnovno šumsko transportno sredstvo, jer u današnjim uvjetima
gospodarenja i otvaranja šuma šumske željeznice ne dolaze u obzir. Šumske
žičare, također, služe otvaranju šuma, ali one su nadopuna šumskih puteva,
nisu trajne šumske prometnice te ne pripadaju osnovnoj mreži šumskih
transportnih sredstava.


Planiranje šumskih puteva temelji se na biološkim, ekonomskim i tehničkim
osnovama. Šumarski stručnjak rukovodi izradom plana gospodarenja
uz konzultaciju svih stručnjaka s glavnog područja šumarske djelatnosti:
uređivanja, iskorišćivanja, zaštite i uzgoja šuma. Ne smije se, međutim, zanemariti
i zaboraviti da šuma služi i za rekreaciju, za zaštitu vodotoka i voda,
itd. Kod tog planiranja šumarski stručnjak mora imati prvenstveno pred
očima cilj upotrebe odnosno koriščenja transportne mreže šumskih puteva.
Ta je mreža pogonsko sredstvo šumskog gospodarenja pa je zbog toga nužno
kod njezina projektiranja i izgradnje voditi računa u prvom redu o različitim
potrebama šumskog gospodarenja. Zahtjevi, kojima navedena mreža treba
udovoljiti, nisu isti sa stajališta pojedinih matičnih područja šumarske
djelatnosti odnosno gospodarenja. Ta stanovišta treba međusobno uskladiti


— a isto tako i tehnička — u odnosu na putnu mrežu, a zatim najsvrsishodnije
udovoljiti svim zahtjevima projektiranja i izgradnje prometne putne
mreže u konkretnom slučaju. Kod tog planiranja treba poznavati sve faze
rada u šumskom gospodarenju od »sjetve« do »žetve« odnosno do sječe, kao
i način kako će putna mreža udovoljiti pojedinim fazama. Poznato je da jedna
šumska cesta može biti npr. besprijekorno projektirana s tehničkog stajališta,
ali da ne odgovara sa stanovišta šumskog gospodarenja.
Na osnovi izloženoga, a prema naprijed postavljenom kriteriju, granično
područje planiranja šumske putne mreže odnosi se na puteve IV reda,
koji imaju specijalnu namjenu i lokalnog su karaktera. Jasno je da treba
doći do suradnje šumarskih i građevinskih stručnjaka, ako kod izgradnje tih
puteva dolazi do većih tehničkih zahvata.


Kao što u području šumarske djelatnosti ima građevinskih elemenata,
postoje i građevinska područja sa šumarskim elementima, kao npr. učvršćivanje
pokosa i nasipa biljnim pokrovom, zaštita od erozije i bujica. U tom
slučaju ne smije se mimoići suradnja navedenih stručnjaka.


2.
Nastavna građa kao osnova za planiranje mreže šumskih
puteva
Na Šumarskom fakultetu u Zagrebu postoje dva odsjeka: šumsko-gospodarski
i drvno-industrijski. Nastavna građa drvno-industrijskog odsjeka neće
se razmatrati u ovom izlaganju, jer planiranje mreže šumskih puteva ne po
ŠUMARSKI LIST 3-4/1973 str. 64     <-- 64 -->        PDF

PODRU CjE_
SUMARSKt STRUČNE. DJELATNOSTI
U SUM5\<.0j PRIVRE.DI


o V
z


D 53


y


Z


r*
-i l/> r &P-AN t CNO (v) f\TI 2 NO


Ol L


5
z


z o


o


7 o DJELATNOSTI


-f


X P


T) ?3
O


Tl O c_ Pi o


m


p


n c c 7 7-o Opi j> r71 o
O xu ^
´A>


-o z -im — u.,5
P m h 1 5> -r ^


o z.


3 CO o r>


c H yf > v>,


C o


in


o ö JJ S
/J v^


< P1 I rn


<_ p


(.-> >>


O W 07
51 -o W -H
73 ?


T
T
2S


i/>


f C
c 1 c z > -4i
-
v y m´2


>


z


-1


m o
c J° o
7: tn o


-d Ol


A m


>


O c oC o
z z Jf07
3 -o ^o


T. N
V 7 c ° 5-= mm C O-m 5;


3>


z O $3 3 < ö


7 < 3--J> > 3.


o> i >


z P!
T-m


lr.CC


> rn


>


>N 7>


cH´ e> to


o
CI <; to i*o


j. c > 6
ir, -o -d „-a-I
H °^


G RRHI CNO M^TICNo


<— in


PODRUČJE. STUDIJA


3 ?L -L>o PODPsUctjE STUpijA


*K? o


>


P0DRUĆJ& STUDIJA ŠUMI\RSROG


T-ARULTETA PREMA NASTAVNOM


PLA.NU DRUGOG STUPNJA
ŠUMARSKI LIST 3-4/1973 str. 65     <-- 65 -->        PDF

stoji u nastavnom planu tog odsjeka, a niti potreba operativne djelatnosti u
tom smjeru. Predmet ovog izlaganja je nastavna građa drugoga i trećeg
stupnja na šumsko-gospodarskom odsjeku.


Studij drugog stupnja traje četiri godine (8 semestara) te obuhvaća 34
obvezna predmeta, 2 izborna i 3 preporučena.


Za uspješnu realizaciju studija potrebno je međusobno povezati u jednu
cjelinu znanstvena saznanja i metode proučavanja. Te metode ne smiju se
oslanjati na momentane i pojedine oblike stručne djelatnosti u šumskoj privredi,
nego na područje struke kao cjeline.


Prilikom izrade nastavnog plana nužno je unaprijed odrediti smjernice
odnosno orijentaciju u radu prema svrsi stručne djelatnosti odnosno studija.
Na osnovi te svrhe sastavlja se nastavni plan odgovarajuće strukture kao
podloga za realizaciju studija.


Sastav i struktura nastavnog plana II stupnja zagrebačkoga šumarskog
fakulteta prikazana je u odnosu na područje šumarske stručne djelatnosti u
šumskoj privredi u grubim crtama na slici 1.


Prema tom prikazu nastavni predmeti svrstani su u četiri područja studija:
teoretsko, matično, granično i predvojnička izobrazba. Matično i granično
područje studija je podijeljeno na grupe predmeta koje obuhvaćaju
nastavne predmete prema šumarskoj djelatnosti u šumskoj privredi. Zatim
je prikazan postotni udio pojedinih grupa predmeta područja, izračunat prema
broju sati nastave, te povezanost područja studija s područjem stručne
djelatnosti u operativi.


U tom prikazu sastava i strukture nastavnog plana vidi se utjecaj stručne
operativne djelatnosti kao i težište studija na matičnom području.


Teoretsko područje studija obuhvaća opće i osnovne znanstvene discipline
(matematika, kemija, bolanika, mehanika itd.), koje su osnova svim
područjima studija.


Planiranje mreže šumskih puteva pripada graničnom području studija
pa je uklopljeno u slijedeću nastavnu grupu predmeta: geodezija, fotogrametrija,
šumsko građevinarstvo, šumska transportna sredstva, uređivanje bujica
i osnove strojarstva s eksploatacijom strojeva. Studij navedenih predmeta
pruža potrebnu tehničku podlogu planiranju mreže šumskih puteva, dok biološko-
tehnološku komponentu dobiva iz matičnog područja studija s odgovarajućom
grupom predmeta: uređivanje, iskorišćivanje šuma, uzgoj, zaštita
te lovna privreda.


Jedna od važnijih početnih faza planiranja šumske putne mreže je prostorni
razmještaj površina šumskoga gospodarskog kompleksa. Studij tog razmještaja,
odnosno izrade gospodarske osnove ili plana, obuhvaćen je uređivanjem
šuma. Po tom planu uređuju se šume prostorno i vremenski te se
propisuje tehnika načina gospodarenja. Prema tome, oblikovanje šumske
putne mreže ovisit će o tom prostornom dimenzioniranju kao i o ostalim
utjecajnim faktorima: načinu gospodarenja te postojećim geološkim i orografskim
prilikama, itd.


Studij predmeta iskorišćivanja šuma u svojim pojedinim fazama kao matično
područje studija ima jak utjecaj na planiranje šumske putne mreže.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1973 str. 66     <-- 66 -->        PDF

Taj studij bavi se, pored ostaloga, i određivanjem transportnih sredstava,
koja uvjetuju kategoriju šumskih putcva odnosno gustoću otvaranja te ostale
tehničke elemente planiranja.


Potrebe uzgoja i zaštite šuma zahtijevaju kod intenzivnijeg gospodarenja
detaljnije otvaranje šuma s mrežom prometnica nižeg reda, kao što su
npr. uzgojne linije ili staze. U tom slučaju studij grupe predmeta uzgoja i
zaštite šuma povezuje se s planiranjem ostale naprijed navedene putne
mreže.


Posebnu važnost za planiranje mreže šumskih puteva ima studij grupe
predmeta organizacije i ekonomike. Poznato je, da organizacija u šumarstvu
uspostavlja optimalne odnose — u količini, kvaliteti, vremenu i prostoru —
između svih faktora rada i proizvodnog procesa te radnog organizma šumarstva.
Ekonomika daje mogućnost izbora najpovoljnije varijante mreže šumskih
puteva s gledišta investicija, eksploatacije, izdataka i koristi. Prema
tome, utjecaj organizacije, a isto tako i ekonomike, ne smije se zanemariti
pri planiranju putne mreže, ako se želi postići optimalni učinak u gospodarsko-
tehničkom smislu.


Iz navedenoga slijedi, da nastavna građa studija na šumarskom fakultetu
pruža odgovarajuću podlogu za planiranje mreže šumskih puteva. To planiranje
je kompleksno pa zahtijeva, kako slijedi iz prednjeg izlaganja, studij
širokog područja.


Na zagrebačkom Šumarskom fakultetu (šumsko-gospodarski odsjek) postoji
i studij trećeg stupnja (postdiplomski studij). To područje studija namijenjeno
je šumarskim diplomiranim inženjerima, i to u dva osnovna oblika:
studij specijalizacije i studij magisterija. Prvi studij traje dva semestra,
a drugi četiri semestra.


Na studiju trećeg stupnja planiranje mreže šumskih puteva pripada području
iskorišćivanja šuma. Taj studij usmjeren je na tehnološko-ekonomsku
komponentu planiranja mreže šumskih puteva, dok je tehnička komponenta
pomoćna i orijentacijska.


ZAKLJUČAK


Iz prednjeg izlaganja vidi se, da je područje mreže planiranja šumskih
puteva granično s obzirom na matično područje djelatnosti šumarskih stručnjaka
u operativi. Ono se odnosi na puteve IV reda, koji imaju specijalnu
namjenu i lokalnog su karaktera. U slučaju većih tehničkih zahvata pri izgradnji
navedene putne mreže, neophodno je potrebna suradnja šumarskih
i građevinskih stručnjaka.


Područje studija odnosno nastavna građa za planiranje putne mreže
kompleksno je te pripada većim dijelom matičnom tehnološkom (biološkom),
zatim ekonomskom, a u najmanjem obimu tehničkom području.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1973 str. 67     <-- 67 -->        PDF

LITERATURA


1.
Deka nie I.: Biološki i gospodarski faktori njegovanja sastojina. Šumarski list
11—12, 1962.
2.
De kan i ć I.: Intenziviranje proizvodnje proređivanjem mješovitih sastojina
prigorskih šuma. Jug. polj. šum. Centar, Beograd 1967.
3.
Klepa c D.: Uređivanje šuma. Nakladni zavod Znanje, Zagreb 1965.
4.
Kralji ć B.: Efficatite economique des investissements et du choix de 1´äge
d´exploitabilite en sylviculture — dans les conditions du socialisme. Mađarska Akademija
Znanosti, Budimpešta 1964, 34 str.
5.
Kralji ć B.: Ekonomski elementi proizvodnje socijalističkog šumarstva. Školska
knjiga, Zagreb 1952.
6.
Lovri ć N.: Šumarski inženjeri i tehničari kao projektanti i izvođači građevinskih
radova. Šumarski list, 5—6, 1955.
7.
Nastavni program zagrebačkog Šumarskog fakulteta ŠG odjela, 1971.
8.
Ugrenovi ć A.-Beni ć R.: Eksploatacija šuma. Polj. nakl. zavod, Zagreb
1957.
Zusammenfassung


PLANUNG DES FORSTWEGENETZES IM RAHMEN DES LEHRPROGRAMMS
DER FROSTLICHEN FAKULTÄT ZAGREB


Im obigen Aufsatz wird die Zusammensetzung und Struktur der Lehrplans für
das Studium II. Grades an der Forstlichen Fakultät Zagreb, in Bezug auf den Bereich
der forstlichen Fachtätigkeit in der Praxis besprochen, und dabei auch mit
Rücksicht auf die Planung des Forstwegenetzes. Durch diesen Lehrplan wird angestrebt,
die Bedürfnisse der Operative zufriedenstellen, und die Absolventen so zu
befähigen, dass sie ihrer Fachtätigkeit bestmöglich nachzukommen mögen.


Die Planung des Forstwegenetzes als der Grenzbereich des Studiums und der
operativen forstlichen Tätigkeit enthält die meisten Elemente des Grundbereichs
des Forstfaches, und somit gehört diese Planung zu dem Arbeitsbereich des Forstfachmanns.
Im Falle grösserer technischer Eingriffe ist die Mitarbeit des Baufachmanns
nötig.


Die technischen Fächer im Lehrstoff des forstlichen Studiums ermöglichen dem
Forstfachmann eine erfolgreiche Planung des Forstwegenetzes auszuüben.