DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1973 str. 74     <-- 74 -->        PDF

DRUŠTVENE VIJESTI


ZAPISNIK


4.
sjednice U. O., proširene sa članovima
N.
O., koja je održana 1. 03. o. g. u prostorijama
»Šumarskog doma«.
Prisutni : Blažević, Bregar, Brkanović,
Horvatinović, Hren, Igrčić, Mačešić,
Mudrovčić, Tomaševski, Vanjković i Antoljak.


Ispričani : Komlenović, Krnjak, Potočić
i Prpić.


Dnevni red:


1.
Otvorenje sjednice, aktuelna stručna
problematika i dr.,
2.
Saopćenja, dopisi, rad terenskih S. D.,
stručna predavanja, proslava 100 godišnjice
Šumarskog lista i dr.,
3.
Perspektiva i razvoj šumarstva i drvne
industrije Hrvatske za razdoblje 1973—
1985. g. — kritički osvrt,
4.
Potreba i razlozi formiranja Koordinacionog
odbora za šumarstvo i drvnu industriju
Hrvatske,
5.
Razno.
Ad 1.

Sjednicu je otvorio predsjednik ing.
S. Tomaševski i izm´o neke aktualnosti iz
stručne problematike.
— Nacrt zakona o šumama prihvaćen
je po Republičkom i Privrednom vijeću
Sabora Hrvatske i upućen na javnu raspravu.
Nosioc javne rasprave je Odbor za
agrarnu politiku Republičkog vijeća Sabora
i Republički sekretarijat za poljoprivredu,
prehrambenu industriju i šumarstvo,
dok se u raspravu uključuju Šumska
gospodarstva, šumarije, sve šumarske
ustanove, zavodi, institucije, teritorijalna
Šumarska društva i ostali zainteresirani.
Sve prijedloge, sugestije i primjedbe treba
do 1. V. o. g. dostaviti Republičkom sekretarijatu
za poljoprivredu, prehrambenu
industriju i šumarstvo, Zagreb — Iblerov
trg 9.
— Nacrt Zakona o lovu također nakon
obrade dolazi pred oba vijeća.
— Privredna komora Hrvatske sazvala
je za 6. 03. o. g. savjetovanje o idejnom
programu dugoročnog razvoja šumsko-
drvnog kompleksa »Južni bazen« (kompleksno
tretiranje razvoja drvne industrije
i šumarstva zajedno na području Primorsko-
ličke makroregije i Karlovačkokordunske
subregije).
— ponovno se vode kritičke rasprave o
dugoročnom planu šumarstva naše republike
za period 1973—1985. g. o postojanju
2 i više ovakovih planova, raznim pokazateljima
porasta proizvodnje, prirasta,
isti podaci na više strana obrađeni i promatrani
raznolikim mjerilima.
— u posljednje vrijeme omladina i Narodna
armija sudjeluju u sveobuhvatnim
akcijama pošumljavanja. Međutim je Savez
časovito nespreman da sa svoje strane
uzme učešće, ali podržava i pomoći će
ove akcije u vezi pošumljavanja u jesenjskoj
sadnji pod konac o. g. i ubuduće.
— osjeća se pomanjkanje propagande
šumarstva, napose u akcijama pošumljavanja,
unapređenja šumarstva, štetama u
šumarstvu od nedavnih poplava, radu Saveza,
instituta za šumarska istraživanja,
zaštiti čovjekove sredine i si. U cilju davanja
pravog akcenta ovakovih masovnih
radova Savez će sastaviti prijedlog o pojačanom
i smišljenom djelovanju šumarske
propagande uz učešće svih šumsko-
gospodarskih organizacija udruženog rada
naše republike.


Ad 2.


— SITŠDI — Jugoslavije dostaviti će
se zatraženi izvještaj o aktivnostima našega
Saveza tokom protekle 1972. g., kao i
plan rada za 1973. g.
— uzima se na znanje zapisnik SITŠDIJ
sa II sjednice predsjedništva, koja je održana
u Skopju pod konac prošle godine.
— u komisiju za reorganizaciju saveza
i izradu statuta SIT-Hrvatske imenuje se
ing. R. Antoljak.
— postupit će se po dostavljenim Zaključcima
VII skupštine SITH-e (skupština
održana 17. 12. 1972. g.).
—kod SITH-a su formirane stručne komisije
i djeluju: a) za naučno-istraživački
rad (predsjednik dr. V. Johanides), b) za
stručne ispite i revizije projekata (ing. S.
Srb), c) za stručne kadrove i školstvo (dr.


Z. Jovičić), d) za produktivnost rada (prof,
dr. B. Kraljić) i e) za stručnu štampu (dr.
B.
Prpić).
— na poziv Republičkog savjeta za naučni
rad Savez će dostaviti molbu za financijsku
pomoć redakciji Šumarskog li


ŠUMARSKI LIST 3-4/1973 str. 75     <-- 75 -->        PDF

sta u vezi daljnjeg izdavanja i proslave
100 godina izlaženja ovoga najstarijeg šumarskog
glasila Jugoslavije. Zahtjev za
pomoć treba obrazložiti programski i financijski,
te istaći ne samo naučni karakter
S. L. nego i da služi širenju i popularizaciji
naučne misli, kao i potrebama
operative šumsko-privrednih organizacija
udruženog rada.


— na poticaj Jugoslavenskog instituta za
četinjače — Jastrebarsko, u vezi unapređenja
naučno-istraživačke službe kao i integracije
sa sličnim institutima u Hrvatskoj,
predsjednik ing. Tomaševski konzultirati
će se sa predsjednikom Republičkog
Savjeta za naučni rad (akademik Ivo Jurković).
— ponovo se požuruju terenska SD da
uplate dužnu članarinu za 1972. g. u iznosu
od 500,00 din; da podmire svoja dugovanja
za u 1971. g. preuzete knjige »Utvrđivanje
i društveno vrednovanje općekorisnih
funkcija šuma«, Beograd 1971. g.;
da redovno dostavljaju zapisnike sa sjednica
i o radu svojih Šumarskih društava.
— Savez će zamoliti profesore Šumarskog
fakulteta i istaknute šumarske i drvno
industrijske stručnjake da održe 1—2
stručna predavanja u jesen o. g. za članstvo
u Zagrebu i na terenu.
— kao potpisnici naloga za raspolaganje
novčanim sredstvima kod SDK, uz već
imenovane na 1. sjednici U. O., određuju
se još: ing. Bozo Maćešić i ing. Dimitrije
Brkanović.
— prijedlog za dodjeljivanje godišnje
nagrade, kao i nagrade za životno djelo
iz područja šumarstva i drvne industrije
Savez će nastojati podnijeti Savjetu za
naučni rad SRH tek kad od svojih ŠD dobije
pismeni prijedlog sa iscrpnim obrazloženjem.
— Privredna komora Jugoslavije dostavila
je stav svojega Savjeta za šumarstvo
i drvnu industriju povodom održanog savjetovanja
o problemima kozarstva (održanog
u Počitelju 20. 12. 1972. g.) i u vezi
ponovnog pokušaja držanja koza i paši u
šumama, te nastojanju da se izmjene i
ukinu postojeći zakonski propisi. Komora
pozdravlja nastojanja i akcije, koje se baziraju
na proširenju i usavršavanju štal skog
gajenja stoke uopće, pa i koza
tj. uzgoja, koji ne šteti uvođenju savremenih
metoda gajenja šuma.
Ad 3.


— potrebno je ponovno raspraviti o postojećim
perspektivnim i razvojnim planovima
šumarstva i drvne industrije za
razdoblje 1973—1985. g. Podaci koji su prikupljeni
za ovu svrhu bili su obrađeni od
nekoliko obrađivača te je uslijed nepovezanosti
u radu došlo do velike šarolikosti
i izvjesnih netočnosti.


— potrebno je da se Šumarska društva
odnosno šumsko-privredne organizacije udruženog
rada kritički osvrnu na ove postojeće
planove i dadu svoj prijedlog, a
napose u pogledu koncepcije razvoja, povećanja
bioloških investicija, oslobađanja
šumarstva raznih davanja i doprinosa,
promotriti mogućnost da društvo osigura
sredstva za proširenu reprodukciju i si.
Ad 4.


— u cilju koordiniranja, dogovornog
predlaganja i organiziranog sprovođenja
mjera i zadataka na unapređenju šumarstva
Hrvatske, Savez poziva sve zainteresirane
organe, organizacije i ustanove, koje
rade na poslovima šumarstva, da pristupe
osnivanju Koordinacionog odbora
kao zajedničkog savjetovadavnog tijela.
Ovo bi tijelo dogovorno razmatralo određene
stručne probleme i problematiku i
davale preporuku za rješavanje određenih
pitanja. U toku rada ovoga tijela povremeno
se vrši analiza i ocjena prihvaćanja i
sprovedbe preporuka. Program rada je
stalno otvoren i dopunjava se aktualnim
problemima. Želja je Saveza da ovo koordinaciono
tijelo obuhvati republičke organe,
organizacije i ustanove iz oblasti šumarstva
kao što su: Šumarski fakultet,
Instituti za šumarska istraživanja, Republički
sekretarijat za poljoprivredu, prehrambenu
industriju i šumarstvo, Privrednu
komoru — Savjet za šumarstvo i drvnu
industriju, Zavod za planiranje, Zavod za
zaštitu prirode, Poslovno udruženje šumsko-
privrednih organizacija, Savez inženjera
i tehničara šumarstva i drvne industrije
Hrvatske, Savez sindikata — konferencija
radnika šumarstva i dr. Zaključke
o ovom osnivanju kao i Pravilnik o radu
ovoga Odbora donijeti će U. O. na slijedećoj
svojoj sjednici.
Ad 5.


— zaključeno je da se ubuduće sjednice
U. O. sazivaju za prijepodne određenog
radnog dana u cilju da istima mogu prisustvovati
i članovi sa terena, kao i predstavnici
terenskih ŠD i si.
Zapisničar:
Ing. R. Antoljak, v. r.
Predsjednik Saveza:
Ing. S. Tomaševski, v. r.


145
ŠUMARSKI LIST 3-4/1973 str. 76     <-- 76 -->        PDF

SURADNICIMA ŠUMARSKOG LISTASadrža j člank a ili napisa treba odgovarati zadacima časopisa, da donese
nešto novo s područja znanosti ili da informira o iskustvima šumarske ili drvarske
prakse koja će poslužiti promicanju šumarstva i drvne industrije.

Obi m radov a ne smije, u pravilu, prelaziti 10 do 15 tiskanih stranica (15 do
20 stranica rukopisa s proredom). Članci trebaju biti pisani sažeto i razumljivo,
a njihovi naslovi moraju biti kratki. Radovi koji ne odgovaraju ovim postavkama,
a inače su vrijednog sadržaja, tiskat će se nakon skraćenja i dogovora s autorom.

Rukopisi trebaju biti pisani strojem i to s proredom. Piše se
samo na jednoj stranici arka papira tako da druga stranica ostane čista. Iza
citata korišćene literature navodi se prezime autora i početno slovo njegova imena,
a iza toga slijedi godina objavljivanja citiranog rada koja se stavlja u zagradu.
Prezime i ime autora piše se velikim slovima. Primjer: EMROVIČ B. (1954.).
Na kraju članka se donosi popis literature abecednim redom i to prezime i ime
autora, godina objavljivanja, naslov rada, ime časopisa, redni broj časopisa u
kojem je tiskan članak te početna i završna stranica članka. Primjer: BOJANIN,
S. (1971.): Analiza rada zglobnih traktora kod izvlačenja debala, Šum. list 7—8,
str. 231—255. Kod citiranja knjiga ispisuje se prezime i početno slovo imena
autora, godina izdavanja, naslov, broj izdanja (ako ih je više) i mjesto naklade.
Primjer: ŠAFAR, J. (19o3): Ekonomski i biološki temelji za uzgajanje šuma, Zagreb.

Na kraju članka potrebno je donijeti zaključa k iz kojega je vidljiv sadržaj
i rezultati rada. Zaključak može poslužiti ujedno i kao sažetak koji se prevodi
na jedan od stranih jezika (engleski, njemački, francuski). Molimo autore da ne
prevode sami budući da Redakcija to povjerava određenom stručnjaku. ZAKLJUČAK
(sažetak) ne bi sivio, u pravilu, prelaziti jednu stranicu tiskanog teksta, a
molimo da se napiše u dva primjerka.

Fotografije, grafikoni i crteži uz tekst članka moraju biti jasni
i gotovi za reprodukciju. Fotografije moraju biti na papiru visokog sjaja i većih
dimenzija, a grafikoni i crteži na paus papiru ili na glatkom risaćem papiru.
Fotografije, grafikoni i crteži moraju biti 2—3 puta veći ođ veličine otiska u časopisu.
— Tabel e s puno brojeva moli se pisati s tušem na pauspapiru.

Tumač fotografija, grafikona i crteža prilaže se na odvojenom listu, a obrojčava
se kao navedeni prilozi. Ako graf.´koni i crteži imaju ispisan tumač, to, dakako,
nije potrebno. Mole se autori da označe u rukopisu mjesta gdje žele da se tiskaju
fotografije, grafikoni, crteži i tabele.

Autor šalje Redakciji vlastoručno potpisan članak u dva primjerka
, a uz potpis stavlja svoje zvanje i adresu. Primljeni se rukopisi ne
vraćaju. Autor ima pravo na 50 besplatnih separata i ukoliko ih želi više neka
to navede. U popratnom dopisu potrebno je poslati broj žiroračuna.
UREDNIŠTVO
ŠUMARSKI LIST 3-4/1973 str. 77     <-- 77 -->        PDF

OA^siupajji


iue.i}s ´if
n epaj ´9x EZI I^IAB^SBU af ouqa-nod " BZ ns niznjsođ u^aujBJBđ XAO :BUIIO9CIJ
s afuiood ifoif TUBJ}S 8t> n spgj 3933a; BZI ;S5[3X ´9UĐXIS ´OS nejagođ BU i;pBqsjđ 9f
ouqaa;ođ ´ggz,00L´0 urafojq ´[´; ´uiopa.1 unaaji s gf -J;S n BABSJABZ B ´ ´BCIOBI9JO^
iptA as f uq ajaqB; zj isunoaCu S afiroođez ifo>[ Bpgj -Q\ podsi IUBJIS if n is^aj,


ATfXUinZBJ9U iTEUBja 9f Bđ BSOJS BCuBgBJS 33JSa.lgođ Op 9f


oisop vavHO vrona ĐONonao nfNVAVNzoa ocaraa ionaa UIOAOISBU pođ


B;STI 3o>[SJBums ZL/Z—I nfoaq n OBSBZT at iLon BouBaiđs BijjiT^j ´gut mruBja n


HVAVHdSI
ŠUMARSKI LIST 3-4/1973 str. 78     <-- 78 -->        PDF

JOqOUIBS ´»SO}B]A[ ´O "V« 3D32np0d O^SJE^SI} OifOEAEpZI : ifESTJ,


— VSfl EJEjop 9i OA^suiazou i — ´p -JM os´i Toiuaon i iiuapn;s ´*p *JS[ OO´OC louipafod
´P ´N OO´OST Eosznpođ i 8Aoue;sn OAjsuiaznj , :}sn jijsjEumg eu EjBiđ^ajđ Efusipoo
6K9-8L9-Z010& qsjgEZ BJlusq aupojBN poi[ unosa — 90S-W ´jq uojaia; ´IT S-il AaJ.uejrvzEW ´qsJSBZ
:oA;siup8Jn i BAEJtđn — nq9J§BZ n af´uisnpui auAjp i BAISJELURS BjBoiuqa^ i Biofuazui ZSAES
:OBABpZI — HHS PBJ lUDnBU BZ EpUOJ SOilDnqndBH OOUIOđ n^SClDUBUTJ Zn UBHSI1 9f fojq fBAO
— 331S;BAJH sfiJJsnpui auAJp i BAjsjEtuns BjEomqa; i Bjsfugzui OTTSBI§ — ISITC IXSHVWflS