DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1973 str. 105     <-- 105 -->        PDF

osiguranja od požara, odgovornosti iz posjeda
zgrade, izljeva vode iz cijevi, provale
i dr.


— u X mj. o. g. održati će se u Zagrebu
jesenji plenum Saveza. Uz društveni
— uobičajeni dio — na dnevnom redu
bi bila dva aktuelna stručna referata: Dugoročni
razvoj šumarstva i drvne industrije
Hrvatske do 1985. g., uslovi i mjere
koje su potrebne za provedbu i referat:
Zakonitosti kretanja akumulativnosti
u šumarstvu (prof. dr. Potočić).
Ad 3.


— Nadzorni odbor (ing. A. Mudrovčić,
prof. dr. Z. Potočić i ing. S. Vanjković)
podnio je godišnji izvještaj o pregledu financijskog
poslovanja za 1972 g. i konstatirao
(skraćeno):
1.
Tekući račun kod NB glasi:
30102-678-6249
2.
Račun kod NB iznašao je 31. 12. 1972.
333.958,79 din
3.
Ukupni prihodi Saveza u 1972. g. iznosili
su: 310.705,70 din
4.
Ukupni rashodi Saveza: 264.102,45 din
5.
Potraživanja od kupaca : 66.628,40 din
6.
Obaveze prema
dobavljačima 29.860,50 din
7.
Tuđa sredstva 23.800,00 din
8.
Višak prihoda nad rash odima
46.603,25 din
— nakon pročitanog izvještaja N. O.
prihvaćen je Završni račun za 1972. g.
koji je podnio blagajnik Saveza ing. Z.
Hren.
— višak prihoda ostvaren u poslovanju
1972. g. u iznosu od 46.603,00 dinara
raspoređen je ovako:
za pripremne radove u vezi proslave
100 g. izlaženja Š. L. 9.479.930 din., za
rezervni fond 932,07 din., za godišnje odmore
službenicima (5.000,00 din.), za OD
službenicima 11.200,00 din. i za pokriće
plana rashoda u 1973. g. 20.000 din.


— Blagajnik ing. Z. Hren predložio je
Plan prihoda i rashoda za 1973. g., koji
je nakon izloženih obrazloženja, prihvaćen
u cijelosti, i on izgleda ovako (skraćeno):
A.
Prihodi
(Članarine ŠD, pretplate za Š. L.
od zgrade, dotacije i dr.) 318.495,00 din


B.
Rashodi
I. Osobni dohoci 122.000,00 din
II. Materijalni rashodi 46.995,00 din
III.
Funkcionali troškovi
(tisak S. L. stručnih
publikacija, tiskanica
i si. ^149.500,00 din
318.495,00 din


Ad 4.


— prihvaćeno je obrazloženje, koje je
dao predsjednik Saveza ing. S. Tomaševski
o potrebi stvaranja međusobne suradnje
organa i organizacije, koje rade na poslovima
šumarstva i drvne industrije na razini
republike. Istodobno je prihvaćen i
Pravilnik o radu koordinacionog odbora,
kojega čine: Institut za šumarska istraživanja,
Poslovno udruženje proizvođača
drvne industrije, Poslovno udruženje šumsko-
privrednih organizacija, Privredna komora
Hrvatske — savjet za šumarstvo i
drvnu industriju, Republički sekretarijat
za poljoprivredu, prehrambenu industriju
i šumarstvo, Republički zavod za planiranje,
Republički zavod za zaštitu prirode,
Savez ITŠID — Hrvatske, Savez sindikata
SRH — konferencija radnika šumarstva
i Šumarski fakultet Sveučilišta u
Zagrebu.
Ad 5.


— članovi u .o. ponovno će obići terenska
SD i razmotriti aktivnost i rad
društava, njihove prijedloge, planove rada,
financijsko stanje, stanje dugovanja
Savezu za članarinu, preuzete stručne
knjige, sugestije u vezi predstojećeg jesenjeg
plenuma u Zagrebu i si.
— nagrađuje se ing. A. Šerbetić sa
500,00 din za obavljeni stručni nadzor prilikom
adaptacije sanitarnih prostorija u
1972. g. u »Šumarskom domu«.
— prema čl. 16. »Samoupravnog sporazuma
« namještenici Saveza dobiti će u
1973. g. regres od 1000 din. po osobi za
god. odmor.
— uz blagajnika kao supotpisivač novčanih
dokumenata određuje se teh. tajnik
ing. R. Antoljak.
Zapisničar:
Ing. R. Antoljak v. r.
Predsjednik:
Ing. S. Tomaševski v. r.


ZAPISNIK


6. sjednice U. O. proširene sa članovima
N O., koja je održana 14. 06. 1973. g. u
prostorijama »Šumarskog doma« na Mažuranićevom
trgu 11 u 11 sati.
Prisutni: Blažević, Brkanović, Horvatinović,
Hren, Igrčić. Mačešić, Prpić ,Tomaševski
i Antoljak.


Ispričani: Bregar, Potočić i
Vanjković.


Dnevni red:


1.
Otvorenje sjednice, aktuelna stručna
problematika i važnija zbivanja u
struci
251
ŠUMARSKI LIST 5-6/1973 str. 106     <-- 106 -->        PDF

2. Saopćenja, dopisi i dr.
3. Jesenji plenum Saveza
4. Razno
Ad 1.


— sjednicu je otvorio predsjednik ing.
S. Tomaševski i u kratkim crtama iznio
aktuelnu stručnu i društvenu problematiku,
zbivanja u struci u vremenu od
protekle sjednice do danas.
— zaključci sa savjetovanja o društveno-
ekonomskom položaju šumarstva i drvne
industrije, koje je organizirano po
SITSID — Jugoslavije i održano 24. XI.
prošle godine u Beogradu, doprli su do
Privrednog vijeća Savezne skupštine i I.
V. SRH i uzeti u razmatranje: daljnje
produženje olakšica za uvoz opreme šumarstva
i drvne industrije, usklađivanje
cijena proizvoda, izgradnja šumskih komunikacija
uz povoljnije kredite, sudjelovanje
šumarstva u raspodjeli doprinosa
za izgradnju puteva prilikom kupnje goriva,
ulaganje šire društvene zajednice i
financiranje proširene reprodukcije, povećanje
devizne stope na 50%> za nabavke
opreme, liberalizacije cijena proizvoda
drvne industrije, smanjenje stope poreza
na promet namještaja i si.
— prilikom objave novog nacrta ustava
SFRJ skreće se pažnja terenskim ŠD
na 61. 25, 38, 69, 70, 73, 74, 75, 141 i 170,
kao i na nacrt ustava SR Hrvatske: 61.
25 (oduzimanje zemljišta i drugih prirodnih
bogatstava i naknada). 61. 77 (posebna
zaštita i iskorišćavanje šuma, voda i
si.), 61. 78 (posebna zaštita divljači i dr.),
61. 79 (nekretnine, zaštićeni objekti prirode
i si.), čl. 80 (očuvanje prirodnih i radom
stvorenih vrijednosti čovjekove sredine,
zagađivanje zraka, tla i vode), čl.
199 (općina poduzima mjere za sanaciju
i unapređenje čovjekove okoline i si.), čl.
202 (upravljanje općine zemljištem, šumama
i si.), čl. 279 (briga republike za
zaštitu i gospodarenje prirod, bogatstvima
i si.). Javna rasprava traje do 30. rujna
o. g. Svoje prijedloge i osvrte SD mogu
dostaviti Savezu.
— proces integracije Instituta za šumarska
istraživanja (Zagreb) i Instituta za
četinjače (Jastrebarsko) napreduje i postoji
vjerojatnost da će biti do konca
o. g. okončan.
— dovršen je kompletni elaborat o gašenju
šumskih požareva avionima
— dovršen je nacrt zakona o šumskom
sjemenu i sadnom materijalu i razaslan
šumarskim radnim organizacijama na osvrt
i raspravu.
— započele su šire rasprave o perspektivnom
razvoju drvne industrije do 1985.
god.
— pred Sabor SRH ide na prihvat definitivni
tekst zakona o lovu, kao i prateći
provedbeni propisi.
— u Osijeku je održan sastanak članova
Savezne komisije za topole, a u vezi izrade
idejnog-dugoročnog-projekta za podizanje
topolika uz financijsku pomoć
Međunarodnog monetarnog fonda.
— u Našicama će se održati Kolokvij
o opće korisnim funkcijama šuma 15. o.
mj., a u okviru priredbe »Dani slavonske
šume«. Neke od tema ovog kolokvija su:
Protiverozivna i hidrološka uloga šuma
(prof. dr. V. Velašević), Korištenje slav.
šuma kao sredstvo zaštite mentalnog i
fizičkog zdravlja čovjeka (prof. dr. M.
Relac), Šuma i škola (Mr D. Gucunski),
Šume, šumarstvo i društvo (ing. J. Kulaš),
Šume u općenarodnoj obrani (puk.
R. Marjanović), Zdravstvo i šuma (Dr B.
Miljuš), Lovni turizam (Mr. J. Brna) i
dr. Organizator kolokvija je »Slavonska
šuma« Vinkovci.
Ad 2.


— početkom ožujka o. g. primio je delegaciju
SIT Jugoslavije predsjednik Savezne
skupštine Mijalko Todorović. Tom
prilikom su vođeni razgovori o mjestu i
ulozi SITJ, društvenom tretmanu Saveza,
organizacionim pitanjima povodom donesenih
amandmana- financijsko-materijalnim
problemima, izradi novog Statuta i
reorganizaciji SITJ.
— pročitan je dopis SITŠDI-Jugoslavije
u kojem se iznose rezultati rada, ulozi u
ostvarenim akcijama u toku 1971/73: izrada,
perspektivnih planova o razvoju šumarstva
i drvne industrije Jugoslavije,
održanom Savjetovanju na bazi veoma
zapaženih materijala »Utvrđivanje i društveno
vrednovanje općekorisnih funkcija
šuma« (1971), zatim Društveno ekonomski
položaj šumarstva i drvne industrije
Jugoslavije (1972. g.) i si.
— U vezi dopisa Republičkog sekretarijata
za poljoprivredu, prehrambenu industriju
i šumarstvo od 9. IV o. g. Savez
pozdravlja i prihvaća osnivanje Koordinacionog
odbora republičkih organa,
organizacija i ustanova iz oblasti šumarstva.
Istodobno prihvaća i dostavljeni
Pravilnik o radu. Savez je za svojega
predstavnika u ovaj Koordinacioni odbor
imenovao ing. Slavka Horvatinovića, direktora
ŠG »Hrast« — Vinkovci i člana
U. O.


ŠUMARSKI LIST 5-6/1973 str. 107     <-- 107 -->        PDF

— Savezu IT-Hrvatske dostavljen je
iskaz većeg broja šumarskih i drvno industrijskih
stručnjaka, koji će se uključiti
u konzultacije za obradu teme »Zašto
se privreda SRH ne razvija dinamičnije
odnosno zašto njezini rezultati poslovanja
ne stoje bolje i zašto nema razvojnih
programa? (Pitanje je postavio dr.
V. Gašparović, predsjednik Privredne komore
SRH)
— Za stručnu knjižnicu Saveza naručuje
se publikacija »Aktuelni problemi šumarstva,
drvne industrije i hortikulture« od
izdavača: Šumarski fakultet — Beograd
(1971). To su odštampani materijali i referati
na cea 700 stranica sa savjetovanja
prilikom proslave 50 godina šumarske
nastave.
— Savjet za naučni rad SRH dodijelio
je Savezu iznos od 54.000 dinara za pokriće
dijela troškova štampanja Šumarskog
lista u 1973. g.
— na sjednici je usvojen program Inicijativnog
odbora za proslavu 100 godišnjice
izlaženja Šum. lista (1877) i 130 godišnjica
od osnivanja Hrvatsko-slavonskog
šumarskog društva (1846. g.).
— jubilarno izdanje Šumarskog lista
povodom ove proslave izići će iz štampe
pod konac 1975/76 na cea 200—250 stranica
sa analitičkim i kritičkim prikazom
radova i zbivanja u struci, sa brojnim
fotografijama, grafičkim prikazima i si.
Uži redakcijski odbor čine: Dr. S. Bertović,
ing. O Piškorić, Dr. Z. Potočić, ing.
F. Štajduhar, Dr B. Prpić (urednik publikacije)
i ing. R. Antoljak.
Ad 3.


— pod konac X. mj. o. g. održati će se
u Zagrebu jesenji Plenum, koji prema
statutu Saveza čine: članovi upravnog i
nadzornog odbora, zatim predsjednici itajnici terenskih ŠD, članovi stručnih komisija
Saveza i dr. Stručne materijale:
Perspektivni razvoj šumarstva i drvne industrije
Hrvatske do 1985. godine, a napose
uslovi i mjere potrebni za uspješnu
realizaciju ovih planova, prirediti će Poslovna
udruženja proizvođača šumarstva,
kao i drvne industrije, zatim Institut za
šumarska istraživanja i Institut za drvo.
Prof. dr. Z. Potočić sastavit će koreferat


o zakonitostima kretanja akumulativnosti
u šumarstvu.
— u oči predviđenog plenuma Saveza
sastati će se polovicom X mj. o. g. u Zagrebu
uži krug šumara-povjesničara, koji
će razmotriti stanje stručne arhivske
grade, dokumentacije, karto — fotografije
i si., te mjere za njezino očuvanje od
propadanja, kao i pristupanje opisivanju
prilika i zbivanja u našem šumarstvu od
davnine do današnjih dana.
Ad 4.


— kako će u toku 1973. g. Sabor SRH
donijeti niz veoma aktuelnih republičkih
zakona, to će uprava Saveza poduzeti pripreme
za eventualno štampanje u jednoj
ediciji: Zakona o šumama, lovu, vodama
i ribolovu (4 zakona). Vjerujemo
da će ovaj naš pothvat pozdraviti Šumska
gospodarstva, šumarije i svaki OOUR.
Zapisničar:
Ing. R .Antoljak, v. r.


Predsjednik Saveza:
Ing. S. Tomaševski, v. r.