DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1973 str. 43     <-- 43 -->        PDF

28.
S i m a k, M. and G u s t a f s s o n, A., 19t>3.: X-ray photography and sensitivity
in forest tree species, Hereditas XXXIX, 458—468.
29.
S i m a k, M. och G u s t a f s s o n, A., 1954.: Fröbeskaffenheten hos moderträd
och ympar av tall (Seed properties in mother trees and grafts of Scots pine),
Medd. Statens Skogsforskn:ngsinst. 44:2, 1—73.
30.
S i m a k, M. och G u s t a f s s o n, A., 1959.: Röntgenanalys och det norrländska
tallfröets kvalitetsförbättring (X-ray analys´s and the quality improvement of
North Swedish pine seed), Sv. Skogsvnrdsfören. Tidskr. 3, 475—486.
31.
S i m a k, M. and K a m r a, S. K., 1963.: Comparative studies on Scots pine
seed germinability with tetrazolium and x-ray contrast methods, Proc. Int.
Seed Test. Ass. 28:1, 3—18.
32.
Taylor , A., 1952.: An introduction to x-ray metallography, Chapman & Hall
LTD., London.
33.
V a r š a 1 o v i ć, A. A., 1958.: Rukovodstvo po karantinoj entomologičesko.i ekspertize
semjan metodom rendgenografii. Minist, sei. hozaj. SSSR, Moskva.
34.
V i d a k o v i ć, M., I960.: Utjecaj gama-zraka na klijavost sjemena nekih konifera,
Sum. list, 7—8, 235-244.
* Izražavam svoju zahvalnost prof. H. B. Kriebel-u, na njegovoj nesebičnoj
pomaći, te mr Vjeri Krstelj i mr Franji Kovaćićeku, asistentima Fakulteta strojarstva
i brodogradnje, koji su mi omogućili snimanje našeg materijala na rendgenskom
uređaju »Philips«. Ujedno se zahvaljujem dipl. ing. Branki Javor, iz
tvornice »Fotokemika«, na korisn m podacima o karakteristikama domaćih rendgenskih
filmova.
Summary


X-RAYING AND ANALYSIS OF FOREST SEEDS


The paper was prepared with the aim to indicate the possibility of using
roentgenography in the examination of various different anatomical and physiological
characteristics of forest seeds. In part one the roentgenographs technique
is described, and the characteristics of radiographic film of various manufacturers
are comparatively presented. Suggested is the possibility of using home-made
industrial radiographic film Terix F in controlling the quality of forest seeds. In
part two are discussed a number of more important investigations carried out by
X-ray analysis of forest seed.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1973 str. 42     <-- 42 -->        PDF

3.
*** 1969.: Enciklopedija leksikografskog zavoda, Jugosl. leksikografski zavod,
Zagreb.
4.
Glavač. V,. 1956.: Prikaz rasprave: Ehrenberg i dr.: Seed quality and the
principles of forest genetics, Šum. list 11—12, 415—416.
.
Gustaf sson, Ä. and S i m a k, M., 1958.: X-ray diagnostics and seed quality
in forestry, IUFRO Section No. 22, 12th Congres Oxford 1956, Separated otisak,
1—12.


6.
*** 1969.: Industrielle Radiographic, Gevaert-Agfa N. V. Antwerpen, 1—107.
7.
*** 1970.: Industrie-Röntgenfilme, Gevaert-Agfa N. V. Antwerpen, 1—47.
8.
Kamra , S. K., 1963 a: Studies on a suitable contrast agent for the x-ray
radiography of Norway spruce seed (Picea abies), Proc. Int. Seed Test. Ass.
28:2, 197—201.
9.
Kamra , S. K., 1963 b: Determination of mechanical damage on Scots pine
seed with x-ray contrast method, Stud. For. Suec. 8, 1—20.
.
Kamra , S. K, 1971.: The x-ray contrast method for testing germinability of
Picea abies (L.) Karst, seed, Stud. For. Suec. 90, 1—28.


11.
Kamra , S. K., 1972.: Comparative studies on germinability of Pinus silvestris
and Picea abies seed by the indigo carmine and x-ray contrast methods,
Stud. For. Suec. 99, 1—21.
12.
Kamra , S. K. and S i m a k, M., 1965.: Physiological and Genetical Effects
on Seed of Soft X-rays Used for Radiography, Bot. Notiser 118:2, 254—264.
13.
Klepac , D., 1963.: Rast i prirast šumskih vrsta drveća i sastojina, Znanje,
Zagreb.
14.
Kriebel , H. B., 1966.: Technique and interpretation in tree seed radiography,
Joint Proc, 2nd Genet. Workshop, SAF and the 7 th Lake States For. Tree
Impr. Conf., US Forest Service Res. Paper NC-6, 70—75.
.
Kriebel , H. B., 1970 a: Characteristics and uses of x-ray films, 3rd Forest
Radiogr. Workshop, Delaware, Ohio, separatni otisak, 1—3.


16.
Kriebel , H. B., 1970 b: The Use of Contact Microradiography in Embryological
Studies of Pines, IUFRO Section 22, Working Group on Sexual Reprod.
of For. Trees, Varparanta, 1—3.
17.
Kriebel , H. B., 1972.: Predavanja na kursu iz genetike i oplemenjivanja
bilja na Šumarskom fakultetu u Zagrebu, (rukopis).
18.
Mučalo , V. i Regent , B., 1968.: Ispitivanja o mogućnostima i ispravnosti
upotrebe biokemijskih metoda (tetrazol. indigokarmin) za određivanje vitaliteta
sjemena obične jele (Abies alba Mill.) i himalajskog cedra (Cedrus deodara
Laws.), Poslovno udruženje šumsko privrednih organizacija, Zagreb.
19.
Müller - O 1 sen, C, S i m a k, M. and G u s t a f s s o n, Ä., 1956.: Germination
analyses by the x-ray method: Picea abies (L.) Karst., Medd. Statens
Skogsforskningsinst. 46:1, 1—12.
.
P o 1 g e, H. et Illy, G, 1968.: Heritabilite de la densite du bois et correlations
avec la croissance etudiees ä l´aide de tests non destructifs sur plants ´tie
Pins maritimes de quatre ans, Silvae Gen. 17, 173—181.


21.
*** 1969.: Practical manual for industrial radiography, Ferrania, Milano.
22.
*** I960.: Prospekt br. K2 0860, Fotokemka, Zagreb .
23.
*** 1969.: Prospekt FP R3 0769, Fotokemika, Zagreb.
24.
Regent , B., 1972.: Šumsko sjemenarstvo, Poslovno udruženje šumsko privrednih
organizacija, Zagreb.
.
S i m a k, M., 1955.: Bestämning av insektskador pä granfrö medelst röntgenfotografering
(Insect damages on seeds of Norway Spruce determined by x-ray
photography, engl, prijevod), Norrl. Skogsvärdsförb. Tidskr. 3, 299—310.


26.
Simak , M., 1957.: The x-ray contrast method for seed testing Scots Pine

Pinus silvestris, Medd. Statens Skogsforskningsinst. 47:4, 1—22.
27.
Simak , M., 1970.: New. uses of x-ray method for the analysis of forest seed,
IUFRO Section 22, Working Group on Sexual Reprod. of For. Trees, Varparanta,
1-—7.


ŠUMARSKI LIST 5-6/1973 str. 41     <-- 41 -->        PDF

U Švicarskoj se rendgenografsko snimanje koristi i za olakšanu analizu
izvrtaka (Klepac , 1963). Pohranjivanjem takvih snimaka moguće je
izvornu informaciju sačuvati duže vremena, bez bojazni da će se izvrtci iziomiti
ili isušivanjem promijeniti svoje dimenzije. Primjer rendgenskog
snimka sa izvrtcima prikazan je na si. 12.


U Francuskoj, kao i u nekim drugim zemljama, rendgenografija se koristi
za ispitivanje kvalitete drva (P o 1 g e i Illy , 1968). a u prospektima
za pojedine japanske rendgenske aparate, mogu se vidjeti snimci drvenih
spojeva i može se predpostaviti da se metoda već koristi u drvnoj industriji
za kontrolu kvalitete drvenih spojeva.


Daljnji razvoj metode ovisi o razvoju industrije rendgenskih uređaja,


o proizvođačima rendgenskog filma, a i o inovacijama, poput S i m a k o v e
(1970), kad je ustanovio da se na rendgenskom snimku dobiva bolji kontrast,
ako je prilikom snimanja sjeme uronjeno u vodu. Poboljšanje na
snimku nastaje uslijed toga što voda apsorbira tzv. sekundarna zračenja.
Ovakva modifikacija metode se može koristiti kod analize vrsta s malim
sjemenom i kod mikrorendgenografskih istraživanja, gdje se analiziraju detalji
embriogeneze ili anatomije sjemena.
ZAKLJUČAK


1. Rendgenografsko testiranje sjemena daje pouzdane rezultate. Omogućuje
kombiniranu analizu anatomije sjemena i njegove reakcije fiziološkog
karaktera na prisustvo kontrasnog sredstva. Pruža potpuniji i točniji
uvid u vitalnost i klijavost sjemena, brže nego što je to moguće dosadašnjim
metodama.
2. Metoda omogućuje korišćenje analiziranih sjemenki za sjetvu, jer ne
oštećuje sjeme i ne mijenja njegovu postojeću klijavost.
3. Rendgenografija je od važnosti u dendrogenetici, jer pored brzog ukazivanja
na rezultate kontrolirane hibridizacije, omogućuje mikrorendgenografska
istraživanja u toku embriogeneze.
4. U izlučivanju sjemenskih baza i izboru pojedinih stabala za sakupljanje
sjemena, može se primjenom rendgenografije steći brzi uvid u frekvenciju
pojedinih klasa sjemenki, tj. u kvalitet pojedinih stabala i sastojina s
obzirom na urod i kvalitet sjemena.
5. Primjena rendgenske analize je ekonomična, jer uz pouzdanost rezultata
omogućuje i uštedu vremena. Nabavka rendgenskog aparata ne iziskuje
veće troškove nego nabavka nekih modernih klijalica, a za snimanje
je moguće koristiti se i domaćim rendgenskim filmom Terix F.
LITERATURA


1.
Cullity, B. D., 1956.: Elements of x-ray diffraction, Addison-Wesley Publishing
Comp., Massachusetts.
2.
Ehrenberg, C, G u s t a f s s o n, A., Plym F o r s h e 11, C. and S i m a k,
M., 1955.: Seed quality and the principles of forest genetics, Hereditas 41.
291—363.


ŠUMARSKI LIST 5-6/1973 str. 40     <-- 40 -->        PDF

ćenja češera i sjemena od insekata. Češeri sa sjemenom u kojem se nalaze
larve, ukazuju na manji stupanj oštećenja nego češeri kod kojih su pojedine
sjemenke sa tragovima oštećenja (ekskrementi, grizotine). I jedna i druga
vrst oštećenja lako se uočava na snimku. S i m a k tumači slabu kvalitetu
sjemena iz češera u kojem je pronađeno nekoliko sjemenki s ekskrementima
time što insekti, uništavajući tkivo češera, onemogućuju potpuni razvoj
sjemena prekidajući dovod hranjiva do sjemenih zametaka. Zaključuje
da je rendgenografija pogodna za utvrđivanje načina života i razvoja napada
insekata na sjeme, kao i za utvrđivanje opsega i karaktera oštećenja.
Na slici 11. strelicom su označene sjemenke napadnute od insekata.


I


, % i


i 10 mm


SI. 12. Rendgenski snimak izvrtaka koji potiču od nekoliko različitih vrsta drveća.


Original.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1973 str. 39     <-- 39 -->        PDF

Rendgenografijom se na sjemenu lako uočavaju oštećenja mehaničkog
karaktera (K a m r a, 1963). Metoda može poslužiti za izdvajanje sjemenki,
oštećenih prilikom trušenja iz češera ili kod odvajanja od krilaca. Takvo
sjeme vrlo brzo gubi svoju klijavost, unatoč propisno provedenom čuvanju
na niskoj temperaturi.


Sima k je (1955) pokazao da se upotrebom rendgenografije lakše nego
drugim metodama koje koriste makroskopska opažanja, ustanovljuju ošte


f t
I #
\ f t X


:^S|>


SI. 11. Sjeme sa stabla crnog bora broj 221. Strelice pokazuju sjeme oštećeno od
insekata. Snimljeno na filmu Structurix D4 sa rendgenskim uređaj em »Philips«.
Original.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1973 str. 38     <-- 38 -->        PDF

istraživanja ograničavaju na rendgenski uređaj kojim su se koristili. Iako
rezultati sličnih istraživanja mogu varirati ovisno o vrsti sjemena, sadržaju
vlage i stupnju zrelosti sjemena, a i karakteru upotrebljenog zračenja,
vrijedno je iznijeti da pri upotrebi ekspozicija koje se redovito koriste u
rendgenografiji, sjeme navedenih vrsta nije izmjenilo svoju klijavost u
odnosu na kontrolu. Međutim, u istraživanjima genetske prirode treba biti
obazriv, jer su u pojedinim stanicama obične smreke i običnog bora, već
kod primjene kratkih ekspozicija, u toku mitoze ustanovljene kromosomske
aberacije. Kriebe l (1970 a) navodi da je za istraživanja takvog karaktera
moguće upotrijebiti film veće osjetljivosti koji će skratiti ekspoziciju, odnosno
omogućiti da primljena doza zračenja bude ispod vrijednosti od 1
rendgena. Vidjet ćemo da je to mala doza zračenja, ako ju uporedimo sa
dozom od 14.000 rendgena kod koje počinje letalna doza zračenja za sjeme
običnog bora (V i đakov i ć, 1960).


Dendrogenetičari su tokom protekla dva desetljeća vršili brojna istraživanja,
primjenjujući rendgenografsku metodu. Tako su npr. S i m a k i
Gustafss o n (1954, 1958 i 1959) ustanovili da obični bor na granici pridolaženja
svog areala u sjevernoj Švedskoj, kao i na visinskoj granici, rađa
sa sjemenom koje nije dozrelo zbog kraće vegetacijske periode. U uzorcima
su našli zastupljen velik broj sjemenki sa više embrija, od kojih ni jedan
nije bio potpuno razvijen. Rendgenska analiza takvog sjemena pokazuje veći
broj sjemenki tipa A II, manji broj koji spada u klasu A III, a najslabije
je zastupljeno sjeme klase A IV. Energija klijavosti je slaba, a mali je
postotak sjemenki proklijao. Međutim, nakon provedene stratifikacije takvog
sjemena, klijavost je bila normalna, te su zaključili da se embrij tokom stratifikacije
nastavio razvijati. Do sličnih je rezultata došao i Kriebe l (1966),
analizom .sjemena Pinus aristata. Da inferiornost sjemena običnog bora, sa
stabala koja rastu na sjeveru Švedske i u višim planinskim predjelima, nije
genetskog karaktera, dokazali su S i m a k i Gustafsso n (1954) cijepljenjem
plemki koje potječu s tih stabala i uzgojem tih cijepova u povoljnim
klimatskim uvjetima na jugu Švedske. Češeri su na cijepljenim biljkama bili
veći nego na stablima sa kojih su potjecale plemke, a i prosječan broj
sjemenki po češeru bio je veći, u pojedinim slučajevima i do 20%. Cijepovi
su producirali sjeme klase A IV, a klasa A II nije bila zastupljena.


Genetska konstitucija je jedan od bitnih faktora koji regulira količinu i
kvalitet uroda. U pojedinim slučajevima neki genotipovi daju relativno visok
postotak gluhog sjemena i svakako bi bilo korisno prije izlučivanja sjemenskih
sastojina i osnivanja neke sjemenske plantaže, rendgenskom analizom
ustanoviti kvalitet sjemena sa stabala koja će poslužiti za dobivanje kvalitetnog
sjemena.


Zanimljivo je da su istraživanja ukazala na slabu kvalitetu sjemena
kojim rađaju plus stabla, u odnosu na kvalitet sjemena što potječe s normalnih
i minus stabala (E h r e n b e r g i dr. 1955, Gustafsson i Simak
1958). Ova potonja redovito daju veće i teže sjeme, sa većom frekvencijom
sjemena klase A IV, nego plus stabla. Iznimke su moguće, pa Gustafsso n
i Sima k diskutiraju o jednom plus stablu običnog bora, pronađenom u
Švedskoj, kod kojeg su karakteristike sjemena bolje nego kod normalnih
kontrolnih stabala. U svjetlu te činjenice proizlazi važnost rendgenografije za
pronalaženje upravo takvih plus stabala.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1973 str. 37     <-- 37 -->        PDF

javosti za uzorak sjemena običnog bora testiranog rendgenografskom kontrastnom
metodom:


n
2 Ap
1
C G »/» =
N
100
gdje je:
CG´Vo = procjena klijavosti uzorka izražena u postocima,
n = broj sjemenki s impregnacijom između 0 i 25%,
Ap = Anatomski potencijal sjemenke u smislu pripadne vrijednosti
ledukcionog faktora iz tabele 3.,
N = Ukupan broj tretiranih sjemenki.


Kamr a (1971) je ustanovio da su natrijev ili kalijcv jodid pogodno
kontrastno sredstvo za sjeme obične smreke. Istraživanja su pokazala da je
optimalno vrijeme tretiranja sjemena smreke s natrijevim jođidom 15 minuta,
u koncentraciji od 40:"o, na sobnoj temperaturi. Autor u radu donosi
i niz praktičnih detalja i savjeta za postupak kod procjene klijavosti sjemena.


DRUGI VIDOVI RENDGENOGRAFIJE


U diskusiji o vrijednosti rendgenografske kontrast metode Sima k
(1957) navodi da su pogreške moguće u ocjeni stupnja impregnacije sjemena,
odnosno u ocjeni granice (koju označava 1/4 impregnirane površine
endosperma) između klijavog i neklijavog sjemena. No te pogreške u 25
uzoraka nisu prelazile vrijednost od ± IO"´», što je zadovoljavajuće u praktičnim
radovima. Maksimalna točnost u procjeni se postiže sa svježim sjemenom
koje ostaje potpuno neimpregnirano, kao i sa neklijavim — potpuno
impregniranim sjemenom.


Kamr a (1971) nalazi da se u procjeni klijavosti sjemena obične smreke,
kontrastna metoda može pouzdano koristiti.


U usporedbi sa nekim uobičajenim biokemijskim metodama, koje se
smatraju brzima kod utvrđivanja vitaliteta sjemena( tetrazol i indigokarmin
metoda), rendgenografija je nesumnjivo brža. Osim toga, kontrastnom rendgenografijom
analizirani uzorak ostaje neoštećen i upotrebiv za sjetvu, a
prema istraživanjima Simak a i Ka mre (1963) na sjemenu običnog bora,
daje točnije rezultate nego tetrazolijum metoda. Kamr a (1972) nalazi da
je kontrastna rendgenografija sjemena običnog bora i smreke pouzdanija
nego indigokarmin metoda.


Mučal o i Regen t su (1968) ustanovili da tetrazolijum i indigokarmin
metoda daju dobre rezultate samo sa svježim sjemenom obične jele
i himalajskog cedra.


1965. su Kamr a i Sima k nastojali utvrditi eventualne fiziološke ili
genetske promjene na sjemenu Pinus silvestris L., Picea abies L. i Apium
graveolens L. uslijed primljene doze zračenja prilikom snimanja. Rezultate


183
ŠUMARSKI LIST 5-6/1973 str. 36     <-- 36 -->        PDF

RENDGENOGRAFIJA ODLEŽALOG I STAROG SJEMENA


Dugotrajnim čuvanjem, starenjem, naročito ako su uvjeti uskladištenja
bili nepovoljni, sjeme gubi na svojoj kvaliteti i klijavosti. Određivanje sposobnosti
sjemena da proklije, tj. njegove vitalnosti, ako postoji sumnja da
sjeme nije svježe, razlikuje se od do sada opisanog načina ispitivanja njegove
kvalitete. Ako bismo vršili testiranje nekog uzorka starog sjemena na
način kako se to čini sa uzorkom svježeg sjemena (frekvencije pojedinih
klasa dobivene na osnovu rendgenskog snimka množili sa odgovarajućim
konverzionim faktorima), redovito bismo dobili previsoko izraženu klijavost.
Npr. staro sjeme običnog bora, koje na rendgenskom snimku pokazuje da
su sve sjemenke iz klase IV A, te da prema tabeli 3 ima teoretsku klijavost
od 99u/u, stvarno može biti neklijavo. To iz razloga jer je npr. sjeme
godinama bilo čuvano na neprikladan način i tako izgubilo klijavost, ali
su njegove nutarnje morfološke karakteristike ostale neizmjenjene. Drugim
riječima, to znači da se na rendgenskom snimku teško ili gotovo ne uočavaju
fiziološke promjene embrija i endosperma.


Da bi izbjegao pogreške ove vrste, u kalkulaciji klijavosti starog sjemena
rendgenografskom metodom, Si mak (1957) je razradio metodu za sjeme
običnog bora, a Kamr a (1971) za sjeme obične smreke. Metoda omogućuje
da se na rendgenskom snimku uoči i fiziološko stanje sjemenke i,
što metodi daje posebnu vrijednost, da sjeme koje je klijavo zadrži svoju
klijavost i nakon provedenog postupka po ovoj metodi.


Metoda bazira na činjenici da membrane stanica živog tkiva u sjemenu
ne propuštaju otopine nekih soli, dok neklijavo sjeme ili sjeme smanjene
vitalnosti nema te sposobnosti i otopine tih soli lako penetriraju kroz lupinu
u unutrašnjost mrtve sjemenke ili prožimaju nekrotične dijelove tkiva sjemena.
Ovako impregnirane mrtve stanice sjemenke jače apsorbiraju rendgensko
zračenje. Stoga se na snimku jasno razlikuju impregnirane — mrtve
sjemenke od neimpregniranih — klijavih ili pojedini impregnirani (nekrotični)
dijelovi sjemenke od okolnih neimpregniranih (živih) dijelova sjemenke.
Razlika se očituje u jačini kontrasta između impregniranog i neimpregniranog
tkiva, pa je i metoda dobila naziv kontrastna rendgenografija.


Sima k (1957) i Kamr a (1963 a, 1963 b i 1971) su iskušali razna kontrasna
sredstva za impregnaciju. Za sjeme običnog bora Sima k smatra da
je najpogodniji barijev klorid, te da u koncentraciji od 10°/o i vremenu tretiranja
od 1 sat nije toksičan za sjeme, a da se na snimku najbolje odražava
razlika u kontrastu između živog i mrtvog tkiva. Istraživanja su ga navela
da zaključi, kako se klijavim može smatrati neimpregnirano sjeme i
sjeme kojem je impregnirano samo 25;l/<> projicirane površine endosperma
na film. Sjeme sa potpuno ili djelomično impregniranim embrijem,
kao i sjeme sa neimpregniranim embrijem, ali endospermom impregniranim
više od 25°/o svoje projicirane površine na film, ne može se smatrati
klijavim. Stupanj klijavosti neimpregniranog sjemena korespondira se njegovim
anatomskim potencijalom, odnosno vrijednostima odgovarajućih redukcionih
faktora u tabeli 3. Sima k (1957) donosi relaciju na osnovi koje
se, nakon analize rendgenskog snimka, jednostavno dolazi do procjene kli


182
ŠUMARSKI LIST 5-6/1973 str. 35     <-- 35 -->        PDF

VRSTA ENDOSPERM
KLASA
EMBRI O0 I I I
KLAS
II I IV
A
Finus silveatria
A
B
--50
5
88
43
99
68
Picea abies
A
B
-
-
36
15
82
71
97
92


Tab. 3. Konverzioni faktori.


sjemena u drugačijim uvjetima, npr. u klijalištu pod slojem humusa debljine
0,5 cm ili u pijesku, klijavost će biti manja nego u Jacobsenovoj klijalici i
dobivene vrijednosti sa rendgenskog snimka množit će se sa odgovarajućim
redukcionim faktorom iz tabele 4. (G u s t a f s s o n i Simak, 1958).


KLA S A q T z\
: ! !
IX E U
„^ 4
A
UVJETI NAKLIJAVANJA
A I I A II I A IV
]


JACOBSENOVA KLIJALICA 50 88 99


HUMUS 13 63 -94
PIJESAK 5 50.. 85.


Tabela 4. Konverzioni faktori za različite uvjete naklijavanja
sjeincna Pinus silvestris.


Prema preliminarnim istraživanjima Gust a fsson a i Simak a (1958).
za rendgenografska istraživanja su pogodne neke vrste slijedećih rodova:
Abies, Cedrus, Chamaecyparis, Larix, Picea, Pinus, Pseudotsuga, Taxus, Thuja,
Acer, Alnus, Betula, Carpinus, Celtis, Cornus, Cotoneaster, Crataegus, Evonymus,
Fagus, Fraxinus, Gleditschia, Ilex, Laburnum, Morus, Platanus, Prunus,
Quercus, Rhamnus, Robinia, Rosa, Sambucus, Sorbus, Staphylea, Tilia i
Viburnum.


Može se predpostaviti da je i sjeme brojnih vrsta nekih drugih rodova
pogodno za rendgenografiju, te bi u tom smislu bilo potrebno nastaviti sa
istraživanjima.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1973 str. 34     <-- 34 -->        PDF

sti endosperma. Autori metode (Ehrenberg i dr., 1955, M ü 11 e r -O 1 s en
i dr., 1956) su razvrstali sjeme obične smreke (Picea abies Karst.) i običnog
bora (Pinus silvestris L.) u dvije endosperm klase (A i B), od kojih svaka
ima pet embrio klasa (0—IV). Klase se na snimku očituju ovim svojim
karakteristikama:


Endosperm klasa:


A: Sve
sjemenke sa endospermom, koji gotovo potpuno ispunjava unutrašnjost
sjemene lupine i dobro apsorbira zračenje.
B:
Sjemenke, koje imaju nepotpuno razvijen endosperm, ili endosperm
koji slabije apsorbira rendgensko zračenje.
Embrio klase:


0: Sjeme je prazno (gluho), bez embrija i endosperma.
I: Sjeme sa endospermom A ili B, ali bez embrija.
II:
Sjeme sa endospermom A ili B, sa jednim ili više embrija, od kojih
niti jedan nije duži od polovine embrionalne šupljine.
III:
Sjeme sa endospermom A ili B, sa jednim ili više embrija, od kojih
najduži zaprema 1/2 do 3/4 embrionalne šupljine.
IV: Sjeme
sa endospermom A ili B, sa jednim potpuno razvijenim embrijem,
koji zaprema cijelu ili skoro cijelu embrionalnu šupljinu.
Iz ove se klasifikacije može odmah zaključiti da će teoretski najbolju
klijavost imati sjeme, koje spada u embrio klasu IV i endosperm klasu A.


Na osnovu rendgenskog snimka, raspodjeljuje se sjeme u devet gore
opisanih klasa. Potencijalne mogućnosti svake klase, svake sjemenke da proklije,
izražene su njenim anatomskim karakteristikama. Broj sjemenki koje
će proklijati u pojedinoj klasi, izražava se postotkom klijavosti, koja je kod
fiziološki svježeg i zrelog sjemena identična sa »konverzionim faktorima« u
tabeli 3. Ovi konverzioni faktori ili »anatomski potencijal« (Ap) prema S imak
u (1957), predstavljaju u/o sjemenki koji bi proklijao, kada bi klijale
u određenim uvjetima. Ako su ti uvjeti standardizirani, dobivene Ap vrijednosti
koriste se kao faktori pretvorbe, sa svrhom da se za bilo koji uzorak
te vrste sjemena, klijavost izrazi u istim standardiziranim uvjetima.


Vrijednost konverzionih faktora za sjeme običnog bora i obične smreke
(prema Müller-Olsen i dr., 1956., S i m a k, 1957, Gustafsson i Si-
m a k, 1958), a za uvjete naklijavanja ü Jacobsenovoj klijalici, nakon 30 dana
naklijavanja u konstantnoj temperaturi od 23°C i pod osvjetljenjem od 3 X 40
W smještenog 50 cm iznad sjemena u trajanju od 8 sati dnevno, prikazane
su u tabeli 3.


Konverzioni faktori mogu biti različiti, ovisno o standardizaciji uvjeta
u kojima su ustanovljeni, a za koje se želi izraziti klijavost sjemena. Npr.
kod izražavanja klijavosti sjemena U standardiziranim uvjetima Jacobsenove
klijalice za sjeme običnog bora, potrebno je broj sjemenki iz pojedine klase
koji je dobiven na osnovu rendgenskog snimka, pomnožiti s odgovarajućim
faktorom pretvorbe iz tabele 3 ili 4. Ako se želi izraziti klijavost tog istog
ŠUMARSKI LIST 5-6/1973 str. 33     <-- 33 -->        PDF

SI. 10. Povećana fotografija sjemena crnog bora. snimljenog rendgenskim uređajem
»Philips« na filmu Structurix D4. Na tamnim sjemenkama se uočavaju embrij, endosperm
i sjemena lupina, a svjetlije sjemenke su gluhe. Original.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1973 str. 32     <-- 32 -->        PDF

9 0 9 0 999u


DÖOüi ist O Ö9t3


ü ©O ö 9^


OO 0 Ü 0 0 9 9


O *> O 9 9 O


O990an


9 © 9 9 O 9


ci 0 9 9 9 -0


© 0999


9s)<*9 9


0-90O


Sl. 9. Perforirani karton sa 100 uloženih sjemenki crnog bora. Original.


ke se u njima fiksiraju ljepljivom prozirnom trakom. Cesto je dovoljno
složiti sjeme na takvu ljepljivu traku (Selotejp), koja se zatim pričvrsti
uz film, obilježi i snimi.


Obilježavanje snimaka se vrši s olovnim brojevima, koje smo za naše
potrebe sami izradili iz tanke olovne folije (oko 1 mm debljine), izrezujući
ih škaricama.


Pri izboru elemenata za snimanje, najbolje je koristiti se vlastitim iskustvom
u radu s određenim rendgenskim aparatom, vrstom filma i materijalom.
Ako se takvo iskustvo nema, potrebno je izvršiti nekoliko probnih
snimanja da bi se dobile vrijednosti, pomoću kojih se postižu optimalni
rezultati. Cilj je postići što jasniji, oštar i kontrastan snimak.


RENDGENOGRAFUA SVJEŽEG SJEMENA


Na razvijenom snimku uočavaju se anatomski detalji unutar sjemene
lupine. Već na prvi pogled se razlikuje prazno (gluho) od punog sjemena.
Puno sjeme je na snimku svjetlije od praznog, jer sadržaj sjemenke apsorbira
rendgensko zračenje, koje stoga manjim intenzitetom djeluje na emulziju
filma. Ako rendgenski snimak posluži kao negativ za izradu fotografija
(slike 8, 10 i 11), dobit ćemo tamnije puno sjeme, a prazno će sjeme
biti svjetlije.


Ovaj princip rendgenografije sjemena, da pojedini dijelovi sjemenke (lupina,
endosperm, embrij) i međuprostori, različito apsorbiraju zračenje, koje
radi toga djeluje na film s različitim intenzitetom, omogućuje da se među
punim sjemenkama jasno razlikuju tipovi, u veličini embrija i zastupljeno
ŠUMARSKI LIST 5-6/1973 str. 31     <-- 31 -->        PDF

Emulzija kod industrijskih rendgen filmova, nanesena je redovito dvostrano,
na podlogu koja može biti od sigurnosnog triacetata (Terix F) ili različitih
drugih patentiranih masa (»Estar base« kod Kodak filma), koje
garantiraju minimalnu promjenu dimenzija filma uslijed obrade i bolju
trajnost. Jednostranu emulziju imaju samo neki supersitnozrnati filmovi
(tab. 1. i tab. 2).


Dimenzije rendgenskih filmova su različite i ovisne o proizvođaču. Fotokemika
proizvodi Terix F u formatima: 10 X 24, 10 X 40, 10 X 48 i
6 X 48 cm (prema prospektu Fotokemike, 1969).


Strani proizvođači plasiraju na tržište film pakiran u praktičnoj omotnici,
koja omogućuje manipuliranje sa filmom na dnevnom svijetlu, za
razliku od filmova koji se mogu koristiti samo u mraku, ako prethodno
nisu stavljeni u zaštitni omot od strane potrošača.


Trajnost filma je najčešće ograničena datumom, do kojeg proizvođač
garantira njegovu valjanost. Međutim, ako se uskladišti u frižideru na temperaturi
ispod 0° C, u dobro zatvorenom pakovanju koje ga štiti od vlage,
trajnost mu se može produžiti i preko garantnog roka. Time se izbjegava
efekt stvaranja mrene, često primjetan na starim filmovima.


Obrada filma je slična obradi fotografske emulzije, te se sastoji iz: 1.
razvijanja, 2. prekidne kupke, 3. fiksiranja, 4. ispiranja i 5. sušenja filma.
Recepture za obradu pojedinih filmova propisane su od strane proizvođača.
Najbolji se rezultati postižu ako se prilikom obrade filma pridržavamo tih
uputstava. Tako se npr. za film Fotokemike iz Zagreba, Terix F, preporuča
konfekcionirano pakovanje razvijača FRX-2 i fiksir FF-1. Za ostale vrste
rendgenskih filmova, za koje ne možemo nabaviti originalna gotova pakovanja
razvijača, uputno je poslužiti se receptima, tiskanim u prospektima
ili u stručnoj literaturi (npr. za Agfa-Gevaert filmove u Industriell e
Radiographic , 1969. ili za filmove proizvedene u SSSR-u u publikaciji
Var šalo vica 1958).


Ukoliko nisu dostupni originalni recepti, možemo se za razvijanje svih
vrsta industrijskih rendgen filmova poslužiti i domaćim rendgen razvijačem
FRX-2, koji daje zadovoljavajuće rezultate. Sastav mu se može naći u
prospektu Fotokemike, (1960).


SNIMANJE SJEMENA


Priprema sjemena za snimanje vrši se vrlo jednostavno, izradom perforiranih
kartona, kojih je dimenzija odgovarajuća veličini upotrebljenog
filma. Broj perforacija u koje se ulažu sjemenke ovisi o veličini filma, veličini
sjemena i potrebnom broju sjemena za uzorak. Najčešće iznosi 50
ili 100.


Prije slaganja sjemenki u udubljenja, s donje strane kartona se nalijepi
tanki papir da sjeme ne propada. Na si. 9. vidi se sjeme crnog bora, složeno
na kartonu sa 100 perforacija, tako da svojim spljoštenim dijelom leži
na podlozi. Ako je potrebno osigurati potpunu kontrolu identiteta svake pojedine
sjemenke, perforacije se mogu obilježiti rednim brojevima, a sjemen


177
ŠUMARSKI LIST 5-6/1973 str. 30     <-- 30 -->        PDF

REIATIVNA
TI P FILMA KARAKTERISTIKE FILMA UPOTREBA FI1MA
OSJETLJIVOST
Ksđah Type KK 630
Maksimalna osjetljivost
Omogućuje vrlo kratke ekspozicije
Relativno slab kontrast
P^rupno zrno
U medicini, za snimanje gama i
rendgenskim zrakama.
U slučaju kada se zahtijeva mala
doza zračenja.
KJđak Type F 200
Visoka osjetljivost
Ooiogućuje kratke -ekspozicije
Relativno slab kontrast
Krupno zrno
U´ slučaju kada se zahtijeva mala
doza zračenja.
Kudqk Type AA 100
Srednja osjetljivost
Visok kontrast *
Fino zrno
Preporučljiv za radove na ispitivanju
kvalitete sjemena.
Kodak ´Type T 60 Visok kontrast
Sitnozrnat film
Pogodan za vrste s manjim
sjemenom.
Kodak Tupa M* 27
Zahtijeva dužu ekspoziciju
Visok kontrast.
Sitnozrnat film
Pogodan za vrste s manjim
sjemenom.
Kodak Type R ;io
Niska osjetljivost
Duga đo vrlo duga ekspozicija
Visok do vrlo visok kontrast .
Supersitnozrnat film
Pogodan za istraživanja pod
većim povećanjima.
Kodak Type R
jeđnoa tvan-i 7
Vrlo niska osjetljivost
Vrlo duga ekspozicija
Visok do vrlo visok kontrast
Supersitnozrnat film
Pogodan za mikrorendgenografska
istraživan j´a.


Tabela 2. Karakteristike nekih rendgenskih filmova, koji se proizvode u SAD.


Kriebel (1970.) ne nalazi da je moć" razdvajanja ovog filma u praktičnom pogledu


bolja od one koju daje Kodak Type AA.


Za nas je od interesa mogućnost korišćenja domaćeg industrijskog rendgen
filma Terix F, koji u pogledu zrnatosti, kontrasta i osjetljivosti daje
zadovoljavajuće rezultate u kontroli kvalitete sjemena. Ovo je informacija
temeljena na vlastitom iskustvu, snimanjem sjemena proizvedenog kontroliranom
hibridizacijom crnog, običnog i japanskog crvenog bora na Katedri
za šumarsku genetiku i dendrologiju Šumarskog fakulteta u Zagrebu. Za
komparaciju, na si. 8. vidi se ista sjemenka crnog bora, snimljena na filmu
Agfa-Gevaert Structurix D4 i na filmu domaće proizvodnje Terix F.


1 I I I l_L_l , [ 1 I I


0 10 mm


SI. 8. Ista sjemenka crnog bora snimljena na dva različita lilma. Original.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1973 str. 29     <-- 29 -->        PDF

Osnovna razlika među filmovima jednog´ proizvođača je u osjetljivosti
filma. Ova se karakteristika često povezuje sa veličinom kristala srebrnih
halogenida koji čine bitni sastojak emulzije filma, pa možemo reći da u
pravilu film veće osjetljivosti ima krupnije »zrno« i manji kontrast.


U prospektima proizvođača rendgenskih filmova, osjetljivost se najčešće
donosi opisno, pa je vrlo teško međusobno uspoređivanje filmova. Osjetljivost
filmova Agfa-Gevaert obilježena je relativnim brojevima od 0,1 do 120
(Industrie Röntgenfilme, 1970). Uz izvjesna ograničenja, moguće
je te vrijednosti primijeniti i na filmove drugih proizvođača, kojih su nazivi
u istom redu sa odgovarajućim filmom Agfa-Gevaert u tab. 1. Navadeni su
nazivi filmova koji se koriste u industriji. (Medicinski rendgenski filmovi
ne odgovaraju za rendgcnografiju sjemena, radi svog slabijeg kontrasta i
prekrupnog zrna).


KODAK KODAK !
AGFA-GEVAER T
F G B
lUTORD ANSCO j DU POM1
!
Tip
fita a
Relativna T. . . .-... . i Kontrast osjetljivos t ZjTiatost Ti p f i l m a
Struaturix
s 0,1 Visok Ovisno o
pojačivaću Äeguir´r Inđusirez Industrial Superayl ,
Industrial
S04
B 10 -l D 8 1 i 1,6 Visok Gruba i.
srednja
** « Industrial Superay
Struetuxix
B ? 4 Visok Srednja «*,«« Industrial
j .
SuperayA
Industrial
Industrial
C X
´uperay
Struaturis:
D 4 15 Vrlo
visok Fina Mierotex Industrial Industrial
Six-ur:tAr´.~
i) :; 60 Vrlo
visok
Vrlo
fina
SuperayH :
Struaturix
V 3 jednos. 120 Visok Vrlo
fina


Tabela 1. Razni tipovi filmova, grupirani po svojim karakteristikama u odnosu´na Agfa-Gevaert filmove.


Eastman Kodak je 1966. uveo skalu brojeva za obilježavanje osjetljivosti
svojih filmova. Bazirana je na osjetljivosti filma »Kodak Industrial
X-ray Film Type AA«, koja je obilježena brojkom 100. Uključujući najnovije
tipove filmova, skala se kreće od 7 do 630 (Kriebel , 1970 a). U tab.


2. su prikazane relativne osjetljivosti pojedinih filmova. Sastavljena je pridruživanjem
brojeva relativne osjetljivosti filmovima američke kompanije
Kodak, na osnovu podataka u radovima Kriebel a (1966 i 1970 a).
Film sa sposobnošću razdvajanja 2000 linija po milimetru »Kodak High
Resolution Emulsion«, koji ima veličinu zrna oko 1/5 veličine zrna filma
Kodak Type R, koristi se isključivo u kontaktnoj mikrorendgenografiji. Unatoč
svojih izvanrednih kvaliteta u pogledu zrnatosti, ne daje bolji kontrast
od nekih filmova s krupnijim zrnom, jer je nemoguće ostvariti bolji
kontakt između embrija u sjemenci i filma. S tog je razloga nepotrebno
postavljati zahtjeve za filmovima sa još sitnijim zrnom (Kriebel , 1970 b).
ŠUMARSKI LIST 5-6/1973 str. 28     <-- 28 -->        PDF

Vidjeli smo već od kakove je važnosti veličina fokusa za oštrinu snimka.
Nastojat ćemo dakle da površina »efektivnog fokusa« bude što manja. Za
orijentaciju se možemo poslužiti podatkom da je Kriebe l (1966) vršio
svoja istraživanja sa aparatom koji je davao snop zračenja promjera 2,0 mm.
Rendgenski aparati sa užim snopom na izlazu iz cijevi, dati će oštrije detalje,
ali će za isti format filma (naročito ako je veći, npr. 13 X 18 cm) biti
potrebno udaljiti film od izvora, kako bi cijela njegova površina bila obuhvaćena
snopom rendgenskih zraka. To opet zahtijeva produženje ekspozicije,
pa se stoga može reći da su mali fokusi pogodni za mikrorendgenografska
istraživanja, gdje je neophodna oštrina detalja.


U pogledu ostalih karaketristika rendgenskih uređaja, od važnosti je još
sistem hlađenja i konstrukcija prozora — filtera na izlazu rendgenskih zraka
iz cijevi. Problem hlađenja je konstruktivnog karaktera i svakako nam je
najpogodnija izvedba koja omogućuje kontinuirano zračenje. Eventualno,
zbog posebnih zahtjeva, treba obratiti pažnju na mogućnost rada u prirodi,
dakle na prenošenje uređaja koji, ako se radi o hlađenju na tekuću vodu,
imaju u svom priboru i rezervoare za vodu.


Na mjestu gdje kroz rendgensku cijev izlazi snop zračenja, redovito je
ugrađena pločica od berilijuma ili Lindemanova stakla. Funkcija joj je da što
manje apsorbira meko zračenje pri prolasku kroz stijenke rendgenske cijevi.


Preporučljivo je da rendgenski uređaj omogućuje snimanje na optimalnu
udaljenost, odnosno onu, na kojoj će cijeli film biti obuhvaćen snopom zračenja,
a da vrijeme ekspozicije ne prelazi 5 minuta. Ta se dužina ekspozicije
smatra još tolerantnom u pogledu brzine rada.


Na pitanje, da li je opasan rad sa rendgenskim aparatom, mogao bi se
dati ovakav odgovor:


Rad nije opasan, ako su provedene određene mjere zaštite na radu, ako
je aparat konstruiran na način koji isključuje mogućnost ozračivanja operatera
i uz prisutnu ozbiljnost u radu. Najčešće su noviji tipovi rendgenskih
aparata, predviđeni za rad s relativno malim energijama zračenja, konstruirani
poput kabineta koji automatski isključuju zračenje ako se otvore vrata
kabineta. Razumljivo je da su stjenke aparata napravljene tako da u potpunosti
apsorbiraju zračenje, najčešće po »sendvič« sistemu sa olovnom folijom
u sredini.


Izgled i veličina su im različiti, ovisno o namjeni. Konstruirani poput
kabineta, nalikuju na manji ormarić i mogu se smjestiti u svaku radnu prostoriju.


KARAKTERISTIKE RENDGENSKIH FILMOVA


Kod opisa karakteristika rendgenskih filmova, zadržat ćemo se samo na
onima koji dolaze u obzir za rendgenografiju sjemena. Napomenimo odmah,
da je na rendgensko zračenje osjetljiv i film koji se koristi u fotografiji, a da
je emulzija rendgenskog filma podešena da bude osjetljiva na onaj dio elektromagnetskog
spektra koji karakterizira rendgensko zračenje. Isto tako je
i rendgenski film osjetljiv na zračenje vidljivog dijela spektra, te ga treba
čuvati i razvijati u potpunom mraku, odnosno pridržavati se u tom pogledu
uputstava proizvođača filma.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1973 str. 27     <-- 27 -->        PDF

p


SI. 7. Promjena veličine projekcije uslijed promjene kuta snimanja.


U praksi su ovakove »deformacije« najčešće nezamjetljive kod makroskopske
analize snimka, a i nisu od značaja za određivanje klijavosti sjemena.
Nerealne dimenzije objekta na snimku moraju se uzeti u obzir, ako
se objekti upoređuju preciznim mjerenjem pod povećanjem. Ako je npr. film
na kojem je složeno sjeme za snimanje, većeg formata, tada će na rubovima
filma »deformacije« biti jače izražene. Te će »deformacije« biti to veće, što
je udaljenost fokusa od filma manja. (Detaljnije o utjecaju geometrije snimanja
na kvalitet snimka vidjeti: »Industrielle Radiographic«,
1969. i »Practical manual for industrial radiographic«,
1969).


RENDGENSKI UREĐAJI ZA SNIMANJE ŠUMSKOG SJEMENA


Ako pokušamo na osnovi do sada izloženog, zaključiti koje karakteristike
treba da posjeduje rendgenski aparat uporabiv za snimanje sjemena, vidjet
ćemo da je odlučujuća karakteristika — vrsta zračenja koju aparat emitira.
Budući nam je potrebno vrlo meko zračenje, a prema istraživanjima K r i e-
bel a (1966), optimalnih energija oko 15 kV za visokonaponski uređaj, možemo
reći da zadovoljavaju uređaji do 40 kV, a da rendgenski aparati predviđeni
upravo za radiografiju sjemena, redovito mogu podesiti svoj napon
na vrijednosti koje se kreću u rasponu od 0 do 25 kV.


Zbog relativno male potražnje ovakovih specijalnih rendgenskih aparata,
mnoge firme su ih izbacile iz svog proizvodnog programa. Unatoč tome, možemo
se koristiti s aparatima proizvedenim za industrijsku rendgenografiju,
koji najčešće imaju mogućnost rada s niskim energijama (do 20 kV), iako
se u pravilu koriste naponima višim od 20 kV. Rendgenski aparati predviđeni
za rad u medicini, redovito nisu pogodni za naše potrebe, jer su im minimalni
radni naponi oko 40 kV.


U radu s mekim zračenjem optimalne vrijednosti jakosti struje se kreću
oko 5 mA (Kriebel , 1966). Stoga ćemo se zadovoljiti aparatom koji omogućuje
rad sa vrijednostima u rasponu od 0 do 10 mA.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1973 str. 26     <-- 26 -->        PDF

SI. 6. Ovisnost oštrine snimka o veličini fokusa. (F = fokus, O = objekt, n = neoštrina).
Prema »Pract´cal manual for industrial radiography«, 1969.


Zaključujemo da je kod većeg fokusa oštrina slabije izražena. Stoga ćemo
kod izbora rendgenske cijevi nastojati da fokus bude što manji. To se
pokazuje od osobite važnosti kod snimanja vrlo malih objekata u tzv. mikrorendgenograf
ij i.


Udaljavanjem filma od fokusa, slika objekta na filmu biva oštrija. Pri
tom međutim, treba imati u vidu da je ta udaljenost ograničena najčešće
konstruktivnim rješenjima samih rendgenskih aparata, a i neekonomičnošću
rada ako se udaljenost film—fokus isuviše poveća. Prisjetimo se da povećanje
udaljenosti kod neizmjenjenih ostalih faktora, zahtjeva produženje
ekspozicije za normalno zacrnjenje filma, koje raste s kvadratom udaljenosti
između filma i fokusa.


Neoštrina na snimku će biti jače izražena ako nam se povećava udaljenost
između objekta i filma. Iz si. 6. je vidljivo da će nam slika objekta
na filmu biti veća, što je udaljenost objek—film veća. Stoga ćemo nastojati
da nam objekt snimanja bude što bliži površini filma. Sjeme zbog svojeg
oblika, najčešće ne zadovoljava zahtjevu da svi njegovi dijelovi budu na samoj
površini emulzije. Kod nekih mikrorendgenografskih istraživanja se
stoga preporučuje, ako se radi o krupnom sjemenu, uklanjanje sjemene lupine
i dijela endosperma (Kriebel , 1970 b, 1972). U praksi gdje nas redovito
zanima kontrola kvalitete sjemena i određivanje njegove klijavosti,
takvi su zahtjevi nepotrebni, jer prostim okom najčešće ne možemo zamijetiti
neoštrinu i povećanu projekciju snimljenog sjemena, ako je sjeme prilikom
snimanja položeno na omotnicu u kojoj je film.


Teoretski se može još raspravljati o položaju objekta prema filmu i izvoru
rendgenskog zračenja. Idealan je slučaj kada rendgenske zrake iz izvora
padaju okomito kroz objekt na film. Međutim, ako snop zraka dolazi kroz
objekt na film pod kutem različitim od 90°, projekcija objekta na filmu ne
će biti komparabilna sa ostalim snimkama (si. 7´.), jer će pod predpostavkom
da smo snimili isti objekt, izmjerene dimenzije objekta biti različite.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1973 str. 25     <-- 25 -->        PDF

SI. 5. Raspodjela intenziteta zračenja u ovisnosti o naponu cijevi
Prema T a y 1 o r - u, 1952.


Povećanjem udaljenosti između filma i fokusa, intenzitet zračenja opada
s kvadratom udaljenosti, a potrebno vrijeme eksponiranja raste.


Debljina objekta, bolje rečeno njegova gustoća, utječe na vrijeme ekspozicije
tako da ga povećava, što je veća sposobnost objekta da apsorbira
rendgenske zrake, to je dulje vrijeme ekspozicije.


Napomenimo još ovdje da će objekt koji se snima primiti dozu zračenja
ovisno o valnoj dužini rendgenskih zraka, intenzitetu zračenja i njegovu trajanju.


OVISNOST ČITLJIVOSTI SNIMKA O GEOMETRIJI SNIMANJA


Pod geometrijom snimanja podrazumijevamo odnose u prostoru, koji
vladaju između filma na koji se rendgenskim zrakama projicira objekt snimanja
i izvora zračenja, te neke krakteristike rendgenskih aparata, kao što
je npr. veličina fokusa i udaljenost fokusa od površine filma.


Jasnoća snimka, odnosno njegova oštrina, je to veća što je fokus
manji. Kako je smanjenje antikatode ograničeno radi povećanja topline kod
većeg ubrzanja elektrona, nije moguće proizvesti točkasti izvor rendgenskih
zraka. Stoga je veličina fokusa definirana površinom, koja je rezultat veličine
termičkog fokusa (mjesta na antikatodi u koje je usmjeren snop elektrona
sa katode) i nagiba antikatode prema površini filma (Industriell e
Radiographi c 1969). Utjecaj veličine tog tzv. »efektivnog fokusa« na
oštrinu snimaka, objašnjen je na si. 6.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1973 str. 24     <-- 24 -->        PDF

U Njemačkoj standardi pridružuju određenom naponu cijevi i naziv za
proizvedenu kvalitetu zračenja, pa npr. prema DIN 6809


napon Cl] levi do 20 kV proizvodi vrlo meko zračenje,
napon cij jevi od 20— 60 kV proizvodi meko zračenje,
napon cij jevi od 60— 150 kV proizvodi srednje meko zračenje,
napon cij jevi od 150— 400 kV proizvodi tvrdo zračenje,
napon cij jevi od 400—3000 kV proizvodi vrlo tvrdo zračenje, a


napon cijevi preko 3000 kV proizvodi ultra tvrdo zračenje.


Za intenzitet rendgenskog zračenja, može se reći da je proporcionalan
jakosti struje u cijevi koja se izražava miliamperima. Ako grafički pokažemo
ovisnost intenziteta rendgenskog zračenja o jakosti struje u cijevi, vidimo
da povećanjem jakosti struje za neku određenu vrijednost u mA, dolazi
do povećanja intenziteta zračenja duž cijelog kontinuiranog spektra rendgenskih
zraka, a da se valne dužine u snopu ne mijenjaju, te da maksimalni
intenziteti imaju istu valnu dužinu (si. 4).


Valna duljina


SI. 4. Povećanje intenziteta zračenja uslijed povećanja jakosti struje.


Povećanjem napona cijevi, za neku određenu vrijednost u kV, dolazi također
do povećanja intenziteta zračenja duž svih valnih dužina, ali se pritom
mijenja i spektar zračenja, jer nastaju rendgenske zrake kraćih valnih dužina
(si. 5), odnosno maksimumi intenziteta se pomiču prema kraćim valnim
dužinama. Stoga možemo reći da je npr. rendgensko zračenje izazvano sa
naponom od 20 kV tvrđe od zračenja dobivenog sa 15 kV. Iz si. 5. se može
zaključiti i da je porast intenziteta zračenja kod kraćih valnih dužina brži.


Variranjem napona i jakosti struje, udaljenosti između filma i fokusa,
a i debljine objekta, varira i vrijeme potrebno da se dobije normalno eksponirani
snimak. U pravilu, što je mekše zračenje, potrebna je duža ekspozicija
za isti stupanj zacrnjenja na filmu.


Vrijeme eksponiranja je obrnuto srazmjerno jakosti struje izraženoj u
mA.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1973 str. 23     <-- 23 -->        PDF

Katoda 1 Anoda


SI. 2. Shematski prikaz rendgenske cijevi: 1. žarna nit, 2. struja elektrona, 3. meta
antikatode ili termički fokus, 4. snop rendgenskih zraka, 5. pločica od berilija.


Valna dužina proizvedenih rendgenskih zraka ovisna je o naponu cijevi.
Povećanjem napona, ubrzavaju se elektroni koji udaraju u antikatodu, a nastale
rendgenske zrake su kraćih valnih dužina. Pri tom treba imati u vidu
da se snop zraka sastoji od dijela spektra različitih valnih dužina. Taj je
spektar kontinuiran za niže napone cijevi i naziva se kontinuirano ili bijelo
zračenje (si. 3 a), a kod određene više vrijednosti napona prelazi u diskontinuirano
ili karakteristično zračenje. Ovo potonje, sadrži valne dužine ovisne


o rednom broju atoma koji ih emitira, tj. o elementu od kojeg je antikatoda
napravljena (si. 3 b).
(U)
Valna duljina Valna duljina


SI. 3. Krivulje intenziteta kontinuiranog (a) i karakterističnog spektra (b) rendgenskih
zraka.


Rendgenske zrake kraćih valnih dužina općenito su prodornije pri prolasku
kroz razne tvari i često se nazivaju »tvrdo« zračenje. Analogno tome,
»meko« zračenje je naziv za rendgenske zrake većih valnih dužina, dakle manje
prodornosti. Potonje se i koriste u rendgenografiji sjemena, jer su ipak
dovoljno prodorne za dobivanje uspjelog snimka sjemena, a da primljena
doza ne naškodi sjemenu.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1973 str. 22     <-- 22 -->        PDF

Za razliku od vidljivog dijela spektra, rendgenske su zrake nevidljive i
imaju sposobnost prolaska kroz neke tvari (drvo, ljudsko tijelo, plastiku,
neke metale itd.). Slično kao i svijetlo, djeluju na fotografske emulzije, pa
prilikom prolaska kroz objekt položen na film, registriraju na filmu obrise
tog objekta. Zbog svoje važnosti u medicini, industrijskoj defektoskopiji i
u znanstvenim istraživanjima, razvijena je i industrija za proizvodnju rendgenskog
filma, kojemu su karakteristike emulzije prilagođene potrebama određene
vrste istraživanja i karakteristikama rendgenskog zračenja.


Unatoč tada još nepoznatog karaktera X-zraka, šumari su već 1903. godine
došli na ideju da se zrake koriste za snimanje sjemena šumskih vrsta
drveća (Simak i Gustafsso n, 1953). Tada je na sastanku zajednice
uzgajivača sjemena Švedske, A. N. Lundstr ö m, profesor na Univerzitetu
u Upsali, izložio da je istraživao šumsko sjeme snimajući ga sa rendgenskim
aparatom. Metoda je bila pogodna za razdvajanje gluhog od fertilnog sjemena,
ali je zaključak unatoč tome bio da je neupotrebiva u praksi zbog
komplicirane i mukotrpne tehnike rada.


Tako je ta mogućnost bila zanemarena sve do 1953. godine, kada su S i-
ma k i Gustafsso n razvili metodu analize šumskog sjemena putem
rendgenskog snimanja, a uskoro zatim je publicirana serija radova švedskih,
a i drugih istraživača, koji su razvijali i koristili ovu metodu.


U SSSR-u se rendgenografija razvija od 1935. g. (V a r š a 1 o v i ć, 1958)
u karantenskoj službi, kao metoda za otkrivanje zaraženog sjemena.


Rad grupe švedskih znanstvenika, Ehrenber g i dr. (1955), koji su se
koristili rendgenografijom i prikazali njene tehničke mogućnosti brzog, točnog
i jeftinog procjenjivanja kvalitete sjemena, prikazao je Glava č (1956).
Regen t (1972), donoseći kratki prikaz ove metode, navodi da se do danas
nije proširila u našoj praksi.


O RENDGENSKOJ CIJEVI I RENDGENSKIM ZRAKAMA


Rendgensko zračenje nastaje u rendgenskoj cijevi koja se sastoji od
katode i antikatode (anode), smještenih u staklenoj cijevi zataljenoj s obje
strane nakon vakumiranja. Za rad rendgenske cijevi potreban je i uređaj
za uspostavljanje visokog napona, koji ubrzava elektrone prema antikatodi.
Atomi tvari od koje je antikatoda napravljena naglo zaustavljaju brzo gibanje
elektrona, te emitiraju rendgenske zrake. Antikatoda, koja je u stvari
metalna pločica, jako se zagrije pod udarom struje vrlo brzih elektrona koncentriranih
na malu površinu, s koje se samo jedan dio kinetičke energije
elektrona pretvara u zračenje (0,1% kod 30 kV, 1% kod 200 kV, 40% kod
30—40 MeV, prema Industrielle Radiographic, 1969). Tako stvorenu toplinu
potrebno je tijekom rada cijevi odvoditi, a rješenja su izvedena konstrukcijom
sistema za hlađenje, koje se najčešće provodi vodom ili uljem. Na
mjestu gdje rendgenske zrake izlaze iz cijevi, staklo je nadomješteno berilijevom
pločicom ili Lindemanovim staklom, kako bi se apsorpcija rendgenskog
zračenja svela na najmanju moguću mjeru. Shematizirani prikaz rendgenske
cijevi vidi se na si. 2.


168
ŠUMARSKI LIST 5-6/1973 str. 21     <-- 21 -->        PDF

fizičar, M. Laue, objasnio valnu prirodu X-zraka. Ova vrst elektromagnetskog
zračenja iste je prirode kao i svijetlo, ali mnogo kraćih valnih dužina. Na
si. 1. (prema Cullity , 1956) koja prikazuje elektromagnetski spektar, vidimo
da rendgensko zračenje zauzima područje između gama zraka i ultravioletnog
dijela spektra. Valne dužine rendgenskih zraka se kreću od oko
0,0001 A do 1000 A (Enciklop. leks. zavoda, 1969). U dijelu spektra gdje se
podudaraju sa valnim dužinama gama zraka, ističemo razliku u načinu njihova
postanka: rendgenske zrake nastaju prijelazima u elektronskom plastu
ili kočenjem brzih elektrona, a gama zrake nastaju kvantnim prijelazima unutar
jezgre atoma (Enciklop. leks. zavoda, 1969).


,10 "
1022 _10 14
102´ 10´-13 Gama zrake
102° _10 -12 1 pm
_ 10 19 IO´"
_10l8 _io-1 0 1 A Rendgenske zrake
_ 10 17 _10-9 1 nm
N
_
_
10 16
1015
B
_10~8
-IO" 7 I Ultravioletnesvijetlo
x
_ 10 14 E _10" S } Vidljivo svijetlo
10 13 IO"5
c 10 12 rt
c _ic-4
Infracrveni valovi
w _ 10 11 N
3 .IO"3 1 mm
1010
IO9
108
_10 7
D
rt
c
It
>
_10-2
-IO" 1
.10°
101
1 cm
1 m I Mikrovalovi
Radarski valovi
t TV i UKV
_ IO6 IO2 \ Kratki valovi
_ 105 _10 3
-10 4 1 km
| Srednji valovi
T Dugi valovi


_10*


_105


_10 3


_106


-10 2 Izmjenične struje
IMm


10´


_10 1


I


SI. 1. Elektromagnetski spektar
ŠUMARSKI LIST 5-6/1973 str. 20     <-- 20 -->        PDF

UDK 634.0.232:539.26


O SNIMANJU I ANALIZI ŠUMSKOG SJEMENA POMOĆU
RENDGENSKOG ZRAČENJA*


ZELIMIR BORZAN, đipl. ing. šumarstva


Katedra za Šumarsku genetiku i dendrologiju,
Šumarski fakultet u Zagrebu


UVOD


Tijekom 1971. i 1972. godine, na Katedri za šumarsku genetiku i dendrologiju
Šumarskog fakulteta u Zagrebu, boravio je američki stručnjak,
prof. Howard B. Kriebel, na poziv Katedre a preko jugoslavensko-američke
Komisije za Fulbrightov program. Među ostalim, prof. Kriebel je inicirao i
i mogućnost upotrebe rendgenskog aparata za snimanje sjemena borova, nastalog
kao rezultat kontrolirane hibridizacije. Time nas je uputio u mogućnost
egzaktnog i brzog načina, ne samo analize, već i kontrole dobivenih rezultata
prije sjetve sjemena, a da se pri tom sjeme ne ošteti, niti ne promijeni u svojoj
kvaliteti.


Ova metoda kontrole kvalitete sjemena je usvojena u mnogim zemljama
svijeta, zbog lakog, jednostavnog i brzog načina rada, te svestrane primjene
od praćenja embrionalnog razvoja sjemena, određivanja klijavosti sjemena,
opsega napada insekata na sjeme, do mogućnosti komparacije veličine endosperma
i embrija između pojedinih sjemenki. Ukratko, korišćenje rendgenskog
zračenja je pogodno u praksi za kontrolu kvalitete sjemena, a u znanstvenim
istraživanjima je često nezamjenjivo, imajući tu u vidu i mogućnost
induciranja mutacija, mekim i tvrdim rendgenskim zrakama.


Uz napomenu da se razvojem tehnike omogućilo dobivanje rendgenskih
uređaja koji ne iziskuju posebne mjere zaštite pri radu, a koji uz to i nisu
toliko skupi kako se to često misli (rendgenski uređaj za snimanje šumskog
sjemena se može nabaviti za oko 2000 US dolara), mislim da će biti korisno
upoznati se malo detaljnije s ovom tehnikom rada i mogućnostima koje nam
pruža.


OTKRIĆE RENDGENSKIH ZRAKA I POČETAK RENDGENOGRAFIJE


Rendgenske zrake je otkrio 1895. godine njemački fizičar W. K. Röntgen
i nazvao ih X-zrakama, jer nije mogao da objasni njihovu prirodu. U njegovu
čast, te su zrake kasnije nazvane rendgenske zrake. 1912. je drugi njemački


* Rad je rezultat studija literature i iskustva u korišćenju jedne od metoda u
rješavanju problema tekućih istraživanja koja se provode na Katedri za šumarsku
genetiku i dendrologiju Šumarskog fakulteta u Zagrebu.