DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1973 str. 19     <-- 19 -->        PDF

17. Stellin g wer f D. A. (1966.)´- Practica? application of aerial photographs in
forestry and other vegetation studies, ITC Publications B 36, Delft, 23 str.
18. Stellin g wer f D. A. (1969): Kodak Ektachrome Infrared Aero Film for forestry
purposes, ITC Publications B 54, Delft, 17 str.
19. Wea r J. F., Pop e R. B., Or r P. W, (1966.): Aerial photographic techniques
for est´mating damage by insects in western forests, Pacific Northw. For. and
Range Exp. Sta., Portland Ore., 79 str.
Summary


PRESENT POSSIBILITIES IN APPLYING PHOTO-INTERPRETATION
IN FOREST PROTECTION


Development of the technology of aerial photography-cameras, films (notably in
colour) — has made possible a more intensive application of methods of photo-
interpretation in forest protection, particularly in establishing and inventorying
damage to forest vegetation through the action of various different abiotic and
biotic factors.


The author contributes a survey of recent works in individual parts of the
world (U. S. A., Central Europe, U. S. S. R.) which confirm the purpose and economy
of this appl´cation. Under European conditions photo-interpretation is bound to find
its application notably in the event of overpopulation of individual insects pests
and diseases. In industrially developed areas aerial photographs have been applied
with success to establish and inventory damages to the forest vegetation brought
on by the action of poisonous waste gases from industrial plants.


Photo-interpretation comes especially into evidence in the vast coniferous forests
of the Northern Hemisphere, as well as in the tropics.


In the introductory part are surveyed structure and properties of colour films,
particularly falsecolour films, as well as the characteristics of the spectral reflectance
and the mode of image formation of the healthy and damaged forest trees
and stands.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1973 str. 18     <-- 18 -->        PDF

u SSSR-u, USA i Kanadi, a što brže uključivanje u redovitu proizvodnju šuma
tropskih područja, koje se većinom nalaze u zemljama u razvoju, moguće je
ostvariti samo primjenom aerosnimaka. I u zaštiti šuma u navedenim dijelovima
svijeta imaju metode fotointerpretacije svoje vidno mjesto.


U Jugoslavij i se do sada, koliko nam je poznato, nisu koristile
metode fotointerepretacije na području zaštite šuma. Obzirom da i kod nas
postoje pojave prenamnažanja štetnih insekata na pojedinim vrstama šumskog
drveća te sušenje cijelih sastojina (sušenja nizinskih hrastovih šuma,
šuma jele i šuma bukve), mišljenja smo da bi se o tim modernim pomagalima
i metodama trebalo voditi računa, osobito kod planiranja znanstveno-
istraživačkog rada te utvrditi primjenljivost metoda fotointerpretacije u zaštiti
šuma i u našim uvjetima. Upozoriti na to bila je i intencija ovog članka.


LITERATURA


1.
Bobko v L. (1937): Aerofototaksacja i dešifrovanje šumskih aerosnimaka,
Sum. List 61 (0), str. 273—303.
2.
Benso n M. L. i Sim s W. G. (1970): The truth about false colour film-An
australian view, Photogrammetric Record 6 (35), str. 440—451.
3.
Col wel l R. N. (1956): Determining the prevelance of certain cereal crop
diseases by means of aerial photography, Hilgardia 26 (5).
4.
Gardiner L. M. i Priel i pp D. O. (1964): Aerial survey of dying balsam
fir in Northern Ontario using an operatio recorder, The Forestry Chronicle
40 (4), str. 519—535.
5.
Hari n N. G. (1965.): Lesohozaistvennoe dešifrirovanie aerosnimkov, Nauka,
Moskva, 140 str.
6.
Helle r R. C. (1971.): Color and false-color photography: Its growing use in
forestry, IUFRO Section 25 — Application of remote sensors in forestry, Freiburg
i B., str. 57—73.
7.
Hildebrandt G. i Kenne weg H. (1968.): Einige Anwendungsmöglichkeiten
der Falschfarbenphotographie in forstlichen Luftbildwesen, Allg. Forstu.
Jagdzeitung 139 (8), str. 205—218.
8.
Hildebrand G. i Kenneweg H. (1970.): The truth abouth false color
film — Agerman view, Photogramm. Record 6 (35), str. 446—451.
9.
Hildebrandt G. i Kenne weg H. (1970.): Vegetationsschaden und ihre
Erkennung in Luftbild, Allg. Forstzeitschr. 25 (35), str. 741—744.
10.
Howar d J. A. (1971.): The reflective fociaeeous properties of tree species,
IUFRO Section 25 — Application of remote sensors in forestry, Freiburg i B.,
str 127—146.
11.
Käli n W. (1962.): Anwendung des Luftbildes bei der Waldbrandbekämpfung´,
Mitt. d. Schweiz. Anstalt f. d. forstl. Versuchw. 38 (1), str. 179—183.
12.
Kenn e we g H. (1970.): Was kostet das Luftbild? Allg. Forstzeitschr. 25 (35),
Str. 724—725.
13.
Kenewe g H. (1971.): Color and false-color photography: Its growing use in
forestry — An european view, IUFRO Section 25 — Application of remote sensors
in forestry, Freiburg i B., str. 57—73.
14.
Pollanschüt z J. (1968.): Erste Ergebnisse über die Verwendung eines Infrarot-
Farbfilmes in Oesterreich für die Zwecke der Rauchschadensfeststellung,
Centralbl. f. d. ges. Forstwes. 85 (2), str. 65—79.
15.
Samoilovi č G. G i dr. (1965.): Primenie aerofotosemki v lesoinženernom
dele, Lesnaja promišljenost, Moskva, 355 str.
16.
Sinici n G S. (1964.): Neues über die Anwendung von Luftbildmaterial in
Forstwirtschaft der RSFSR, Archiv für Forstwesen 13 (12), str. 1321—1335.


ŠUMARSKI LIST 5-6/1973 str. 17     <-- 17 -->        PDF

interpretaciju, pa makar i uz dobivanje rezultata možda i manje pouzdanosti,
npr. kod pomanjkanja osoblja za terenski rad, te kod velikih i nepristupačnih
šuma.


Na cijenu metoda fotointerpretacije naročito utječu izabrano mjerilo snimanja
i film. Njihov izbor ovisi o samim oštećenjima, osobito o uočljivosti
na snimcima određene kombinacije mjerila, filma i filtra. Istraživanja svojstava
različitih kombinacija omogućuju kasniji pravilan izbor. Snimci u boji,
osobito pseudo kolor, pokazali su se kao najsvrsishođniji za interpretaciju
oštećenja vegetacije (tabela 3). Za ekonomske analize važan je odnos u cijeni
za snimanja crno-bijelim i kolor fotomaterijalom. Prema srednje-evropskim
iskustvima, snimanja u boji su oko 40—50% skuplja, što će biti opravdano
ulaganje sredstava ako je na kolor snimcima moguća bolja interpretacija.
Za jedno aerosnimanje u boji treba računati s minimalnom svotom od cea
1.500—2.000 DM (oko 9.000—12.000 Din) (13).


Za primjenu u zaštiti šuma obično se neće moći koristiti već postojeći
snimci, nego će biti potrebna nova snimanja. Njihova cijena ovisi o veličini
zadatka, no ne upravno proporcionalno, jer sva snimanja terete određeni
fiksni troškovi. Uštede bi se mogle ostvariti korišćenjem istih snimaka u
razne svrhe i kumuliranjem sredstava više korisnika. Ako je moguće, odustaje
se od snimanja cjelokupnog područja s oštećenjima, nego se snimaju
samo uzorci u rasporedu i količini određenoj statistički [(12), (13), (19)].


7. ZAKLJUČAK
Razvoj tehnike aerosnimanja te proizvodnje kvalitetnih aerofilmova, naročito
obojenih, omogućio je intenzivniju primjenu metoda interpretacije
aerosnimaka na području zaštite šuma, osobito za ustanovljavanje i inventarizaciju
šteta na šumskoj vegetaciji nastalih djelovanjem raznih abiotičkih
i biotičkih faktora. O svrsishodnosti i ekonomičnosti te primjene postoje u
svijetu mnogi primjeri. Daljnja tehnološka i znanstvena istraživanja dat će
odgovor na još neriješena pitanja, a u svijetlu rapidnog tehničkog napretka
današnjeg svijeta za očekivati je još intenzivniju primjenu metoda da l j i risk
o g istraživanj a (remote sensing, Fernerkundung) i na području zaštite
šuma.


U evropskim prilikama fotointerpretacija će u zaštiti šuma naći svoju
primjenu naročito u slučaju prenamnažanja pojedinih štetnika i bolesti. Prilike
za izbijanje epidemija postaju sve povoljnije radi s sve većeg mijenjanja
prirodnih uvjeta u šumama djelovanjem čovjeka. I u prošlosti je bilo
takvih negativnih utjecaja, tako su, kako je poznato, pod utjecajem teorije


o najvećoj zemljišnoj renti mnoge prirodne mješovite sastojine pretvorene
u čiste. U njima danas postoji stalna opasnost masovne pojave štetnika.
U prilikama industrijski razvijenih rajona, gdje industrijska postrojenja
onečišćuju zrak i uništavaju vegetaciju, metode fotointerpretacije su se pokazale
kao vrlo prikladne za ustanovljavanje oštećenja šumskog drveća i sastojina
djelovanjem štetnih otpadnih plinova.


Metode fotointerpretacije u raznim područjima šumskog gospodarstva
nalaze primjenu osobito u prostranim šumama četinjača sjeverne hemisfere,
ŠUMARSKI LIST 5-6/1973 str. 16     <-- 16 -->        PDF

6. KADA PRIMIJENITI FOTOINTERPRETACIJU U ZAŠTITI ŠUMA?
Razmatrajući mogućnosti primjene fötointerpretacije u zaštiti šuma potrebno
je postaviti pitanje: A kada primijeniti te metode? Na to pitanje teško
je dati neki generalni odgovor, nego odluku treba donositi od slučaja do slučaja.
Uz preduvjet da je primjena aerosnimaka uopće moguća, odluku o izboru
između potpuno terestričkih metoda i metoda uz primjenu fötointerpretacije
treba osnivati na ekonomičnosti i efikasnosti metoda. Prethodno
je potrebno ustanoviti koja će od njih dati najviše za uložena sredstva. Pojam
»najviše« može imati višestruko značenje, već prema uvjetima i potrebama.
Nekada će to značiti najveću točnost podataka, a nekada dobivanje
pouzdanih podataka u što kraće vrijeme, uz minimalne troškove. Ovdje će
fotointerpretacija moći izdržati konkurenciju čistih terenskih metoda. Na efikasnost
interpretacije utjecat će naročito dobra uočljivost oštećenja na snimcima
i postojanje iskusnog kadra fotointerpretatora.


Tabela 3 ( Kenneweg 1971 . )


SMREKA (Picea abies) mjerilo 1 : 5.000
uočljivost oštećenja pojedinačnih krošnji na raznim vrstama filma


Pankro-Infra-Infra


matski crveno Normaln´ crveni


(crno-(crno-kolor kolor


Simptom oštećenja
bijelo) bijelo) ("false


color")


] . Promjena boje iglica na zadnjem izbojku --X X


2.
Smanjenje broja iglica većinom lokalizirano
na zadnjem izbojku ---X
3. Smanjenje broja iglica na starijim izbojcima -X -X
4.
Općenito rijetke iglice --(X) X
5. Slabo razvijanje iglica i izbojaka --(X) (X)
6.
Promjene oblika krošnje (X) (X) (X) (X)
7.
Potpuna promjena boje iglica, sušenje --X X
8.
Potpuni gubitak iglica, suhar (X) -(X) X
X - sigurno prepoznavanje, dodatna pomagala za interpretaciju ili naročito dobra
kvaliteta snimaka nepotrebna


(X)
= manje vjerovatno prepoznavanje, karakteristike moraju biti jasno preslikane,
dodatna pomagala za interpretaciju općenito potrebna
Određeni uvjeti u prirodi i u šumskom gospodarstvu isključivat će nekada
primjenu fötointerpretacije, bez obzira na ekonomske prednosti, npr.
nemogućnost dobivanja snimaka radi kratkoće vremena ili loših meteoroloških
uvjeta, nepostojanje izvježbanog kadra. Nekada će uvjeti nametati foto
ŠUMARSKI LIST 5-6/1973 str. 15     <-- 15 -->        PDF

truleži korijenja uslijed Fames annosus i Trametes rađiciperđa nisu dala do
sada zadovoljavajuće rezultate (6).


Oštećenja na borovcu uslijed Cronartium ribicola mogla su se, prema
pokusima u SR Njemačkoj, opaziti na kolor i pseudo kolor snimcima srednjih
mjerila, a pridolazak oštećenja je bio i znak za identifikaciju vrste bora.
Jedan pokusni let u sjevernoj Njemačkoj pokazao je jaku korelaciju između
oštećenja običnog bora od Lophodermium pinastri i vlažnosti staništa (13).


Bukove sastojine u SR Njemačkoj bivaju često nakon sušnih godina
napadnute raznim gljivama i bakterijama, koje izazivaju kompleksno oboljenje
nazvano »odumiranje bukve«. Žućenje listova sredinom ljeta (kolovoz)
fenološki je znak prvotnog stadija bolesti, koji se može otkriti u starijim
sastojinama na pseudo kolor snimcima, čak i u mjerilu 1:12.000, no pokusi
nisu dali dovoljnu korelaciju između tog znaka i oboljenja, jer promjena boje
može nastati sušom, a bukva se može zamijeniti normalno požutjelim javorom
(Acer platanoiđes) (13).


5.4 Štete uzrokovane otpadnim plinovima tvornica
U industrijskim područjima Evrope i USA s uspjehom su primjenjivani
aerosnimci za ustanovljavanje oštećenja vegetacije ispušnim plinovima iz
tvornica. Takva oštećenja dosižu ogromne razmjere. U Njemačkoj DR su
1965. god. ustanovljena oštećenja na 200.Ü00 ha, što je 7% svih šuma. U blizini
Loz Angeles-a, USA, konstatirano je da je od 40.000 ha polovina zahvaćena
oštećenjima [(6), (13)].


U SR Njemačkoj kartirane su sastojine smreke s pojedinačnom primjesom
bora izvrgnute štetnom djelovanju fluorovodika iz ispušnih plinova susjedne
ciglane. Primijenjeni su »false color« snimci, mjerila 1:5.500, na kojima
je bilo moguće uočiti više stupnjeva oštećenja, od zdravih do potpuno
uništenih, osušenih stabala (7). Do sličnih rezultata došlo se je u Njemačkoj
DR, gdje su smrekove sastojine oštećene sa SO2 snimane sovjetski spektrozonalnim
filmom SN2 (13). Pokusi s »false color« filmovima vršeni su i u
Austriji (14). Dok su u Evropi korišćeni većinom pseudo kolor snimci, u USA
su primjenjivani s podjednakim uspjehom uglavnom snimci u normalnom
koloru (6).


5.5 Određivanje drvne mase k a 1 a m i t e t a
U sjeverno američkim šumama četinjača često se na temelju aerosnimaka
procjenjuju statističkim metodama gubici drvne zalihe nastali
djelovanjem štetnih insekata. Najčešće se primjenjuje metoda dvostrukog
uzorka, tzv. »double sampling with regresion«. Primjena je ovisna o faktorima,
koji uopće omogućuju metode fotointerpretacije. Broj osušenih i napadnutih
stabala ustanovljava se na primjernim plohama na snimcima. Određeni
broj ploha potraži se na terenu i na njima se broj oštećenih stabala
odredi i terestrički. Ustanovi se regresijska krivulja, većinom pravac, među
podacima s terena i snimka, te poprave podaci sa snimka. Metodom je moguće
ocijeniti točnost postignutih rezultata, a prethodnim analizama procijeniti
efikasnost čistih terestričkih metoda i metoda uz primjenu aerosnimaka
te donijeti odluku koju metodu primijeniti (19).


161
ŠUMARSKI LIST 5-6/1973 str. 14     <-- 14 -->        PDF

5.1 šumski požari
Ispitivanja u SSSR-u su pokazala da se osušena pojedinačna stabla i sastojine
mogu na spektrozonalnim snimcima uočiti gotovo bez pogreške, a s
vrlo velikom točnošću identificirati sastojine zahvaćene požarom (16). Kartiranje
požarom uništenih i oštećenih sastojina izvršeno je u Tuvinskoj ASSR,
SSSR, pomoću spektrozonalnih snimaka 1:25.000 i pankromatskih snimaka


1:6.000. Opožarene sastojine su dešifrirane i klasificirane obzirom na vrstu
požara, stupanj oštećenja i količinu uništene drvne mase te je ustanovljeno
učešće pojedinih stratuma (5).
U turističk i važnom području na Vierwaldstätter-skom jezeru, Švicarska,
aerosnimci su s uspjehom angažirani pri direktnom suzbijanju šumskih
požara. U roku od 6 sati rukovodilac protupožarnih radova je dobio
snimke požarišta i na temelju njih je odredio mjesta za presijecanje protupožarnih
pruga, pazeći osobito da se ne bi prekomjerno narušio pejsaž (11).


5.2 Oštećenja od i n s e k a t a
U mješovitim šumama hrasta i bukve u Belgiji i Nizozemskoj kartiranc
su sastojine obrštene defolijatorima Hibernia dcfoliaria i Operophtera boreata.
Snimano je Kodak Ektachrome Infrared Aero-filmom u 1:10.000, a sastojine
su razdijeljene u stratume prema stupnju oštećenja (18). Kombiniranom
metodom fotointerpretacije i terenskih radova kartirano je na temelju
spektrozonalnih snimaka zdravstveno stanje šuma u Tomskoj oblasti
SSSR-a. U mjerilu 1:10.000 i 1:5.000 snimljene su sve šume, a u 1:2.000 samo
određeni uzorci (5).


Za istraživanja oštećenja šuma običnog bora od borove ose pilarice
(Diprion pini) primijenjeni su u Njemačkoj DR spektrozonalni snimci
1:5.000—1:7.000. Pri suzbijanju postignuto je povećanje ekonomičnosti u radnom
vremenu i radnoj snazi za 2$%. Interpretacijom acrosnimaka bilo je
moguće korigirati odluke o kemijskom suzbijanju i znatno sniziti troškove
(13).


Vrlo mnogo primjera primjene fotointerpretacije za ustanovljavanje
oštećenja šuma od insekata ima u USA. Aerosnimci, osobito u normalnom
i pseudo koloru, korišćeni su za kartiranja oštećenih sastojina, za procjenu
drvne mase kalamiteta, za ustanovljavanje novih žarišta zaraze, te za predskazivanje
trenda zaraze. Istraživane su štete od raznih potkornjaka (Dendroctonus
frontalis Zimm., D. brevicomis Lee., D. pseudutsugae Hopk.), biljnih
uši (Chermes piceae Katz.), defolijatora (Choristoneura fumiferana Clem.),
te štetnika terminalnih izbojaka (Pissodes strobi Peck.). Aerosnimci su primjenjivani
i pri projektiranju puteva za izvlačenje uništene drvne mase, te
pri radovima na suzbijanju štetnika [(6), (19)].


5.3 Oštećenja od biljnih bolesti
U USA i srednjoj Evropi korišćeni su aerosnimci kod ustanovljavanja
šteta od biljnih bolesti i gljiva. Holandsku bolest brijesta (Ceratocystis ulmi
Hunt.) na američkom brijestu bilo je moguće otkriti na false color snimcima
mjerila 1:9.600 u 75% slučajeva, često prije nego sa zemlje (6). Istraživanja


160
ŠUMARSKI LIST 5-6/1973 str. 13     <-- 13 -->        PDF

bitno mogućnost jačeg splašnjavanja iglica, tako da se kod pojave fiziološkog
poremećenja u iglicama infracrvena remisija smanjuje samo neznatno,
dok je ustanovljena pojačana remisija u vidljivom dijelu spektra. Izrazitija
promjena remisije pojavit će se tek kad su oštećenja već poodmakla [(6),
(7), (8), (9)].


Istraživanja na poljoprivrednim kulturama (pšenica, krumpir) pokazala
su da je na pseudokolor snimcima moguće otkriti pojavu biljnih bolesti prije
nego se pojave vanjski znakovi oboljenja [(3), (6)]. To je davalo nade da će
pseudo kolor snimci moći poslužiti i za otkrivanje oštećenja na šumskom
drveću prije nego što ona budu vidljiva na terenu. Dosadašnja istraživanja
nisu baš ispunila očekivanja, osobito za oštećenja uslijed biotičkih uzroka.
Tek nekoliko istraživača je uspjelo uočiti oštećenja na snimcima prije nego
u naravi [(13), (18)]. To je vjerojatno uvjetovalo da su se neki stručnjaci razočarali
u pseudo kolor filmu (2). Primjena tih filmova ima, međutim, svakako
svoje opravdanje i to radi većeg kontrasta boja, što omogućava lakšu
interpretaciju, čak i neuvježbanom osoblju, te radi sposobnosti infracrvenih
zraka da bolje od vidljivog svijeta prodiru kroz zamagljenu atmosferu, što
omogućuje snimanje i pod nepovoljnim atmosferskim uvjetima [(60), (14)].
Bolji rezultati u otkrivanju oštećenja na snimcima, prije nego u naravi, dobiveni
su kod proučavanja djelovanja štetnih plinova (13).


4.3 Vrijeme i mjerilo snimanja
Vrijeme snimanja, koje je jedan od presudnih faktora za uspjeh fotointerpretacije,
treba tako odabrati da se karakteristike oštećenja što bolje
preslikaju. Zato je potrebno poznavanje prirode samih oštećenja. Tako npr.
sastojine oštećene djelovanjem štetnih insekata nastojimo snimiti u vrijeme
kad su najbolje vidljivi rezultati njihovog najsvježijeg djelovanja. To podrazumijeva
poznavanje biologije štetnika i karakteristika stabla domaćina.


Mjerilo snimanja ovisi o vrsti oštećenja i svrsi zadatka. Obično se preferiraju
krupnija mjerila, naročito za interpretaciju oštećenja od insekata,
jer se mnogo lakše i točnije mogu uočiti i identificirati oštećenja i utvrditi
kalamitet. Kako snimanja u tim mjerilima sama po sebi donose određene
poteškoće (niski let, brzina aviona), to je mjerilo snimaka obično kompromis
između želja i mogućnosti. Ako uz interpretaciju želimo izvršiti i kvantitativnu
restituciju mjerenjem i brojenjem, tada su prihvatljiva mjerila
1:1.000—1:8.000, u srednjem 1:4.000—1:5.000. Za određene svrhe sa uspjehom
su primijenjeni i snimci sitnijih mjerila, npr. 1:10.000 [(9), (18), (19)].


5. NEKI PRIMJERI PRIMJENE FOTOINTERPRETACIJE
U ZAŠTITI ŠUMA
Zaključivati o svrsishodnosti metoda fotointerpretacije u zaštiti šuma
može se na temelju više uspješno izvedenih pokusa i praktičnih zadataka,
naročito u SSSR-u, USA, Australiji i srednjoj Evropi. Pomoću aerosnimaka
lokalizirane su i kartirane sastojine uništene ili oštećene djelovanjem požara,
otpadnih plinova, insekata i biljnih bolesti. Uz mjerenja na snimku i
eventualno na terenu moguće je oštećenja i kvantificirati.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1973 str. 12     <-- 12 -->        PDF

pretacijske svrhe, pa tako i šumarske. Zahtijeva posebne aerofotokamere
s više objektiva, posebne instrumente i metode interpretacije, o čemu ovdje
neće biti govora.


Tabelo 2 ( Hildebrandf i Kenneweg 19ć8. )


NASTAJANJE BOJE OBJEKTA NA EKTACHROME INFRARED AERO FILMU


Vrijeme sniman SREDINA LJETA

A / ZDRAVA SMREKA. Remisija: obilno infracrveno ( 35% ),
nešto zeleno ( 10%), ništa crveno.


Objekt sniman a
B/ODUMRLA SMREKA, sa tek osušenim iglicama. Remisija:
ništa infracrveno, jedva zeleno, mnogo crveno.


1


Objekt Foto-OsjetljiRasvjeta
Stvorena boja Apsorbira Propušta boje ,
´Sloj vost na fotosloja boju


infra


1 da, mnogo ne ništa plavo zeleno crveno


crveno


A II zeleno da,slabo (žuto) (plavo) : (plavo) zeleno crveno


III crveno ne ljubičasto zeleno ´ plavo - crveno


vidi se (PLAVO) CRVENO
1 infracrveno
ne plavozeleno
crveno j plavo zeleno
B II zeleno ne žuto plavo zeleno
crveno
III crveno da, mnogo ne ništa plavo zeleno crveno


vidi se ZELENO


Način preslikavanja zdravih i odumrlih stabala na false color snimcima
vidi se iz tabele 2. Šušci, koji bi se na crno-bijclom i normalnom kolor snimku
svojim sivkastim izgledom izgubili među okolnim zdravim stablima, ovdje
se vide manje ili više izrazito zeleno, što uvelike olakšava interpretaciju (7).
Pogreške u interpretaciji mogu nastati naročito u mješovitim sastojinama,
gdje se zbog sličnog načina preslikavanja oštećena stabla jedne vrste mogu
zamijeniti sa zdravim stablima druge, npr. obrštena bukva sa zdravim arišem
(18).


Promjene spektralne remisije u početnoj fazi oštećenja ovise o pripadnosti
biljke bilo listačama, bilo četinjačama. Pojavom promjena u građi lista,
listače pokazuju gotovo istovremeno izrazitije smanjenje remisije u infracrvenom
području. Oštećenjima se naime smanjuje turgor, što dovodi do
splašnjavanja spužvastog parenhima nestankom intercelularnih prostora, te
do povećanja koncentracije biljnog soka, tako da u listu više ne dolazi do
višestrukih lomova i totalne refleksije infracrvenih zraka. Za četinjače se
je držalo da u prvoj fazi oštećenja reagiraju slično kao i listače, no kompaktnija
građa stanica i pomanjkanje izrazitih poroznih međuprostora umanjuje
ŠUMARSKI LIST 5-6/1973 str. 11     <-- 11 -->        PDF

Ograničenje uništenih sastojina uvijek je lako i ekonomičnije na snimku
nego terestrički. Zadovoljavajući rezultati se postižu pankromatskim
snimcima u mjerilu 1:10.000—1:20.000. Izbor mjerila ovisi o zahtijevano) točnosti
interpretacije i o uočljivosti oštećenja. Posebni oblici fotografije (infracrveni,
kolor snimci) obično ne donose neke prednosti, a krupnija mjerila
daju previše detalja uz premalo preglednosti čitavog krajolika (9).


4.2
Oštećenja, koja se na snimku očituju promjenom
tona i teksture
Mnoga oštećenja i bolesti, koje uzrokuju ugibanje, odumiranje i stagniranje
rasta šumskog drveća, ne uvjetuju odmah uništenje dijelova i cijelih
sastojina. Pojava simptoma takvih oštećenja, kao što su isušenje, promjena
boje i gubitak asimilacionih organa, te pridolazak štetnih organizama, uzrokovat
će vrlo brzo promjene u načinu preslikavanja karakterističnom za
zdrave biljke i sastojine. Brštenja, miniranja i sušenja uvjetovat će u prvom
redu promjene unutarnje građe asimilacionih organa, a time i promjene spektrofometrijske
karakteristike remisije svijetla napadnutog lišća i iglica. Smanjenje
njihovog broja i oblika uzrokuje da u remisiji više ne sudjeluju samo
asimilacioni organi, nego i kora izbojaka, grana i debla. Konstatirano je da
sve to uvjetuje smanjenje remisije i zelenom i infracrvenom području, a povećanje
u crvenom (si. 6). Mijenja se i karakterističan vanjski oblik pojedinačnih
krošanja i sastojina, što utječe na promjenu njihovog oblika i teksture
na snimku. Uslijed prorijeđene krošnje smanjuje se i sveukupna remisija pa
se oštećene krošnje preslikavaju općenito tamnije.


Razlike u tonu, obliku i teksturi ne mogu se, međutim, zbog velike udaljenosti
objekta od kamere, te zbog negativnog djelovanja atmosfere, koje
se očituje u rasipanju svijetla kraćih valnih dužina, registrirati ili sa sigurnošću
interpretirati na pankromatskim snimcima. Uklanjanjem svijetla kraćih
valnih dužina odgovarajućim filtrima dobivaju se doduše upotrebljivi
snimci, ali je za postizavanje većih tonskih razlika najsvrsishodnije snimanje
dužim infracrvenim zrakama. No crno-bijeli infracrveni filmovi neće donijeti
neko izrazito poboljšanje, varijacije u tonu neće se sa sigurnošću moći
povezati sa oštećenjima, jer su razlike uslijed različite rasvjete, vrste i starosti
drveća mnogo izrazitije. Raspon sivih tonova ne omogućava ni neko zadovoljavajuće
interpretiranje vrsta drveća, a pogotovo nije dostatan za prepoznavanje
oštećenja. Mnogo bolje se mogu interpretirati snimci u boji.
Ljudsko oko može naime razlikovati oko 20.000 boja i nijansi, a
samo 200 sivi h tonov a (19). Aerosnimci u normalnom koloru pokazuju
doduše stvarne boje oštećenog i suhog lišća, te su se pokazali upotrebljivim
za ustanovljavanje određenih oštećenja, no kada se radi o stablima s prorijeđenom
krošnjom i sušcima, tada male razlike u boji i nijansi ne omogućuju
dobro razlučivanje. Mnogo više razlika daju kolor filmovi osjetljivi
samo na ona područja spektra gdje oštećenjima dolazi do najizrazitijih promjena.
To su zeleno, crveno, a osobito infracrveno područje. Snimati možemo
ili samo jednim kolor filmom senzibiliranim na ta područja, to su spomenuti
pseudokolor filmovi ili s više filmova osjetljivih svaki samo na određeno
uže područje spektra, uz simultane eksponaže. Potonja metoda snimanja
mogla bi se prema engleskom »multiband photography« nazvati » v i š e p ojasna
fotografija«. Ona se sve više primjenjuje za različite inter


157
ŠUMARSKI LIST 5-6/1973 str. 10     <-- 10 -->        PDF

rano proljećef´


70 iz boje i


mrtvi


rana jesen


i


zdrave
60-v, oštećene


3god iglice


J 10 !/


Is !/


SC a: !l


11


li početak
j / iućenja lišća 40


\imrtvo
n -smeđe lišće
/» >"


20-/


´li /


./´ .....
10---.> ---_ -´


900 500 700 sogValna dužina mjj


Valna duzina mjj


SI. 5 — Krivulje remisije lišća bukve u razna godišnja doba. Hildebrandt
i Kenneweg (7), prema Alekseev i Belov (1960)
SI. 6 — Krivulje remisije zdravih i otrovnim plmovima oštećenih iglica i izbojaka
smreke. Hildebrandt i Kenneweg (7), prema Wolf (1966).


uoči, prepozna, rastumači te da na temelju njih i eventualno dodatnih informacija
zaključi da se zbilja radi o oštećenjima. Uz određena mjerenja na
snimku, a po potrebi i na terenu, moguće je dati ne samo kvalitativne, nego
i kvantitativne značajke oštećenja.


4.1 Oštećenja, koja uzrokuju uništenje s a sto j i n a
Relativno lako će se prepoznati oštećenja, koja su uzrokovala unište nj
e šumskih sastojina i staništa, bilo na većim površinama, karaktera prirodnih
katastrofa, bilo na manjim, koje su uvjetovane raznim abiotičkim (požari,
vjetroizvale, suša, lavine, klizanje tla) i biotičkim (insekti, gljive, miševi)
faktorima. Prema karakterističnom izgledu i veličini površine većih uništenja
obično će se moći zaključiti da se radi o štetama, a ne možda o posječenim
površinama. Manje progale u sastojini uvijek se lako uoče na snimku,
ali je obično samo po snimku teško odrediti da li se radi o posljedici snjegoloma,
jakog vjetra, žderanja grčica hrušta ili o načinu pomlađivanja. Dodatne
informacije su u tim slučajevima naročito značajne. Aerosnimci mogu
korisno poslužiti za ograničavanje erodiranih površina. Erozijom oštećene
površine mogu se na snimku lako uočiti po karakterističnom obliku i teksturi.


U tropskim šumama najvažniji je oblik uništavanja šumske vegetacije
tzv. »shifting cultivation«. Pod tim pojmom se podrazumijeva krčenje šuma
požarom u svrhu dobivanja obradivog tla, uz neprestano napuštanje iscrpljenih
površina, koje ponovno osvaja džungla, te krčenje novih kompleksa
netaknutih šuma. Inventura takvog načina poljoprivredne proizvodnje moguća
je samo pomoću aerosnimaka.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1973 str. 9     <-- 9 -->        PDF

Poznavanje svojstava remisije s pojedinih vrsta drveća i tipova vegetacije
vrlo je važno za razumijevanje načina stvaranja slike na pojedinim,
osobito obojenim fotoslojevima te su u tom smislu u svijetu izvršena opsežna
istraživanja [(5), (10)]. U infracrvenom i zelenom nalaze se ne samo maksimumi
remisije, nego i najveća diferencijacija među vrstama drveća. Zato
su za interpretaciju vrsta mnogo pogodniji fotoslojevi, koji reagiraju na te
vrste zračenja (infracrveni crno-bijcli i pseudo kolor filmovi).


Proces refleksije svijetla sa zelenih biljaka smatra se dosta kompliciranim
i još nedovoljno poznatim u svim svojim aspektima. U vidljivom dijelu
spektra refleksija ovisi o klorofilu i ostalim lisnim pigmentima. Kloroplasti
apsorbiraju u procesu asimilacije plavo i crveno, a odbijaju zeleno. Zato
i vidimo vegetaciju zeleno. Refleksija infracrvenih zraka tumači se anatomskom
i morfološkom građom asimilacionih organa te morfološkim karakteristikama
krošanja i sastojina, a odbacuje se teorija tzv. »klorofil efekta«. U
području spužvastog parenhima listova listača dolazi do višestrukog loma
i totalne refleksije infracrvenih zraka na stijenkama stanica i u intercelularnim
prostorima, što uvjetuje njihovu jaku difuznu refleksiju. Osim toga
na refleksiju veliki utjecaj imaju i krošnje, kao nakupine slojeva lišća, koje
djeluju na pojačavanje refleksije infracrvenih zraka, a ne utječu na remisiju
vidljivog dijela spektra. Smanjenje remisije svih valnih dužina kod četinjača
bilo bi uvjetovano oštrim oblikom iglica, različitom njihovom orijentacijom
prema nebu, pomajkanjem izrazitog sloja spužvastog parenhima, te gustim
sjenama [(6), (7), (8), (9), (10), (18)].


Zdrava šumska vegetacija preslikat će se na aerosnimak, ovisno o vrsti
filma, u karakterističnoj skali sivih tonova, odnosno boja i nijansi. Razlike
u načinu preslikavanja pojedinih vrsta i sastojina uvjetovane su, kako je navedeno,
ne samo raznolikošću u unutarnjoj građi asimilacionih organa, nego
i s razlikama u morfološkim karakteristikama lišća, krošanja i sastojina.
Zato se iz remisije mjerene na pojedinim listovima ne može bez daljnjega
zaključivati o remisiji sa cijelih krošanja i sastojina. Morfološke značajke
(veličina i oblik asimilacionih organa, njihov prostorni smještaj, način grananja,
oblik, veličina i gustoća krošnje, pridolazak ili pomanjkanje međuprostora
s jakim sjenama) odredit će, također, i karakterističan oblik i teksturu
pojedinih stabala i sastojina na snimku. Morfološkim razlikama može
se tumačiti i izrazito različita remisija i preslikavanje mladih i starih sastojina
četinjača, iako u anatomskoj i kemijskoj građi iglica nema signifikantnih
razlika [(7), (10)].


4. KARAKTERISTIKE I SNIMANJE OŠTEĆENIH SASTOJINA
Izvježbani fotointerpretatori mogu na temelju poznatih karakteristika
određenih objekata, u procesu koji uključuje promatranje aerosnimaka, uočavanje
razlika, uzajamno ovisno prepoznavanje i tumačenje pojava, stvarati
zaključke o vrsti i prirodi preslikanih objekata. Promjene svojstvenih slikovnih
karakteristika određenih objekata upozoravaju na promijenjeno stanje tih
objekata. Na temelju izmijenjene karakteristične slike šumskog drveća i sastojina
može se zaključiti o eventualnoj promjeni njihovog zdravstvenog
stanja. Zadaća fotointerpretatora je da promijenjene slikovne karakteristike


155
ŠUMARSKI LIST 5-6/1973 str. 8     <-- 8 -->        PDF

like u remisiji među pojedinim vrstama unutar listača i četinjača, zatim
među biljkama različitih starosti iste vrste, te promjene remisije iste biljke
tijekom vegetacijskog razdoblja (si. 3, 4, 5).


SI. 2 — Shema djelovanja na fotosloj svijetla odbijenog sa listova. Harin (5), prema
Charter-u (1959).


70


breza


70


// topöTa""


I


50-I 50


.:\..—´-\


I smreka
30 30


\S~~Tor


o
iIif c


10


10


*&*


500 700 900 VI VII ~vY X mj


Valna dužina mu


SI. 3 — Krivulje remisije raznih vrsta drveća. Stellingwerf (17), prema
Bäckström i Welander (1953).
SI. 4 — Krivulje remisije raznih vrsta drveća tijekom vegetacijskog razdoblja
Stellingwerf (17), prema Bäckström i Welander (1953).
ŠUMARSKI LIST 5-6/1973 str. 7     <-- 7 -->        PDF

Iz filmova za otkrivanje kamuflaža izrađenih tijekom II svjetskog rata,
razvili su se obojeni fotoslojevi, koji koriste i nevidljive infracrvene zrake,
tzv. pseudo kolor filmovi. Poznati su spektrozonalni filmovi iz
SSSR-a i »false color« filmovi iz USA. Preslikavanje je izobličeno, boje na
snimku ne odgovaraju bojama u prirodi. Neko »prirodno« preslikavanje za
Infracrveno područje nije ni moguće dati, jer ljudsko oko nije ni osjetljivo
na taj dio spektra. Zato se za infracrvenu sliku može izabrati boja, koja će
omogućiti najbolju diferencijaciju snimljenih detalja.


Spektrozonaln i film se sastoji od dva sloja, jednog osjetljivog
na dio vidljivog svijetla (550—650 mu.) i drugog osjetljivog na infracrveno
(oko 750 m/4). Spektrozonalni negativi se kopiraju ili na troslojni kolor papir
ili na posebni dvoslojni spektrozonalni papir. Objekti koji reflektiraju infracrveno
registriraju se na kolor papiru crveno, narančasto ili žuto, ovisno o
jačini refleksije, a oni objekti koji infracrveno odbijaju samo slabo, registriraju
se zeleno [(15), (17)].


»False color« film, poznat i kao »camouflage detection film«, te
»color infrared«, proizvodi tvrtka Kodak pod nazivom Ektachrome Infrared
Aero Film (stariji tip) i Aerochrome Infrared Film (noviji tip). Sastavljen
je od tri fotosloja, koji razvijeni su slično kao i kod normalnog kolor filma
žute, ljubičaste i plavo-zelene boje, ali su im osjetljivosti pomaknute za jedan
valni pojas u desno, žuti sloj osjetljiv je na zeleno, ljubičasti na crveno,
a plavo-zeleni na infracrveno. Svi fotoslojevi su uz to, također, osjetljivi na
plavo, ali se taj dio spektra pri snimanju uklanja odgovarajućim žutim filtrom.
Boje nastaju po istom principu kao i na normalnom kolor filmu. Objekti
s jako m crveno m refleksijom uvjetuju jaku saturaciju žutog i
plavo-zelenog sloja na razvijenom dijapozitivu, a slabu ili nikakvu ljubičastog.
Kod promatranja prosvjetljavanjem bijelim svijetlom, plavo i crveno
bit će zadržani i objekti se vide zeleno. Jaka infracrvena refleksija
s nekog objekta uvjetuje saturaciju žutog i ljubičastog sloja, a slabu
plavo-zelenog. Kod promatranja plavo i zeleno bit će zadržani, tako da se ti
objekti preslikaju crveno . Vidi tabele 1 i 2 [(6), (7), (18)].


3. REMISIJA SVIJETLA SA ZDRAVE ŠUMSKE VEGETACIJE
Stvaranje slike snimanog objekta uvelike ovisi o spektrofotometrijskoj
karakteristici svijetla odbijenog s njegove površine, o tzv. spektralno j
remisiji . Na si. 2 shematski je prikazan sastav svijetla odbijenog sa
zdravih organa za asimilaciju i koje djeluje na fotosloj. Spektrofotometrijska
mjerenja pokazuju dva podjednaka minimuma remisije u području vidljivog
spektra od oko 380 mp i 650 my. (plavo i crveno), te dva maksimuma,
jedan niži u području zelenog (oko 550 m\i) i drugi znatno viši u području
nevidljivog bližeg infracrvenog zračenja (700—900 m\i). Konstatirana je izrazita
razlika u remisiji između listača i četinjača. U vidljivom dijelu spektra
četinjače reflektiraju uglavnom manje energije od listača, što je uzrok da se
one preslikavaju nešto tamnije. U infracrvenom području četinjače odbijaju
izrazito manje od listača, oko /00%, zato je na infracrvenim snimcima snimljenim
za vrijeme vegetacijske periode moguće te dvije grupe biljaka razlikovati
vrlo velikom točnosti. Najveće razlike u remisiji listača i četinjača
su tijekom proljeća i jeseni, a najmanje ljeti. Ustanovljene su, također, raz
ŠUMARSKI LIST 5-6/1973 str. 6     <-- 6 -->        PDF

Građa i način snimanja s crnobijelim filmovima uglavnom su poznati,
što se ne bi moglo tvrditi za kolor filmove, osobito za u novije vrijeme proizvedene
pseudokolor filmove, čija primjena, osobito za razne svrhe u šumarstvu,
rapidno raste.


Normalni kolor filmovi, koji daju boje na snimku odgovarajuće
bojama u prirodi, sastavljeni su od tri fotosloja senzibiliziranih na plavi,
zeleni i crveni dio spektra. Djelotvorna količina svijetla određene valne dužine,
koja padne na jedinicu površine fotosloja osjetljivog na tu boju, razvija
iz srebrnog halogenida količinu elementarnog srebra proporcionalnu
količini svijetla. Reverzainim procesom razvijanja stvara se sloj boje, koja
je komplementarna djelujućoj boji (vidi tabelu 1), čija je zasićenost obrnuto
proporcionalna količini vezanog primarnog svijetla. Slojevi razvijenog dijapozitiva
djeluju kao svjetlosni filtri kad ga promatramo prosvjetljavanjem
bijelim svijetlom. Žuti sloj zaustavlja plavo, a propušta zeleno i crveno. Ta
kombinacija se oku predstavlja kao žuto, prema teoriji po Thoma s
Young-u (1773.—1829.). Ljubičasti sloj zadržava zeleno, a propušta plavo
i crveno, dok plavo-zeleni sloj zadržava crveno, a propušta plavo i zeleno.
Razne kombinacije svih slojeva daju sliku u bojama odgovarajućim onima u
prirodi. Na sličan način nastaju i obojeni snimci, koji se dobivaju kopiranjem
kolor negativa na pozitivski kolor papir.


Crvena slika crvenog objekta nastaje na slijedeći način: Svijetlo odbijeno
sa objekta uvjetuje slabu ili gotovo nikakvu saturaciju plavo-zelenog
sloja na razvijenom filmu, dok će radi pomanjkanja plavog i zelenog svijetla
žuti i ljubičasti biti jako saturirani. Promatrajući dijapozitiv prosvjetljavanjem
bijelim svijetlom, žuti i ljubičasti sloj zadržat će plavo i zeleno te ćemo
objekt vidjeti snimljen crveno.


Tabela 1 ( Pollanschütz 1968)


Područje
spektra
\
ultraljubičasto
^-380 mu
plavo
400 50 0zeleno
600
crveno
700
infracrveno
3 mu
Osjetljivost:
Normalni kolor
film plavo zeleno .crveno
Boje slojeva žuto ljubičasto plavo-zeleno
Rezultirajuće boje
pozitiv
Osjetljivost:
Kodak Ektachrome
Infrared Aerofilm
plavo
plavo
zeleno
zeleno´
crveno
crveno infracrveno
sa žutim filtrom zeleno crveno infracrveno
Boje slojeva
Rezultirajuće boje
pozitiv
žuto
plavo
ljubičasto
zeleno
plavo-zelenc
crveno
ŠUMARSKI LIST 5-6/1973 str. 5     <-- 5 -->        PDF

kolor. Kvaliteta aerofilmova, a osobito filmova u boji, se je u zadnjem desetljeću
naročito poboljšala. Cijena kolor snimaka se je u odnosu na crno-bijele
znatno snizila, što je uvjetovalo da se ti filmovi sve češće primjenjuju, osobito
za snimanja u interpretacijske svrhe, gdje nova dimenzija boja ima naročitu
važnost.


o


/SNA 0EKTIVA


1ŽAJNIMKU


[5


1—


u: ^5
Uj


Qc -5 d^

?C QQ o*=c X
>N O 0.$ Q;


L


si. i Međusobna ovisnost svojstava objekta, uvjeta snimanja i svojstava aerosnimka.
Hildebrandt i Kenneweg (9).
ŠUMARSKI LIST 5-6/1973 str. 4     <-- 4 -->        PDF

te ustanoviti njihovo rasprostiranje, ali da se uzroci tih oštećenja, u velikoj
većini, ne mogu ustanoviti samo pomoću snimaka, nego su potrebne i neke
dodatne informacije. Kada odlučujemo da li u proučavanju oštećenja na
šumama primijeniti metode fotointerpretacije ili ne, prvo moramo ustanoviti
da li su ta oštećenja takva da se mogu konstatirati na aerosnimcima. Ako,
poznavajući tehnologiju snimanja ili pokusom, dođemo do pozitivnog odgovora,
tada o ekonomskim analizama i ostalim prilikama u šumskom gospodarstvu
ovisi da li ćemo te metode i primijeniti.


Kod klasičnog aerosnimanja zrake svijetla odbijene od površinne objekata
djeluju preko objektiva kamere na film, na kojem stvore latentnu sliku,
koja se razvijanjem i fiksiranjem, a većinom i kopiranjem, tako preparira,
da može služiti za interpretaciju i mjerenje. Postoje nastojanja da se interpretacija
povjeri i automatima. U novije vrijeme razvili su se fizikalni sustavi",
koji omogućuju primanje podataka o odbijenom svijetlu bez fotokamere
te njegovo registriranje i na drugim medijima, npr. na magnetičkim
vrpcama, a ne bezuvjetno izravno na filmu. Automatizacija interpretacije
tako registriranih podataka mnogo je olakšana. Dobivanje informacije o
dalekim objektima nastoji se ostvariti korišćenjem ne samo vidljivog dijela
spektra elektromagnetskih valova, nego i pomoću ostalih valnih dužina, kao
što su ultraljubičaste, bliže infracrvene (700—900 mu.), dalje infracrvene (toplinske)
zrake i mikrovalovi (radar). Za korišćenje tih valova postoje već i
tehnološka rješenja te znanstvena i praktična primjena. Primanje informacija
pomoću valova različitih područja elektromagnetičkog spektra, sa objekata
bilo koje vrste, često i na vrlo velike udaljenosti, označava se u novijoj literaturi
terminom »remote sensing« (engl.), »Fernerkundung« (njem.), što bi
se na hrvatski moglo prevesti sa »daljinsko istraživanje«. Razvoj
na tom području ide brzim korakom naprijed, naročito radi vojnih te svemirskih
istraživanja, no još će za duže vrijeme u praksi biti najvažnije korišćenje
aerosnimaka nastalih direktnom primjenom klasičnog sustava aerofotokamera
— film. Ovdje ću se ograničiti na primjenu tih snimaka u zaštiti
šuma.


Za uspjeh fotointerpretacije presudan je ispravan izbor uvjeta snimanja.
Promjenljive elemente kod snimanja (vrsta objektiva aerofotokamere, mjerilo
snimanja, filtar, film, format snimka, vrijeme snimanja) nastojimo tako
kombinirati i prilagoditi objektu snimanja, da bi se one njegove značajke
koje nas najviše zanimaju što bolje preslikale na snimak. Uzajamne odnose
između karakteristika objekta, stvorene slike i uvjeta snimanja prikazuje
slika 1.


Način preslikavanja određenih objekata na određeni film ovisan je među
inim i o spektrofotometrijskim karakteristikama svijetla odbijenog s njihove
površine. Zato će detaljnije biti obrađeni građa i svojstva, osobito novih
vrsta, aerofilmova te karakteristike svijetla reflektiranog sa zdravogoštećenog šumskog drveća i sastojina.


2. AEROFILMOVI ZA POTREBE FOTOINTERPRETACIJE
Danas nam za snimanja iz zraka stoje na raspolaganju četiri vrste fotoslojeva:
crno-bijeli pankromatski i infracrveni te obojeni normalni i pseudo
ŠUMARSKI LIST 5-6/1973 str. 3     <-- 3 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST


SAVEZ IN2ENJERA I TEHNIČARA ŠUMARSTVA I
DRVNE INDUSTRIJE HRVATSKE


GODIŠTE 97 SVIBANJ — LIPANJ GODINA 1973.


UD K 634.0.587.6:634.0.41


DANAŠNJE MOGUĆNOSTI PRIMJENE FOTOINTERPRETACIJE
U ZAŠTITI ŠUMA


ZVONIMIR KALAFADZIC, đipl. ing. šum. i đipl. ing. geodezije


1. UVOD
Za vizuelno ustanovljavanje zdravstvenog stanja šuma i rasprostranjenja
raznih oštećenja i zaraza, avion se je počeo primijenjivati dosta davno, npr.
u Kanadi već 1920. god. Od tada se je metoda pregleda zaraženih šuma direktno
pogledom iz aviona zadržala i do danas. Za prijenos uočenih mjesta
zaraze u topografske karte i ustanovljavanje obima zaraze razvile su se i posebne
sprave i metode (4). Daljnji razvoj primjene aviona na tom području je
korišćenje aerosnimaka, koje bolje i dulje registriraju oštećenja,
nego što se to događa u svijesti neposrednog promatrača.


Na mogućnosti primjene aerosnimaka pri rješavanju praktičkih problema
u zaštiti šuma upozoravano je u svijetu, pa i kod nas, još prije II
svjetskog rata (1). Tijekom rata došlo je do naglog razvitka tehnologije snimanja
i metoda interpretacije u vojne svrhe. Poslije rata takav trend se
nastavlja. Stalno poboljšavanje kvalitete aerofotokamera i fotomaterijala
uvjetuje da raspolažemo sve boljim i prikladnijim aerosnimcima, što uz
postojanje u ratu izvježbanih kadrova, uzrokuje nagli razvoj fotointerpretacije
za razne civilne potrebe, pa tako i na području šumarstva i zaštite
šuma, te za ustanovljavanje oštećenja vegetacije, osobito šumske. Oštećivanja
vegetacije postaju, u svijetu sve intenzivnija stalnim porastom populacije
stanovništva, porastom industrijalizacije i negativnim djelovanjem čovjeka
na okolinu te se javljaju kao problem, koji zanima široki krug ljudi, stručnjaka
i laika.


Danas se fotointerpretacijom ustanovljavaju oštećenja šumskih sastojina
i staništa uslijed djelovanja raznih abiotički h (vjetar, ispušni plinovi
iz tvornica) i b i o t i č k i h (insekti, gljive) faktora. Aerometode se često
javljaju kao najsvrsishodnije, osobito kada terestričke metode
zahtijevaju mnogo vremena i osoblja te kada su oštećenja teško uočljiva
s površine Zemlje, a vidljiva su na snimku. Treba naglasiti da se na aerosnimcima
oštećenja šumskih staništa i sastojina mogu samo konstatirati,