DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1973 str. 98     <-- 98 -->        PDF

STRANA STRUČNA LITERATURA


SCHWEIZERISCHE ZEITSCHRIFT FÜR
FORSTWESEN 1970.


Br. 1


Leibundgut, H.: Švicarsko šumarstvo u
god. 2.000.
Hauser, A.: Promjene cilja gospodarenja
u šumskom gospodarstvu.
Winkler, E.: Suma u god 2.000 sa stanovišta
urbaniste.
Brosi, G.: Švicarsko šumarstvo u god.


2.000
sa stanovišta parlamentarca.
Ischi, H.: Šumska privreda Švicarske u
god. 2.000 sa stanovišta predsjednika općine.
Pedrini, S.: Šumska privreda u god.
2000 sa stanovišta predsjednika općinskog
vijeća.
Grünig, P.: Šumska privreda Švicarske
u 2000 godini sa stanovišta parlamentaraca
i šumara.
Ott, E.: Uloga planinskih šuma u 2000
godini.
Oldani, K.: Uloga šuma za rekreaciju
u god. 2000.
Eiberle, K.: Šuma i divlje životinje.
Fischer, F.: Značenje šuma za poljoprivredu
sa osobitim obzirom na seljačku
šumu.
Stoeckle, F.: Naša šumska privreda za
30 godina.
Mayland, J.-Ph.: Šumarstvo Švicarske
godine 2000. sa stanovišta studenta šumarstva.
Herter, J.: Budućnost šume i drveta sa
stanovišta studenta šumarstva.
Hahn, P.: Šumska privreda Švicarske
sa stanovišta studenta šumarstva.
Linder, W.: Šumska privreda Švicarske
u god. 2000. sa stanovišta studenta šumarstva.
Bosshard, H. H.: Zahtjevi na svojstva
drva u god. 2000.
Tromp, H.: Drvna industrija u god.
2000.
Grieder, E. P.: Švicarska drvna industrija
u god. 2000.
Steinlin, H.: Organizacija šumskih poduzeća
u god. 2000.
Kurth, A.: Reguliranje etata.
Kuonen, V.: Izgradnja šumskih ´cesta
u god. 2000.


Leibundgut, H.: Uzgajanje šuma u god.
2000.
Hasel, K.: Strukturalni razvoj šumske
privrede.


Br. 2


Schmid, R.: Istraživanja uspjeha s raznim
klonovima topola u dolini Orb.
Schönherr, J.: Suzbijanje šumskih štetnika
patogenim virusima čuva biocenozu.
Bitting, B.: Razmišljanja o provođenju
»Management« kurseva u šumarstvu.
Eiberle, K.: Gnijezdenje ćuka u nastavnoj
šumi ETH.


Br. 3


Leibungut, H. i Grilc, J.: Istraživanje
utroška vremena za čišćenje.


Flühler, H. i Gysi, Ch.: Prilog poznavanju
četiri staništa mješovit;h šuma listača
u nastavnoj šumi ETH. (nastavak
u br. 4 — str. 227)


Keller, W.: Primjedbe na pjesme Waltera
Schädelin-a.
Eiberle, K.: Prilog problemu njege pre-
borne šume.
Klötzli, F.: Fitocenološki položaj vegetacije
rezervata »Risi«.


Br. 4


Roches, D.: Uporedna istraživanja cijene
koštanja sječe u visokoj jednodobnoj i
prebornoj šumi.


Leibundgut, H., Grilc, J. i Juon, P.: Prilog
njezi mladika sintetičkim auksinima.


Frutinger, H.: Plan lavinskih zona.


Br. 5


Schüepp, H.: O zajedničkom životu viših
biljaka i mikroorganizama tla s osobitim
obzirom na mikorizu.


Rohmeder, E.: Genetika i selekcija šumskog
drveća u god. 2000.
Klötzli, F.: Šume hrasta, šume jasenabrijesta, te vlažne tresetne šume johe u
Velikoj Britaniji.


Keller, Th. i Lenz, 0.:Utjecaj uklanjanja
dijela krošnje na formiranje godova smreke.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1973 str. 99     <-- 99 -->        PDF

Dimpflmeier, R.: Agrikol drži sadnice
svježim kod uskladištenja i transporta.
Fischer, F.: Novi načini zaštite sadnica
od transpiracije.
Zürcher, U.: Šuma u sveukupnoj projekciji
naseljavanja.


Br. 6
Hunziker, Th.: Ciljevi evropske godine
zaštite prirode 1970.
Krebs, E.: Značenje drveća u poljima
za naš krajolik.
Fischer, F.: Prilog pitanju sudbine šumaraka.
Rüedi, K.: Idealne i javne koristi od
šuma.
Eiberle, K.: Prvi rezultati iz rezervata
»Krummenlinden«.
Leibundgut, H.: Šumarski problemi uređenja
pejsaža.
Herter, J.: Srednje i niske šume kao
objekti zaštite prirode.
Fischer, F.: Poređenje šume i šumske
privrede.


Br. 7


Surber, E.: Pokrajinska trušnica u Ro


dels-u GR, planiranje i oprema.
Trepp, W.: Pogon trušnice.
Tromp, H.: Istraživanje drva i drvarski


obrt.
Schmid, P.: Problemi inventarizacije
šuma.
Rhody, B.: Aerosnimanje i izrada karata
šuma u Švicarskoj.
Rhody, B.: Izvještaj o kartografiji šuma
u Austriji i SR Njemačkoj.


Br. 8


Dreyer, P.: Pogled na privredu kantona
Fribourg.
Corboud, H.: Javne šume kantona Freiburg.
Chervet, M.: Privatne šume Fribourg-
a.
Mamarbachi, A.: Uređivanje šuma u
kantonu Fribourg.
Jendly, A.: Šumarska stručna izobrazba
u kantonu Fribourg.
Jungo, J.: Zaštita prirode u kantonu
Fribourg.


Brülhart, A.: Politika pošumljavanja
kantona Freiburg u području gornji Sensebezirk.


Dubas, M.: La Valee de la Treme.
Zehnder, M.: Jaun, općina s mnogo za


dataka za šumara.
Plancherel, G.: Šuma Gibloux.
Kammermann, W.: Naselja za odmor u


šumskim područjima — neki problemi na
primjeru Les Paccots.


Weck, J.-C. de: Građanska komuna´ u
Fribourg-u.
Bays, M.: Zakoni i statistika lova i ribolova
u Fribourg-u.


Br. 9
Lindner, A.: Šuma i divljač, jedinstvo
ili suprotnost?
Rodenwaldt, U.: Uzgajanje šuma i lov.
Ueckermann, E.: Štete od srneće divljači
i njihovo sprječavanje.
Novakova, E.: Ekološki problemi uzgajanja
divljači u ČSSR.
Klinger, K.: Paraziti kao rasprostirači
infekcionih bolesti divljači.
Bou vier, G.: Neke bolesti divljači koje
se mogu prenijeti na čovjeka i domaće
životinje.
Eiberle, K.: O djelotvornosti ograda u šumama.
Quervain, M. de: Izvještaj o djelovanju
saveznog instituta za istraživanje snijega
i lavina u 1968.—69. god.


Br. 10
Rau, F.: Funkcionalno uzgajanje šuma na
ekološkoj osnovi.
Löffler, H.: Utjecaj svojstava debla i
programa prerade na vrijednost trupaca
za pilansku preradu.
Köpf, E. U.: Mogućnosti racionalizacije
u iskorišćivanju glavnog prihoda.
Bosshard, H. H.: Pregled sadašnjeg stanja
i razvitak tehnoloških istraživanja u
slijedećih 10 godina.
Fischer, F.: Nova tvornica iverica u
kantonu Luzern.
Stahel, J.: Visokoškolska izobrazba šumara
u Velikoj Britaniji.
Ruchmann, F.: Pokus izvlačenja primjenom
vozila za uređenje skijaških pista
»Ratrac S«.


Br. 11
Wälchi, O.: Pitanje razprostranjenja
gljiva, koje uništavaju drvo u raznim
nadmorskim visinama.
Sekawin, M.: Pogled na talijansku kulturu
topola.
Kutter, H.: Mali prilog godini zaštite prirode
1970.
Fischer, F.: Novi putevi mjere mladih
sastojina?
Fischer, F.: Utisci s međunarodnog sajma
šumarstva i drvne industrije, München
1970.


Br. 12


Etter, H.: Sistematičko planiranje.
Tromp, H. i Bloetzer, G.: Pitanje odštete
šumoposjednika.


245