DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1973 str. 68     <-- 68 -->        PDF

UD K 634.0.113/114:634.0.228.0(497.13—15)


UTJECAJ TLA I RELJEFA NA OMJER VRSTA DRVEĆA
U ŠUMI BUKVE I JELE NA KRŠU ZAPADNE HRVATSKE


Dr mr JAKOB MARTINOVlC


UVOD I ZADATAK ISTRAŽIVANJA


Omjer vrsta drveća u šumi bukve i jele (Fagetum croal. abietetosum Ht.)
na našem kršu ima veliku ekonomsku važnost. Jela spram bukve ima veći
prirast i daje prema tržnim cijenama vrijednije šumske Sortimente. Stoga su
šumari od davnine bili veoma zainteresirani može li se, koliko i kako, u tim
šumama mijenjati omjer vrsta drveća u pravcu povećanja učešća četinjača,
u prvom redu autohtonih vrsta jele i smreke. I tu su se susreli s pitanjem
koji sve prirodni faktori djeluju — povoljno ili nepovoljno — na putu k ostvarenju
toga cilja.


O problemu se pisalo prema KAUDERSU (1959) pred više od 200 godina.
Prema stalnom šumskom redu na području karlovačkog Generaliteta što ga
je sastavio FRANZONI, a godine 1765. odobrilo Dvorsko ratno vijeće


»mora se nastojati da se iz suma okrenutih prema moru ukloni bukva i da
se ondje odgaja hrast, smreka, jela i bor« Od tada je problem prisutan u velikom
broju gospodarskih osnova koje uređuju gospodarenje u šumama bukve
i jele. S tim u vezi zanimljivo je i za jedno dugo razdoblje karakteristično
ono što je o izboru vrsta drveća i smjese pisao naš poznati stručnjak S. ŠURIĆ
(1931) . . . »Sadanje vrsti drveća bukva, jela, smrča su autohtone, dakle
potpuno odgovaraju zahtjevima staništa i klime. Sa uzgojnog gledišta ne bi
trebalo teliti ni u vrsti drvela ni u omjeru smjese nikakove promjene, jernešto bolje nego je priroda stvorila ne može čovjek naći«. Ali i njega sile na
razmišljanje ekonomski pokazatelji pa nastavlja »Sa gledišta rentabilnosti
poželjno je da se sadanji omjer bukve i jele promjeni u korist jele. U kojemomjeru treba da budu ove vrste zastupane neda se propisati nego gospodarenjem
polučiti. Protekciju jele ne postizavamo tako da u mješovitim jelovimi bukovim šumama sječemo više bukve nego jele. Time možemo polučiti obrnut
efekt, da se radi obilja svjetla pojavi više bukovog nego jelovog podmlatka.
Promjena smjese polučuje se samo tako da se protežira podmladakŽeljene vrste«. Od novije literature treba upozoriti na dva rada.


Prema ŠAFARU (1965) na hrvatskom dijelu Dinarida karakteristična je
prirodna izmjena vrsta drveća, odnosno dolazi do pojava »naglijeg obukov-
Ijivanja, usporavanja obukovljivanja i većeg očetinjavanja«.


U dugom razvoju dominantan utjecaj imali su »činioci klime, manje pedogenetski
faktori te posredno i neposredno veoma mnogo antropogeni fak
ŠUMARSKI LIST 9-10/1973 str. 69     <-- 69 -->        PDF

tori«. Prosječno na čitavom području Dinarida u toku posljednjih 100—200
godina razvio se jak proces proširivanja bukve i smanjenja učešća jele i smreke.
Taj je proces »ekonomski štetan pa ga je potrebno lokalizirati i uopće zaustaviti
«.


O poziciji bukve u zajednici bukve i jele CESTAR i HREN (1971) su mišljenja
da je bukva u spomenutoj zajednici »sekundarna vrsta i njezina je uloga
više biološka, a manje proizvodna. Sastojinski oblik, cilj i smjernice gospodarenja
podređene su osnovnoj proizvodnoj vrsti: jeli (smreki)«. Najpovoljniji
omjer smjese je po tim autorima 70% četinjača i 30% bukve.


Ukratko, oskudna su naša znanja o tome kako djeluju mnogi prirodni
faktori na smjesu vrsta drveća u arealu bukve i jele. Vrlo se malo zna kako
na omjer vrsta drveća utječu svojstva tla, jer se u tom pravcu nisu ni provodila
znanstvena istraživanja.


Da se osobno zainteresiramo opisanom problematikom išle su na ruku
dvije okolnosti. Prvo, u toku mojih pedoloških istraživanja na kršu Hrvatske
prikupio sam posljednjih godina velik broj informacija o svojstvima
šumskih tala pa i onih koji daju osnovu da se raspravlja o ovom problemu.
Drugo, problem zanima širok krug stručnjaka. Najviše su me potakle na rad
diskusije koje sam o tome imao sa drugovima u Šumskom gospodarstvu
Gospić (N. Maričić, Z. Bunjevčević, I. Božičević i drugi). Te su diskusije potvrdile
moje uvjerenje da se radi o krupnom ekološko-biološkom problemu od
izuzetne gospodarske važnosti i da ekološka pedologija ima izgleda da mnogo
doprinese njegovu rješavanju. Dakako, da se to ostvari predstoji još dug period
istraživanja.


U ovoj raspravi, koja nas tek uvodi u problem, pokušao sam primjenom
naučnog metoda ispitati hipotezu da omjer vrsta drveća, tj. odnos listaća i
četinjača u šumama bukve i jele zavisi od svojstava tla i reljefa, pod dalje
opisanim uvjetima jednog pokušaja.


II. MATERIJAL I METOD RADA
a) Istraživanjem su obuhvaćene, u području Gorskog Kotara, Velike i Male
Kapele te sjevernog i srednjeg Velebita sa njegovim kontinentalnim padinama,
šume bukve i bukve i jele na smeđim i ilimeriziranim tlima na
čistim vapnencima i dolomitiziranim vapnencima. Ukupno je analizom
obuhvaćeno 207 primjernih ploha, od toga na smeđem tlu na vapnencu
125 i na ilimeriziranom tlu na vapnencu 82. Popis svih primjernih ploha
sa naznakom njihovog šireg područja i bližeg okoliša, kao i detaljan opis
svih mjerenja koja su na primjernim plohama provedena i signifikantnost
tih mjerenja, nalaze se u mojem ranijem radu (MARTINOVIĆ, 1972).
Uz to napominjem, da su podatke o omjeru vrsta drveća, zastrtosti tla krošnjama
i drvnoj masi sastojina snimili suradnici odjela za tipologiju šuma
Instituta za šumarska istraživanja u Zagrebu, dok sam sva ostala mjerenja
proveo osobno.


Na oba tipa tla zastupljena je uglavnom (67% primjernih ploha) tipična
zajednica Fagetum croal. abieletosum Ht. Ostalim brojem primjernih ploha
podjednako su obuhvaćene s tom zajednicom granična brdska i subalpska
šuma bukve.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1973 str. 70     <-- 70 -->        PDF

b)
Analizom su obuhvaćeni ovi faktori slaništa i sastojina:


— postotni sadržaj humusa u Ai horizontu tla (C)
— odnos organskog ugljika i ukupnog dušika u Ai horizontu tla (C/N)

reakcija tla u HoO u Ai horizontu tla (pH)

postotni sadržaj gline u Ai horizontu (Gl.)

dubina humusno akumulativnog horizonta u cm (dAi)

ukupna dubina tla u cm (dT)

nadmorska visina tla u metrima (nv)

ekspozicija tla (E). Od sjevera preko istoka i zapada prema jugu raste
numeričko obilježje ekspozicije od 0—60

inklinacija u stupnjevima (1)
— zastrtost tla krošnjama, izražena u postotku zastrte površine (Z)
— omjer vrsta drveća izražen postotkom drvne mase listaća (OVD)

drvna masa sastojina izražena u m3/ha (M)
Analizom obuhvaćena svojstva tla su, prema onome što se u pedologiji
Krša zna (GRACANIN M. 1951, ĆIR1Ć 1962), vrlo značajni faktori njegove
proizvodne sposobnosti. Statistički opis svih istraživanih varijabli predočen


je u tabeli 1.
Tabela 1.
Srednje vrijednosti i standardne devijacije ulaznih podataka
Varijabla Kombinacija podatakasmeđe tlo na vapnencun = 125
Kombinacija podataka
ilimerizirano tlo na vapnencu
n = 82


X a X CT
c 7,0 2,! 5,4 2,4
C/N 14,5 1,9 14,8 2,2
pH 5,5 0,6 5,2 0,5
Gl. 32,9 6,6 28,0 8,2
dT 41,7 8,7 61,3 17,0
dAj 9,6 1,3 6,5 1,9
n. v. 962,2 255,0 844,0 219,1
E 25,9 16,6 28,1 17,6
] 17,1 9,1 18,0 12,6
Z 79,4 18,9 75,3 18,7
OVD 63,7 36,6 54,2 35,8
M 331,2 152,4 403,4 155,8


c) Matcmatsko statistička analiza originalnih podataka provedena je primjenom
modela ortogonalne faktorske analize. Takav model analize dozvoljava
da se utvrdi zavisnost omjera vrsta drveća od niza pedoloških, re-
Ijefskih i sastojinskih činilaca i u uvjetima njihovog međusobnog utjecaja.
Našoj je stručnoj javnosti faktorska analiza slabo poznata. Opširnije
smo je opisali u već spomenutom radu (MARTINOVIĆ 1972). Za dovoljno
razumijevanja našeg primjera bitno je ovo: Primarne informacije
(ulazni podaci) čine jedan sistem pojava koji je matematski definiran
ŠUMARSKI LIST 9-10/1973 str. 71     <-- 71 -->        PDF

matricom koja ima n kolona (varijabli) i m redova (numerička obilježja
varijabli na primjernim objektima). Primjenom pravila linearne algebre
transformira se taj nestrukturirani i ne uređeni sistem na parametarski
sistem faktora odnosno hipoteza o povezanosti, bliskosti i srodnosti varijabli.
U našem primjeru provedena je transformacija 12 statistički povezanih
varijabli u 4 do 5 međusobno nepovezanih varijabli-vektora koji reproduciraju
isti broj faktora. Svaki faktor predstavlja neku kombinaciju
ispitivanih varijabli, koje su u međusobnom srodstvu (zavisnosti). Mjeru
tog srodstva i povezanosti daju kordinate (težine, ladunzi) varijabli. Kao
značajne uzete su kordinate (ladunzi) sa apsolutnom vrijednošću većom
od 0.30, a evidentirane su i one sa vrijednošću većom od 0.20. Sa porastom
vrijednosti ladunga varijable raste njezin značaj u funkcionalnoj
strukturi faktora i varijabla pokazuje veći stepen bliskosti i povezanosti
sa faktorom, tj. sa ostalim varijablama u faktoru. Uz određene uvjete suma
kvadrata svih ladunga jedne varijable je 1,0. Suma kvadrata ladunga
jedne varijable u svim obuhvaćenim faktorima označava se kao komunalitet
(h;-). Komunalitct predstavlja dio vrijednosti varijance jedne varijable
koji je sa obuhvaćenim faktorima objašnjen. Komunaliteti varijabli
mogu imati vrijednosti između 0 (nema objašnjenja) i 1 (potpuno
objašnjenje).


U ovom istraživanju provedena je faktorska analiza posebno za svaki
tip tla.


Matematički model faktorske analize preuzet je iz priručnika »Mathematical
methods for digital computerst«, Edited by A. Ralston and H. S.
Wilf, John Wiley and Sons, New York 1962, Chapter Z., i realiziran je u Računskom
centru Zagreb na IBM računam, sistem 1360, model 30. Rad je obavio
programer ing. Ivica Scheicher pa mu se i ovom prilikom zahvaljujem
na uloženom trudu.


d) U uvjetima istraživanja sadržana je i predpostavka da na ispitivanom materijalu
antropogenim utjecajima nije značajno izmijenjen omjer vrsta
drveća. Ta je predpostavka potvrđena i provjerena raspoloživim podacima


o realizaciji etata u dovoljno velikom broju šumskogospodarskih odjela
i jedinica. U provjeri ove pretpostavke kao i ocjeni problema pomogao mi
je svojim bogatim znanjem i iskustvom poštovani drug ing. Z. Bunjevčević
pa mu i ovdje izražavam zahvalnost.
III. REZULTATI ISTRAŽIVANJA I TUMAČENJE
Učinci faktorske analize prikazani su u tabeli 2 i slici 1. Prikazani su
samo oni rezultati faktorske analize koji se odnose na varijancu omjera vrsta
drveća odnosno drvne mase listača i četinjača.


U kombinaciji podataka smeđe tlo na vapnencu (125 primjernih objekata)
objašnjeno je 76,6% ukupne varijance omjera vrste drveća (OVD), dok
u kombinaciji podataka ilimerizirano tlo (82 primjerna objekta) objašnjen
dio varijance iznosi 80%. Dobiveni podaci pokazuju da su analizom obuhvaćene
varijable tla, reljefa i sastojina u značajnoj vezi sa varijabilnošću OVD.
Međutim, potrebno je pobliže razmotriti strukturu i prirodu tih veza.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1973 str. 72     <-- 72 -->        PDF

a) U komibnaciji podataka ilimicrizirano tlo, varijabilnost OVD objašnjava
se u 2 i 3 faktoru. Faktor a-> objašnjava 7,8" „ varijance OVD, faktor a.-;
72,2"„ ili ukupno 80%. Faktori 1 i 4 ne objašnjavaju varijancu OVD pa su
kao neplodni ispušteni. U konstrukciji faktora a-z koji objašnjava 7,8%
varijance OVD nalaze se: pH vrijednost, % gline, dubina Ai horizonta, zastrtost
tla i drvna masa. U faktoru a:j koji objašnjava 72,2´% varijance
OVD nalaze se postotni sadržaj humusa, % gline, nadmorska visina, ekspozicija
te zastrtost tla krošnjama.


b) U kombinaciji podataka smeđe tlo varijanca OVD objašnjava se u drugom
(a2), trećem (a3) i petom (as) faktoru, dok su neplodni 1 i 4 faktor.
U konstrukciji a2 faktora koji objašnjava 38,4´% varijance OVD nalaze se:
dubina Aj horizonta tla, ekspozicija i drvna masa. U faktoru a:J koji objašnjava
29,2% varijance OVD nalaze se: % humusa, nadmorska visina,
ekspozicija, inklinacija i zastrtost tla krošnjama. Faktor a,? objašnjava
najmanji dio varijance OVD (9",„) i u njemu se nalaze varijable: % humusa,
C/N odnos pH vrijednost, gline, dubina At horizonta i ekspozicija.


Tabela 2


Faktorska struktura omjera listača i četinjača u šumama na smeđem
i ilimeriziranom tlu krša zapadne Hrvatske


Kombinacija podataka: Kombinacija podataka:
ILIMERIZIRANO TLO SMEĐE TLO


n = 82 n = 125
X = 54,2" o bukve X = 63,4% bukve
OZNAKA FAKTORA
VARIJABLA (a2) (as) (a2) (as) (a5)
C u %
C/N
pH
Glina u %
Dubina tla u cm
Dubina Ai horiz.
Nadmor. visina u m
Ekspozicija
Inklinacija
Zastrtost tla krošnjama
0,79
0,27
0,68
—0,48
0,21
0,32
0,21
0,24
0,70
0,24
0,53
0,32
0,43
0,25
—0,33
0,78
0,24
0,81
-0,21
0,22
-0,51
-0,31
Omjer vrsta drveća 0,28 0,85 —0,62 0,54 -0,30
DRVNA MASA po ha —0,72 0,79
ŠUMARSKI LIST 9-10/1973 str. 73     <-- 73 -->        PDF

a) Kombinacija podataka smeđe tlo na vapnencu


a2 Q3
38/ % 29,2 % 9%


w///////m.


hi
u?


i


b) Kombinacija podataka ilimerizirano tlo na vapnencu


a2


a3


7,8


72, 2 %
§20 %%


%
u?


hf


1


SI. 1. Podjela varijance omjera vrste drveća (izražen postotnim sadržajem bukve)
na faktore
Oznake:
a„ broj faktora u tabeli 2


h;2
komunalitet (objašnjeni dio varijance) varijable


U;-
neprotumačen dio varijance (Einzelvarianz)


c)
Utvrđene veze imaju ovaj smjer i značenje:Sa porastom postotka humusa, gline, pH vrijednosti i dubine Ai horizonta
raste učešće bukve u smjesi drveća. Veza između C/N odnosa
i OVD javlja se samo jedanput i pokazuje da užem C/N odnosu odgovara
veće učešće bukve. Ukupna dubina tla nije u vezi sa OVD. Sve
to vrijedi za oba tipa tla.

Povećanje nadmorske visine utječe na povećanje učešća bukve u
smjesi drveća na smeđem i ilimeriziranom tlu. Kod ilimeriziranog tla
odnos ekspozicije i OVD pokazuje da tla izloženija sjeveru imaju veće
učešće bukve. Kod smeđeg tla ekspozicija u faktorima ima različit
predznak veza. Jača veza ima pozitivan predznak, što znači da sjevernije
ekspozicije (preko istoka i zapada) imaju veće učešće bukve.
Međutim, odnos ekspozicije i OVD nije dovoljno jasan. I sam pokazatelj
ekspozicije nije dovoljno precizan jer ne pravi razlike između
istoka i zapada. Veza između inklinacije terena i OVD na smeđem tlu
je značajna. Manjem nagibu terena odgovara veće učešće bukve.

Veze između zastrtosti tla krošnjama drveća, OVD i drvne mase sastojina
pokazuju da većem učešću bukve odgovara veća zastrtost tla
krošnjama i manja drvna masa. Taj se odnos može objasniti činjenicom
da kod jednake debljine stabala jele i bukve, bukova stabla imaju
širu krošnju (koja jače zastire tlo) i manju drvnu masu. Priroda je
veze jasna, ne utječe zastrtost tla krošnjama i drvna masa sastojina


ŠUMARSKI LIST 9-10/1973 str. 74     <-- 74 -->        PDF

na OVD, već obratno. Prema tome, statistički ustanovljene veze između


zastrtosti tla i drvne mase sastojina i OVD nisu svjedočanstvo o uz


rocima varijabilnosti OVD. Ako i postoji interakcija tih faktora, pre


vaga je uzroka na strani OVD.


ZAKLJUČAK


U ovoj raspravi analiziran je utjecaj tla i reljefa na omjer vrsta drveća.
Istraživanjem su obuhvaćena smeđa i ilimerizirana tla na vapnencima u
području Gorskog Kotara, Velike i Male Kapele te dijela Velebita. U specifikaciji
modela su bila uključena i dva sastojinska faktora: zastrtost tla
i drvna masa sastojina.


Na temelju predočenih podataka u tekstu i tabelama može se zaključiti
ovo:


1.
Ortogonalna faktorska analiza konstatirala je velik stupanj povezanosti
ispitivanih svojstava tla, reljefa i sastojina sa omjerom vrsta drveća.
2.
Sve utvrđene veze (tabela 2) nisu istinito svjedočanstvo o uzrocima varijabilnosti
omjera vrsta drveća. Drvna masa sastojina i zastrtost tla
krošnjama posljedice su a ne uzroci varijabilnosti omjera vrsta drveća.
Stanje organske materije tla može biti uzrok ali i posljedica varijabilnosti
omjera vrsta drveća.
3.
U istraživanim uvjetima (tabela 1) na ilimeriziranom tlu na vapnencu na
omjer vrsta drveća značajno ne utječu nadmorska visina i ekspozicija
(vrijednosti ladunga < 0,30). Veza između inklinacije i OVD nije utvrđena.
Na smeđem tlu s porastom nadmorske visine i sa smanjenjem inklinacije
povećava se učešće bukve u smjesi drveća.
4.
Dubina tla kod oba tipa nema utjecaja na omjer vrsta drveća. Veći
sadržaj humusa u tlu, uži C/N odnos, viša pH vrijednost i dublji Aj
horizont prati veće učešće bukve u omjeru vrsta drveća. Veći sadržaj
gline u Ai horizontu ilimeriziranog tla pogoduje povećanju učešća bukve
u smjesi drveća.
Navedeni zaključci u točkama 1—4 imaju veliku važnost za uspješno
koncipiranje novih zadataka u rješavanju ovim radom bolje upoznatog i
postavljenog problema o utjecaju faktora tla i reljefa na omjer vrsta drveća
u šumi bukve i jele na kršu Hrvatske. Premda zaključak o glavnom pitanju
još nije moguće dati, izneseni rezultati mogu korisno poslužiti u planiranju
šumske proizvodnje.


LITERATURA


1.
Bertović, S., Cestar, D., Hren, V., Martinović, J., (1971): Kvantitativna
i kvalitativna proizvodnja bukovih šuma u Zapadnom dijelu Hrvatske.
RADOVI Instituta, broj 18, Zagreb
2.
H or vat, I. (1925): O vegetac´ji Plješivice u Lici. U zborniku uloga i mjesto
fitocenologije u savremenoj šumskoj privredi, Sarajevo 1961.


ŠUMARSKI LIST 9-10/1973 str. 75     <-- 75 -->        PDF

3.
K a u d e r s, A. (1959): Hrvatska, povijest šumarstva, Šumarska enciklopedija,
str. 561
4.
Martinović , J. (1972): Zavisnost stepena humizacije od stanišnih uslova u
šumskim tlima na Karstu Zapadne Hrvatske. Disertacija.
5.
Š a f a r, J. (1965): Pojave proširivanja bukve na D´naridima Hrvatske. Separat
6.
Šurić , S. (1931): Privredni plan gospodarske jedinice Plješivica, Dokumentacija
šumskog gospodarstva Gospić.
7.
Überla , K. (19688): Faktorenanalyse. Berlin.
Summary


INFLUENCE OF SOIL AND TOPOGRAPHY ON THE PROPORTION OF TREE
SPECIES IN THE BEECH/FIR FOREST IN THE KARST AREA
OF WESTERN CROATIA


By applying the orthogonal factorial analysis was investigated in a trial the
effect of the soil and topography on the proportion of tree species in the Beech/Fir
forest (Fagetum croaticum ab etetosum Horv.). The investigation indued 125 sample
plots on brown soil on limestones and 82 sample plots on lessive soil on
limestones. The natrix of input data contained: the depth of At Horizon, %> of
humus, C/N ratio, pH in H>0 and °/o of clay — all in Ai Horizon, total depth of
soil, altitude, aspect (values of characteristics increase from N over E and W
towards S), slope, shading of the soil by crowns in %> of the shaded area, proportion
of tree species by volume of stems and the growing-stock volume expressed in
m3/ha (Tab. 1).


The results presented in Tab. 2 and Fig. 1 were achieved by the model of the
orthogonal factorial analysis (taken from the textbook: Mathematical methods for
digital computers, chapter 7, New York 1962). The author cautions that all the
established links are not a testimony of the causes of the variability of the species
proportion. This refers especially to the shading of the soil by crowns and the
growing-stock volume. It proved necessary to continue investigations and to process
a greater number of matrices of input data. Although it is not yet possible to draw
a conclusion regard ng the main question, the results obtained may help in planning
forest production.