DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1973 str. 88     <-- 88 -->        PDF

STRANA STRUČNA LITERATURA


F. LOETSCH, F. Zöhrer, K. E. Haller (t):
FOREST INVENTORY


(Volume II)


Početkom godine 1973. izašao je iz
tiska drugi svezak opsežnog djela prof, dr
Fritz Loetscha Forest inventory. Cijelo
je djelo nastalo na temelju više od 40
god;na dugog znanstvenog i stručnog rada
prof. Loetscha u Evropi i izvan Evrope
kao i na temelju znanstvenog i stručnog
rada njegovih najužih suradnika u
Institutu za svjetsko šumarstvo u Reinbeku
(SB. Njemačka*) i to Dr K. E.
H a 11 e r a i Dr F. Zöhrera. Prvi svezak
dovršen u suradnji s Hallerom
izašao je iz tiska 1965; drugo izdanje tog
sveska ugledalo je svjetlo dana u godini
1973.


Oba sveska djela što ga predoč´ijf´m-´
obuhvaćaju preko 900 stranica tiskanih na
papiru za umjetni tisak, s ukupno 239 slika
i 97 tabela. Više je priručnik nego li
udžbenik. Odlikuje se sveobuhvatnošću,
preciznošću, trudom autora za jasnoćom
i visokom znanstvenom razinom u pristupu,
razmišljanju i rješavanju metodičkih,
matematskih, instrumentalnih i organizacionih
problema u vezi s inventurom šuma.
Samo u sada izašlom drugom svesku
oslonili su se autori na oko 1100 citiranih
radova novijeg i starijeg datuma iz cijeloga
svijeta.


Djelo je namijenjeno stručnjacima šumarstva
koji se bave problemima inventure
šuma kako u području prirodnih i
umjetno uzgojenih šuma umjerenih regija
tako i u području tropskih i borealnih
šuma.


Užoj dendrometrijskoj problematici posvećeno
je u drugom svesku 238 strana,
tj. nešto više od četvrtine ukupnog prostora
obaju svezaka.


Cijela zgrada Inventure šuma, kako ju
je konstruirao prof. L o e t s c h, sadrži uz
dendrometrijsku bogato iznesenu odnosnu
problematiku matematske statistike, fotogrametriju
i fotointerpretaciju u šumarstvu,
pa zatim šumarsku geodeziju, obra


* Bundesforschungsanstalt für Forstund
Holzwirtschaft, Abteilung für Forstinventur.
du podataka, te posebno probleme metoda
uzorka i na kraju razmatranja o planiranju
i uspješnosti te razmatranja o terenskim
kontrolama u vezi s inventurom
šuma.


Drugi svezak sadrži na prvom mjestu
tematiku o prikupljanju podataka terestričkim
mjerenjima i opažanjima. Govori
se najprije o principima mjerenja u širem
smislu te jedinicama mjera, pogreškama
mjerenja i opažanja. Slijedi šumarska
geodezija pa poglavlje o mjernim informacijama
koje se odnose kako na pojedinačna
dubeća stabla tako i na niže i
više površinske kategorije šumskih asocijacija.
U tom opsežnom poglavlju govori
se iscrpno o identifikaciji vrsta drveća s
gledišta inventure šuma u raznim regijama
svijeta, o prsnom promjeru, dotično
opsegu i temeljnici debla, distribuciji prsnih
promjera u stabalnim skupinama s rezultatima
istraživanja o definiranju strukturnih
tipova šuma matematskim funkcijama.
Nadalje je riječ o instrumentima i
metodama mjerenja prsnog promjera i
opsega te promjera u nedohvatnim visinama
debla. Posebno mjesto zauzimaju
optičke promjerke (Wheeler, Cajanus.
Bitterlich i drugi).


Razmatranja o kori, i to o određivanju
njene zapremine i težine, razmjerno su
opsežna.


Daljni bitni dendrometrijski elemenat
je visina stabala. Tu autori najprije definiraju
visinu stabala da bi zatim prikazali
instrumente i metode za mjerenje.
Posebno se predočuju različiti pojmovi
srednjih visina stabalnih skupina. Dalje
se u tom dendrometrijskom dijelu detaljno
tretira oblik debla pa zatim određivanje
zapremine i to kako oborenih debala
i drva u složajevima tako i dubećih stabala,
sastojina i viših površinskih kategorija
po dosada poznatim metodama.


Slijede razmatranja o ustanovljivanju
težine drva u složajima, i hrpama te drva
oblovine, pa načini procjena kvalitete
drva.


Što se tiče određivanja prirasta Loetsch
ne posvećuje toj dendrometrijskoj veličini
toliko prostora kao neki drugi autori (npr.


M. Proda n). Smatra da se u prošlih 10
do 20 godina bitno promijenio ne samo
koncept potraj nog šumskog gospodarenja
nego, također, i principi uređivanja šuma
uopće i to kako u vezi s porastom ure


ŠUMARSKI LIST 9-10/1973 str. 89     <-- 89 -->        PDF

đajnih radova tako i u vezi s problemima
koji se javljaju primjenom sve veće
mehanizacije u šumarstvu. Smatra da nekoliko
uzastopnih periodičnih inventura
šuma QOvoljno pokazuju promjene drvne
mase te da je taj trend prirašćivanja dovoljna
informacija za daljnje planiranje
godišnjih sječa.


Prirast i tehnika mjerenja prirasta prsnog
promjera, temeljnice, visine, drvne
zapremine i krošanja pojedinih stabala te
prirast sastojina i viših uređajnih površinskih
kategorija razrađeni su na 28 stranica.


Na poglavlje o prirastu nadovezuju se
teme u vezi s konstrukcijom prirasno-
prihodnih tablica, s osvrtom na zahtjeve
koji se postavljaju na te tablice kao i u
vezi s njihovom, primjenom u inventuri
šuma.


Autori su se ukratko osvrnuli i na
procjenu i kartlranje šumskih staništa
kao i na probleme inventure infrastruktura
(gustoća cesta ili vodenih tokova,
postojeće avionske piste, veća naselja,
mogućnosti opskrbe hranom, postojeći medicinski
centri, telekomunikacije itd.).


Nije izostao ni kratak prikaz (na četiri
strane) o prikupljanju podataka (inventuri)
;´z šuma u vezi s društvenom (rekreacijskom
i drugom) ulogom šume te u vezi
sa zaštitom čovjekove okoline.


Na vrlo zoran način su prikazane metode,
pribori i instrumenti u vezi s obradom
podataka s nekoliko instruktivnih
primjera. Ukratko su prikazana sredstva
za ručnu obradu da bi se zatim dalo više
mjesta mehaničkoj obradi podataka (uz
pomoć bušenih kartica), te elektronskoj
obradi uz pomoć različitih metoda davanja
ulaznih podataka (bušene kartice, papirnate
perforirane trake, te magnetske
trake dotično plastične trake s magneti


ziranim slojem). Tu je ukratko govora i


o programiranju za elektronsku obradu
podataka te sistem sporazumijevanja s računalima
(»jezik« za programiranje).
Šesto poglavije je posvećeno opažanjima
metodom uzorka. Iscrpno i svestrano
su razmatrani oblik i sistem prostornog
rasporeda članova uzorka, problem uzorka
u vezi s rubnim stablima, svrsishodan izbor
oblika i veličine članova (statističkih
jedinica tj. primjernih ploha) uzorka.


Posebno je poglavlje posvećeno izmjerama
statističkom metodom pomoću uzorka
bez primjernih ploha (Bitterlichov
o m metodom, te metoda Hirate s opisom
Bit. terlichova telerelaskopa) u
kojem se nalaze na deset stranica opisane
metode inventura mjerenjem udaljenosti
stabala, naročito u vezi s metodom »point-
tree distances«, pri čemu se za inventuru
broja stabala N po ha upotrebljavaju
udaljenosti stabala od slučajno, dotično
sistematski, odabranih »primjernih točaka
« u sastojini. Poglavlje završava prikazom
inventure pomlađenih šumskih površina,
dotično kultura.


O metodama inventure drvnih masa uz
pomoć uzorka određenog ždrijebom po
principu nejednake vjerojatnosti koji je
prikazan u 8 poglavlju bilo je riječi već
u Šumarskom listu, Zagreb 1971, 9—10.


Gradivo drugog sveska završava interesantnim
razmatranjima o planiranju te
uspješnosti radova na inventuri šuma pa


o terestričkim kontrolama radova što je
sve s organizacione točke gledanja dobrodošla
materija.
Oba sveska Forest Inventory čine zaokruženu
cjelinu koja se u tom obliku
prvi puta predaje svjetskoj šumarskoj
javnosti, a zaslužuju najbolju preporuku.


Z. Tomašegović