DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1973 str. 90     <-- 90 -->        PDF

Boletin de la Estaciön Central de Ecologia
(Bilten Centralne stanice za ekologiju).


Pod tim nazivom izišao je prošle godine
iz tiska prvi broj časopisa španjolskog
Nacionalnog instituta za zaštitu prirode
(ICONA), koji je osnovan nakon nedavne
opsežne reorganizacije Mininstarstva poljoprivrede
Časopis je po izgledu i tehničkoj
opremi veoma sličan prijašnjem časopisu
za zaštitu šuma (Boletin del Servicio
de piagas forestales) koji je, kako
smo ranije izvijestili (Š. 1. br. 1—2, 1972),
prestao izlaziti 1971. godine. Svojim je sadržajem,
također, veoma blizak spomenutom
časopisu, s tom razlikom što mu je
namijenjena zadaća da tretira širu, i danas
veoma aktualnu problematiku zaštite
prirode uopće.


Donosimo prikaz prvog broja ovog časopisa
(Vol. i, Num. 1, 1972).


F. Crtuno Medina, direktor Instituta
(Institute para la Conservaciön de la
Naturaleza, Madrid) prezentirajući časopis
javnosti ističe u uvodnom članku važnost
istraživanja veoma raznolikih i složenih
odnosa koji vladaju u prirodi između pojedinih
članova životne zajednice, uključujući
ovdje i čovjeka. S naglim razvojem
civilizacije ti su se odnosi u znatnoj mjeri
poremetili, što je urodilo mnogim štetnim
posljedicama za čovjeka i njegovu okolinu.
Ekološka istraživanja trebala bi ukazati
na uzroke koji dovode do sve veće
degradacije prirode, kako bi upozorila čovjeka
da se odgovornije odnosi prema
ambijentu u kojem živi i o kojem ovisi.
D a f a u c e, C.: Sinteza aktualnih koncepcija
integralnog suzbijanja štetnika.
Integralno suzbijanje štetnika razvilo se
zbog ekonomskih razloga i radi zaštite
prirode, ali je njegova bitna motivacija
bioekološka, jer bilo koja metoda suzbijanja
može imati neželjene posljedice. To
se osobito odnosi na kemijsko suzbijanje,
koje može uzrokovati rezistenciju insekata,
ponovno izbijanje šteta od istog ili
drugih štetnika, a postoji i rizik zbog toksičnosti
insekticida i njihovih rezidua na
faunu. Prednosti integralnog suzbijanja,
koje umanjuje neželjene efekte, proizlazi


iz smanjenih količina upotrebijenog insekticida,
čuvanja prirodnih neprijatelja štetnih
insekata, te nižih troškova suzbijanja
s obzirom na manje zahtjeve u pogledu
mortaliteta štetnika. Integralno suzbijanje
teži mnogostrukosti akcija s ekološkom
koncepcijom. Temeljna načela su ekosistem,
dozvoljeni stupanj oštećenja i izbjegavanje
akcija koje uzrokuju poremetnje
u odnosima između pojed´nih članova ekosistema.
Integralno suzbijanje vodi računa
o čitavom kompleksu prisutnih organizama
zajedno sa sredinom u kojoj
žive i međusobnim odnosima. Ono dozvoljava
stanoviti stupanj oštećenja do unaprijed
određene razine ili praga. Akcije
koje uzrokuju poremetnje mogu se izbjeći
upotrebom pesticida sa fiziološkom, ekološkom
ili fizičkom selektivnošću.


R o m a n y k, N.: Štete od insekata bušaća
u kulturama primorskog bora (Pinus
pinaster Ait.) te sugestije za prevenciju
i suzbijanje. Analiziraju se uzroci pojava
šteta od borovih srčikara (Blastophagus
spp.) i male borove pipe (Pissodes notatus
F.) u kulturama primorskog bora na jugu
i jugozapadu Španjolske. Zaključak je taj
da su dugotrajne suše 1970. i 1971. godine
pridonijele slabljenju drveća, a zatim i
napadu insekata, osobito na siromašnim
i plitkim tlima. Istražuju se mogućnosti
suzbijanja ovih insekata kemijskim preparatima
i lovnim stablima. Zatim se analizira
utjecaj proreda i obrezivanja grana
na razmnožavanje insekata i ukazuje
na potrebu spaljivanja ili kemijskog tretiranja
otpadnog materijala i nakon toga
postavljanje lovnih stabala. Konačno se
ukazuje na najpogodnije vrijeme sječe,
kako bi se izbjeglo da posječeno drvo bude
svježe u vrijeme masovnog odlaganja
jaja ovih insekata.


Torres Juan, J.: Cenangium ferruginosuin
Fr. kao faktor prirodne selekcije.
Autor opisuje najvažnije karakteristike
gljive Cenangium ferruginosum Fr., koja
se u Španjolskoj sve češće masovno pojavljuje,
osobito u kulturama primorskog
bora.


Robredo, R.: Integralna borba protiv
borovog savijača (Rhyacionia buoliana
Den. et Schiff.) u kulturama običnog bora:
ŠUMARSKI LIST 9-10/1973 str. 91     <-- 91 -->        PDF

Preliminarna studija o stupnjevima oštećenja
i rastu drveća. U dvije parcele običnog
bora, gdje je 1966. godine provedeno
kemijsko suzbijanje borovog savijača,
unesene su 1967. god. kolonije crvenog
mrava Formica lugubris Zett. Kolonije
su se održale i naselile susjedna područja
u gustoći od 5 gnijezda po hektaru.
Populacija borova savijača koja je izbjegla
kemijsko tretiranje 1966. godine, umjesto
da poraste, idućih se godina smanjivala.
1971. godine borovi obadviju parcela
ostali su pošteđeni od šteta, što treba
pripisati predatorskoj aktivnosti mrava.


Purroy, F. J.: Zajednice ptica koje
se gnijezde u pirinejskoj šumi obične jele
(Abies alba L.). Istraživanja su se vršila
na četiri lokaliteta u jelovim šumama Pirineja.
Pomoću metode transekta dobiveni
su indeksi abundancije raznih vrsta. Dominantne
su vrste Regulus regulus, Parus
ater, Regulus ignicapillus, Erithaceus nubecula,
Troglodytes troglodytes i Fringilla
coelebs. Analiziran je i utjecaj šumskih
radova na avifaunu.


R e y, J. M.: Sistematika i rasprostranjenost
smedc voluharice Clethrionomys glareolus
Schreber, 1780 (Mammalia, Rođentia)
na Iberijskom poluotoku, te opis jedne
nove podvrste: Clethrionomys glareolus
bernis:, Iberijskog sistema. Iberijski
poluotok nastanjuju tri podvrste Clethrionomys
glareolus: Clethrionomys glareolus
glareolus, koja doseže oblast Biskaje i Navare,
pokazuje karakterističnu obojenost
u odnosu na srednjoevropske vrste. Clethrionomys
glareolus vasconiae iz Pirineja
i privremeno iz Kantabrijskog gorja. Ovaj
provizorni karakter kantabrijskih primjeraka
posljedica je nekih biometričkih
i kromatskih karakteristika u odnosu na
pirinejske primjerke. Clethrionomys glareolus
bernisi, nova podvrsta iz sjever


nog dijela Iberijskog gorja sa intermedijarnim
karakteristikama između glareolus
i vasconiae. Izgleda da se rasprostranjenost
smeđe voluharice u Španjolskoj poklapa
s područjem fagetuma uz preferenciju
prema šumama na neravnim terenima
s obilnim slojem grmlja. U nekim planinskim
regijama nastanjuje skeletna tla,
a samo na katalanskoj sredozemnoj obali
pojavljuje se u garigima. Rasplođuje se od
ožujka do listopada uz prosječno 4,1 embrona
po ženki.


Montoya, R.: Raznvšljanja pred slikama
Jana Brueghela de Veloursa. Autor
komentira veoma izraženi realizam nekih
slika Jana Brueghela de Veloursa, koje se
nalaze u muzeju Prado u Madridu. Između
biljaka i cvijeća koje slika Brueghel
mogu se otkriti insekti, kao u prirodi, veoma
vjerno prikazani. Na ovim slikama
slikar pokazuje kako se, promatrajući krajobraz,
mogu analizirati elementi od kojih
je ovaj sastavljen i kako se zatim mogu
integrirati u cjelinu, da bi se tako moglo
percipirati ono čime krajobraz odiše.


Drugi sastanak radne grupe O. I. L. B.


S. II. O. P. za integralnu borbu u mediteranskim
šumama. U mjestu Malaucene
(Francuska) održan je od 26. do 29. listopada
1971. godine drugi sastanak radne
grupe za integralnu borbu protiv štetnika
u borovim šumama Sredozemlja Međunarodne
organizacije za biološku borbu, Regionalne
sekcije zapadnog palearktika.
Sudjelovalo je 36 specijalista iz 5 zemalja:
Španjolske (2), Francuske (30), Italije
(2), Portugala (1) i Tunisa (1). Svrha je
sastanka bila da omogući razmjenu ideja
i rezultata između svih specijalista zainteresiran
h za borovog četnjaka, kako bi
se odredile smjernice za daljnja istraživanja.
I. Mikluš