DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1973 str. 92     <-- 92 -->        PDF

ZAPISNIK


7. sjednice U. O., proširene sa članovima
N.O., koja je održana u Zagrebu 4. 10.
1973. g. u 11 sati u prostorijama »Šumarskog
doma«, Mažuranićev trg 11.
Prisutni:


ing. M. Blažević, Mr Z. Hren, ing. V.
Igrčić, ing. T. Krnjak, prof, dr Z. Potočić,
dr B. Prpić, :ng. S. Tomaševski i ing. R.
Antoljak


Ispričani:


ing. D. Brkanović, ing. B. Mačešić, ing.


A.
Mudrovčić i ing. S. Vanjković.
Dnevni red:


1.
Otvorenje sjednice, izvještaj predsjednika
Saveza o proteklim zbivanjima i
aktualnim događajima u struci.
2.
Dopisi, saopćenja i si.
3.
Izvještaj glav. urednika o sadržaju i
izlaženju daljnjih brojeva, kao i o radu
oko uređivanja rukopisa za svečanu
ediciju povodom 100 god na izlaženja
Šumarskog Lista.
4.
Saziv i stanje radova oko organiziranja
Jesenjeg Plenuma Saveza.
5.
Razno.
Ad 1:Sjednicu je otvorio predsjednik ing.
S. Tomaševski i upoznao prisutne sa važnijim
zbivanj ma u struci u proteklom
vremenu od zadnje sjednice.
— Izlaženje Zakona o šumama odloženo
je radi prethodne izrade Ustava SFRJ i
SRH. U međuvremenu su stigle republičkoj
komisiji brojne primjedbe, nadopune
i proširenja ;´z redova šumarskih privrednih
organizacija, koje su u većini usvojene
i pretočene u zakonske odredbe. Tako
se predlažu izmjene i nadopune u čl. 18,
25, 59, 77, 78 i dr. prednacrta ustava SRH.
Sastavljen je i obrazložen načelni prigovor
na ustavnu definiciju da je šuma »Prirodno
dobro«, iako je ona imovina, koja
ima svoju vrijednost, odnosno cijenu. Međutim,
detaljnije o ovim primjedbama, nadopunama
i prigovorima biti će naskoro
više rečeno u Šumarskom Listu. Svrha
ovoga ovako najavljenog članka je kako
bi se i što širi krug šumarskih stručnjaka
upoznao sa naporima u borbi da se izbori
što povoljn ji ekonomski položaj šumarstva
i drvne industrije. Sav ovaj materijal
prikupljen i obrađen kod republičkog podsekretarijata
za šumarstvo, proslijeđen je


I. V. Sabora SRH na daljnji postupak.
— Ing. Tomaševski preuzima obavezu da
napiše članak za Šumarski List u vezi primjedaba
i nadopuna »šumarskih« odredaba
u Ustavu SFRJ i SRH i da iznese stanovište
i poglede struke.
— Kad se objavi novi Ustav tada će se
moći konačno definirati republički zakon
o šumama. Uočena je karakteristična činjenica
da svaka naša republika, pa čak
i pokrajina, priprema svoj Zakon o šumama
(6 nacrta!)
— Nakon što je republički Savjet za
naučni rad usvojio zam´sao o integraciji:
Instituta za šumarska istraživanja — Zagreb,
Jugoslavenskog instituta za četinjače
— Jastrebarsko i Zavoda za kontrolu
sjemena na Rijeci sastavljen je zajednički
prijedlog o postizanju sporazuma za formiranje
jedinstvenog instituta u oblasti
šumarstva pod nazivom »Šumarski institut
« — Jastrebarsko, Cvjetno naselje bb.
Ovako zamišljeni institut imao bi odjele:
a) za gospodarenje šumama, b) za tehnologiju
i iskorišćivanje šuma, c) rasadnik, d)
zajedničke službe. Cilj ove integracije bio
bi: sjedinjenje postojećeg programa istraživanja,
formiranje jedinstvenog dugoročnog
programa, bolje korišćenje opreme,
mogućnost za popunjavanje kadrova za
istraživanja u šumarstvu i poboljšanje postojeće
kadrovske strukture. Spajanje o-
vi´h instituta je u zastoju.
— U SRH — za sada barem — nema
nikakove organizacije, koja prati realizaciju
usvojenog perspektivnog plana šumarstva
i drvne industrije do 1985. g.
— Izašao je Zakon o lovu SRH, koji je
objavljen u Narodnim novinama br. 32
od 11. VIII o. g. Zakon o ribolovu izišao
je nešto prije u NN br. 16 od 16. IV o. g.
Najavljen je i Zakon o inspekcijskoj službi
u šumarstvu.
— Preko Izvršnog vijeća Sabora i Udruženih
banaka Hrvatske Međunarodna
banka (IBRD) kreditirati će Šumska gospodarstva
Hrvatske zajmom za izgradnju
šumskih cesta dužine od cea 1.800 km i