DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1973 str. 92     <-- 92 -->        PDF

ZAPISNIK


7. sjednice U. O., proširene sa članovima
N.O., koja je održana u Zagrebu 4. 10.
1973. g. u 11 sati u prostorijama »Šumarskog
doma«, Mažuranićev trg 11.
Prisutni:


ing. M. Blažević, Mr Z. Hren, ing. V.
Igrčić, ing. T. Krnjak, prof, dr Z. Potočić,
dr B. Prpić, :ng. S. Tomaševski i ing. R.
Antoljak


Ispričani:


ing. D. Brkanović, ing. B. Mačešić, ing.


A.
Mudrovčić i ing. S. Vanjković.
Dnevni red:


1.
Otvorenje sjednice, izvještaj predsjednika
Saveza o proteklim zbivanjima i
aktualnim događajima u struci.
2.
Dopisi, saopćenja i si.
3.
Izvještaj glav. urednika o sadržaju i
izlaženju daljnjih brojeva, kao i o radu
oko uređivanja rukopisa za svečanu
ediciju povodom 100 god na izlaženja
Šumarskog Lista.
4.
Saziv i stanje radova oko organiziranja
Jesenjeg Plenuma Saveza.
5.
Razno.
Ad 1:Sjednicu je otvorio predsjednik ing.
S. Tomaševski i upoznao prisutne sa važnijim
zbivanj ma u struci u proteklom
vremenu od zadnje sjednice.
— Izlaženje Zakona o šumama odloženo
je radi prethodne izrade Ustava SFRJ i
SRH. U međuvremenu su stigle republičkoj
komisiji brojne primjedbe, nadopune
i proširenja ;´z redova šumarskih privrednih
organizacija, koje su u većini usvojene
i pretočene u zakonske odredbe. Tako
se predlažu izmjene i nadopune u čl. 18,
25, 59, 77, 78 i dr. prednacrta ustava SRH.
Sastavljen je i obrazložen načelni prigovor
na ustavnu definiciju da je šuma »Prirodno
dobro«, iako je ona imovina, koja
ima svoju vrijednost, odnosno cijenu. Međutim,
detaljnije o ovim primjedbama, nadopunama
i prigovorima biti će naskoro
više rečeno u Šumarskom Listu. Svrha
ovoga ovako najavljenog članka je kako
bi se i što širi krug šumarskih stručnjaka
upoznao sa naporima u borbi da se izbori
što povoljn ji ekonomski položaj šumarstva
i drvne industrije. Sav ovaj materijal
prikupljen i obrađen kod republičkog podsekretarijata
za šumarstvo, proslijeđen je


I. V. Sabora SRH na daljnji postupak.
— Ing. Tomaševski preuzima obavezu da
napiše članak za Šumarski List u vezi primjedaba
i nadopuna »šumarskih« odredaba
u Ustavu SFRJ i SRH i da iznese stanovište
i poglede struke.
— Kad se objavi novi Ustav tada će se
moći konačno definirati republički zakon
o šumama. Uočena je karakteristična činjenica
da svaka naša republika, pa čak
i pokrajina, priprema svoj Zakon o šumama
(6 nacrta!)
— Nakon što je republički Savjet za
naučni rad usvojio zam´sao o integraciji:
Instituta za šumarska istraživanja — Zagreb,
Jugoslavenskog instituta za četinjače
— Jastrebarsko i Zavoda za kontrolu
sjemena na Rijeci sastavljen je zajednički
prijedlog o postizanju sporazuma za formiranje
jedinstvenog instituta u oblasti
šumarstva pod nazivom »Šumarski institut
« — Jastrebarsko, Cvjetno naselje bb.
Ovako zamišljeni institut imao bi odjele:
a) za gospodarenje šumama, b) za tehnologiju
i iskorišćivanje šuma, c) rasadnik, d)
zajedničke službe. Cilj ove integracije bio
bi: sjedinjenje postojećeg programa istraživanja,
formiranje jedinstvenog dugoročnog
programa, bolje korišćenje opreme,
mogućnost za popunjavanje kadrova za
istraživanja u šumarstvu i poboljšanje postojeće
kadrovske strukture. Spajanje o-
vi´h instituta je u zastoju.
— U SRH — za sada barem — nema
nikakove organizacije, koja prati realizaciju
usvojenog perspektivnog plana šumarstva
i drvne industrije do 1985. g.
— Izašao je Zakon o lovu SRH, koji je
objavljen u Narodnim novinama br. 32
od 11. VIII o. g. Zakon o ribolovu izišao
je nešto prije u NN br. 16 od 16. IV o. g.
Najavljen je i Zakon o inspekcijskoj službi
u šumarstvu.
— Preko Izvršnog vijeća Sabora i Udruženih
banaka Hrvatske Međunarodna
banka (IBRD) kreditirati će Šumska gospodarstva
Hrvatske zajmom za izgradnju
šumskih cesta dužine od cea 1.800 km i


ŠUMARSKI LIST 9-10/1973 str. 93     <-- 93 -->        PDF

iznosom od cea 14 milijuna dolara. Kod
Poslovnog udruženja šumsko-privrednih
organizacija u Zagrebu potpisan je »Samoupravni
sporazum o pribavljanju financijskih
sredstava za izgradnju šumskih
cesta na području SRH« i formiran Konzorcij
za financiranje ove izgradnje. Ovim
bi se zajmom — prema sadanjim prijavama
— izgradilo na području šumskih
gospodarstava: Bjelovara cea 300 km šumskih
cesta, Delnica 250 km, Gospića 200
km, Karlovca 60, Koprivnice 110, Našica
40, Nove Gradiške 230, Ogulina 100, Osijeka
35, Podr. Slatine 45, Senja 80, Siska
85, SI. Požege 70, Varaždina 25, Vinkovaca
70, Zagreba 40 km itd.


Ad 2


— Iz oblasti šumarstva doktorske titule
su stekli: ing. Đuro Rauš, asistent Šum,
fakulteta u Zagrebu (u VI/1973) obranom
svoje disertacije: »Vegetacijski i senekološki
odnosi šuma u bazenu Spačva« i
ing. Nikola Komlenović iz Instituta za četinjače
— Jastrebarsko radnjom: »Koncentracija
hraniva u iglicama kao indikatoru
stanja ishrane kultura obične smreke
«. Savez se priključuje brojnim čestitkama
!
— U Sarajevu je 26. i 27. IX o. g. održana
Konferencija na temu »Zaštita bukove
sirovine u proizvodnji bukovog drveta
«. Ovaj je problem zaokupio ne samo
našu šumsku privredu, nego i stručnjake
gotovo svih zemalja Srednje Evrope u
čijim šumama bukva čini glavnu vrst drveta.
Konferenciji su prisustvovali brojni
predstavnici zelene struke ne samo iz naše
zemlje, nego i iz CSSR, SSSR, Poljske,
Bugarske, Njemačke i Turske.
— Objavljen je zakon o udruživanju
građana u NN broj 26 od 9. VII o. g.
Primjena ovoga zakona iziskivati će neke
nadopune i promjene u Statutu Saveza,
kao i u pravilima terenskih Šumarskih
društava. Sa strane SIT — Hrvatske, odnosno
Jugoslavije, najavljena je izmjena
odnosno izrada novoga Statuta, pa se na
to čeka.
Ad 3


— Glavni urednik Š. L. dr B. Prpić je
izvjestio u. o. da za slijedeće brojeve ima
dovoljno — za objavu — stručnih materijala.
Međutim, izvorne aktualne stručne
teme iz operative, veći i manji sastavci
uvijek će dobro doći i štampati će se odmah.
Broj 5—6/73 lista je u zakašnjenju
radi većeg broja tabela (ručni slog) i povećanog
obujma lista na cea 118 stranica.
Rukopis za br. 7—8 Š. L. predan je u
štampu.
— Suradnici oko izdavanja svečane ed;cije
Š. L. povodom 100 g. izlaženja su:
dr D. Andrašić, dr M. Androić, dr S. Bertović,
dr D. Klepac, ing. N. Lovrić, dr J.
Martinović, ing. O. Piškorić, dr Z. Potočić,
dr B. Prpić, dr Đ. Rauš, ing. J. Šafar, ing.
F. Štajduhar i ing. A. Vranković.
Ad 4


— Zaključeno je da se jesenji Plenum
Saveza održi 6. XI o. g. u Zagrebu. Teme
stručnog dijela Plenuma su: 1. Uvjeti i
mjere za realizaciju: a) perspektivnog plana
šumarstva do 1985. g., b) perspektivnog
plana drvne industrije do 1985. g., c) prof,
dr Z. Potočić: Zakonitosti u akumulativnosti
šumske proizvodnje, 2. Referat prof,
dr B. Kraljić: Primjedbe na nacrt Ustava
SFRJ i SRH. Plenum će imati i svoj uobičajeni
društveni dio, koji će obuhvatiti:
tajn čki izvještaj o radu od VI/72, do
IX/73, zatim blagajnički izvještaj i izvještaj
urednika Š. L. U radu Plenuma sudjelovati
će: predsjednici i tajnici terenskih
ŠD, zatim predstavnici ŠG i DIP-ova,
i dr.
— Kao predstavnik Münchenskog sajma
— OZEHA iz Zagreba — obavijestila je
Savez, da će se 20—26. VI 1974. g. u Miinchenu
održati Međunarodni sajam tehnike
za šumarstvo i drvnu industriju (strojevi,
oprema, alati, komija i si.) pod nazivom
»INTERFORST 74«. Tim povodom održati
će se u Zagrebu 5. XI o. g. informativni
prijem za predstavnike krupnih ŠG, DIP-
ova, industrije strojeva i opreme za šumarstvo
i primarnu preradu drveta. kemijsku
industriju, izvoznike i uvoznike i
si.. Uprava sajma zamolila je putem OZEH-
a da naš Savez bude suorganizator
ovoga prijema. Konačnu odluku o ovom
suorganizatorstvu naknadno će donijeti
komisija: ing. Fašaić, ing. Novaković, prof,
dr I. Horvat, ing. Tomaševski, ing. Hren,
i ing. Antoljak. Detaljnije o ovom korisnom
sajmu — izložbi, koji propagira i pomaže
šumarstvu i drvnoj industriji da drvo
sa snažnom i intenzivnom mehanizacijom
— održi konkurentnim na domaćem
i svjetskom tržištu, obavijestiti ćemo naskoro
terenska ŠD i ostale zainteresirane.
— Povećava se OD namještenicima Saveza
od 1. X o. g. za 17% u odnosu na
zarade u I—IX/73. obz´rom na porast troškova
života. U radu je pravilnik o radnim
odnosima i OD zaposlenog osoblja kod
Saveza.
— Sjednica je završena u 14 sati i 30
minuta.
Zapisničar:
Ing.
R. Antoljak, v.r. Predsjednik:
Ing. S. Tomaševski, v.r.


411