DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1973 str. 93     <-- 93 -->        PDF

iznosom od cea 14 milijuna dolara. Kod
Poslovnog udruženja šumsko-privrednih
organizacija u Zagrebu potpisan je »Samoupravni
sporazum o pribavljanju financijskih
sredstava za izgradnju šumskih
cesta na području SRH« i formiran Konzorcij
za financiranje ove izgradnje. Ovim
bi se zajmom — prema sadanjim prijavama
— izgradilo na području šumskih
gospodarstava: Bjelovara cea 300 km šumskih
cesta, Delnica 250 km, Gospića 200
km, Karlovca 60, Koprivnice 110, Našica
40, Nove Gradiške 230, Ogulina 100, Osijeka
35, Podr. Slatine 45, Senja 80, Siska
85, SI. Požege 70, Varaždina 25, Vinkovaca
70, Zagreba 40 km itd.


Ad 2


— Iz oblasti šumarstva doktorske titule
su stekli: ing. Đuro Rauš, asistent Šum,
fakulteta u Zagrebu (u VI/1973) obranom
svoje disertacije: »Vegetacijski i senekološki
odnosi šuma u bazenu Spačva« i
ing. Nikola Komlenović iz Instituta za četinjače
— Jastrebarsko radnjom: »Koncentracija
hraniva u iglicama kao indikatoru
stanja ishrane kultura obične smreke
«. Savez se priključuje brojnim čestitkama
!
— U Sarajevu je 26. i 27. IX o. g. održana
Konferencija na temu »Zaštita bukove
sirovine u proizvodnji bukovog drveta
«. Ovaj je problem zaokupio ne samo
našu šumsku privredu, nego i stručnjake
gotovo svih zemalja Srednje Evrope u
čijim šumama bukva čini glavnu vrst drveta.
Konferenciji su prisustvovali brojni
predstavnici zelene struke ne samo iz naše
zemlje, nego i iz CSSR, SSSR, Poljske,
Bugarske, Njemačke i Turske.
— Objavljen je zakon o udruživanju
građana u NN broj 26 od 9. VII o. g.
Primjena ovoga zakona iziskivati će neke
nadopune i promjene u Statutu Saveza,
kao i u pravilima terenskih Šumarskih
društava. Sa strane SIT — Hrvatske, odnosno
Jugoslavije, najavljena je izmjena
odnosno izrada novoga Statuta, pa se na
to čeka.
Ad 3


— Glavni urednik Š. L. dr B. Prpić je
izvjestio u. o. da za slijedeće brojeve ima
dovoljno — za objavu — stručnih materijala.
Međutim, izvorne aktualne stručne
teme iz operative, veći i manji sastavci
uvijek će dobro doći i štampati će se odmah.
Broj 5—6/73 lista je u zakašnjenju
radi većeg broja tabela (ručni slog) i povećanog
obujma lista na cea 118 stranica.
Rukopis za br. 7—8 Š. L. predan je u
štampu.
— Suradnici oko izdavanja svečane ed;cije
Š. L. povodom 100 g. izlaženja su:
dr D. Andrašić, dr M. Androić, dr S. Bertović,
dr D. Klepac, ing. N. Lovrić, dr J.
Martinović, ing. O. Piškorić, dr Z. Potočić,
dr B. Prpić, dr Đ. Rauš, ing. J. Šafar, ing.
F. Štajduhar i ing. A. Vranković.
Ad 4


— Zaključeno je da se jesenji Plenum
Saveza održi 6. XI o. g. u Zagrebu. Teme
stručnog dijela Plenuma su: 1. Uvjeti i
mjere za realizaciju: a) perspektivnog plana
šumarstva do 1985. g., b) perspektivnog
plana drvne industrije do 1985. g., c) prof,
dr Z. Potočić: Zakonitosti u akumulativnosti
šumske proizvodnje, 2. Referat prof,
dr B. Kraljić: Primjedbe na nacrt Ustava
SFRJ i SRH. Plenum će imati i svoj uobičajeni
društveni dio, koji će obuhvatiti:
tajn čki izvještaj o radu od VI/72, do
IX/73, zatim blagajnički izvještaj i izvještaj
urednika Š. L. U radu Plenuma sudjelovati
će: predsjednici i tajnici terenskih
ŠD, zatim predstavnici ŠG i DIP-ova,
i dr.
— Kao predstavnik Münchenskog sajma
— OZEHA iz Zagreba — obavijestila je
Savez, da će se 20—26. VI 1974. g. u Miinchenu
održati Međunarodni sajam tehnike
za šumarstvo i drvnu industriju (strojevi,
oprema, alati, komija i si.) pod nazivom
»INTERFORST 74«. Tim povodom održati
će se u Zagrebu 5. XI o. g. informativni
prijem za predstavnike krupnih ŠG, DIP-
ova, industrije strojeva i opreme za šumarstvo
i primarnu preradu drveta. kemijsku
industriju, izvoznike i uvoznike i
si.. Uprava sajma zamolila je putem OZEH-
a da naš Savez bude suorganizator
ovoga prijema. Konačnu odluku o ovom
suorganizatorstvu naknadno će donijeti
komisija: ing. Fašaić, ing. Novaković, prof,
dr I. Horvat, ing. Tomaševski, ing. Hren,
i ing. Antoljak. Detaljnije o ovom korisnom
sajmu — izložbi, koji propagira i pomaže
šumarstvu i drvnoj industriji da drvo
sa snažnom i intenzivnom mehanizacijom
— održi konkurentnim na domaćem
i svjetskom tržištu, obavijestiti ćemo naskoro
terenska ŠD i ostale zainteresirane.
— Povećava se OD namještenicima Saveza
od 1. X o. g. za 17% u odnosu na
zarade u I—IX/73. obz´rom na porast troškova
života. U radu je pravilnik o radnim
odnosima i OD zaposlenog osoblja kod
Saveza.
— Sjednica je završena u 14 sati i 30
minuta.
Zapisničar:
Ing.
R. Antoljak, v.r. Predsjednik:
Ing. S. Tomaševski, v.r.


411