DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1974 str. 63     <-- 63 -->        PDF

Gizdić, V.: »Kontejnerski« uzgoj ukrasnog
grmlja ´br. 4/;
Borić J. i Sinovčić, I.: Rckultivacija
velcparka Mar j an /br. 4´;
Borić, J.: Problemi protupožarne službe
zaštite Marjana ´br. 4/;
Grgurević, D.: Hortikulturno uređenje
kupališta »Bačviee« /br. 4´;


Četvrti broj je zapravo »tematski broj


o suvremenoj komunalnoj vrtlariji amandmanskog
lika«, a kao takav uređen povodom
20 — godišnjice osnivanja splitskog
komunalnog poduzeća »Parkovi i nasadi«
te sadrži i više prikaza o organizaciji i
radu te radne organizacije, pa je neposredno
u uređivanju tog broja sudjelovao
i direktor te organizacija ing. Š. Gizdić.
Svaki broj donosi i prikaze literature,
izložbi i drugi materijal kojega inače
nema u drugim časopisima.


Sastavni dio »Hortikulture« od 1970.
godine su i arci, kasnije dijelovi posebnih
publikacija, pod nazivom »Mala hortikulturna
biblioteka«. Do sada su izašli ovi
svesci:


Bujević, M.: Mala patuljasta sparožina,


Asparagus plumosus Bak. »nanus«, u
plantažnom uzgoju 1970/71/;
Plavšić — Gojković, N.: Zaštićene biljne
vrste SR Hrvatske, /1971 — 1972 ;
Solić, P.: Prilog poznavanju nesamonikle
dendroflore parkova i nasada Mostara i
okolice /1971 — 1972;


Završujući ovaj prikaz ne može se mimoići
ni visok nivo tehničke opreme časopisa,
a posebno u slikovnom materijalu
ili grafičkim prikazima. Autor naslovne
stranice je ak. slikar B. Dogan.


O. Piškorić