DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1976 str. 96     <-- 96 -->        PDF

Br. 9


Liebeneiner, E.: O požarima u Niederschsen.
Pestal , E.: Projektiranje šumskih cesta
pomoću metode nulte ravnine i prostoručnog
poligona.


BI ah a, W.: Organizacija rada kod primjene
strojeva pri gradnji šumskih cesta.
Knigge , W.: Otvaranje šuma, izgradnja
šumskih cesta, te sječa i izrada u planinskim
šumama FAO´Austria Training
Course on Forest Roads and Harvensting
in Mountainous Forests, 1.-29. 06. 1975.,
Ossiach, Austrija


Lünzmann, K.: Vozila na zračnim
jastucima u šumarstvu


Br. 10
Ho l za p fl, R.: Pokušaji nove orijentacije
u šumarskoj politici švedske.
E i s b a c h e r, J.: Praktična primjena metoda
za ispitivanje tla kod gradnje šumskih
cesta.
B o m b o s c h, S.: Novi aspekti čišćenja
mladih sastojina herbicidima.
Wendorff, G. B. v.: Prilog diskusiji o
šumskim požarima.
Platzer , H. B.: Prilog povijesti cen


tralizirane izrade u šumi.


Br. 11
S p e i d e I, G.: Principi i metode za određivanje
ekonomski dopustivog broja jelenske
i srneće divljači.
Führer , E.: Razmišljanja o djelovanju
mjera za povećanje rezistentnosti šuma
na masovnu pojavu šumskih štetnika.
Seibt , G.: Važnost dugoročno opažanih


pokusnih ploha za istraživanje rasta i
prirasta u Njemačkoj.
Wendorff, G. B. v.: Šumarski visoko


školski tjedan Freiburg i Br.
Binnewies , Ch.: Proizvodnost, prihodi
i troškovi kod izrade drva izvaljenog
orkanom.


Br. 12
Häberle , S-: Njemačke akordne tabli


ce za sječu i izradu »HET-1970« i lijevostrani
logaritam.
Wal d schmidt, M. et al: Razvoj iz


gradnje šumskih puteva u državnim šumama
S. R. Nj. u vremenu od 1955. - 1970.
god.


Gossow , H.: Kriteriji određivanja kapaciteta
lovišta i reguliranje broja jelenske
i srneće divljači.


Wieb ecke, C: Forstarchiv 1925. —
1975. i njegovi prethodnici.
Oppermann, H. — A.: Radno^pedagoški
kurs za nastavnike na školama za
šumske radnike, Merenbere/Lahn, 9. - 20.


12. 1974.
Z. Kalafadžić
SCHWEIZERISCHE ZEITSCHRIFT
FÜR FORSTWESEN 1975.


Br. 1


Hauser , A.: Zaparloženo ili neobrađeno
zemljište? Terminološka i povijesna
studija problema zaparloženih zemljišta.
Kuoch, R. i S c h w e i ng r über, F.
H.: Vrste drveća na granici šuma u
Švicarskim Alpama.


Eiberle , K.: Lisičje jame prema mjestu
postavljanja i načinu upotrebe u
lovnom pokusnom reviru ETH Zürich.
Froidevaux, L.: U rezervatu Derborence,
očuvanom od eksploatacije: Poria
terrestris (DC. ex Fries) Sacc. u mikorizi
s Abies alba, Larix decidua i Picea abies.
E i b e r 1 e, K.: Štete od divljači guljenjem
kore na arišu.


Leibundgut, H.: O utjecaju sadržaja
vapna u tlu na fenologiju, rast i kemizam
iglica mladih duglazija.


Br. 2
Miegroet, M. van: Na putu do kon


cepcije o planiranju i korišćenju zelenih
površina.
»Šuma i turizam«, Savjetovanje 17


i 18. 10. 1974., Interlaken.


Krebs , E.: Ciljevi i djelovanje »Društva
za promicanje šuma«.
Welter , R: Uvodno izlaganje na Savje


tovanju.
Hürl i mann, H.: Osnovni referat


Lienert, L.: Kako gleda šumar na turizam
i šumu.
Ra vu ss in, M. H.: šuma kao nena


domijestiv elemenat novog oblika turiz


ma.
Sauer , M.: Sažetak panel diskusije.
Krebs , E.: Izvještaj o održanim ekskurzijama.


Krippen dort, J.: Završna riječ na
Savjetovanju.
Krebs , E.: Razmišljanja o problemu
održanja šuma.
Izvještaj radne grupe »Šuma i turi


zam«.