DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-7/1977 str. 98     <-- 98 -->        PDF

AKTUALNA PROBLEMATIKA


POSLJEDICE NARUŠAVANJA EKOLOŠKE RAVNOTEŽE NIZINSKIH
ŠUMSKIH EKOSISTEMA HIDROMELIORACIJSKIM ZAHVATIMA
U POVRŠINI BUDUĆE RETENCIJE KUPCINA


Prof. dr Branimir Prpić, prof, dr Đuro Rauš i mr Slavko Matić


1. ŠUMSKA VEGETACIJA NIZINSKIH ŠUMA POKUPSKOG BAZENA
Fitocenološko istraživanje i kartiranje šumske vegetacije obavljeno je
1969. godine na 30% površina područja gospodarskih jedinica — Draganički,
Jastrebarski, Pisarovinski i Rečički lugovi koji pripadaju Šumskom gospodarstvu
Karlovac. Nizinske šume pokupskog bazena tvore jedinstvenu i nerazdvojnu
cjelinu, a nastale su prirodnom regeneracijom izuzevši neznatna
umjetna popunjivanja. Površina tih šuma iznosi cea 11 264 ha i podudara
se s planiranom retencijom »Kupčina«.


Pokupski bazen šuma hrasta lužnjaka se pruža dolinom Kupe i njezinih
lijevih pritoka Blatnice i Kupčine s Volavljem i Brebernicom. Sa sjeverozapada
ga omeđuju Samoborske gorje, sa sjeveroistoka i istoka Vukomeričke
gorice, te s juga i jugozapadna Kupa.


Čitav kraj je ispresijecan velikim brojem potoka, potočića i kanala koji
odvode svu priteklu oborinsku i izvorsku vodu s okolnih gorja i bregova
preko Kupčine u Kupu. Isti vodotoci uvjetuju brzo povlačenje poplavne vode
Kupe.


Šumska vegetacija koja pridolazi na silvobiotopima pokuskog bazena je
ova:


— Tipična šuma hrasta lužnjaka i običnog graba
(Carpino betuli-Quercetum roboris typicum Rauš 1969)


Fitocenoza se razvija na gredama i predstavlja klimaks toga područja.
U sloju drveća dominira hrast lužnjak, a u podstojnoj etaži obični grab.
U manjoj mjeri primiješani su poljski jasen, nizinski brijest, klen i malolisna
lipa. S ekonomskog gledišta to je najpovoljniji oblik sastojine u navedenom
području. Sloj grmlja i prizemnog rašća su vrlo dobro razvijeni.


— Šuma hrasta lužnjaka i običnog graba s bukvom
(Carpino betuli-Quercetum roboris fagetosum Rauš 1969)
Lužnjakovo-grabova šuma s bukvom nalazi se u nizinskim predjelima
Hrvatske u sklopu s tipičnom šumom hrasta lužnjaka i običnog graba. U
Pokupskom bazenu razvija se isključivo na mikrouzvišenjima gdje se bukva
zadržala još od subboreala, budući da se u tom periodu spustila vrlo nisko