DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1978 str. 123     <-- 123 -->        PDF

ZAPISNIK


4. sjednice Upravnog odbora Saveza, koja
je održana 10. X 1977. g. u 18 sati u prostorijama
Šumarskog doma, Mažuranićev
trg 11.
Prisutni: Ing. N. Antonović, ing. D.
Böhm, ing. I. Delajković, dr. N. Komlenonvić,
ing. I. Milinović, ing. A. Mudrovčić,
ing. O. Piškorić, dr. B. Prpić, ing. R.
Štraser, ing. S. Vanjković, ing. V. Živković
i ing. R. Antoljak.


Ispričani: Ing. S. Galović i ing. T.
Krnjak.


Dnevni red


1.
Otvaranje sjednice
2.
Izvještaj tajnika, blagajnika i urednika
Š. L.
3.
Sprovedba Zakona o vraćanju Šumarskog
doma — razmatranja i zaključci
4.
Tekuća stručna i društvena problematika:
realizacija Zakona o šumama
SRH, problematika kozarstva, godina
zaštite čovjekove okoline, rad terenskih
DIT-ova, saziv jesenjeg Plenuma
i si.
5.
Razno
Ad 1:


— Sjednicu je otvorio dr. B. Prpi ć
predsjednik Saveza, pozdravio prisutne i
predložio dnevni red sjednice, koji je
prihvaćen.
— Dr. B. Prpi ć kronološki iznosi važnija
društvena i stručna zbivanja u vremenu
između 3. i 4. sjednice tj. od 24.
V—10. X 1977. godine.
— U ovom međuvremenu objavljen je
Zakon o šumama SR Hrvatske (23. V.
1977. g.), pa je na redu realizacija i sprovođenje
zakonskih odredaba u život.
— Povodom objavljivanja Zakona o šumama
Savez je priredio sastanak članstva
(14. VI 1977.) i uručio jubilarnu povelju
i zlatnu medalju Saveza ing. R.
Pavloviću , republičkom sekretaru za
poljoprivredu, prehrambenu industriju i
šumarstvo, kao i republičkom glavnom
inspektoru za šumarstvo ing. T. Krnja ku
(jubilarnu povelju) i predao im stručna
izdanja Saveza (Povijest šumarstva
Hrvatske od 1846—1976. g., Spomenicu
III i dr.).
— Zahvaljujući se na izrečenim priznanjima
ing. R. Pavlović naglasio je,
da se je objavljenim Zakonom postiglo

putem saborskih delegata u vijećima
— najviše što se u ovom času moglo postići.
Naglasio je potrebu i zainteresiranost
Republičkog sekretarijata da šumarstvo
Hrvatske krene u reprodukciju šuma
uzgojnim radovima, modernijom
strojnom opremom eksploatacije, otvaranjem
šuma, usmjeravanjem sredstava i
si. Sada je red na stručnjacima šumarstva
da se odredbe ovog Zakona realiziraju:
utvrđivanje šumsko-privrednih područja,
formiranje SlZ-a za krš i si. Predstoji
formiranje jače grupe stručnjaka
u Republičkom sekretarijatu na čelu sa
svojim podsekretarom za šumarstvo i dr.

Dr. B. Prpić , nastavljajući radom
4. sjednice, iznosi da je održano »Jugoslavensko
zasjedanje o općenarodnoj obrani
i zaštiti čovjekove okoline« (u Kuparima
27. i 28. V o. g.), gdje je general
Nikola L j u b i č i ć, u svojem uvodnom
referatu, iznio slijedeće: »Još uvijek je
prisutna intenzivnija eksploatacija
šuma od njihovog uzgajanja
« , pa zatim: »Pošumljavanjem određenih
područja neposredno se pridonosi
unapređivanje čovjekove okoline, ali
i poboljšavanju uvjeta za maskiranje i
smanjenje mogućih zračnih-desantnih
prostora«, »Nedovoljno se provodi
pošuml javan je i unapređenje
fondova šuma«, kao i »Pripadnici
oružanih snaga će se i dalje angažirati
u akcijama pošumljavanja,
uređenja izvorišta vode,
izgradnje puteva, poduzimanju
mjera za spriječavanje elementarnih nepogoda
« i si.
— Jugoslavenska akademija znanosti i
umjetnosti (JAZU) izabrala je 11. VI o. g.
nove akademike među kojima iz
šumarske struke: Dr. Dušan K1 e-
p a c, redovni prof. ŠF — Zagreb, za izvanrednog
člana; za dopisnog člana: dr.
Mladen J o s i f o v i ć prof, fitopatologije
ŠF — Beograd i stranog državljanina: dr.
Antona Kurira , prof, entomologije i
zaštite šuma na Visokoj školi za kulturu
tla u Beču (apsolvent Polioprivredno-šumarskog
fakulteta u Zagrebu).
— U Opatiji je održano savjetovanje o
renti kao dohodovnoj kategoriji
u socijalizmu (16/17. VI o. g.).
Podneseni su referati i analize raznih
oblika rente, pa i u šumarstvu (prof. dr.
Z. Potočić i dr. U. Golubović iz
Zagreba).
— Prvi studij o zaštiti čovjekove
okoline započeo je radom u
Splitu (VI mj. o. g.), u organizaciji kemijsko-
tehnološkog fakulteta. Studij traje
2 godine i osposobljavat će nove inženjere
ekologije.
121
ŠUMARSKI LIST 1-3/1978 str. 124     <-- 124 -->        PDF

— U Savjetu za zaštitu prirode Sabora
SRH imenovani su: ing. F. Knebl,
član Savjeta Republike, dr. D. C r n k ović,
direktor Prirodoslovnog muzeja —
Rijeka, dr. D. G u c i n s k i, prof. Pedagoške
akademije — Osijek i Ivo Srzić ,
direktor vodovoda — Makarska.
— 20. VI 1977. g. objavljen je Zakon
o vraćanju dijela zgrade »Šumarski dom«
Savezu radi ostvarivanja njegovih cilje


va. Ovim Zakonom dan je Savezu i struci
novi podstrek i priznanje našem društvenom
dugogodišnjem radu. Prema riječima
predsjednika prof. dr. B. P r p ić
a, sve je to postignuto ne samo zahvaljujući
velikom razumijevanju Sabora
SRH i delegata triju saborskih vijeća,
nego i Republičkog sekretarijata za poljoprivredu,
prehrambenu industriju i šumarstvo
odnosno republičkom sekretaru
ing. R. Pavloviću i glavnom inspektoru
za šumarstvo ing. T. K r n j a k u.
Predsjednik je posebno istakao i podvukao
pravovremeno snažno zalaganje i
upornost tehničkog tajnika ing. R. A ntoljak
a i njegove akcije za vraćanje
Šumarskog doma, koje su započele još
1974. godine.
— 30. X i 1. XI 1977. g. održana je
proslava 30-godišnjice Šumarsk
e škol e — Karlovac, kojoj je prisustvovalo
brojno članstvo, kao i delegacija
Saveza: dr. B. Prpić, ing. O.
Piškorić i ing. R. Antoljak. Upravi škole
predao je prof. dr. B. Prpić Povelju sa
zlatnom medaljom.
— U vremenu od 24. V—10. X 1977. g.
smrt je pokosila petoricu šumara: ing.
Nikolu Šepić a — Opatija (9. VI), ing.
Rafu Mott a — Zagreb (6. VIII), ing.
Đuru Matinca — Vinkovci (12. VI),
ing. Davora Žeravicu — Split (4. X) i
ing. Iliju Jankavića — Zagreb (7. X).
Hvala i slava im!
Ad 2:


— Tajnik Saveza dr. N. Komlenovi
ć podnio je izvještaj o tekućim zbivanjima
unutar Saveza, radu stručne službe
Saveza i pročitao dopise Franje Šnajdera
— Zagreb, prof. dr. I. Dekanica — Zagreb,
Šumarskog gospodarstva — Hortikultura
— Zagreb, dr. Ž. Kosira — Ljubljana,
SIZ za znanstveni rad SRH i dr.
D. Vučkovića — Titograd, koji potvrđuju
primitak — po Savezu dodijelejnih im
jubilarnih POVELJA i zahvaljuju se na
odanim priznanjima.
— U radu područnih terenskih
Društava inženjera i tehničara šumarstva
i drvne industrije (Šumarskih društava)
osjeća se živost. Skupštine su održala
terenska društva u SI. Brodu


(27. V 1977. g.), zatim u Koprivnici
(VI 1977) i u Zagrebu 25. V 1977. g.
Ing. J. Hrk a — Poreč je najavio oživljavanje
društvenog rada i osnutak društva
za područje Istre u Puli.
— SIT šumarstva i prerade drveta Jugoslavije
dostavio je Savezu Poslovnik
o radu predsjedništva i program aktivnosti.
Za delegata u Kadrovsku komisiju
SITŠID — Jugoslavije određen je ing.
B. Deret a (Zagreb), a za Propagandu
šumarstva ing. V. Fabe r (Zagreb). U
slučaju spriječenosti zamjenjivat će u
radu Predsjedništva SITŠID — Jugoslavije
predsjednika dr. B. Prpića tajnik
dr. N. Komlenović.
— U radu II konferencije SIT — Hrvatske
o tehnološkom razvoju SRH, koja
se održava u Poreču od 21—23. XI 1977.
g., Savez će predstavljati ing. Nada A ntonović
— Bjelovar.
— Savez se zahvaljuje na poklon -
knjigama: 1. Dr. Z. Potočić: Ekonomika
šumske privrede — Osijek 1977
(poklon autora), Dr. Đ. Rauš: Stari parkovi
u Slavoniji i Baranji — Split 1977.
(poklon autora) i 100 godina šumarstva
bilogorsko-podravske regije — Bjelovar
1974. g. (poklon izdavača: Združeno šumsko
poduzeće — Bjelovar).
— Mole se terenska DIT šumarstva i
drvne industrije da redovno dostavljaju
zapisnike sa svojih godišnjih skupština i
plenuma Savezu!
Ad 3:


— Povodom objavljivanja Zakona o
vraćanju nacionaliziranog dijela zgrade
»Šumarski dom« Savezu, tehnički tajnik
ing. R. Antoljak detaljno je upoznao
sjednicu s brojem korisnika poslovnog
prostora u domu, stanarskoj dokumentaciji,
plaćanju i neplaćanju zakupnine,
nepridržavanju kućnog reda, potrebi pregrupacije
stanara, dotraj alosti vodovodnih
instalacija, kanalizacije, elektroinstalacija,
građevinske stolarije, krovišta,
žljebova, fasade, dugovanjima za stanarinu,
nepoštivanju odluka o visini zakupnine
i izvršenim adaptacijama, rušenju
kaljevih peći i si.
— Komisija u sastavu: dr. N. Komlenović,
ing. S. Vanjković, ing. R. Štraser,
ing. V. Živković i ing. R. Antoljak
obići će sve korisnike »nacionaliziranog«
dijela zgrade i zapisnički utvrditi posjedovanje
dokumentacije o useljenju sadanjih
korisnika, dugovanju na stanarini,
adaptacijama, broju zaposlenog osoblja