DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1978 str. 27     <-- 27 -->        PDF

ANATOMSKE KARAKTERISTIKE CETINA VARIJETETA MUNIKE
(PINUS HELDREICHII CHRIST.) U PRIRODNIM POPULACIJAMA
NA BALKANSKOM POLUOSTRVU


N. POPNIKOLA
SAŽETAK. Autor je izvršio istraživanje anatomskih obilježjaiglica triju varijeteta munike (Pinus Heldreichii Christ, var. typicaMarkgraf, P. H. var. Pančići var. n. Fukarek i P. H. var. leucodermis
Antoine — Markgraf) sa stabala u prirodnim populacijama na
Balkanskom poluotoku. Ta su istraživanja pokazala da, pored jasno


izraženihvarijeteta
vanjskih morfoloških karakteristika, između tih
postoje i karakteristične razlike u gradi njihovih
trijuiglica.
(op)
1. UVOD


Proučavanju morfologije i anatomije četina različitih vrsta borova pridaje
se velika pažnja, jer morfološke i anatomske karakteristike četina imaju
dijagnostički značaj. Znatno manja pažnja posvećena je proučavanju anatomije
četina munike u vezi sa geografskim varijabilitetom vrste.


U novije doba pored spoljašne morfologije delimično se istražuje i anatomija
četina, jer je utvrđeno da su četine vrlo osetljiv organ, koji brzo reagira
na ekološke uslove sredine a u izvesnoj meri određuje tok rašćenja i
razvitka drugih organa biljaka (PRAVDIN, 1964; MAMAEV-ROŽDESTVENSKIJ,
1969, i dr.).


Nasuprot ovima, ima autora (GAUSSEN, 1960) koji dimenzijama četina
i njihovoj uzajamnoj vezi sa anatomskim elementima pridaju dijagnostički
značaj, ali nezavisno od varijabilnosti.


Na osnovu sakupljenog materijala iz pojedinih prirodnih populacija munike
na Balkanskom poluostrvu, proučena je varijabilnost anatomskih karakteristika
anatomske izgradnje četina i pokušano je da se utvrdi kako anatomsko-
morfološka izgradnja četina reagira na ekološke uslove sredine.


2. OSVRT NA DOSADAŠNJA ISTRAŽIVANJA
MARKGRAF (1927, 1931) je utvrdio da se u prirodi nalaze dva varijeteta
munike, od kojih Pinus Heldreichii Christ, var. typica, osim morfoloških razlika
koje dolaze naročito do izražaja u obliku apofiza šišarica, je mnogo bržeg
rasta nego Pinus Heldreichii Christ, var. leucodermis (Antoine). Prema ovom
autoru, brzorastući var. typica pripada munika koju je našao botaničar Heldreich
na Olimpu (u Grčkoj) a opisao švajcarac Christ. On je ovaj varijetet,


25