DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1978 str. 35     <-- 35 -->        PDF

Za razliku od njih, na osnovu dužina ćelija parenhima jasno se mogu
izdvojiti tri grupe, i to:


i.
typica
Olimp od (50,4) 54,6 do 96,6 (105,0) mikrona


Pančići


Murtenica od (54,6) 63,0 do 92,4 (96,6) mikrona


leucodermis


Prevalac od 42,0 do 84,0 (92,4) mikrona


Prenj od (42,0) 54,6 do 84,0 (88,2) mikrona


Pirin od (42,0) 50,4 do 79,8 (92,4) mikrona


Slavjanka od 50,4 do 96,6 mikrona


Pored krajnjih vrednosti, veoma su uočljive i razlike u prosečnim dužinama
ćelija boranog parenhima (tabela 5).


Za dužinu ćelija utvrđeno je da li su razlike signifikantne ili nisu. Pri
tome je utvrđeno da osim između primeraka sa Prevalca i Pirina, u svim
ostalim slučajevima one su signifikantne.


Iz izloženog se može videti da je broj slojeva boranog parenhima jednoliko
građen te da nema značaja za sistematiku munike. Za razliku od broja
boranog parenhima, dužina ćelija igra važnu ulogu prilikom utvrđivanja nižih
sistematskih kategorija munike, pa smo već na osnovu toga prilično jasno
izdvojili tri grupe.


4.7. Rastojanje između provodnih snopića
GAUSSEN (1960), MAMAEV (1969) i dr. pridaju određeni značaj rastojanju
između provodnih snopića, u cilju dobijanja potpunije slike o anatomskoj
izgradnji četina. I mi smo izvršili takva merenja pa smo na osnovu toga
izdvojili tri posebne grupe, i to:


1.
var. typica
Olimp 19,8 do 99,0 (118,8) mikrona (M ± fm = 53,75 ± 1,38)
2.
var. Pančići
Murtenica (29,7) 39,6 do 99,0 mikrona (M ± fm = 69,21 ± 1,71)
3.
var. leucodermis
Prevalac (19,8) 29,7 do 79,2 ( 89,1 mikrona (M ± fm = 54,35 ± 0,88)
Prenj 19,8 do 79,2 ( 89,1) mikrona (M ± fm = 46,53 ± 1,00)
Pirin 19,8 do 79,2 ( 99,0) mikrona (M ± fm = 48,22 ± 1,23)
Slavjanka ( 9,9) 19,8 do 69,3 ( 99,0) mikrona (M ± fm = 38,32 ± 1,08)
Iz tabele 6. se vidi da se primerci sa Olimpa i Prevalca, Prevalca i Prenj
a i Prenj a i Pirina međusobno ne razlikuju, dok se svi ostali primerci
signifikantno razlikuju.


Tabela 6.


Lokalitet Olimp Murtenica Prevala c Pren j Pirin Slavjanka
Murtenica 15,45 — — — — —
Prevalac 0 59 14,86 — — — —
Prenj 7,23 23,68 0,59 — — —
Pirin 5,54 20,99 6,13 1 69 — —
Slavjanka 15,44 30,89 16,03 8,21 9,90 —
1,18 16,61 1,75 6,07 4,38 13,68
33