DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1978 str. 38     <-- 38 -->        PDF

Iz ovog izlaganja može se zaključiti da je broj smolnih kanala i prečnici
smolnih kanala karakterističan za sistematiku munike. Već prema njima mogu
se uočiti sasvim jasne razlike između var. typica, var. Pančići i var. leucodermis.


Prema istraživanjima GUDEVSKOG-STAMENKOVA-ĐORDEVE (1972),
broj smolnih kanala i četinama munike iz Srbije i Makedonije kreće se od
2 do 5 a dimenzije na ispupčenoj i ravnoj strani Cetine od 24,4 do 85,4 mikrona
a u uglovima četina od 36,6 do 122,8 mikrona. Upoređujući ove podatke
sa našim, pada u oči da se kod broja smolnih kanala opaža prilično veliko
odstupanje, a kod prečnika smolnih kanala i nema razlika.


Za razliku od njih, CHIRA (1964) je merio broj smolnih kanala kod četina
Pinus Heldreichii ssp. leucodermis, i pri tome utvrdio da se taj broj kreće od
3 do 13, što se uglavno slaže i sa našim rezultatima, ali samo za primerke iz
Prevalca, Prenja, Pirina i Slavjanke (tj. za var. leucodermis).


4.9. Dimenzije četina
Širina i debljina poprečnog preseka četina veoma su važni elementi za
razlikovanje pojedinih nižih sistematskih kategorija. Donosimo tabelu (9) širine
četina, iz koje se vidi koliko se pojedine svojte međusobno razlikuju.
Podaci u tabeli su dobiveni na pojedine svojte međusobno razlikuju. Podaci
su dobiveni na osnovu varijaciono statističkih istraživanja.


Razlike tih elemenata gotovo uvek su signifikantne, što se uostalom može
videti iz tabele 10.
Tabela 10.


Lokalitet Olimp Murtenica Prevalac Prenj Pirin Slavjanka
Murtenica 327,30 —
Prevalac 40,20 287,10 — — — —
Prenj 131,07 456,37 171,27 — — —
Pirin
Slavjanka
17,18
72,85
344,51
400,15
57(41
113,05
113,86
58,22

55,64


40,00 287,30 020 171,07 57,21 112,85


Na osnovu merenih debljina četina munike, uglavno se mogu izdvojiti ove
grupe:


1.
var. typica
Olimp 653.5 do 990,0 (1029,6) mikrona (M ± fm = 853,18 ± 6,00)
2.
var. Pančići
Murtenica 930.6 do 1128,5 (1148,4) mikrona (M ± fm = 1018,32 ± 5,90)
3. var.
leucodermis
Prevalac (774,0) 910,8 do 1148,4 (1188,0) mikrona (M ± f,n = 995,88 ± 4,48)
Prenj (792,0) 811,8 do 990,0 (1069,2) mikrona (M ± fm = 920,70 ± 4,25)
Pirin (633,6) 712,8 do 1009,8 (1108,8) mikrona (M ± fm = 847,57 ± 5,69)
Slavjanka (772,2) 780,0 do 1009,8 mikrona (M ± fm = 873,57 ± 5,69)