DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1978 str. 41     <-- 41 -->        PDF

Broj smolnih kanala varira od 3 do 11, rede od 2 do 12 a njihovi prečnici
od 31,5 do 77,7 mikrona, rede od 27,3 do 84,0 mikrona.


Širina Cetina kreće se od 1287,0 do 2019,6 mikrona, rede od 1485, do 2019,16
mikrona. Debljina četina varira od 712,8 do 1148,4 mikrona, rede od 633,6 do
1188,0 mikrona.


Var. leucodermis se rasprostire na svim ostalim nalazištima na Balkanskom
poluostrvu.


5.4. Na osnovu svega što je izneto može se zaključiti da se pored spoljašnih,
morfoloških razlika između nižih sistematskih kategorija munike sa
Balkanskog Poluostrva, postoje i karakteristične razlike u anatomskoj izgradnji
njihovih četina.
Na kraju može se reći i to, da se kod ispitivanih primeraka sa jednog
šireg područja Balkanskog Poluostrva, uglavnom ispoljila jasnon izražena
varijabilnost. Izgleda da je diferencijacija karakteristika uslovljena mnogim,
za sada još nedovoljno poznatim razlozima.


LITERATURA


1.
Chira , E. (1964): Počet a umienštenie živičnich kanalikov u ihlic nekotorich
druhov rodu Pinus. »Biologicke prace« X/9. Bratislava.
2.
Fukarek , P. (1949): Podaci o geografskom raširenju munike (Pinus Heldreichii
Christ). »Godišnjak biološkog instituta«. Godina II. Sveska 1—2. Sarajevo.
3.
Fukarek , P. (1951): Novi varijetet munike sa područja Srbije i Sanđaka
(Crna Gora) Pinus Heldreichii var. Pančići n. var. »Godišnjak biološkog instituta
«. Godina IV. Svesta I. Sarajevo.
4.
Fukarek , P. (1955): Nekoliko napomena u vezi sa našom endemnom munikom
(Pinus Heldreichii Christ). »Šumarstvo« br. 7—8. Beograd.
5.
Gausse n (1960): Les gymnospermes actuelles et fossiles. »Trav. Labor, forestiere.
Tom II. Vol. I. Toulouse.
6.
Gudevski, A. -Stamenkov, M. -Đorđeva, M. (1972): Anatomsko-
morfološke karakteristike četina munike (Pinus Heldreichii Christ). »Simpozium
o munici«. Peć.
7.
Jovančević, M.-Popnikola, N. (1972): Varijabilnost semena munike.
»Simpozijum o munici«. Peć.
8.
Markgraf , M. (1927): An de Grenzen des Mittelmeergebiets. »Beiheft XLV
zu Feddes Repertorium«. S. 168.
9.
Markgraf , M. (1931): Die Panzerkiefer-Mittelungen der Deutsch. Dendrologie.
Gesell. S 250.
10.
Popnikola , N. (1972): Varijabilnost broja smolnih kanala u četinama munike
(Pinus Heldreichii Christ). »Simpozijum o munici«. Peć.
11.
Vidaković , M. (1957): Oblici crnog bora u Jugoslaviji na temelju anatomije
iglica. »Glasnik za šumarske pokuse«. 13. Zagreb.